Praktické aplikace systému MISYS v oblasti správy technického vybavení

Ing. Zuzana Kniežová, GEPRO, s.r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel./fax: 02/5731 3328-31
e-mail:
zuzana.kniezova@gepro.cz
http://www.gepro.cz

 

Geografický informační systém MISYS zpracovává vzájemně provázané grafické a popisné informace o spravovaném území. Systém obsahuje především informace o majetkoprávních vztazích, dále o skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. Systém MISYS lze využít při správě území a obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň apod.), správě technického vybavení, územním plánování, stavebním řízení, investičních akcích, pozemkových úpravách, řešení problémů ochrany životního prostředí atd.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY – KATASTR NEMOVITOSTÍ

Systém poskytuje výpisy a grafické výstupy z katastru nemovitostí: listy vlastnictví, informace o parcele, účelové seznamy atd. Mimo jednoduché vyhledávání v databázi katastru

nemovitostí umožňuje i snadné a rychlé vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě. Pro pokročilejší uživatele je systém vybaven i možností tvorby specializovaných dotazů, jejich kombinací a různých grafických znázornění.

SKUTEČNÝ STAV ÚZEMÍ

Součástí systému jsou i všechny dostupné grafické i popisné informace o území, jako jsou technická mapa (obsahující polohopis, nadzemní i podzemní inženýrské sítě, výškopis a zeleň), letecká ortofotomapa, základní báze geografických dat (ZABAGED), orientační plán města, územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná), digitální model terénu atd.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Další důležitou součástí systému jsou i podklady potřebné pro rozvoj regionů, měst a obcí jako jsou urbanistické studie a územní plány. Tyto podklady, především v kombinaci s katastrální mapou a ortofotomapou, slouží k územnímu plánování rozvoje regionů, měst a obcí.

PŘIPOJENÍ DALŠÍCH APLIKACÍ

Systém MISYS je otevřený systém, který lze modifikovat podle konkrétních požadavků a představ uživatelů. Podle potřeby lze připojit buď účelové aplikace (cenová mapa, pasport zeleně, zábory veřejných prostranství atd.) či propojit systém s ostatními agendami uživatelů (evidence obyvatel, evidence nemovitého obecního majetku, registr ekonomických subjektů atd.).

MISYS-WEB je jednodušší verze informačního systému MISYS určená uživatelům intranetu a internetu. Data jsou umístěna na WWW serveru, přičemž komunikace s tímto serverem je možná pomocí libovolného internetového prohlížeče (např. Microsoft Internet Explorer). Aplikace

MISYS-WEB umožňuje prohlížení jak grafických, tak i negrafických dat a jejich vzájemné propojení. Výhodou tohoto způsobu práce je zejména snadná údržba software a nižší nároky na výkonnost PC uživatele. Aplikace systému MISYS-WEB je možná v kombinaci se systémem MISYS či samostatně.

 

 

UKÁZKOVÁ DATA JSOU MAJETKEM INSTITUTU MĚSTSKÉ INFORMATIKY HL.M.PRAHY A ÚTVARU ROZVOJE HL.M.PRAHY

 

Systém MISYS je v ČR poměrně rozšířený. K jeho hlavním uživatelům patří městské a obecní úřady v ČR, obvodní a místní úřady městských částí hl. m. Prahy, finanční úřady, ministerstva, správci technického vybavení, projektové, investorské a dodavatelské organizace v oblasti výstavby, realitní kanceláře, reklamní agentury, střední a vysoké školy, geodetické firmy a další.

Mezi typické aplikace prakticky nasazené patří například:

MISYS-OBEC - aplikace pro obce, projektanty pozemkových úprav apod.

MISYS-MĚSTO - aplikace pro města, městské účelové organizace, správce technického vybavení apod.

MISYS-OKRES - aplikace pro okresní úřady, okresní pozemkové úřady apod.

MISYS-KRAJ - aplikace pro uživatele s působností bývalých krajů

MISYS-ČR - aplikace pro celou Českou republiku

MISYS-ORGANIZACE - účelové aplikace pro nejrůznější organizace, závody apod.

V oblasti správy technického vybavení se systém MISYS využívá především na městských úřadech, v městských účelových organizacích, u správců inženýrských sítí, reklamních agentur apod.

V rámci přednášky budou některé aplikace prakticky předvedeny.