Efektivnost IS/IT

Zdeněk Molnár
Fakulta managementu a ekonomiky
VUT Brno
Mostní 5139
762 72 Zlín
Tel.: 067 7610609 Fax: 067 7610671
E-mail:
molnar@zlin.vutbr.cz

A common model of IS/IT benefits and IS/IT effectiveness is presented. Stress is put on the recipients of IS/IT benefits e.g. stakeholders, managers, employees and customers. The benefits of IS/IT are classified into financials and nonfinancials and some methodology of conversion intangible into tangible indicators is shown. Then some basic results of field research of IS/IT effectiveness in the Czech enterprises are presented. At the end the principles of successful IS/IT effectiveness management are summarised into decalogue.

V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.

Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků, kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl: “S počítači se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě” resp. “Všude samé počítače a nikde významné zvýšení produktivity”.

Proto jsem se začal systematicky problematikou efektivnosti IS/IT zabývat a rád bych Vás v tomto příspěvku seznámil s některými teoretickými, ale i praktickými výsledky své práce.

Dovolte mi nejprve několik obecně filosofických úvah na téma užitek a efektivnost IS/IT. Nejprve je třeba si vždy vyjasnit, kdo a jaký užitek od IS/IT očekává. Odpověď bychom měli hledat podle schématu na obr. 1.


Obr. 1. Model užitku IS/IT

Problematika hodnocení efektivnosti IS/IT je tedy do značné míry otázkou nejen potřeb a jejich efektivního uspokojování, ale také otázkou očekávání, která mají lidé, jakožto koneční příjemci a hodnotitelé užitku. Kdo a jaký užitek očekává, to je samozřejmě velmi složitá otázka, kterou se pokusím dále analyzovat. Přidržíme-li se podnikové sféry, pak zde můžeme identifikovat celkem čtyři kategorie subjektů a jejich očekávání.

Přirozenou potřebou každého racionálně se chovajícího subjektu by mělo být hledání optimálního (tj. vyváženého) poměru mezi užitkem, který získá z IS/IT a výdaji, které musí na získání tohoto užitku vynaložit, ale také mezi časem potřebným na získání tohoto užitku a riziky spojenými s tím, že tohoto očekávaného užitku nedosáhne. Takto, z hlediska subjektu, “vyvážený” systém pak můžeme považovat za efektivní. V praxi jde pak o to, řídit. resp. kontrolovat faktory, které ovlivňují efektivnost “transformace” výdajů na přínosy. Za tím účelem byl v  rámci studia MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT Praha vytvořen obecný model efektivnosti IS/IT (viz. obr. 2.) a v návaznosti na tento model byl proveden průzkum efektivnosti IS/IT v podnicích České republiky. (viz kapitola 4.)


Obr. 2. Koncepční model efektivnosti IS/IT

Zásadní otázkou, na kterou měl dát model odpověď bylo, podle jakých hledisek hodnotí naši manažeři přínosy z IS/IT a zda existuje nějaký významný a vysvětlitelný vztah mezi užitkem z IS/IT a faktory prostředí (vnějšími i vnitřními) obecně v této souvislosti v literatuře uváděnými.

Problematika hodnocení efektivnosti IS/IT se koncentruje do problematiky hodnocení přínosů IS/IT, protože zatímco výdaje do IS/IT jsou “viditelné” resp. “hmatatelné” přínosy z nich (užitek) jsou “neviditelné” a proto také se zatím nepodařilo žádným výzkumem či statistikami prokázat nějaký významný a konsistentní vztah mezi výdaji do IS/IT a ukazateli úspěšnosti organizace. Je to dáno zejména tím, že přínosy z IS/IT se v organizaci projevují nepřímo prostřednictvím systému řízení, resp. prostřednictvím lepších či horších rozhodnutí řídících pracovníků, kde je obtížné oddělit co je výsledkem “objektivních” informací poskytnutých řídícímu pracovníkovi informačním systémem a co je výsledkem manažerovy intuice, která ovšem mohla být inspirována některými informacemi z informačního systému. Navíc se přínosy ze zavedení IS/IT dostavují až po dosti dlouhé době, kdy se již většinou zapomnělo, jaké požadavky tj. cíle a očekávání byly na začátku zavádění IS/IT definovány.

Proto je nutná systematizace přínosů, abychom hned na začátku životního cyklu IS/IT dovedli tyto ukazatele definovat pro konkrétní aplikaci a konkrétní organizaci, uměli stanovit způsob jejich vyhodnocování i konkrétní odpovědnost za dosažení určité hodnoty tohoto ukazatele.

Systemizaci ukazatelů přínosů IS/IT můžeme provést z několika hledisek a to na ukazatele:

Paleta možností používání různých ukazatelů i jejich kombinací je opravdu bohatá a není možné nějakým taxativním způsobem definovat systém ukazatelů, který by byl aplikovatelný nějakým mechanickým způsobem na jakoukoliv organizaci resp. jakoukoliv aplikaci IS/IT. Vše závisí na rozvojových záměrech, prioritách majitelů a manažerů, vnitřní kultuře, očekáváních atd. atd. a zejména na cílech, které si klademe při rozhodování o zavedení jakékoliv aplikace IS/IT.

