GIS v krizovém managementu

Karel Bobek
NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o.
Vratimovská 686, 707 02 Ostrava-Kunčice
Tel.: +420 69 568 83 01 Fax: +420 69 568 80 54
E-mail:
kbobek@novahut.cz

NOVA HUT, a.s. is a steel maker company placed on big area with many industrial buildings and high concentration of dangerous chemical materials. It is necessary to protect this area from industrial brake-downs and fires. That is why it was decided to load all emergency management data to GIS. GIS in NOVA HUT, a.s., implemented by means of intranet technologies (Mapguide R4 by Autodesk) now includes: basic technical map, orthophotomap, orientation points, cable canals, bridges and spaces, fire danger assessment, danger materials database, fire water resources, sleeve wind direction indicators, hand-held respiratory instruments, CO leakage sensors.

NOVÁ HUŤ, a.s. je hutní společnost s velkým zájmovým územím s intenzivní průmyslovou zástavbou a koncentrací nebezpečných chemických látek. Toto území je nutné ochránit před průmyslovými haváriemi a požáry. Bylo proto rozhodnuto pro potřeby havarijního plánování a krizového managementu vložit všechny potřebné informace do geografického informačního systému. GIS NH, a.s. realizovaný intranetovými technologiemi (Mapguide R4 společnosti Autodesk) v současnosti obsahuje základní technickou mapu NH, .a.s., ortofotomapu, a aplikace orientační body, kabelové kanály, mosty a prostory, posouzení požárního nebezpečí, databáze nebezpečných látek, požární voda, větrné rukávce, příruční dýchací přístroje, čidla CO.

NOVÁ HUŤ, a.s. je největší hutní společnost v České republice, zaměřuje se na produkci profilů, trubek a dlouhých plochých výrobků. Vnitřní část území zaujímá plochu cca 3x4 km, zájmová oblast spolu s hygienickými pásmy tvoří asi 3 000 ha. Pro představu o velikosti společnosti z geografického hlediska několik čísel: celková délka železniční vlečky je kolem 300 km, hlavní kanalizační kmenové stoky mají několik desítek km, celková délka kabelových kanálů je 24 km.

NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o. je dceřinou společností NH, a.s. poskytující inženýrské služby. Mezi tyto činnosti patří i tvorba a správa GIS NH, a.s.

Zájmové území akciové společnosti NOVÁ HUŤ se vyznačuje velmi intenzivní průmyslovou zástavbou a koncentrací vysoce nebezpečných látek. Toto území je nutné ochránit před průmyslovými haváriemi a požáry. Bylo proto rozhodnuto pro potřeby havarijního plánování a krizového managementu vytvořit vhodný informační systém.

Z podstaty havarijního plánování a krizového managementu plyne, že všechny tyto činnosti vyžadují jednak informace o prostorovém umístění (polohopisu) objektu, jednak další průvodní popisné informace o objektu. Uložení těchto informací do jednoho interaktivního prostředí přinese následující výhody:

Po analýze problému jsme se rozhodli přenést značnou část aplikací havarijního plánování a krizového managementu do geografického informačního systému. Při výběru vhodné technologie jsme definovali několik požadavků na systém:

S budováním geografického informačního systému v NH, a.s. bylo započato v červnu 1999. Byly stanoveny následující priority:

Po rozsáhlém testování byl pro naše potřeby zvolen systém Mapguide verze 4 firmy Autodesk. Ten byl zakoupen a implementován v srpnu letošního roku. Jako datové zdroje byly použity následující podklady:

Systém byl implementován v prostředí intranetu podnikové datové sítě, tvořené optickou páteřní sítí typu ATM, na kterou navazují závodní lokální sítě, vesměs kolizního typu rychlosti 10, resp. 100 Mb/s s protokolem TCP/IP. Jako aplikační a datový zdroj slouží server COMPAQ Proliant 800 se dvěma procesory PentiumPro, RAM 512 MB, diskové pole 50 GB s magnetooptickým jukeboxem. Uživatelé disponují vesměs standardními PC s OS Windows 95/98, méně NT WS. Odezva systému v režimu klient-server je velmi dobrá, pohybuje se v rozsahu 2 až 10 vteřin v závislosti na typu dotazu.

