Marketingové analýzy pro řízení výstavby sítí GSM


Jan Kašpar
Boreas-Studio GIS, s.r.o.
Ševce Matouše 12
140 00 Praha 4
tel./fax +420 (2) 425317, tel. +420 (2) 90043503
e-mail: GIS@boreas.cz

Abstract
          Geographic Information Systems (GIS) enable wide range of analytical tools for operators of wireless telecommunication networks. Based on results of marketing studies, which use GIS analytical capabilities priorities for network building and optimising its structure can be defined. The integration of GIS into an enterprise-wide information system is identified as a task of special importance. Applicable data sources, methods of data processing and possible use of results are discussed. A pilot project which has been done for the TM Touch Malaysia is presented.

Abstrakt
          Geografické informační systémy poskytují operátorům sítí mobilních telekomunikačních prostředků nástroje pro analytické zpracování dat. Jedná se především o marketingové studie, na základě jejichž výsledků je možné řídit budování sítě a optimalizovat její provoz. V příspěvku jsou diskutovány zdroje dat, metody jejich zpracování a možnosti jejich použití. Důraz je kladen na integraci GIS do informačního systému provozovatele. Jsou uvedeny konkrétní výsledky pilotního projektu realizovaného pro firmu TM Touch v Malajsii.

Úvod
          Veřejné sítě bezdrátové komunikace zaznamenávají v posledních letech překotný vývoj a dochází k jejich masovému rozvoji prakticky ve všech částech světa. Počty klientů jednotlivých operátorů dosahují celosvětově úctyhodné hodnoty 100 milionů a dále narůstají. V některých zemích třetího světa dokonce budování mobilních komunikačních sítí předstihuje výstavbu infrastruktury pro klasické pevné telekomunikace.
          Budování mobilních sítí představuje velmi rozsáhlé investiční programy. Ve většině zemí jde přitom o rozvoj podnikání v tvrdém konkurenčním prostředí. Vzhledem k tomu je nutné zajistit maximální efektivitu vynaložených zdrojů a docílit uspokojení co největšího počtu klientů v co nejkratším čase. Po samotném rozjezdu sítě je třeba dále pečlivě sledovat její provoz a dbát o její kapacitní přiměřenost požadavkům na ni kladeným.
          Vzhledem k prostorovému charakteru velké většiny parametrů vstupujících do rozhodovacího procesu řízení výstavby a provozu sítí mobilních telefonů je pro jejich analýzy vhodné využít prostředků geografických informačních systémů (GIS).

Vstupní data
          Limitujícím prvkem veškerých GIS analýz jsou důvěryhodná a aktuální data do nich vstupující. Pro potřeby projektů řízení výstavby a provozu sítí mobilních telefonů se jedná zejména o následující typy údajů: Analýzy
          Systémy GIS poskytují široké spektrum nástrojů sloužících k analýze vstupních dat. Pro marketingové a technické studie sítí mobilních telefonů jsou nejvhodnější nástroje pro prostorové analýzy případně analýzy síťové.


Obrázek 3 Model šíření signálu GSM dle analýzy viditelnosti na vyhlazeném DTM (nezahrnuty parametry BTS)

          Prostředky GIS je možné provádět operace mezi jednotlivými "vrstvami" informací, jejich překryty a vzájemné kombinace. Výhodné je rozdělení jednotlivých údajů do tříd - např. pro hustotu obyvatelstva definujeme třídy nejnižší, nízká, střední, vysoká a nejvyšší. Na této úrovni se pak již relativně snadno a i pro laika srozumitelně definují zadání jednotlivých dotazů (např. najdi všechny územní jednotky s nejvyšší hustotou obyvatelstva, které nejsou pokryty stávajícím signálem). Výsledky dotazů mohou být též rozděleny do tříd a na základě tohoto dělení zobrazeny. Výstupy jsou tak přehledné a snadno interpretovatelné.
          Jednotlivé analýzy je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci řešeného problému (typ úlohy, řešená oblast, dostupná vstupní data, ...). Na stejné podklady se tak při řešení různých otázek díváme z různých úhlů a rozdílně se promítají do konečných výsledků. Základním cílem je přitom odhalení kritických míst z hlediska strategie budování nebo rozvoje sítě, identifikace jejich přetížených nebo naopak předimenzovaných částí a následná optimalizace technické infrastruktury.

Příklady aplikací
          Dále uváděné výsledky pocházejí z marketingové analýzy současného stavu sítě GSM 900 na souostroví Langkawi (Malajsie) realizované jako pilotní projekt pro jejího provozovatele - firmu TM Touch. Langkawi je jedním z nejpopulárnějších turistických center Malajsie s mimořádnou koncentrací organizované i individuální turistiky a s vysokými požadavky na rozvoj sítě. Oblast je tedy mimořádně vhodná pro demonstraci celkového přístupu k řešené problematice.


Obrázek 4 Analýza oblastí bez signálu GSM dle hustoty obyvatelstva a jeho demografické struktury

          Projekt byl zpracován v prostředí systému ArcInfo a jeho analytických modulů (GRID, TIN), k zobrazení výsledků byl použit software ArcView GIS - produkty firmy ESRI (Environmental System Research Institute, USA).
Jako vstupní data byly k dispozici následující vrstvy GIS: Po prvotním zpracování dat a jejich převedení do systému ArcInfo byly řešeny následující analytické úlohy: Další možnosti použití
          Data vzniklá při realizaci marketingových analýz je možné použít též pro řešení dalších dílčích problémů, s původním zadáním přímo nesouvisejících. GIS se tak stává universálním systémem v rámci informačních zdrojů provozovatele sítě.
          Dále uvádím několik dalších příkladů využití: Závěr
          Využitím nastíněných možností v rámci činnosti operátorů sítí mobilní komunikace se GIS může stát klíčovým komponentem jejich informačního systému. Jeho aplikace umožňuje analytický přístup k budování a provozu sítě. Zároveň přináší řešení mnoha dalších dílčích problémů, se kterými se provozovatel setkává. Z hlediska spolehlivosti výsledků i celkové efektivity je výhodné integrovat do GIS co nejširší okruh dat a činností. Z hlediska efektivity jednotlivých podnikatelských projektů napomáhá GIS cílenému řízení investic spojených s výstavbou a provozováním sítě mobilních telefonů. Umožňuje též minimalizaci provozních nákladů a nákladů na údržbu infrastruktury. Celkově tak implementace GIS představuje významnou konkurenční výhodu pro jeho uživatele.