<<Zpět

JménoEva
PříjmeníKubátová
Organizace
Název (CZ)GeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka
Název (EN)GeoInfoStrategy in the context of the Digital Czechia
Abstrakt (EN)The Digital Czechia document describes one of the current Czech Government main strategic directions. It attempts to provide maximum support for public administration electronization and improving the unsatisfactory eGovernment state. Modern, fast and friendly digital public administration is considered the functional eGovernment basis. A new central authority has been established – the Government representative for IT and digitization. He is directly responsible for the prime minister and he is the chairman of the Government Council for Information Society at the same time. A team of experts wrote the Digital Czechia under his supervision. Czech Government approved this document containing the government program of digitization of the Czech Republic 2018+ on October 3, 2018. The Digital Czechia consists of three concepts – 1) Czech Republic in Digital Europe, 2) Information Concept of the Czech Republic and 3) the Digital Economy and Society Concept. The Information Concept of the Czech Republic includes some GeoInfoStrategy topics and goals. Notably the goal of 5.11 Geoinformation is devoted to the creation of conditions for utilization of spatial data development potential. It focuses on spatial planning, crisis management and BIM. Fundamental topic of the national spatial data infrastructure development is the Digital Technical Map of the Czech Republic (DTM CR). A brief information on the current implementation of GeoInfoStrategy in context of Digital Czechia will be presented. We will keep focus on some partial outputs from the BETA2 program, e.g. management tools for the requirements Catalog for the development of national spatial information infrastructure. Special attention will be paid to The Unified Exchange Format of the Digital Technical Map. This research project is of fundamental importance for the purpose of the DTM CR implementation.
Abstrakt (CZ)Jedním z hlavních strategických směrů současné vlády je Digitální Česko. Na centrální úrovni je poskytována maximální podpora vytvoření potřebných podmínek pro elektronizaci veřejné správy a pro zlepšení stavu současného eGovernmentu, který není uspokojivý. Základem fungujícího eGovernmentu je moderní, rychlá a přívětivá digitální státní správa. Nově byla zavedena centrální autorita – vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, který podléhá přímo premiérovi vlády a zároveň vykonává funkci předsedy Rady vlády pro informační společnost. Pod jeho vedením vypracoval tým odborníků vládní program digitalizace ČR 2018+, nazvaný Digitální Česko, který vláda schválila 3. října 2018. Digitální Česko zastřešuje 3 dílčí koncepce, kterými jsou 1) Česko v digitální Evropě, 2) Informační koncepce České republiky a 3) Koncepce Digitální ekonomika a společnost. Informační koncepce České republiky váže na některá témata a cíle GeoInfoStrategie v rámci několika jejích cílů. Jedním ze samostatných dílčích cílů této koncepce je cíl 5.11 Geoinformace, který se komplexně věnuje vytvoření podmínek pro využívání rozvojového potenciálu prostorových dat, zejména pro územní plánování, krizové řízení a další oblasti, v podobě Digitální technické mapy ČR a datových zdrojů vzniklých na základě použití metody BIM – Informačního modelování staveb. V rámci příspěvku bude podána stručná informace o dosavadním průběhu implementace GeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka s důrazem na prezentaci některých dílčích výstupů realizace opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie z programu BETA2, např. nástrojů na správu Katalogu potřeb pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Pozornost bude věnována zejména výzkumnému projektu Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy, který má zásadní význam pro v současné době stěžejní aktivitu v oblasti prostorových informací, pro záměr vybudování Digitální technické mapy České republiky.
Spoluautoři
TémaGeoinformační infrastruktury, DTM