PANEL - GI - představení projektu


RNDr. Petr Kubíček, Csc.
Laboratoř geoinformatiky a kartografie, Př. fakulta MU, Kotlářská 2, 61137 BRNO, tel: 05 42128318
E-mail: kubicek@dior.ics.muni.cz, karst@porthos.geogr.muni.cz

(Pan European link for Geographical Information - Celoevropské spojení pro geografické informace)
           V době probíhá mezi odbornou veřejností diskuse o nutnosti vytvoření "Evropské geografické informační infrastruktury" (EGII). Jedním z mnoha mezinárodních projektů přispívajících k dané problematice se stal Panel GI. Projekt je koordinován skupinou GISIG (Geographic Information System International Group) se sídlem v Itálii a působící po celé Evropě.
           Hlavním cílem je ustanovení celoevropské sítě o geografických informacích schopné prosazovat cíle projektu a propagovat aktivity a činnosti s ním související. Síť bude sloužit jako pracovní nástroj, jehož kostrou bude propojení partnerů projektu a hlavním principem otevřenost vůči všem externím organizacím, uživatelům a provozovatelům geografických informací.
           Partnery pro tvorbu sítě budou zejména významné organizace působící na poli GIS v rámci Evropy - EUROGI (The european Umbrella Organisation for GI) a GISIG doplněné o partnery ze zemí EU a střední a východní Evropy.
           Jednotliví členové projektu mají za úkol na národní úrovni rozšířit síť spolupracujících organizací na další smluvní partnery. V České republice jsou kromě národního koordinátora (Masarykova univerzita, Doc Konečný) dalšími členy CAGI (Česká asociace pro geoinformace, kontaktní osoba Dr. Hojdar), VŠB Ostrava (Doc. Rapant) a Univerzita Pardubice (Doc. Čapek).
           Přenos a rozšiřování informací začíná vytvořením pracovního materiálu (Panel GI package), který by měl rovnoměrně pokrývat technické, organizační i obchodní aspekty využití geografické informace. Forma materiálu bude jak tištěná, tak digitální (hypertextová) na síti WWW. Struktura obsažených informací bude založena na zkušenostech partnerů ze zemí EU, připomínkována všemi zúčastněnými stranami a po následném přepracování přeložena a adaptována do národního prostředí jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Tvorba tohoto výukového "nástroje" bude jedním z dalších cílů celého projektu. Cílová skupina, na níž je výukový materiál zaměřen, je tvořena manažery středních a nižších kategorií řídící maximálně 50 podřízených zaměstnanců.
           Součástí tvorby pracovního materiálu budou jednotlivé národní konference otevřené pro celou odbornou veřejnost. V rámci setkání budou připomínkovány všechny části materiálu a doplňovány, případně upravovány nezbytné pasáže odpovídající národnímu prostředí dané země.
           Přenos zkušeností bude probíhat v rámci sítě Panelu a bude sestávat ze dvou hlavních oblastí činnosti. První z nich představuje využití výukového materiálu v jeho národní podobě (lokalizované verzi) jednak k samostudiu, případně k organizování krátkých vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny posluchačů. Materiál bude obsahovat krátký seznam možných specializovaných zaměření s odlišnou váhou na jednotlivé problematiky (např. nové trendy v GIS je pro skupiny manažerů vhodné prezentovat pouze jako stručný přehled, na druhé straně pro technické pracovníky je nezbytné jít do detailů). Obě formy studia se mohou navzájem vhodně doplňovat.
           Druhým typem aktivit v rámci Panelu budou krátkodobé studijní pobyty u zahraničních organizací (CNIG, JRC, EUROGI), které mají za úkol ukázat skupině partnerů ze zemí SVE odpovídající evropské projekty a zkušenosti (např. metadatové struktury, národní geografické informační infrastruktury, E-business...). Takovéto projekty jsou často velmi specifické a mají za úkol navázat konkrétní kontakty a případnou spolupráci s partnery EU.
           Projekt by měl přinést celkové zvýšení obecného povědomí o možnostech využití GIS technologií a také základní informace o relevantní problematice v rámci EU. Dále by mělo dojít k vytvoření spolupracující sítě nabízející společnou platformu pro odbornou diskusi o odlišných národních přístupech k GI. Evropské organizace specializující se na problematiku GIS (EUROGI, GISIG) a doposud působící zejména v zemích EU mají tak jednu z prvních příležitostí rozšířit svoji působnost také v ve státech SVE. Vzhledem k tomu, že většina partnerů z zemí SVE patří k tzv. "první vlně" kandidátů pro vstup do EU, má projekt také jistý politický kontext a z dlouhodobého hlediska představuje jednu z prvních přístupových aktivit k skutečně celoevropskému trhu s GI.