PŘÍSTUP FIREM MINER & MINER A ESRI K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AM / FM GIS

ing. Tomáš Brandalík, ing. Miroslav Fanta
ARCDATA PRAHA
Dittrichova 21
120 00 Praha 2

tel.: 02 - 24911308
email: mfanta@arcdata.cz

Abstract

V úvodu příspěvku je diskutována problematika zavádění AM/FM GIS v podnicích zabývajících se provozováním rozvodných sítí plynu, elektřiny, vody atd. Dále autoři seznamují s nabídkou firmy Miner&Miner specializovanou pro uvedené aplikace - modul pro přípravu dat, jejich analýzu a zpracování výstupů MMPowerTools, nástroj pro tvorbu a úpravu datového modelu RBE/RBI a prohlížečka pro koncového uživatele Kestrel. Je popsána návaznost produktů Miner&Miner na GIS systémy firmy ESRI a podrobně specifikovány možnosti jejich využití, dostupné funkce i způsob komunikace s uživatelem. Závěrem jsou uvedeny perspektivy dalšího vývoje AM/FM GIS produktů firmy Miner&Miner.

1. Úvod

Jak dál ve správě technologických rozvodných sítí? Jakým způsobem a jakými prostředky evidovat, udržovat a obhospodařovat rozsáhlé sítě rozvodů vody, plynu, elektřiny, kanalizace,… Jak zefektivnit systém řízení, plánování rozšíření, evidenci technických zařízení na rozvodech, jak realizovat vazbu lokálně vázaných údajů na rozsáhlé seznamy zákazníků, jak vše udržovat v aktuálním stavu,.... Správci rozvodných sítí mohou zajisté položit ještě více dalších otázek. Snaha o odklad změny přístupu ke správě sítí nemusí ale být vždy na místě - problém "zda ano či ne" je v důsledku tlaku tržního prostředí a snahy o zefektivnění veškerých činností nahrazen otázkami "jakým způsobem a kdy".

Nástrojem pro skutečně strategické řešení se může stát využití geografických informačních systémů, resp. jejich AM/FM nadstaveb či aplikací. Tato věta se nepochybně vyskytla již v nejednom referátu či reklamním prospektu. Velice často po ní následovala fráze stylu "a protože nejlepší je náš produkt, pořiďte si systém XY od firmy Z". Nutno podotknout, že celá věc není tak jednoduchá - to sami potenciální uživatelé, kteří o nasazení AM/FM GIS již uvažovali a zabývali se danou problematikou hlouběji, vědí nepochybně nejlépe. Nejedná se o levnou záležitost - a tam, kde jde o investování milionů korun je nutno dvojnásob důkladně vážit takovéto rozhodnutí. Otázkou není jen pořízení dostatečně výkonné a kapacitní výpočetní techniky a příslušného softwarového systému. Zvažovat nutno rovněž náklady na převedení dat do digitálního tvaru a jejich prakticky kontinuelní aktualizaci, realizaci propojení jednotlivých pracovišť počítačovou sítí, proškolení zaměstnanců, úpravy a doladění systému dle požadavků správce sítě, tvorbu potřebných aplikací a řadu dalších faktorů. Zásadní věcí je také návaznost na případný systém evidence zákazníků (ten může mít v případech rozvodů elektřiny a plynu desetitisíce či statisíce položek) - bez jeho napojení je efektivita nasazení GIS výrazně nižší. Nejde tedy zdaleka jen o vlastní nákup, ale o implementaci nové technologie.

Jaké řešení tedy zvolit, kdy k němu přistoupit, začít malou pilotní aplikací nebo připravit a realizovat změnu technologie správy sítí naráz systémem "velkého třesku"? Řešení těchto otázek ze správce sítě nikdo nesejme - jde o jeho peníze, jeho zodpovědnost za dodávky plynu, elektřiny, vody. Varováním pro ukvapená rozhodnutí budiž skutečnost, že zdaleka ne každé nasazení AM/FM GIS končí úspěšnou realizací celého systému - i v tuzemských podmínkách jsou známy případy přechodu od jednoho dodavatele software k jinému.

Nabídku AM/FM GIS na českém trhu rozšiřují v současné době i produkty americké firmy Miner & Miner, jejichž distributorem v České republice je firma ARCDATA PRAHA. Tento příspěvek je jednou z cest, kterou chceme odbornou veřejnost s nabídkou této firmy podrobně seznámit.

