Národní prostorová informační infrastruktura v podmínkách České republiky

RNDr. Josef Hojdar, Ing. Milan Martinek, CSc.
Sdružení TERIS,
Italská 34, 120 00 Praha 2
tel./fax: 02-22252291, tel.: 02-22250015
e-mail: hojdar@mbox.vol.cz

Úvod

Zvyšující se zájem a potřeba zvažovat ve všech oborech lidské činnosti prostorové aspekty (jako např. při přípravě nových ekonomických i neekonomických aktivit, lokalizaci investičních záměrů, sledování a podpoře sociální a kulturní vyrovnanosti oblastí adal.) spolu s rozvojem informačních technologií (zejména typů GIS, CAD, Internet, GPS, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie apod.) vedou celosvětově, ČR nevyjímaje, ke stále větší potřebě existence široké škály prostorově vztažených údajů, jejich efektivní dostupnosti a ve svém souhrnu k potřebě, ale i možnosti širokého rozvoje různě zaměřených prostorově orientovaných informačních systémů.

V USA a dalších vyspělých zemích je tomuto trendu přikládán velký význam a hledají se cesty a způsoby jak tyto informační potřeby podpořit, ale též současně jak podpořit rozvoj nového "geoinformačního průmyslu", který je významným zdrojem zaměstnanosti a tvůrcem hrubého národního produktu.

O souborech základního hmotného i nehmotného vybavení, opatřeních různé povahy apod. se hovoří jako o "prostorové informační infrastruktuře". Ta je považována za nejvýznamnější součást tzv. "informačních infrastruktur" podporujících proces informatizace společnosti v nejširším slova smyslu.

Národní prostorové informační infrastruktury a jim nadřazené národní informační infrastruktury jsou dnes zformulovány a probíhá jejich realizace jak v USA, tak v řadě evropských zemí i na celoevropské úrovni. Kromě všeobecných aspektů vždy zohledňují a řeší i specifické podmínky té které země či oblasti. Národní prostorová informační infrastruktura ani národní informační infrastruktura v podmínkách ČR zatím nebyly zformulovány, potřeba jejich existence je však v odborných kruzích naléhavě pociťována.

Prostorově orientované informační systémy a geoinformační technologie v České republice, bariéry jejich rozvoje a využívání

Rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů ve veřejné správě, ale i v komerční sféře v ČR doznal již značného stupně rozmachu. Tento rozvoj byl umožněn dostupností informačních technologií (např. typu GIS a CAD) a nových technologií mapování a sběru prostorových údajů (GPS, dálkový průzkum Země, fotogrammetrie a dal.) – dostupností dále jen geoinformačních technologií. Rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů je motivován jak vzrůstající společenskou potřebou pracovat s přesnějšími a problematice více odpovídajícími údaji a informacemi (zejména případ veřejné správy ve většině oblastí její působnosti, a to jak na úrovni orgánů státní správy, tak na úrovni orgánů územní samosprávy), tak potřebami subjektů soukromého sektoru (banky, investiční společnosti, průmyslové, obchodní a jiné podniky) při rozvoji jejich aktivit, kdy zvážení prostorových aspektů a vazeb přináší výhodnější postavení na trhu.

V tomto ohledu lze jen konstatovat, že jde o vývoj, který není ve světovém a evropském kontextu ničím výjimečný a že jej s větším či menším časovým předstihem zažívají i ostatní země. I tam se podobně jako v ČR ukázalo, že jde o velmi komplexní problematiku, kde se promítá mnoho různorodých aspektů a v níž působí mnoho i velmi rozdílně postavených subjektů (producenti údajů a informací , veřejná a i soukromá sféra, projektanti a provozovatelé informačních systémů, producenti a distributoři geoinformačních technologií a dalších souvisejících technologií, koncoví uživatelé z nejširších aplikačních oblastí). Za této objektivní komplexnosti a provázanosti jsou některé dílčí, v širších souvislostech nezvážené přístupy a realizace pro rozvoj oblastí jiných až retardující. Všeobecně se hovoří o narůstajících "bariérách rozvoje" a je naléhavě pociťována snaha je analyzovat a řešit (odstraňovat) a současně vytvářet aktivně takové podmínky, aby rozvoj v budoucnosti jimi nejen netrpěl, ale byl pozitivně stimulován a usnadňován.

