Zkušenosti firmy HSI s projektováním a zaváděním GIS pro správce inženýrských sítí

Ing. Pavel Dubišar
HSI, s.r.o., Praha, Vítkova 8, 180 00 Praha 8
e-mail: hsi@hsi.anet.cz

Abstract:

V tomto referátu budou popsány zkušenosti dodavatele know-how a technologie GIS - firmy HSI s.r.o. - se zaváděním těchto systémů u velkých správců inženýrských sítí (Chemopetrol Litvínov, a.s., Transgas, o. z., Pražská teplárenská, a.s., SPT TELECOM, a.s., a další).

1. Základní charakteristika

Tvorba geografického informačního systému a její úspěšné završení je dlouhodobou a netriviální záležitostí. V průběhu řešení projektu se na jednotlivých krocích podílí specialisté z různých oblastí a rovněž okolí vznikajícího systému se velmi rychle mění, ať jde o rozvoj technického a programového vybavení, nebo o změny v rámci organizační struktury zákazníka. To dnes platí obzvláště u správců inženýrských sítí, kteří jsou vystaveni trendům směřujícím k deregulaci, privatizaci a novému utváření vlastnické struktury těchto společností. Tím se i pohled vedení těchto společností na zavádění GIS, event. na celou oblast informačních technologií v průběhu času vyvíjí a modifikuje. Firma HSI s.r.o. nabízí a realizuje implementaci technologií GIS na platformě produktů společnosti Intergraph již od počátku 90. let a to pro celou škálu zákazníků, od velkých společností až po soukromé geodety.

HSI s.r.o. klade důraz na komplexní řešení zákazníkových požadavků a je si vědoma možných úskalí. Proto klade důraz na dodržování jednoznačných pravidel, která zabezpečí požadovanou kvalitu prací a výsledného díla a která budou pružně reagovat na jakékoliv změny v okolí vznikajícího systému GIS. Pro úspěch projektu je rozhodující systémový přístup k následujícím problémovým okruhům:

2. Generely průmyslových podniků

Informační systém o území zájmu podniku (ISÚ) eviduje a popisuje objekty, zařízení a další relevantní skutečnosti vyskytující se na území zájmu a.s., a to v jejich geografické i popisné složce.

Ve výčtu sledovaných prvků vychází řešení ISÚ z obsahu základní mapy závodu, který je podle požadavků zákazníka účelově rozšířen.

Na území velkých průmyslových podniků se nachází množství staveb, objektů, zařízení a liniových staveb, které se navíc často kříží, protínají, či jdou v souběhu. Rovněž majetkové a nájemní vztahy se na území závodu často prolínají.

Úkolem ISÚ je zajistit informační podporu pro správu územní zájmu podniku, a to vhodnými nástroji pro uživatele typu:

K mapovým prvkům zobrazeným v digitálních mapách lze přiřadit popisné údaje jako např. databázové tabulky obsahující provozní a evidenční charakteristiky, technické výkresy, schémata, fotografie, nebo i multimediální záznamy (video, zvuk). Tak lze jednoduše získat třeba informaci o tom, kdo je správcem vybraného objektu včetně kontaktního telefonu, nebo světlost a materiál daného potrubí, případně je možné zobrazit schéma průmyslové haly. Objekt či zařízení sledované v rámci ISÚ je tak popsáno svojí grafickou složkou v digitální mapě a popisnými údaji uloženými v databázi. To umožňuje provádět rozličné analýzy území, vybírat objekty určitých vlastností, např. najít část potrubí, na které došlo za poslední rok k nejvíce poruchám, najít vlastníka určité parcely, nebo naopak najít všechny parcely, jejichž vlastníkem je daný podnik.

Základními informačními okruhy, které ISÚ zajišťuje, jsou:

Základní mapa závodu (ZMZ)

je dílem, obsahujícím závaznou souřadnicovou lokalizaci objektů a zařízení podniku, které jsou předmětem mapování na úrovni měřítka 1:500. ZMZ je důležitým informačním zdrojem pro vedení evidence nemovitostí, technické dokumentace objektů a zařízení a rozhodování o nakládání s majetkem a územím podniku.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

obsahující číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,

Evidence nemovitostí

Evidenci nemovitostí (EN) podniku je možné charakterizovat jako soustavné vedení aktuálních údajů o nemovitostech, včetně jejich lokalizačních údajů, a údajů o právních vztazích k nemovitostem. EN a.s. zahrnuje soubor lokalizačních údajů o nemovitostech reprezentovaný obsahem (digitální) katastrální mapy a souborem popisných dat.

Pasporty technologických zařízení

Účelová dokumentace vycházející ze ZMZ rozpracovaná do vyššího stupně podrobnosti. Do digitálně vedeného pasportu mohou být integrována schémata v rastrovém či vektorovém tvaru, fotografie, případně videosekvence či zvukové snímky.

Jde o např:

Integrace s dalšími susbsystémy

Řešení nabízení firmou HSI zabezpečuje úzkou návaznost na další podnikové subsystémy, které mají vztah k území podniku, jako jsou:

3. Správa liniových zařízení - příklad z teplárenství.

Geografický informační systém pro potřeby teplárenských společností obsahuje popis teplárenských objektů a zařízení, které jsou pomocí zobrazení v digitálních mapách zasazeny do širšího geografického kontextu. Je možné sledovat celý životní cyklus informačních objektů od investičního záměru až po uvedení do provozu a posléze do definitivního odstavení.

Nabízené řešení poskytuje informační podporu pro tyto oblasti:

Věcně je problematika členěna na:

Vedení mapové dokumentace výroben odpovídá požadavkům na vedení základní mapy závodu.

V rámci řešení HSI jsou zpracovány technologické linky sběru dat, které umožňují zpracování dat z různých datových zdrojů, jakými jsou:

Součástí předaného řešení jsou manuály, návrhy na interní standardy a technologické postupy a celkové legislativní zabezpečení implementace nového informačního subsystému do celkového informačního zabezpečení podniku.

V datové základně jsou integrovány propojené údaje grafické (digitální mapy) a popisné (databázové tabulky), které zahrnují rovněž fotografie, videosekvence či zvukové záznamy.

Vedení projektů je realizováno ve dvoustupňové organizační struktuře, jsou jmenovány řešitelské týmy, jednoznačně stanoveny kompetence a pro oblast řízení kvality je vypracován formalizovaný mechanismus postupu řešení a akceptace předávaných výsledků.

Nabízené řešení umožňuje: