Systém evidence zátěží životního prostředí

Roman Pavlík

Na základě veřejné soutěže zpracovává firma ProGeo Consulting pro MŽP ČR software pro evidenci starých ekologických zátěží. Postupně, s přihlédnutím k připomínkám konzultantů a oponentů, byl systém rozpracován v obecnější databázi pro evidenci veškerých zátěží životního prostředí.

Základní požadavky na systém byly následující:

Původní záměr byl směrován na jazyk Avenue programového prostředí ArcView firmy ESRI. Avšak již při úvodním rozpracování, v návaznosti na narůstající datové požadavky, se ukázalo, že jeho možnosti jsou poměrně malé, pokud se týká práce s obsáhlými databázemi v síti. Rovněž při práci s větším množstvím datových tabulek se zmenšuje hodnota mapové informace, manipulace se stává nepraktickou a práce s okny nepřehlednou. Navíc přibyl požadavek, aby datová základna byla, pokud možno, využitelná i pro uživatele, kteří GIS software ArcView 3.X nevlastní.

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl použít databázového software Visual FoxPro 5.0 firmy Microsoft ve spolupráci s ArcView -Avenue. Tato kombinace dovoluje tvorbu řádné databáze s bufferováním dat a dalšími předpoklady pro práci v síti, přehlednou manipulaci s daty prostřednictvím SQL dotazů a současně plné využití GIS nástrojů ArcView. Současně je možno využívat atributové i geografické části samostatně, což je potřebné zejména při digitalizaci (část GIS) a pro uživatele bez GIS software (atributové údaje). Velkou výhodou tohoto modulárního řešení je naprostá přehlednost systému. Toto řešení nahrazuje částečně dvoumonitorový systém. Celá plocha obrazovky je využita pro zobrazení mapového podkladu i pro práci s atributovými údaji. Přepínání mezi oběma hlavními okny je otázkou jednoho stisku kláves, či poklepání myši.

Celý systém je budován tak, že celek se chová jako jeden program, jehož GIS část je funkční v případě existence instalovaného software ArcView 3.X. V systému evidence zátěží ŽP je možno zavést kartotéku uživatelů s vymezením přístupových práv do jednotlivých částí databáze. Je např. možno, aby uživatel doplňoval informace ze správních řízení a informace odborného charakteru (závěry rizikové analýzy, evidenci kontaminací atp.) měl pouze k nahlédnutí. Kartotéka uživatelů současně umožňuje evidovat kdo a kdy změnil údaje v té které části databáze. U každého záznamu se eviduje jméno uživatele, který pořídil / editoval záznam a přesné datum i čas. Vlastní databáze je připravena i na zlom tisíciletí a přechod na rok 2000 a výše. Používání dat 21. století spolu se současným užíváním datumů dvacátého století zde není žádným problémem.

Schématicky je vlastní databáze znázorněna na obr. 1. Obdélníky znázorňují datové tabulky s jejich názvy. Tabulky označené zkratkou GIS reprezentují datovou základnu vrstev GIS a nejsou obsaženy ve vlastním databázovém souboru. Jsou pouze propojeny volnou relační vazbou s vlastní databází. Kromě tabulek uvedených ve schématu obsahuje databáze ještě řadu podpůrných tabulek, z nichž jsou čerpány nabídkové informace pro vyplňování jednotlivých položek, tj. menu a seznamy klíčových slov atp.. Vlastní databázové vazby jsou poněkud složitější než-li ukazuje schéma na obr. 1. Příklad detailního propojení vazeb mezi tabulkou „adresy" a tabulkou „sprava" je patrný z obr. 2.

Obrázek 1: Detail propojení tabulek "adresy" a "sprava" uvnitř databáze

Databáze obsahuje údaje o geocharakteristikách lokality, kolektorských horizontech, evidenci dotčených pozemků, evidenci staveb (především potencionálních zdrojů kontaminace), evidenci skládek (v rámci jedné zátěže i více skládek), prací prováděných na lokalitě, oblastí kontaminovaných vod a zemin s maximálními hodnotami a překročením limitů a kritérií, evidenci všech pozorovacích a průzkumných objektů včetně jednotlivých analýz, evidenci rizik na člověka, vody i ekosystémy, vymezení sanovaných ploch, blok správních údajů, archiv literatury a spisů a adresář. Součástí je propojení na kompletní evidenci ekologických auditů v rámci celé ČR (volně relačně připojená tabulka - program „Audity" pracuje i samostatně).

Po spuštění systému je uživatel vyzván k zadání svého jména a hesla. Po vyplnění je možno vstoupit buď do části databáze určené pro správce nebo do vlastního systému. Správce se většinou pohybuje v databázi ve výhradním režimu, tj. blokuje během operací tabulku pro ostatní uživatele. Jsou mu však umožněny operace jako je připojování dat z dalších datových souborů, fyzické mazání označených záznamů, zálohování souborů atp.

Uživatel bez práv správce databáze se do této části nedostane. Může však spustit vlastní programový systém nebo listovat v návodu, či získat přehled o produktu samém (Info).

Po vstupu do uživatelské části systému (pro každého možno s různými právy do různých částí) se zobrazí hlavní atributové okno, které je rozčleněno na několik částí. V horní datové části jsou zobrazovány nejdůležitější údaje o zátěži životního prostředí. Většina obrazovkové plochy je volná pro otvírání dalších oken s informacemi. V levé části je umístěn informační tlačítkový panel - obr.3.

Okna se otevírají tak, aby nepřekrývala hlavní datové údaje ani informační tlačítkový panel. Barevné ikony panelu vypovídají o existenci či absenci dalších údajů v databázi k aktuálně zobrazené zátěži životního prostředí. Tzn., že již při zběžném pohledu na úvodní obrazovku je zřejmé, zda k příslušné zátěži životního prostředí jsou známy vlastnické vztahy, zdroje kontaminace, skládky, prováděné práce, průzkumné a pozorovací objekty, zda existuje vymezení kontaminovaných vod či zemin, rizik a ploch určených k sanaci. Při pohybu databází od zátěže k zátěži se mění barevné rámování tlačítek a jejich vlastní vzhled v závislosti na tom, zda část databáze, která je spouštěna daným tlačítkem obsahuje data k aktuální zátěži, či nikoli. Proto ve většině případů se jeví obrazovka barevně klidná, s ojedinělými výraznými tlačítky, která signalizují existenci podrobnějších údajů. Další tlačítka jsou zastřená a šedá.

V další části obrazovky jsou tlačítka pro ovládání aktuální datové části (každé okno má tento ovládací tlačítkový blok téměř totožný) a v pravém dolním rohu obrazovky je tlačítko pro spuštění GIS části - projektu ArcView s naprogramovaným propojením k databázi.

Při pohybu kurzoru po obrazovce se objevují nad tlačítky stručné nápovědní texty s uvedením podrobnější informace o funkci ovládacího či datového prvku v levém dolním rohu obrazovky, tak jak je tomu obvyklé u většiny dnešních programů.


Obrázek 2: Informační tlačítkový panel

Po propojení obou prostředí, Visual FoxPro a ArcView-Avenue, může uživatel využít vlastností obou typů software společně - výkonný datový ovladač spolu s příjemným a přitom výkonným GIS prostředím. Při označení aktuálních údajů v ArcView a dotazu na informace o objektu můžete volit mezi klasickou odpovědí ArcView - info nebo odpovědi komplexního databázového systému. Rovněž všechna okna databázového systému jsou vybavena tlačítkem „Zobrazit v GIS". Po stisknutí tlačítka v kterékoli části databáze jste dotázáni na relativní měřítko zobrazení, aktuální vrstva je nastavena jako aktivní v ArcView a hledaný objekt je vysvícen přednastavenou barvou (většinou žlutě) a umístěn do středu obrazovky. Práce systému se zakončuje nejprve vypnutím části GIS - ArcView, která oznámí, že ruší spojení s databází. Dále je možno pokračovat v práci pouze se samotnou atributovou částí nebo program ukončit.

Uživatelé, kteří nejsou vybaveni softwarem ArcView mohou používat plnohodnotně atributovou část údajů. Rovněž v případě že zaostává digitalizace údajů je možno v předstihu plnit databázi daty, což se v praxi ukazuje býti velmi potřebným. V současné době se chystá i verze pro uživatele bez GIS produktu ArcView 3.X s GIS prohlížečkou dat. Tato verze bude omezena především tím, že uživatelé nebudou moci anotovat geografické prvky. Avšak s již zaevidovanými prostorovými objekty budou moci zacházet obdobně, jako ve verzi pro ArcView.

Software získají zdarma všechny okresní úřady (především referáty ŽP), pobočky ČIŽP a MŽP během roku 1998. V současné době je databáze plněna ve spolupráci s 10 okresy v ČR.