Podmínkami bariér rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů a uplatňování geoinformačních technologií se v uplynulém období zabýval v podmínkách ČR mj. výzkumný úkol /1/. Jeho závěry, které byly v závěrečné podobě širší odbornou veřejností seminárně ověřeny v listopadu 1997 a které budou v následujícím období jistě šířeji prezentovány, přinesly některá závažná zjištění, ale současně též formulují návrhy hlavních směrů opatření, která by vedla k odstranění současných bariér a zabezpečovala pozitivní rozvoj do budoucna. Jako souhrnné finalizující opatření je pak doporučováno zpracování návrhu "Národní prostorové informační infrastruktury ČR" a její následná realizace. (Přitom jsou formulovány i náměty k nadřazené "Národní informační infrastruktuře".)

V krátkosti lze s využitím citovaných závěrů výzkumného úkolu uvést, že hlavní bariéry rozvoje jsou spatřovány zejména v následujících oblastech:

  1. uplatňování informačních technologií GIS,
  2. tvorby a využívání prostorově orientovaných informačních systémů,
  3. údajového zabezpečení těchto systémů,
  4. personálního zabezpečení a
  5. podmínek předávání prostorově vztažených údajů.

Přehled hlavních problémových oblastí – bariér ve výše uvedeném členění je uveden v příloze.

Problematika rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů a geoinformačních technologií v zahraničí, porovnání se situací v České republice

Nemůže být předmětem tohoto příspěvku hodnotit situaci v zahraničí komplexně. Takové vyhodnocení navíc pro potřeby v ČR s potřebnou fundovaností a obsažením celého světového spektra uděláno nebylo. Přesto je však více než zajímavé a poučné rekapitulovat (např. s využitím zdrojů /3-10/) některá základní fakta:

Nástin konceptu Národní prostorové informační infrastruktury ČR

Nástin konceptu Národní prostorové informační infrastruktury (NPII), vychází z předpokladu, že je souběžně formulována a následně realizována Národní informační infrastruktura (NII), která zejména:

Za tohoto předpokladu lze pak doporučit, aby Národní prostorová informační infrastruktura (NPII) byla orientována zejména na následující problémové okruhy:

Příprava realizace NPII nemůže být záležitostí jen státních orgánů nebo jiných subjektů veřejné správy nebo samostatně jen záležitostí soukromého sektoru. Cíle NPII jsou dosažitelné jen v plné pracovní součinnosti všech těchto složek.

K přípravě a realizaci je možné jako minimální předpoklad navrhnout:

Prameny
/1/----------: Závěrečná zpráva a dílčí zprávy výzkumného úkolu "Tvorba GIS v České republice: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikace v mezinárodním kontextu. Grantová agentura ČR – grantový projekt 205/95/0894. Hlavní řešitelé a řešitelská pracoviště: Konečný, M., Masarykova universita v Brně, Přírodovědecká fakulta – Laboratoř geoinformatiky a kartografie, Veverka, B., České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta – Katedra mapování a kartografie. 1995 – 1997.
/2/Hojdar, J., Martinek M.: Informatizace ve veřejné správě a možnosti jejího dalšího rozvoje v České republice. i´97 - časopis informačních pracovníků, knihovníků a uživatelů informací č. 1 (1997), str. 5-8.
/3/de Bruine, R.F.: A European Strategy for Geographic Information. Keynote address. Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information. Haag 27 – 31 March 1995.
/4/Clinton, W.J.: Coordinating Geographic Data Acquisition and Access. The National Spatial Data Infrastructure. Executive Order 12906. 11 April 1994.
/5/Coleman, D.J. a kol.: Building a Spatial Data Infrastructure. In: Symposium Proceedings of 64th FIG Permanent Committee Meeting and International Symposium. Singapore 11-16 May 1997. Vol. 1, str. 91-101.
/6/Teichert, B.: National Spatial Data Infrastructure in an Europan Context. In: Symposium Proceedings of 64th FIG Permanent Committee Meeting and International Symposium. Singapore 1 -16 May 1997. Vol. 1, str. 125-132.
/7/Tosta, N.: National Spatial Data Infrastructure Activities Within in United States. In: Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information. Haag 27 – 31 March 1995. Vol. 1, str.18-21.
/8/----------: EUROGI Mission to U.S. Federal Geographic Data Committee. EUROGI Report. 1995.
/9/----------: The National Geographic Information Infrastructure (NGII). RAVI - Netherlands Council for Geographic Information. Amersfoort 1995.
/10/----------: Towards a European Geographic Information Infrastructure (EGII). The EGII Discussion Document, GI2000. Brussels 31 December 1995.