V souvislosti s investicemi do IS/IT se přesto ale nejčastěji hovoří o ukazateli rentability úhrnných vložených prostředků ROA – Return of Assets, který stanovíme podle vzorce pro rentabilitu celkového kapitálu podle vzorce

Roční zisk po zdanění + úroky

ROA = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100

Celkový kapitál

Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje výkonnost veškerého kapitálu působícího v organizaci.. Tím se stávají srovnatelné rozdílné finanční struktury a usnadňuje to vzájemné srovnávání jak organizací mezi sebou, tak jednotlivých aplikací IS/IT. Hodnotu v čitateli získáme poměrně snadno s výsledovky organizace a hodnotu jmenovatele pak z rozvahy.

Dalším velmi často vyhodnocovaným ukazatelem je doba obratu, která se sice nevyjadřuje přímo v peněžních jednotkách, ale má na finanční situaci podniku bezprostřední a významný vliv. Zrychlení obratu oběžných prostředků nám umožní při jejich jinak stejné výši vyrobit více výrobků a tím zvýšit objem zisku. Zejména by nás měla zajímat doba obratu pohledávek, který měří, kolikrát za rok se pohledávky promění v pohotové peněžní prostředky, resp. jaká je průměrná doba mezi vystavením faktury za zboží (dodáním zboží) a okamžikem připsání hotových prostředků na účet organizace.

Dobu obratu vypočteme podle vzorce

Kde PSOM značí průměrný stav oběžného majetku za rok (OMpoč + OMkon)/2 z rozvahy
Q značí roční výkony z výsledovky
360 dní tj. 30 dnů za měsíc resp. 90 dní za čtvrtletí
nebo počet obrátek oběžného majetku za rok, který bude

Z tohoto výrazu můžeme okamžitě odhadnout o kolik bychom mohli zvýšit objem produkce, pokud by se nám podařilo zkrátit dobu obratu. Tak např. v organizaci s 10-ti milionovým ročním obratem se zvýšením počtu obrátek OM o 20% např. ze 3 obrátek za rok na 3.6 obrátky oběžného majetku za rok, by se mohlo, docílit objemu výroby 12 mil ročně, tedy o 20%.

Z dalších měřitelných ukazatelů přínosů IS/IT, jejichž hodnotu jsme schopni měřit nějako fyzikální veličinou, a které jsou většinou po zevrubnější analýze vyjádřitelné finančně, se nabízí celá řada podle charakteru organizace a typu aplikace IS/IT. Mohou to být např. tyto ukazatele:

Prakticky všechny měřitelné ukazatele se dají převést na finanční, vyžaduje to však mít k dispozici potřebné statistické údaje, nebo provést odborné odhady. (Např. zkrácení průběžné doby obsluhy jednoho zákazníka o 20% znamená, že obsloužíme o 20% více zákazníků. Víme-li, kolik tržby nám přináší průměrně jeden zákazník v Kč, snadno přepočteme zkrácení odhadnuté v časový jednotkách na peníze.)

V souvislosti s měřitelnými a neměřitelnými ukazateli přínosů se také v literatuře hovoří často o tzv. “tvrdých” a “měkkých” ukazatelích, nebo o ukazatelích hmatatelných (tangible) či nehmatatelných (intangible). K tomu, abychom mohli hodnotit, zda dochází či nedochází k žádoucím změnám měkkých ukazatelů, musíme si obyčejně najít nějaký tvrdý ukazatel, který má nějaký kauzální vztah ke sledovanému měkkému ukazateli, čili jehož změna reflektuje co možná nejlépe žádoucí změnu měkkého ukazatele (tzv. zástupný ukazatel).

K měkkým ukazatelům patří zejména různé “kvalitativní” ukazatele jako např.

Takto bychom mohli vyjmenovávat celou řad nejrozmanitějších dalších požadavků na přínosy IS/IT, podle konkrétních podnikatelských cílů organizace Vždy bychom však, dříve než takový požadavek vyslovíme, měli mít jasno, zda v budoucnosti budeme schopni říci, že došlo k nějaké změně v požadované oblasti (ať žádoucí či nežádoucí).

Co bylo zkoumáno:

Závěry z průzkumu.

I když byla osloveno široké spektrum respondentů, byly získány odpovědi jen z 8-mi odvětví (průmysl, výroba a rozvod energií a vody, stavebnictví, obchod, doprava, služby, veřejná správa, školství a věda) s drtivou převahou respondentů z odvětví průmyslu (23). Co do formy vlastnictví převažovaly akciové společnosti (34), dále byly zastoupeny s. s r.o. (8), státní (7) a jiné soukromé (4). Co do počtu zaměstnanců převažovaly podniky s počtem zaměstnanců v rozmezí 501 až 5000 (29) následované podniky s počtem zaměstnanců 51 až 500 (14), méně než 50 a více jak 5000 bylo po pěti podnicích. Dá se tedy shrnout, že náš průzkum vypovídá o akciových společnostech s počtem zaměstnanců mezi 501 a 5000.

