<<Zpět

JménoPřemysl
PříjmeníŠtych
OrganizacePřírodovědecká fakulta UK, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Název (CZ)Vzdělávací a capacity building aktivity v dálkovém průzkumu Země na příkladu Česka a Bulharska
Název (EN)Education and capacity building activities in Earth observation in Bulgaria and Czechia
Abstrakt (EN)Programme Copernicus with its satellite missions Sentinels has evoked a fast development in Earth observation (EO). Education and capacity building activities have a strong position in this programme because they are considered as a very important driving force for development and application of EO data and technologies. From this point of view, Copernicus Academy and Copernicus Relays are the main organizations coordinating the capacity building activities and supporting the end-users of the Copernicus products (https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy). This presentation introduces the Copernicus Academy goals and activities in the first part. Opportunities for cooperation in education and promotion of Copernicus data and services will be presented and discussed. Charles University and Bulgarian Academy of Sciences are the members of the Copernicus Academy and their activities will be presented as an example of activities of Copernicus Academy in the second part of presentation. For education and capacity building is very important a sharing the experiences within the international dimension. For this reason, concepts and experiences in EO education/capacity building from Bulgaria and Czechia will be compared and to be proposed joint activities in the framework of the Copernicus Academy and the project Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake supported by European Commission.
Abstrakt (CZ)Program Copernicus s jeho družicovými misemi Sentinel vyvolal rychlý rozvoj v oblasti DPZ. Aktivity v oblasti vzdělávání a capacity building mají v tomto programu silné postavení, protože jsou považovány za velmi důležitou hybnou sílu pro rozvoj a aplikace dat a technologií DPZ. Z tohoto hlediska jsou Copernicus Academy a Copernicus Relays hlavními organizacemi, které koordinují Copernicus vzdělávací a propagační aktivity a podporují aplikace produktů Copernicus pro koncové uživatele (https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy ). Tato prezentace představuje cíle a aktivity Copernicus Academy v první části. Budou prezentovány a diskutovány příležitosti pro spolupráci ve vzdělávání a propagaci dat a služeb Copernicus. Univerzita Karlova a Bulgarian Academy of Sciences jsou členy Copernicus Academy a jejich aktivity budou prezentovány jako příklad výsledků Copernicus Academy v druhé části prezentace. Pro vzdělávání a budování kapacit DPZ je velmi důležité sdílení zkušeností. Z tohoto důvodu budou porovnány koncepce a zkušenosti v oblasti DPZ vzdělávání a capacity building z Bulharska a Česka a budou navrženy společné aktivity v rámci iniciativ Copernicus Academy a projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake, které jsou podporovány Evropskou komisí.
SpoluautořiFilchev, L.,H.; Laštovička, J.
TémaDálkový průzkum Země (vč. UAV)