Informační systém pro podporu provozu a údržby SPT TELECOM, a.s.


Ing. Daniela Kaufmanová
HSI s.r.o.
Vítkova 8
186 00 Praha 8
Tel.: +4202 24 81 62 51 Fax: + 4202 231 88 46
E-mail: kaufmanova@hsi.cz

Abstrakt :
          Administrace telekomunikační sítě SPT TELECOM, a.s. je velmi rozsáhlý a komplexní problém. Informace dokumentující uložení sítě, stav a poměry na sítí může zajistit pouze informační systém, který zahrnuje grafické a negrafické informace o telekomunikační síti. Grafické informace reprezentuje Grafický registr sítě (GRS) a negrafické informace reprezentují databázové registry. Pro standardizaci sběru polohopisných dat o telekomunikační síti vznikla v roce 1994 aplikace MacroTEL a později v roce 1997 kontrolní aplikace TesTEL. Standardizace byla podpořena také směrnicí pro sběr polohopisných dat. Pomocí těchto nástrojů se podařilo v rámci celého SPT TELECOM, a.s. sjednotit strukturu polohopisných dat, a tím tato data připravit pro použití v celkovém IS.

Abstract :
          An administration of the telecommunication network of SPT TELECOM, a.s. is a very extensive and complex problem. Information describing location, state and parameters of the network can be ensured only by an information system, which includes both graphical and non-graphical data about a telecommunication network. Graphical data are represented by the "Grafický registr sítě" (GRS) (Graphical registry of the network) and non-graphical data are represented by database registries. Software application MacroTEL in 1994 and software testing application TesTEL later on in 1997 were developed to standardise a capture of geographic data. The standardisation was supported also by an accepted standard for geographic data capture. By means of these tools, in the range of whole SPT TELECOM, a.s. the structure of geographic data has been successfully unified; this way the geodata have been prepared for using in an enterprise information system.

1. Úvod
          Telekomunikační síť je základním prostředkem SPT TELECOM, a.s. pro poskytování zákaznických služeb. Administrace telekomunikační sítě je velmi rozsáhlý a komplexní problém. Informace dokumentující uložení sítě, stav a poměry na sítí může zajistit pouze informační systém, který zahrnuje grafické a negrafické informace o telekomunikační síti. Grafické informace reprezentuje Grafický registr sítě (GRS) a negrafické informace reprezentují databázové registry. V SPT TELECOM, a.s. je pro ukládání popisných dat a informací stanoven standard - databázového prostředí ORACLE. Technická a popisná data o telekomunikační síti jsou spravována a udržována v databázových systémech - Registru telekomunikační sítě (RTS), Registru objektů a pracovišť (ROP), příp. ostatních systémech pro administraci sítě. Základem těchto systémů jsou číselníky CITEZ 1-8 a sdílené číselníky. Tyto systémy se váží na jiné databázové systémy (APS, PRODEJ, systémy SDH). Nad databázovými popisnými a technickými informacemi přenosové sítě a spojovacích systémů byly vytvořeny nadstavby pro grafickou vizualizaci (RPS/V a RSS/V). Pomocí těchto nadstaveb je dán uživateli větší komfort získávání informací o prvcích telekomunikační sítě a přehlednější nástroje pro práci s těmito daty. Tyto registry jsou řešeny jako aplikační nadstavby nad systémem MicroStation.
          Grafický registr sítě je geograficky, resp. graficky orientovaný systém popisující poměry telekomunikační sítě SPT TELECOM, a.s.. Systém zahrnuje několik informačních složek : graficko-polohopisnou, graficko-schématickou, graficko-obrazovou a graficko-textovou. Jednotlivé informační složky GRS se navzájem doplňují a tvoří konzistentní integrovaný systém.
          Pro standardizaci sběru polohopisných dat o telekomunikační síti vznikla v roce 1994 nadstavba nad systémem MicroStation MacroTEL a později v roce 1997 kontrolní aplikace TesTEL. Standardizace byla podpořena také směrnicí pro sběr polohopisných dat (směrnice 22/96, v současnosti se dokončuje směrnice TSM 2022 a TSM 2010). Pomocí těchto nástrojů se podařilo v rámci celého SPT TELECOM a.s. sjednotit strukturu polohopisných dat, a tím tato data připravit pro použití v celkovém IS.

2. Popis současného stavu
          V současné době jsou prostředky na digitální zpracování grafických dat na pracovištích technických dokumentací využívány především ke kontrole polohopisné dokumentace telekomunikační sítě předávané v digitální formě a ke správě této dokumentace. Objevují se již i snahy vést digitálně schematickou a další účelově tvořenou dokumentaci v digitální formě, tyto aktivity však nejsou prozatím standardizovány. Pracoviště ochran dálkových kabelů využívají prostředky na digitální zpracování grafických dat obdobně jako technické dokumentace přístupové sítě. Navíc využívají software na vizualizaci RPS . Součástí těchto pracovišť jsou i geodetická pracoviště se specifickými požadavky na digitální zpracování grafických dat. Zvyšování požadavků na grafické zpracování informací v jednotlivých úsecích divize sítě je evidentní. Proto se v návaznosti na vznik směrnic TSM 2022 a TSM 2010 začalo s přípravou směrnice upravující postupy správy, údržby a využívání technické dokumentace telekomunikační sítě.

