Nasazení technologie GIS na Obecním úřadě
v Bělkovicích-Lašťanech

Martin Látal
GisPo - poradenství a služby v GIS
Obchodní zástupce T-Mapy Hradec Králové
Jiráskova 42
785 01 Šternberk
Tel.: +420 643 411647 Fax: +420 643 411647
E-mail: malat@stbk.mcs.cz

Abstract

           The topic of this paper shows the work on the Municipal office in Bělkovice - Lašťany with the tool of the GIS technology for support and view information about the municipal area. Users of the Municipal office use T-MapViewer 2.0 SW to view geographical data and modul for filling immovables created by T-Mapy Hradec Králové. The basic database contains digital cadastral maps and FDI - Files of Description Information (SPI). Further layers represent the first 3 parts of the municipal technical map.

Abstrakt

           Tématem tohoto příspěvku je přiblížit práci na Obecním úřadě v Bělkovicích - Lašťanech s nástrojem technologie GIS pro podporu rozhodování a získávání informací o území obce. Pracovníci obecního úřadu používají T-MapViewer 2.0 - prohlížečku geografických dat s modulem Evidence nemovitostí od firmy T-Mapy Hradec Králové. Základní databázi tvoří soubory digitální katastrální mapy obou sloučených obcí se soubory SPI a k dalším vrstvám patří první 3 části digitálně zpracované technické mapy obce.

Úvod

           Příspěvek se zabývá prací na Obecním úřadě v Bělkovicích - Lašťanech s nástrojem technologie GIS pro podporu rozhodování a získávání informací o území obce. První kroky při seznamování s technologií GIS byly učiněny již v roce 1996. Obecní úřad si nechal zpracovat digitální katastrální mapu firmou Geometra Opava a jako nástroj k prohlížení tehdy zvolil volně šiřitelnou verzi ArcView 1.0. Podklady byly transformovány do formátu ESRI coverages a po dohodě s Okresním úřadem v Olomouci, pod který tato obec spadá, mu byl předán i výsek čtyř mapových listů mapy M 1 :10000 se základními topografickými údaji z digitálních podkladů OkÚ. V listopadu letošního roku se pracovníci obecního úřadu rozhodli zapůjčit si T-MapViewer 2.0 - prohlížečku geografických dat s modulem Evidence nemovitostí od firmy T-Mapy Hradec Králové. Tato prohlížečka je produktem s modulární koncepcí, kde k základnímu prohlížecímu modulu je možno dodat mimo Evidence nemovitostí další nadstavbové moduly. Patří k nim Lokalizace, ZUZI - pro práci s adresními body, Souřadnicové systémy atd...

Pomocník při rozhodování o území a v samosprávě obce

           T-MapViewer nabízí uživatelům základní prohlížecí a dotazovací funkce. Je jednodušší alternativou na pracovištích, kde ArcView je příliš silným nástrojem. Umožňuje zobrazovat data ve standardních formátech ESRI (vektorová i rastrová), coverage, Shape soubory.
           Prohlížeč obsahuje tři okna. V levém horním okně seznamu vrstev je zobrazen strom témat, případně jejich sad. Ve spodním okně přehledové mapy je uživateli nabídnut přehled o zájmovém území pro usnadnění orientace. Hlavní okno zobrazuje zapnuté tématické vrstvy. Do seznamu vrstev je možno přidávat témata pomocí Průzkumníku vrstev. (viz obr.1. - Území obce)


Obr.1. Území obce

           Většina témat ve formátu Shape souborů na obecním úřadě je rozdělena do sad (v pořadí jak jsou vrstvy vykreslovány) :


           K základním údajům pro pracovníky OÚ patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu. Jako doplněk mohou použít výřez z map M 1 : 10000, která byla dříve na OÚ dodána v roce 1996 i s prohlížečkou ArcView 1.0.

           K dalším důležitým údajům patří tři sady témat, která byla zpracovávána v průběhu druhé poloviny roku 1998. Jsou to :

1. kanalizační přípojky
2. ČOV a kanalizace
3. úprava veřejného prostranství.

           Zdrojová data dodala firma Civilní zeměměřičská kancelář s.r.o Brno. Vektorové vrstvy ve formátu DGN, popisné údaje a souřadnice zaměřených objektů v textových souborech.

           Všechna data byla převedena do souborů tvarů - Shape souborů a uložena v jediném projektu.

           Uživatelé mají snadný přístup k údajům ze souborů SPI - soubory popisných informací, současně se zobrazením příslušné parcely případně parcel. Na kartě Informace o parcele zjistí obecné záznamy o parcele i jejiho vlastníka, případně nájemníka a zobrazené informace mohou po zvolení typu tiskové sestavy z nabídky na kartě vytisknout. Mimo tyto funkce je možno spustit vyhledávací menu a najít příslušnou parcelu nebo parcely podle zadaného čísla parcely, případně jména vlastníka. (viz obr.2. - Informace z SPI)


Obr.2. Informace z SPI

           Jako příklad získané informace z tohoto systému zde uvádím informaci o kanalizačním potrubí a jeho staničení, kde uživatel má k dispozici údaj o materiálu, průřezu potrubí a na zaměřených bodech zjistí staničení, výšku dna kanálu, výšku poklopu a spád (viz obr.3. - Informace o kanalizaci).


Obr.3. Informace o kanalizaci

           V další ukázce je výstup z databáze o kabelu nízkého napětí, který napájí elektrickou energií čističku odpadních vod, jejíž samostatná informační vrstva se v současné době zpracovává (viz obr.4. - Informace o nn kabelu).


Obr.4. Informace o nn kabelu

           Tento informační systém je otevřený a je možno do něj postupně přidávat další důležitá témata, která se průběžně zpracovávají a zvýší tak informační kapacitu databáze obecního úřadu.
Závěr

           Nasazení technologie GIS na Obecním úřadě v Bělkovicích - Lašťanech přineslo jeho pracovníkům výraznou kvalitativní změnu v přístupu k informacím o jimi spravovaném území a významně posílilo výkon samosprávy tohoto obecního úřadu. Tyto první kroky jsou základem, na němž lze stavět další informační vrstvy s popisnými údaji dynamicky se měnící technické mapy a ostatních podkladů potřebných pro rozhodovací činnost v samosprávě obce i územním plánování.