<<Zpět

JménoMichal
PříjmeníFaltejsek
OrganizaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Název (CZ)BIM v konceptu Smart City
Název (EN)BIM in Smart City concept
Abstrakt (EN)Building Information Management (BIM) is a concept that interferes with the whole spectrum of civil engineering. BIM can be applied to in solitary buildings, campuses, city districts and entire cities. Its effectiveness is across the lifecycle of buildings, from planning, realization and operation to demolition. On the scale of the Areas or Cities we can speak of a broad connection to geographic information systems, and the interdependence of these two directions is in that case unquestionable. The longest and most expensive part of the life of buildings is their operation and maintenance. It exceeds many times the cost of realization or liquidating the building, and the expertise involved in this phase is facility management. The interdependence of these urban directions broadly interferes with the concept of Smart Cities and helps shape it in areas that are specific and expert, yet commonplace and natural.
Abstrakt (CZ)Informační management staveb (BIM) je koncept, který zasahuje do celého spektra stavebnictví. BIM lze uplatnit u solitérních staveb, areálů, městských částí i celý měst. Jeho efektivita je také napříč celým životním cyklem staveb, tedy od plánování, přes realizaci a provoz až po samotnou likvidaci. V měřítku areálů či měst lze mluvit o široké vazbě na geografické informační systémy a provázanost těchto dvou směrů je v takovém případě nezpochybnitelná. Nejdelší a nejnákladnější částí života staveb je jejich provoz a údržba. Ta mnohonásobně převyšuje náklady na pořízení nebo likvidaci stavby a odbornost zabývající se touto etapou je facility management. Vzájemná provázanost těchto směrů v oblasti měst široce zasahuje do konceptu Smart Cities a pomáhá jej utvářet v oblastech, které jsou specifické a odborné, přesto pro občany zcela běžné a samozřejmé.
Spoluautoři
TémaBIM