Miner & Miner je významnou americkou firmou v oblasti AM/FM. Při vývoji svých programových systémů úzce spolupracuje s firmou ESRI (známým tvůrcem celosvětově prakticky nejrozšířenějšího geografického informačního systému ARC/INFO), jejíž technologii a prostředí v široké škále také využívá. Díky tomu má Miner & Miner přístup k nejnovějším a právě vyvíjeným programům a systémům. Produkty firmy Miner & Miner jsou nejen vysoce kvalitními nástroji pro pro řešení problematiky AM/FM GIS, ale poskytují záruku dlouhodobého vývoje, použití vždy aktuálních technologií a ochrany vložených investic.

2. Přehled systémové architektury produktů Miner & Miner

Základem všech AM / FM produktů firmy Miner & Miner je technologie GIS firmy ESRI. Tato technologie využívá georelační prostorový model, který podporuje správu grafických a popisných dat v jednom integrovaném prostředí. Uvedený prostorový model je implementován v hlavním produktu ESRI, kterým je geografický informační systém ARC/INFO. Nad systémem ARC/INFO je vybudováno AM/FM rozhraní, nazývané MMPowerTools, pro práci s rozvodnými sítěmi.

MMPowerTools uchovává grafické informace v datových strukturách systému ARC/INFO a popisné atributy v relační databázi (např. Oracle). Integrujícím prvkem grafických a popisných dat je modul systému ARC/INFO, nazývaný ArcStorm, který je správcem geografické databáze. Datový model MMPowerTools je otevřený, a je schopen sledovat měnící se obchodní pravidla a potřeby zákazníka, které se vyvíjejí. MMPowerTools má dva základní moduly: MMEdit a MMView.

Proto, aby zásahy do datového modelu mohly probíhat bez nutnosti zasahovat do samotného software a aby je mohl provádět sám zákazník, M&M implementovala tzv. Rule Base Engine (RBE). RBE sestává z množiny tabulek uchovávajících charakteristiky datového modelu a soubor pravidel pro práci s entitami v datovém modelu. Rule Base Interface (RBI) je aplikace, s jejíž pomocí lze přehledně provádět změny v RBE.

Jako prostředek pro prohlížení a dotazování dat byl zpracován program Kestrel. Jedná se o typickou aplikaci pro tzv. koncového uživatele, u které je kladen velký dúraz na názornost a jednoduchost obsluhy.

Systémové požadavky pro MMPowerTools
Operační systém UNIX

Operační systém Windows NT

3. MMEdit

Zjednodušeně a s určitým stupněm generalizace lze říci, že MMEdit umožňuje povádět v AM/FM GIS analogickou škálu činností, jakou zastává v obecném geografickém informačním systému ARC/INFO modul ARCEDIT.

Hlavním cílem MMEdit je poskytovat nástroje pro vkládání a aktualizaci dat o zařízeních rozvodné sítě. Tyto nástroje jsou založeny na nástrojích systému ARC/INFO a přizpůsobeny speciálním požadavkům distribučních podniků. Nástroje jsou vytvořeny tak, aby zabezpečovaly následující funkce:

MMEdit pracuje nad daty uloženými v ArcStorm databázi a v připojených relačních databázích. MMEdit využívá všech schopností ArcStorm, řídí práci více uživatelů nad společnou databází a ochrání databázi proti chybám a technickým výpadkům. ArcStorm poskytuje pro současnou práci více uživatelů systém tzv. Edit Sessions, kde je práce nad částí databáze ohraničena začátkem session, kdy se uzamknou zvolené prvky pro editaci, a koncem session, kdy se editované prvky odešlou do databáze a odemknou. S použitím ArcStorm má každý uživatel přístup ke všem prvkům databáze a není limitován rozsahem výkresu, nebo výřezu, ve kterém se aktuálně nachází. Pracuje se s tzv. bezešvou geodatabází.

Přehled funkcí MMEdit

Následující seznam je stručný popis funkcí, přístupných v modulu MMEdit, organizovaný podle struktury menu:

Řízení práce nad databází

Správa Edit session (začátek, připojení dat, odeslání, zrušení, zobrazení uzamknutých oblastí atd.)
Volba témat pro editaci (plyn, elektřina …)

Výběrové metody

Výběr kurzorem
Výběr ohraničením oblasti
Výběr podle zadaného atributu atd.

