State map center services - part of the public administration portal (Služby Státního mapového centra jako součást Portálu veřejné správy)

Ing. Martin Vrátný
T-soft s.r.o.
Novodvorská 1010
142 01 Praha 4
E - mail: vratny@tsoft.cz

Abstract

State Maps Centre (SMC) represents a set of specific services that in simple manner makes available the state maps artwork and associated information to the users of the government information systems and possibly to public. The usage of the map services is based on the Digital Geoinformation Library (DGL), which is defined by Open GIS standards. The goal of DGL is to create common platform for geographic services.

Abstrakt

Hlavní náplní Státního mapového centra je jednoduché zpřístupnění státních mapových děl a dalších souvisejících informací uživatelům informačních systémů ve veřejné správě a popřípadě i veřejnosti. Tyto služby jsou využívány řadou aplikací ve státní správě a v oblasti bezpečnostních složek.

Úvod

Státní mapové centrum je nástroj umožňující vzdáleně využívat státní mapová díla v prostředí internetu. Systém je navržen pro snadnou integraci s prostorovými daty a stávajícími informačními systémy. Garantem systému je Ministerstvo informatiky ČR, data poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK a Hlavní úřad vojenské geografie HÚVG. Státní mapové centrum je součástí budovaného portálu veřejné správy.

Architektura SMC je stavebnicová, umožňující využívat pouze základní služby či předpřipravené funkční bloky. Součástí SMC je i obecné uživatelské rozhraní, umožňující základní operace nad daty. Státní mapové centrum je určeno :

Služby Státního mapového centra

Rozhraní Digitální geoinformační knihovny Státního mapového centra poskytuje standardní webové služby. Tyto služby jsou založené na OpenGIS standardech WebMapServer a WebFeatureServer, aby rozhraní mohlo sloužit jako obecná platforma webových služeb bez ohledu na jeho konkrétní implementaci. Tyto webové služby jsou integrovány do prostředí informačního portálu veřejné správy a umožňují využití státních geografických dat v obecných i specializovaných informačních systémech.

Implementace webových služeb ve Státním mapovém centru je založena na technologii Microsoft .NET. Komunikace využívá protokol TCP/IP a HTTP. WEBové služby jsou volány pomocí protokolu SOAP. Veškerá data jsou v systému ukládána a sdílena ve formátu XML.

Služby Státního mapového centra jsou využívány řadou aplikací státní správy a bezpečnostních složek. Systém ARGIS využívá mapy k lokalizaci zdrojů pro hospodářskou mobilizaci. Ministerstvo pro místní rozvoj jako jedno z prvních využívá služeb SMC pro vizualizaci hranic USČ nad základními mapami a jejich následnou korekci.

Aplikace využívající SMC

Standardní uživatelské rozhraní SMC

Standardní uživatelské rozhraní je základní aplikace umožňující práci s daty Státního mapového centra. Skládá se z několika částí tvořených jednotlivými stavebnicovými moduly ("web parts") vloženými do sjednocujícího prostředí ("digital dashboard"):

Přehled map (Aplikace, Vrstvy, Navigátor)

Zobrazení mapy

Zobrazení dat

Obr č. 1 (click on image to see it in original resolution)

Přehled map obsahuje tři záložky - Aplikace, Vrstvy a Navigátor.

Obr č. 2 (click on image to see it in original resolution)

Aplikace nabízí uživateli výběr z nabídky map v aktivní aplikaci, kterou je v našem případě SMC. Dále je zde možné zvolit vyhledávací kritérium, zadat název resp. část názvu hledaného objektu a zahájit vyhledávání, jehož výsledkem je seznam nalezených objektů v okně "Zobrazení dat".

Správce vrstev zobrazuje stromovou strukturu vrstev vybrané mapy, ve které je možné zapínat a vypínat zobrazení jednotlivých vrstev.

Navigátor usnadňuje orientaci uživatele pomocí malé přehledné mapky s vyznačením rozsahu území zobrazeného v okně "Zobrazení mapy". Navigátor dále umožňuje zobrazení souřadnic ve zvoleném souřadnicovém systému. Užitečná je i možnost zadání souřadnic a měřítka, na které se posléze mapa nastaví.

Zobrazení mapy je hlavním zobrazovacím oknem uživatelského rozhraní. Ovládací prvky v rámu okna umožňují posun mapy, změnu jejího měřítka, výběr pohledu, tisk mapy a zobrazení dalších informací.

V okně Zobrazení dat se objevují výsledky vyhledávání a atributová data spojená s objekty v mapě. V případech, kdy data zobrazená nejsou, je okno využito pro nápovědu.

Standardní uživatelské rozhraní je určeno pro prvotní přístup k prostorovým datům SMC, případně pro uživatele, kteří v rámci své organizace nebudou mít služby SMC integrované do vlastních informačních systémů či portálů. Toto rozhraní prezentuje nejdůležitější funkčnosti a komponenty, které je možno dále využívat a integrovat do vlastních specializovaných řešení.

Volání služby SMC z aplikace

Jednoduché použití služeb SMC představuje přímé volání z vlastní aplikace. Uživatel má možnost svázat svá tabulková data případně data ze své databáze s lokalizací objektů na mapě. Kliknutím na hypertextový odkaz v tabulce se zobrazí předem zvolená mapa a na ní značka ukazující umístění objektu. Příklad volání služby SMC :

http://www.czmap.cz/Aquarius.Web.Services/openGIS/wmfs.aspx

?version=&service=WMS&request=GetMap
&layers=55e56966-9b9b-4578-90fe-eedeaf56f6d4&styles=&srs=
&bbox=14,49,16,51&width=640&height=480&format=GIF
&transparent=false&bgcolor=white&exceptions=V
ýznam některých parametrů :

Service ... jméno služby (zde WMS )

Request ... požadavek na službu (zde GetMap )

Layers ... GUID vrstvy, která se má zobrazit

Bbox ... souřadnice rohů opsaného obdélníka ve stupních

Width ... šířka obrázku v pixlech (povinný parametr)

Height ... výška obrázku v pixlech (povinný parametr)

Format ... grafický formát (implicitně JPG)

Bgcolor ... barva podkladu ( zde white )

Transparent ... průhlednost podkladu ( zde false )

Závěr

Služeb Státního mapového centra využívá řada aplikací :

ARGIS (IS pro plánování civilních zdrojů)

Emergency Office (krizové plánování)

MONIS (monitoring státní infrastruktury)

TEREX (modelování úniků nebezpečných látek)

VLNA (modelování zvláštních povodní)

ÚIR (vizualizace územně-správního členění)

Státní mapové centrum je vhodný nástroj pro systémové integrátory a tvůrce aplikací, kterým umožní vložit jednoduše kvalitní a státem garantované mapy do svých aplikací.