<<Zpět

JménoMarek
PříjmeníStratil
Organizace
Název (CZ)Virtual forest
Název (EN)Virtual forest
Abstrakt (EN)Forests occupy more than two-thirds of Finland. About 65% of all forests are owned by private owners, these people often living in metropolitan areas and distance to their forest property is far. Virtual forest project uses modern visualization methods to show owners their forests through web or mobile technologies so that their idea approaches as much reality as possible in the context of selected area. Virtual Forest uses Unity gaming technology to visualize spatial data and allowing the forest owners virtually visit in their forests. Solution is tool for forest owners as support for decision-making and planning of forestry activities in their forest property. Data consists of a digital terrain model, landcover data and mainly forestry informations (basic characteristics, tree species, quantitative information, ...) including models of future forest development.
Abstrakt (CZ)Lesy zabírají více než dvě třetiny území Finska. 65 % lesů je v soukromém vlastnictví, přičemž majitelé lesa často žijí v metropolitních oblastech a vzdálenosti k jejich lesním pozemkům jsou obrovské. Projekt virtuálního lesa využívá moderní vizualizační metody tak, aby vlastníkům ukázal jejich lesy prostřednictvím webových či mobilních technologií tak, aby se jejich představa blížila co nejvíce realitě v kontextu daného území. Aplikace Virtual Forest využívá k vizualizaci prostorových dat herní technologii Unity a umožňuje vlastníkům virtuálně navštívít jejich les. Celý projekt pak slouží vlastníkům lesa jako podpora rozhodování a plánování lesnických činností v daném území. Datovou základnu tvoří digitální model terénu, informace o typu povrchu v zájmovém území a hlavně informace o modelovaném lese (základní charakteristika, druhové rozlišení, kvantitativní informace, ...) včetně modelů budoucího vývoje lesa.
SpoluautořiRenner, O.
TémaChytré technologie v jiných GIT aplikacích