Editovací metody

Určení oblasti editace
Nastavení tolerancí
Operace krok zpět
Editace bodu umístění zařízení podle jeho typu (přidání, posun, modifikace, smazání)
Editace linií podle typu (připojení, posun, modifikace, smazání)
Editace popisných dat zařízení
Editace anotací
Vkládání kót

Kontrola kvality

Kontrola správně vložené hodnoty (podle typu hodnoty, podle rozsahu, podle tabulky přípustných hodnot)
Povinné a nepovinné hodnoty
Kontrola propojení zařízení
Kontrola dat před odesláním session

Správce zobrazení

Řízení zobrazování vrstev mapy na obrazovce
Ukládání hodnot nastavení specifických pro danou vrstvu
Řízení zobrazování anotací
Zobrazování prvků uzamčených jinými uživateli

Zobrazování

Zvětšení / zmenšení, přesun mapy
Návrat k předchozímu zobrazení, obnova obrazovky
Nastavení zadaného měřítka
Uložení nebo vyvolání měřítka zobrazení pod jménem
Vytváření pomocného okna zvětšení

Nástroj vyhledávání

Vyhledání a nastavení obrazovky na dané zařízení
Zvýraznění zařízení
Vyhledávání podle řetězce v atributech zařízení.

Výstupy

Hardcopy obrazovky
Tvorba pomocných výkresů

Dotazování/zobrazování zařízení

Zobrazení popisných dat
Dotazování podle popisných dat
Dotazování uzamčených objektů
Výpis probíhajících sessions
Přiřazení externích souborů (TIFF, DXF) k zařízením
Měření vzdálenosti, plochy, úhlu

Administrativní nástroje

Výstup chyb do souboru
Zapnutí/vypnutí textového výpisu operací
Vstup příkazovým řádkem

4. MMView & MMMap

Tak, jako byl MMEdit produktem do jisté míry analogickým k ARCEDTU, lze zhruba totéž říci i o MMView a MMMap na straně jedné a modulu ARCPLOT systému ARC/INFO na straně druhé.

Hlavním úkolem funkcí aplikace MMView je zabezpečit nástroje a uživatelsky příjemné, intuitivní grafické prostředí pro zobrazování a výběr informací z databáze zařízení. Tyto nástroje jsou založeny na funkcích systému ARC/INFO a přizpůsobeny požadavkům uživatelských rozvodných podniků. Jak již bylo uvedeno, obě aplikace jsou postaveny na bázi modulu ARCPLOT systému ARC/INFO. Ani z jedné aplikace nelze vnášet změny do databáze. Základní aplikací pro dotazy, zobrazování a tvorbu map je MMView. MMMap je jeho nadstavbou, která usnadňuje a urychluje tvorbu standardních map v prostředí plynařského podniku.

Hlavní funkce, které aplikace MMView a MMMap zabezpečují:

MMView a MMMap využívají široké palety výstupních zařízení, fontů a symbolů definovaných v systému ARC/INFO.

Přehled funkcí MMView a MMMap

Následující seznam je stručný popis funkcí aplikace MMView organizovaný podle struktury menu.

Zobrazování

Řízení zobrazování vrstev na obrazovce a mapě
Nastavení rozsahu zobrazení pro vrstvu
Uložení nastavení vrstvy
Zvětšení / zmenšení, posun mapy
Překreslení mapy
Uložení / vyvolání oblasti pod jménem
Zobrazení hranic všech pojmenovaných oblastí

Vyhledávací nástroj

Vyhledání zařízení podle identifikace
Vyhledání adresy
Vyhledání mapového listu
Zvýraznění mapového listu

Správce kresby

Přístup k mapám vygenerovaným MMView a MMMap
Nastavení výstupního zařízení
Výpis z tiskové fronty
Vymazání z tiskové fronty
Automatické nastavení rozměrů kresby

Nastavení preferencí

Výstupní zařízení
Barva symbolů
Škálování symbolů
atd.

Externí soubory

Přiřazení souboru TIFF nebo DXF k zařízení
Zobrazení souboru k zařízení

Nástroje pro administrátora

Nástroje pro kreslení a vytváření barev, symbolů atd.
Modifikace souborů podle RBE

Dotazovací nástroje

Identifikace zařízení
Grafický výběr zařízení
Výběr podle atributů
Uložení hotových dotazů
Výběr bufferem
Zvýraznění výsledků dotazu
Definice, které atributy o zařízení zobrazovat ve výpise

Nástroje pro report

Vytváření a uložení definice reportu (atributy, dotaz, součty, skupiny)
Provádění reportu na vybrané množině zařízení
Možnost sumace délek nebo počtu

Ad hoc mapy

Vytváření ad hoc map z obsahu obrazovky
Vkládání výřezů, externích souborů a grafických primitiv do mapy
Vkládání textů a definice jejich atributů
Vkládání legendy mapy
Editace komponent mapové kompozice (přesun, rotace, zarovnání atd.)
Náhled (Preview)

Příklady různých menu a stavových oken používaných v komunikaci se systémem MMView (unixová verze)5. RBE / RBI

Technologie pro návrh, správu a údržbu datového modelu pro systém PowerTools.

