Menu

GISportal.cz

egako.eu

Abstracts

<<Zpět

Bauer, M.; doc. Ing. Josef Krása Ph.D, Ing. Barbora Jáchymová, doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál: Zanášení vodních nádrží v ČR erozním sedimentem

Brothánek, J.; kpt. Ing. Pavel Špulák: Geografické informační systémy a Hasičský záchranný sbor České republiky

Cibula, R.; Ing. Miroslav Antalík: Od 2D k 3D zobrazeniu v mapových aplikáciách ŠGÚDŠ

Čerba, O.; Doc. Ing. Václav Čada CSc. (Západočeská univerzita) Mgr. Šimon Zeman (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.): Vývoj ontologií pro veřejnou správu

Horák, J.; Roman Siwek: Multiagentové modelování dopravy v území města a jeho využití

Kosík, O.; Mgr. Alena Kamínková, Ing. et Ing. Veronika Šustková, RNDr. Roman Volný: VYUŽITÍ GIS A HYDROLOGICKÝCH MODELŮ NA REGIONÁLNÍM PŘEDPOVĚDNÍM PRACOVIŠTI ČHMÚ OSTRAVA

Kudělka, V.: Využití geodat železniční infrastruktury pro potřeby evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS

Kusendová, D.: Register adries Slovenskej republiky – hodnotenie a potenciál registra

Maršík, V.: GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS

Mižák, J.; RNDr. R. Cibula: Moderný Geofond - centrum elektronických informácií

Netrdová, P.; RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy: Proměny ohnisek krádeží aut v Liberci v letech 2011 až 2014

Onačillová, K.; doc.Mgr. Michal GALLAY, PhD.: Analýza vzťahu parametrov mestskej zelene odvodených z multispektrálnych dát družice Sentinel 2 a dát leteckého a pozemného laserového skenovania

Renner, O.; Ing. Jan Bojko Bc. Tereza Havlíčková: 3D Inventarizace pil za pomocí UAV

Růžička, J.; Růžičková, K.: Modelování znečištění ovzduší v Quantum GIS

Souček, P.: INSPIRE jako příležitost k poskytování katastrální mapy ONLINE

Štych, P.; Josef Laštovička, Radovan Hladký, Martin Riedl, Lukáš Holman: Využití metod time series v hodnocení lesní vegetace pomocí DPZ v národním parku Nízké Tatry a Šumava

Talhofer, V.; Ing. Martin Bureš: Řešení modelu průchodnosti terénu s využitím databáze komunikací a reliéfu terénu

Unucka, J.; Petr Dobrovolný, Vladimír Fárek, Jiří Klepek, Martin Neruda, Rostislav Nétek, Iva Ponížilová, Eva Svobodová, Jan Šrejber, Šárka Unucková, Vít Voženílek, Ivo Winkler, Dušan Židek: Studium významu starých vodních děl v krajině během extrémních odtokových fází

Unucka, J.; Ivo Winkler, Dušan Židek: Analýza příspěvkových ploch povodí v rámci srážkoodtokového procesu v Hrubém Jeseníku

19 záznamů