Základní zásady budování geoinformačního systému VaK - VaKařské minimum

Ing. Robert Kubý, Ing. Jiří Hora
Hydroinform a.s.
Ing. Zdeněk Šimoník
Pražské vodárny s.p.

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR SOVAK je dobrovolným a nevýdělečným zájmovým sdružení v oboru vodovodů a kanalizací. Sdružení státních podniků VaK bylo založeno 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře statutárními zástupci deseti státních podniků. Současný název SOVAK byl přijat valnou hromadou v roce 1992 v době zahájení transformace oboru vodovodů a kanalizací.

Těžiště odborné činnosti je v práci odborných sekcí a komisí v nichž je více než 100 našich odborníků, kteří připravují odborné podklady pro představenstvo anebo zpracovávají odborná stanoviska pro ústřední orgány či návrhy pokynů.

V současné době pracují :

Velký zájem ze strany provozovatelů vodovodů a kanalizací o téma informačních systémů vedl k myšlence zřízení Odborné Sekce GIS. Zřízení Odborné sekce GIS ( dále OS - GIS ) projednalo a schválilo představenstvo SOVAK na svém zasedání 28.1.1997. Členství v odborné sekci GIS je dobrovolné a členem se může stát každý vodohospodář nebo zájemce jehož profese souvisí s problematikou GIS nebo problematikou vodního hospodářství. Členská základna je zastoupena pracovníky různých profesí, a to jak ze zástupců provozovatelů a majitelů vodohospodářských sítí, tak ze zástupců soukromých společností zabývajících se oborem GIS. Členská základna odborné sekce se postupně vytvářela během celého roku a v současné době má 21 stálých členů.

Odborná sekce GIS si dala za cíl působit zejména v těchto oblastech:

  1. vzdělávací činnost
  2. informační a publikační činnost
  3. poradenská služba
  4. koordinační činnost
Vzdělávací činnost spočívá v organizaci odborných seminářů s tématikou informačních technologií a výpočetní techniky. Předpokládá se pořádání jednoho nebo dvou seminářů v roce.

Informační a publikační činnost odborné sekce je založena na snaze koncentrace informací týkající se problematiky informačních technologií především z vodohospodářské problematiky.

Problematika informačních technologií je velice obsáhlá a komplikovaná. Existuje řada informačních systémů a další informační systémy budou vznikat. Každý projekt IS má své účely a cíle, které mohou být od jiných projektů významně odlišné. Každý projekt informačního systému by měl splňovat vakařské minimum.

Proto si členové odborné sekce GIS dali za úkol pro rok 1997 vytvořit dokument definující základní nároky, požadavky a podmínky na geografický informační systém vodovodních a kanalizačních sítí. Tento základní dokument který postupně vznikal je určen především provozovatelům (respektive majitelům) vodovodů a kanalizací, městským úřadům a odborným společnostem, které se zabývají problematikou GIS.

Dokument byl zpracovaný zvlášť pro vodovodní a kanalizační problematiku a rozčleněn do několika samostatných kapitol.

První kapitola nazvaná „Základní rozvaha před stavbou GIS" pojednává o úkolech které je třeba řešit před započetím prací na vlastním. Informačním systému. Popisuje základní činnosti jako jsou např. technické požadavky na GIS, podmínky pro budování GIS ( kvalita a kvantita dat ap. ) ale i jaký časový horizont by tyto jednotlivé činnosti měli v rámci řešení zaujímat.

Kapitola „Logické schéma dat z hlediska GIS" dává čtenáři základní přehled o prostorových informacích reprezentovaných základními jednotkami v modelech prostorových dat. Popisuje jednotlivé typy datových modelů prostorových dat, jejich přednosti a nedostatky porovnávané se standardy GIS. Dále se zabývá strukturou dat popisující vlastní vodohospodářskou síť. Tato část je zvlášť řešena pro vodovodní a kanalizační část.

„Systémový přehled" je shrnutím možných systémových přístupů. Kapitola je rozdělena na podkapitolu Architektura řešení , která se zabývá operačními systémy a databásemi vhodnými pro řešení GIS a na obecnou podkapitolu obsahující úvahy o otevřenosti systému.

Účelem kapitoly „Komunikace mezi jednotlivými systémy" je poskytnutí základních informací o možných řešeních vzájemné komunikace výměny a sdílení dat v informačních systémech. Pro přehlednost je kapitola rozdělena do třech části. Část první pojednává o obecné struktuře IS a definuje základní oblasti IS a komunikační vazby mezi nimi. Část druhá se zaměřuje na systémy GIS a jejich vazby na ostatní články. Třetí část pojednává o technologickém řešení komunikace mezi jednotlivými systémy ( sítě, síťové protokoly ap. ).

Předposlední kapitola nazvaná „Pořizování, správa, zálohování a archivace dat" seznamuje zájemce s obecnými metodami vstupů dat do GIS, s procesy pořizování dat na jejichž základě by měla být vytvořena metodika pořizování prostorových dat. Dále se správou dat a podrobně se zálohováním a archivacemi dat.

Poslední a neméně důležitá kapitola „Personální zajištění" se zabývá otázkami dostatečného personálního zajištění, které je nutnou podmínkou dobře fungujícího IS.

Na závěr autorský kolektiv zpracoval „Slovníček pojmů a zkratek" použitých v dokumentu. Slovníček pojmů a zkratek by měl pomoci čtenáři snadnější pochopení textu. Slovníček obsahuje v abecedním pořadí termín, definici a komentář.

Odborná veřejnost byla seznámena s obsahem dokumentu „VaKařské minimum" na odborném semináři konaném 26.11.1997.

Účelem tohoto článku není seznámit čtenáře s plným obsahem dokumentu „Vakařské minimum". Celý obsah dokumentu bude uložen na www stránkách SOVAK.