<<Zpět

JménoJiří
PříjmeníPoláček
OrganizaceČÚZK
Název (CZ)GDPR a katastr nemovitostí
Název (EN)GDPR and Cadastre of Real Estates
Abstrakt (EN)GDPR brought some new aspects of personal data protection. Fundamental task for the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (ČÚZK) was to find out how the current forms of data provision will be influenced by the rules and principles of this regulation. A working group composed of lawyers, IT experts and practitioners on user services has analyzed impact of the regulation in the first half of the year 2018 with following results. There is no limitation of spatial data provision currently run by ČÚZK concerning GDPR. National legislation (Basic Registers Law 111/2009) even requires, that content of the Basic Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates (RÚIAN) will be provided as Open Data. This data is almost identical with INSPIRE themes Cadastral Parcels, Buildings, Addresses and Administrative Units, so existing free INSPIRE download services and free provision of digital cadastral maps were not influenced by GDPR. On the other side, it was necessary to make essential changes for provision of the exchange format of the written part of the cadastral information, which is provided in a file form, to comply with the GDPR principle of adequacy. These files originally contained personal data of physical persons - the owners and other entitled persons. Newly only identifier of the person linked to the cadastral agenda is provided inside the exchange format. The user is able to obtain personal data if necessary using this identifier in a new web service. The service is available to the registered users only and is monitored. Suspicion on misuse of the service will be reported to the Office for Personal Data Protection.
Abstrakt (CZ)GDPR přineslo některé nové aspekty ochrany osobních údajů. Stěžejním úkolem pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) jako poskytovatele dat bylo zjistit jaký vliv budu mít pravidla a zásady nařízení na současné formy poskytování údajů. V první polovině roku 2018 byla pracovní skupinou složenou z právníků, IT specialistů a odborníků pro služby uživatelům provedena analýza těchto dopadů. Z jejich závěrů vyplynulo, že pro poskytování prostorových dat v gesci ČÚZK nevyplývá z GDPR žádné omezení. Národní legislativa (Zákon o základních registrech 111/2009 Sb.) dokonce vyžaduje, aby údaje základního registru prostorové identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly poskytovány jako otevřená data. Obsah RÚIAN pokrývá INSPIRE témata Katastrální parcely, Budovy, Adresy a Územní členění, takže existující stahovací služby INSPIRE a volné poskytování katastrálních map nebyly GDPR ovlivněny. Na druhé straně bylo pro dodržení zásady přiměřenosti nutné provést zásadní změny při poskytování výměnného formátu popisné části katastru v souborové podobě. Tyto soubory v původní podobě obsahovaly osobní údaje fyzických osob - vlastníků a jiných oprávněných osob. Nově je v rámci souborů výměnného formátu poskytován pouze bezvýznamový identifikátor vázaný na agendu katastru nemovitostí. Osobní údaje fyzických osob pak uživatel v případě potřeby získá na základě tohoto identifikátoru prostřednictvím nové webové služby. Tato služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům a je monitorována. Podezření na její zneužití bude oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Spoluautoři
TémaZdroje geodat