Informační systém o území pro hl.m. Prahu

Ing. Zuzana Kniežová, Ing. Zdenek Hoffmann
GEPRO, s.r.o., Štefánikova 52, 156 00 Praha 5
tel/fax: 02/5731 3328 -30
e-mail: gepro@gepro.anet.cz

Informační systém o území pro hl.m. Prahu

Ve spolupráci firmy GEPRO s.r.o. a Institutu městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP) byl vytvořen informační systém o území pro hl.m. Prahu nazvaný MISYS-PRAHA. Tento systém umožňuje pracovat na celém území hl.m. Prahy, zahrnující 112 katastrálních území, jak s mapami velkých měřítek, tak i s popisnými informacemi, uloženými v připojených databázích. Hlavním cílem systému MISYS-PRAHA je poskytnout co nejširší a nejaktuálnější informace o zájmovém území hl.m. Prahy. V prvé řadě se jedná o majetkoprávní vztahy evidované v katastru nemovitostí, dále o polohopis, výškopis, inženýrské sítě a zeleň, zobrazované v technické mapě, letecké ortofotomapy, mapy bývalého pozemkového katastru, územní plán hl.m. Prahy a další údaje. Tato data pocházejí z různých zdrojů a je velmi náročné zabezpečit jejich úplnost a aktuálnost a jsou značně rozsáhlá z hlediska svého objemu.

V současné době (říjen 1997) základ systému MISYS-PRAHA zahrnuje v datové části přehledku katastrálních území a správních hranic na území hl.m. Prahy, dále Jednotnou digitální mapu Prahy (JDMP), zahrnující jak katastrální mapu, tak i technickou mapu města, event. v místech, kde JDMP ještě není zpracována, Digitální referenční katastrální mapu (DRKM), dále dokumentaci skutečného provedení staveb (DSPS) a soubor názvů ulic. Jako další volitelnou část datového obsahu lze zvolit databázi souboru popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN), katastrální mapy bývalého pozemkového katastru, barevné či šedotónové ortofotomapy, územní plán hl.m. Prahy, zpracovaný Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, vybraná data z registru ZÚZI (Základní územní identifikace), soubor adresních bodů, výškopisné údaje apod. a to vše s dodávkou tzv. na klíč. Údaje týkající se katastru nemovitostí primárně pocházejí z Katastrálního úřadu Praha - město, primární údaje o inženýrských sítích od správců sítí, územní plán od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy; ostatní speciálně neoznačené údaje a odvozené údaje jsou pořizovány, udržovány a distribuovány IMIP. Celkové množství dat pro běžnou aplikaci se pohybuje v rozsahu stovek MB až několika GB. Systém umožňuje připojení i vlastních dat uživatele. Pro některé uživatele může být problém získání hromadného výstupu ze souboru popisných informací katastru nemovitostí. Podle zákona č.344/1992 Sb. (katastrální zákon), ve znění zákona č.89/1996 Sb. se hromadné výstupy ze souboru popisných informací poskytují pouze státním orgánům, obcím a provozovatelům informačních systémů v rozsahu jejich působnosti.

Pokud se týká programového vybavení, informační systém o území MISYS-PRAHA je založen na původních českých produktech. V grafické části se využívá prohlížecí či plná verze grafického systému MISYS pro MS Windows, v databázové části pak především systém MISYS-KATASTR, zaměřený na práci s daty souboru popisných informací katastru nemovitostí. Obě základní části zastřešuje aplikační nadstavba pro práci se všemi 112 katastrálními územími hl.m. Prahy.

Na začátku práce se systémem se zobrazí přehledka celé Prahy a uživatel si může vybrat jedno či několik katastrálních území nebo městských obvodů, se kterými chce pracovat. Zobrazit lze podle volby jen katastrální mapu anebo nejrůznější kombinace poskytovaných grafických i popisných údajů. Modul pro práci se souborem popisných informací katastru nemovitostí je využitelný buď samostatně či v propojení s grafickou částí systému. Tento modul umožňuje mimo vyhledávání a prohlížení dat (parcel, vlastníků, listů vlastnictví apod.) též tvorbu různých sestav, přehledů i otevřenou tvorbu dotazů nad daty SPI. Interakce mezi oběma částmi dat (grafickou i popisnou) umožňuje např. k identifikované parcele v mapě nalézt požadované informace z SPI či určenou parcelu v SPI nalézt a zobrazit v mapě. K údajům SPI (parcelám, vlastníkům, listům vlastnictví) lze ukládat poznámky, aniž by se zasahovalo do přebírané databáze SPI. Tyto poznámky lze dlouhodobě využívat pro nejrůznější účely nezávisle na dodávkách aktualizovaných dat.

Závěrem tohoto příspěvku lze konstatovat, že pro komplexní řešení informačního systému o území je třeba, mimo problémů volby vhodného programového a technického vybavení, řešit daleko složitější problémy s přístupem k rozsáhlým datovým zdrojům, jejich ucelenosti a aktuálnosti. V hl.m. Praze se úkolu hlavního koordinátora a integrátora sběru, údržby a distribuce dat pro informační systémy o území ujala organizace města - IMIP. Dalšími dodavateli dat je Katastrální úřad Praha - město, Zeměměřický úřad, Útvar rozvoje hl.m. Prahy, správci inženýrských sítí event. další dodavatelé. V tomto případě jsou prakticky využívány i výměnné formáty vektorových i rastrových map a popisných údajů. Do budoucna by bylo vhodné v této oblasti ještě standardizovat na celostátní úrovni výměnný formát digitální technické mapy města vedle výměnného formátu digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí, které potvrzují správnost své existence a umožňují bezproblémovou komunikaci mezi jednotlivými účastníky procesů tvorby, údržby a využívání dat informačních systémů o území.

Ukázková data byla poskytnuta s laskavým svolením IMIP.