Schéma současného stavu

2.1. Systémy MacroTEL a TesTEL
          Do roku 1994 byla technická dokumentace telekomunikační sítě pořizována nejednotným způsobem, kdy každá oblast sbírala data podle lokálních směrnic. Pro budování komplexního informačního systému bylo nutné tato data sjednotit. Z tohoto důvodu byla vypracována Samostatným oddělením technické dokumentace směrnice č. 22/96, která vstoupila v platnost v roce 1996. Toto vedlo, spolu se zavedením jednotného softwarového prostředí MacroTEL, k sjednocení datové struktury technické dokumentace.
          Grafické systémy MacroTEL a TesTEL se staly nedílnou součástí systému pro vytváření polohopisné dokumentace objektů a zařízení SPT TELECOM a.s v digitální formě. V současnosti jsou na pracovištích technických dokumentací SPT TELECOM a.s. nasazeny systémy MacroTEL verze 3.50 a TesTEL verze 1.50 a je zaváděna nová verze systému MacroTEL 4.00, která zohledňuje úpravy vycházející ze směrnic TSM 2022 a TSM 2010.
          Vzhledem k účelům, pro které byly systémy MacroTEL a TesTEL koncipovány, byly jejich funkce navrženy tak, aby podporovaly a využívaly všechny důležité zdroje dat. Proto také některé funkce v systému MacroTEL umožňují realizovat i relativně značně "obecné" převody z jiných struktur dat do struktury podle TSM 2022.
           Od roku 1997 probíhá celoplošné školení pracovníků technických dokumentací na systémy MacroTEL, TesTEL a technologie přejímky a zpracování grafických dat. K dnešnímu datu prošlo dvoutýdenními kurzy cca 180 účastníků.

2.2. RPS/V
          Již několik let jsou v rámci SPT TELECOM a.s. vyvíjeny databázové aplikace prostředí ORACLE SQL*FORMS, které popisují síť z hlediska technického ale i provozního. Tato databáze je koncipovaná jako centrální a přístup k ní je z celé ČR.
          Pro úlohy, kdy textová informace je nedostatečná nebo neúplná jsou vyvíjeny grafické aplikace (RPS/V), které textová data vizualizují v prostředí systému MicroStation.

2.3. RPS/V WEB
          Vizualizační úlohy RPS/V, které pracují v prostředí DGN jsou určeny pouze omezenému počtu uživatelů, kteří vlastní systém MicroStation. Pro využívání těchto grafických dat širší základnou uživatelů byla využita technologie WEB, konkrétně GeoMedia WEB Map.

3. GRS
          RPS/V, MacroTEL a další grafické systémy jsou řešeny jako samostatné úlohy a netvoří jednotný informační systém. Budování GRS ( grafického registru sítě) však předpokládá jednolité kompaktní řešení, kdy nebude oddělena grafická část informace od informace negrafické. Naše firma na základě dlouholeté spolupráce s vývojovými týmy SPT TELECOM a.s. připravuje následující řešení :
          Spojovacím článkem bude relační databáze ORACLE s rozšířením SDO/SC (Spatial Data Option, Spatial Cartrige) a HDS (HSI DATA STORAGE). V praxi to znamená, že veškerá data grafická či negrafická budou uložena v této databázi. Datový model grafického ukládání dat bude řešen na základě standardů a tudíž bude po celou dobu své životnosti plně otevřený a nezávislý na technologii jakékoli konkrétní firmy (s výjimkou firmy ORACLE). Přístup k těmto datům bude prováděn prostřednictvím tří různých typů pracovišť, které se liší vybavením, funkčností a v neposlední řadě i nároky na uživatele.

Klíčovým vstupem pro toto řešení jsou tyto tři skutečnosti:

          Dále bereme v úvahu technickou vybavenost v rámci SPT TELECOM a lidský potenciál pracovníků technických dokumentací. Na základě uvedených skutečností jsme si vytkli následující cíle:

          Z těchto cílů je zřejmé, že připravovaná změna se nesmí koncového uživatele nijak citelně dotknout, a proto je řešení GRS navrženo nad stávající strukturou a se stejnými aplikačními prostředky. Z následujícího obrázku je vyplývá rozdělení přístupu k datům IS dle jednotlivých typů pracovišť.

Globální schéma systému GRS          Autoři připojují poděkování všem pracovníkům SPT TELECOM a.s. na základě jejichž zkušeností a informací mohl vzniknout tento příspěvek. Jedná se zejména o pracovníky ND3/ADS Praha a IT České Budějovice.