Roční výdaje do IS/IT byly zjišťovány procentem z celkových ročních obratů podniku. Toto procento je velmi proměnlivé podle příslušnosti podniku k určitému odvětví a s ohledem na nevyváženost zastoupení respondentů podle odvětví není možno udělat seriozní závěry. Nicméně v dopravě se toto procento pohybuje v průměru okolo 7.9%, v podnicích odvětví služeb 4.75%, u veřejné správy 3.41%, u výroby a rozvodu energií a vody okolo 1.45%, ve stavebnictví okolo 1.35%, v průmyslu 1.21, a u obchodu 0,97%. Důležité je, že procento výdajů do IS/IT má trvale rostoucí charakter. Pokud jde o strukturu výdajů, pak bohužel více jak polovina respondentů (32) nesleduje strukturu svých výdajů do IS/IT. Podniky stále ještě vydávají největší množství prostředků na hardware 32%, následuje software a osobní výdaje po 20%, pak externí služby 11%, počítačové sítě a komunikace také 11% a ostatní 6%.

Z celkem osmi nabídnutých možných teoretických metod hodnocení efektivnosti investic zcela jednoznačně dominuje v odpovědích analýza nákladů a přínosů, následovaná ukazatelem návratnosti investic. Multikriteriální analýza, považovaná za metodu hodnocení s vysokou vypovídací schopností se v praxi téměř nepoužívá. Jedna čtvrtina respondentů na tuto otázku neodpověděla vůbec.

Pokud jde o stabilitu investic, tak se u 51% respondentů výrazně mění, zatímco u 43% respondentů je stabilní (6% neodpovědělo). Samozřejmě, že zde hraje roli proměnlivá ekonomická situace podniků, ale i určitá periodičnost v plánování obnovy IS/IT. U státních podniků je proto výrazná stabilita míry investic do IS/IT.

V téměř polovině podniků (46%) se přínosy IS/IT vůbec nevyhodnocují a pokud jsou vyhodnocovány, pak s určitou časovou periodou, většinou roční (29%) nebo po ukončení projektu (25%).

Na prvním místě v hodnocení přínosů se umístilo zlepšení podpory rozhodovacích procesů v organizaci, protože kvalitní informace zvyšují efektivitu rozhodování a tím i efektivnost činnosti celé organizace. To je jasný “kvalitativní” a velmi subjektivní ukazatel. Z dalších ukazatelů se pak umístily v odpovědích ukazatele v pořadí

Z vnějších faktorů ovlivňuje dosahování žádoucí efektivnosti IS/IT v negativním smyslu nestabilita podnikatelského prostředí v České republice. Z ostatních faktorů působí vnější prostředí v pořadí

Na prvním místě z interních faktorů ovlivňujících přínosy IS/IT se umístila stabilita oblasti podnikání (organizace dlouhodobě podniká ve stejné oblasti) následovaná ostatními faktory v pořadí

Závěrem bych rád zopakoval některé zásadní, přístupy a očekávání, která bychom měli, nebo naopak neměli mít, pokud se rozhodujeme o pořízení a využívání IS/IT v organizaci. Především bychom neměli chápat IS/IT jako nutné zlo a měli bychom očekávat užitek z IS/IT. Současně bychom neměli očekávat, že se v případě IS/IT jedná o jednorázovou záležitost, kterou zvládneme jednou provždy, ale že se jedná o trvalou trýzeň, se kterou se budeme muset naučit žít.

V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit, že IS/IT jsou a do budoucna ještě více budou významným, ne-li vůbec nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti organizace a proto rozhodování o IS/IT a řízení jejich rozvoje v organizaci patří do kategorie strategického plánování a proto je především záležitostí majitelů a vrcholového managementu. Je to proces řízený shora, který ovšem může být úspěšný jenom tehdy, má-li dole živnou půdu, tj. informačně gramotné tj. znalé pracovníky, kteří budují IS/IT zdola.

K tomu, abychom toto vše úspěšně zvládli, je třeba se držet určitých zásad desatera, které uvádím na závěr svého příspěvku:

Edwards C., Ward J., Bytheway A.: The Essence of Information Systems. Prentice Hall 1995

Molnár Z., Pavlík D., Vlasák J.: Efektivnost IS/IT v podnicích České republiky. Systémová integrace 99

Porter B.S., Shipper S.E.: IT Value: Deliver the Promise. In: System Integration 98, Praha, 1998.

Silk D.J.: Planning IT. Butherworth-Heinemann 1993

Tozer E.E.:Strategic IS/IT Planning, Butterworth Heine-mann, 1995)

Vlasák J.: Modelling of IS/IT Benefits. MBA dissertation ČVUT Praha 1998