Datový model rozvodné sítě každé distribuční společnosti je poněkud odlišný. Pravidla a struktury popisující organizaci nebo její část procházejí vývojem a změnami.

RBE jednoduše provádí změny v existujícím datovém modelu bez nutnosti zásahu do software. RBE jsou tabulky, ve kterých jsou uloženy charakteristiky zařízení rozvodné sítě a všechna pravidla a vztahy existující v takovéto síti. Produkty MMEdit, MMView, MMMap, Kestrel (viz dále) čtou RBE, aby zjistily:

M&M produkty mohou být přizpůsobeny za pomoci RBE bez nutnosti zásahu do software. Jedna licence RBE je společná pro celý podnik.

6. Kestrel

Aplikace Kestrel je určena pro prohlížení a dotazování dat připravených aplikací MMPowerTools. Pokud by i zde měla být uvedena jistá analogie se známými produkty firmy ESRI pro obecné řešení problematiky GIS, potom si lze Kestrel představit jako specializované ArcView. Kestrel je aplikace s vysokým výkonem zobrazování a vyhledávání v databázi. Je to klient v prostředí PC na platformě Windows NT. Využívá všechny standardy nabízené systémem NT, tj. integraci s ostatními programy v prostředí Windows, propojení s databázemi přes standardní rozhraní ODBC, nástroje pro import a export dat a drivery výstupních zařízení.

Kestrel podporuje řadu formátů datových podkladů:

Přípustná je jakákoli kombinace těchto dat v jednom zobrazení.

Systémové požadavky

Přehled funkcí Kestrel

Následující seznam je stručný popis funkcí klienta Kestrel, organizovaný podle struktury menu.

Správa mapových dokumentů

Uložení, nahrání mapového dokumentu.
Nastavení vlastností mapového dokumentu (vyhledávací vzdálenost, zvýrazňovací barva atd.)

Výběrový nástroj

Metody výběru zařízení (bodem, obdélníkem, polygonem)
Vyhledávání zařízení podle identifikace

Nástroj zobrazení

Manipulace se zobrazením (zvětšení, přesun, zmenšení)
Předdefinované zobrazení
Pojmenovaná zobrazení
Nabídka posledních použitých zobrazení pro rychlý přístup

Nástroj mapových vrstev

Přidávaní mapových vrstev z vyjmenovaných zdrojů
Definice symbolů mapových vrstev
Klasifikace přidaných vrstev podle položky tabulky

Nástroj pro stavbu dotazů

Vytváření SQL dotazů jednoduchým dialogem, použitím myši
Vytváření reportů, definice atributů, hlaviček, patiček, popisků atd.
Vytváření obchodní grafiky (grafy)

Nástroj prohlížení popisných dat

Výběr zařízení a prohlížení jejich atributů
Hierarchický list zařízení a subtypů zařízení
Definice relací mezi tabulkami
Přiřazení rastrových souborů k zařízením

Výstupy

Tisk map, hardcopy obrazovky, reportů, grafů
Export všech výstupů do výměnných formátů BMP, WMF, TEXT pro import do kancelářských aplikací Word, Excel atd.

7. Závěr - perspektiva vývoje produktů Miner & Miner

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, produkty Miner & Miner těsně sledují technologický vývoj firmy ESRI. Výsledkem je možnost stabilního zvyšováni výkonnosti a rozšiřování schopností systému. V připravované nové verzi systému MMPowerTools bude integrováno využití nejnovější technologie firmy ESRI pro správu velmi rozsáhlých geografických databází - SDE 3.0. Uveďme alespoň zásadní zlepšení této verze:

Nové verze nástrojů MMPowerTools budou využívat technologii ODE. Pro klienta Kestrel je připravována modifikace Kestrel Designer, která umožní kreslení náčrtků, přidávání zařízení, i zadávání popisných dat s možností nahrát data do centrální databáze. Tato aplikace je zamýšlena jako mobilní aplikace pro práci v terénu.

Uvedené inovace by měly být uživatelům dostupné v prvních měsících roku 1998 (MMPowerTools s využitím ODE a vazbou na SDE 3.0 od 30.ledna, Kestrel Designer existuje v současné době v beta - verzi, uvedení na trh se očekává v březnu).

Výřez okna programu Kestrel (použita originální vzorová data - plynovodní síť)