Příloha
Přehled hlavních problémových oblastí – bariér rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů a uplatňování geoinformačních technologií /1/ v členění odpovídajícím odst. 1

A1Hlavní bariérou uplatňování informačních technologií GIS je stále značně omezený a retardující rozvoj prostorově orientovaných informačních systémů samých.
B1Bariéra vysoké finanční náročnosti projektů tvorby (pořizovací náklady) a provozu (provozní náklady) prostorově orientovaných informačních systémů.
C1Základní bariérou pořízení zdrojových údajů prostorové lokalizace je převod analogových map středních a velkých měřítek do digitální formy. Rozdíl míry bariérovosti mezi oběma měřítkovými skupinami spočívá především v rozdílu náročnosti jejich převodu. Přitom nejvýraznější bariéra vzniká právě u toho mapového podkladu, kde se nejvíce soustřeďují požadavky uživatelů, tj. u mapy velkoměřítkové.
C2Technologický postup aktualizace katastrální mapy, obrážející rigorózně právní předpisy, neumožňuje udržovat mapu v reálném čase a stává se tak další bariérou rozvoje a využívání prostorově orientovaných informačních systémů.
C3Bariérou v oblasti pořizování zdrojových údajů prostorové lokalizace dálkovým průzkumem Země a digitální fotogrammetrií je nízká akceptace netradičních metod.
C4Bariérovým problémem pro prostorovou identifikaci pomocí Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ) je jeho zpožďující se aktualizace a jeho jen částečná integrovatelnost s konkrétními uživatelskými systémy.
C5Bariérou pro prostorovou identifikaci je však zejména absence druhé komponenty zdrojového registru pro územní prvky tzv. Územně identifikačního registru objektů (ÚIR-OBJ).
C6Bariérou integrovatelnosti ÚIR-ZSJ a ÚIR-OBJ s konkrétními uživatelskými systémy je neuskutečnění projektovaného Informačního systému územní identifikace (ISÚI), příp. až do podoby Informačního systému prostorové identifikace.
C7Shrnující - komplexní bariérou dalšího rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů je jejich obsahová a provozní heterogennost.
C8Bariéra integrace pomocí klasifikačních systémů spočívá v laickém přístupu ke klasifikaci, projevujícím se jednak v přesvědčení, že libovolnou klasifikaci určitého jevu může vytvářet libovolný subjekt a jednak v neznalosti metodiky klasifikace.
C9Absenci klasifikace informační kvality údajů, vytvářející nebezpečí nesprávných vyhodnocení popisných údajů či nesprávných rozhodnutí lze označit jako další bariéru rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů.
C10Dosavadní absence koordinátora či řídícího subjektu vazby domácích na mezinárodní klasifikace je ne nevýznamnou bariérou rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů.
C1Nedostatek komplexně erudovaných profesionálů pro tvorbu, realizaci a efektivní aplikační využívání oborových prostorově orientovaných informačních systémů, koncipovaných v prostředí informační technologie GIS, je nemalou bariérou rozvoje této třídy informačních systémů.
E1Bariérou informačních systémů obecně je právně nejasné postavení údajů a informací (zboží či služba či specifická komodita?).
E2Bariéra právně nejasné povinnosti orgánů veřejné správy údaje poskytovat, jak co do rozsahu, tak co do míry takového poskytování, a to nejen ve vztahu k subjektům občanské a podnikatelské veřejnosti, ale i v jejich vzájemném styku: zcela zřetelně např. při vztahu orgánů a institucí územní samosprávy a orgánů a institucí státní správy.
E3Bariéra finančních vztahů a povinností rozpočtové sféry požadovat za poskytování údajů a informací finanční úhrady a v jaké výši.
E4Bariéra historicky vzniklé a specifické autorské ochrany kartografických děl a nejasnosti chápání a vymezení této ochrany v podmínkách digitálních map a digitálních forem map.