Díky použití standardních technologií byl systém velmi rychle implementován. Byl zřízen WEB server s HTML stránkami podávajícími popis systému, nápovědu pro používání a umožňujícími automatickou instalaci systému. GIS NH, a.s. po cca 5 měsících implementace v současnosti obsahuje mj. tato data a aplikace:

 1. ortofotomapa zájmového území NH, a.s.
 2. grafické objekty ze základní technické mapy NH, a.s.: stavební objekty, koleje, silnice, hraniční linie technologií, ploty, rozvody médií, atd.
 3. obr. 1 - příklad zobrazení menší části území

 4. aplikace orientační body.
 5. V NH, a.s. je pro rychlou orientaci pro potřeby krizového managementu zřízen systém orientačních bodů, nacházejících se na význačných a známých místech, označených příslušnou tabulkou. Tyto body slouží např. jako místo pro příjezd vozidla rychlé lékařské pomoci při pracovních úrazech, setkávají se zde při zásahu hasiči se zodpovědnými pracovníky provozů, atd. Aplikace obsahuje polohopis orientačního bodu, název, popis příjezdu k bodu od brány a fotografie bodu.

  obr.2- příklad rozmístění a detailní informace o orientačním bodu.

 6. aplikace kabelové kanály, mosty a prostory závodu Energetika.

Aplikace v současné době obsahuje:

Aplikace slouží především hasičům pro rychlé vyhledání vstupu do kabelového kanálu v případě požárního poplachu spuštěného čidlem elektronické požární signalizace. Podaří-li se hasičům dostat rychle k ohnisku požáru, mohou většinou ohnisko zlikvidovat ve stádiu doutnání přenosnými hasicími přístroji a není nutno používat elektrovodivé hasicí prostředky.

obr. 3-polohopis kabelových kanálů, vstupů, mostů, prostorů, protipožárních přepážek.

obr.4-detailní informace o vstupu do kabelového kanálu.

  5. aplikace posouzení požárního nebezpečí.

  Aplikace obsahuje informace o všech požárně nebezpečných objektech: polohopis a text jejich posouzení z hlediska požárního nebezpečí dle příslušných norem (zhodnocení možnosti vzniku a šíření požáru, maximální množství skladovaných hořlavých látek, dokumentaci zdolávání požáru, požární řády, kolaudační rozhodnutí, atd.). S touto aplikací je propojena aplikace databáze nebezpečných látek.

  obr.5-posouzení požárního nebezpečí.

  6. databáze nebezpečných chemických látek.

  Aplikace obsahuje soupis nebezpečných chemických látek používaných v NH, a.s. spolu s jejich bezpečnostním listem a požárně-technickou charakteristikou. Tuto databázi mohou prohlížet všichni uživatelé, mající přístup do intarnetu NH, a.s.

  7. aplikace požární voda.

  Aplikace obsahuje informace o zdrojích požární vody (místo, typ, vydatnost, tlak, datum poslední revize, fotografie, atd.).

  obr.6-zdroje požární vody.

  8. aplikace větrné rukávce.

  Aplikace obsahuje informace o všech větrných rukávcích instalovaných na území NH, a.s. pro sledování směru větru v případě výronu CO.

  9. aplikace příruční dýchací přístroje.

  Aplikace obsahuje informace o umístění a typech příručních dýchacích přístrojů instalovaných na pracovištích se zvýšeným nebezpečím výronu plynů.

  10. aplikace čidla CO.

V hutních provozech se používají nebezpečné plyny s vysokým obsahem CO. V případě úniku těchto plynů hrozí akutní nebezpečí pracovníkům provozů. NH, a.s proto realizovala systém sledování úniku CO na místech se zvýšeným nebezpečím. Připravujeme propojení monitorování CO se systémem GIS. V případě aktivace čidla systém automaticky zobrazí umístění čidla s okolím.

Budování systému GIS v NH, a.s. probíhá intenzivním tempem. Po dokončení vývoje a vkládání dat aplikací krizového managementu připravujeme realizaci dalších aplikacích (správa majetku, dopravní trasy, rozvody médií, elektro-rozvody sdělovací a silová).