<<Zpět

JménoDaniel
PříjmeníMinařík
OrganizaceMagistrát Ostrava
Název (CZ)Chytrá Ostrava a využívání prostředků GIS při „chytrém plánování“ v Ostravě
Název (EN)Smart Ostrava and the use of GIS in "smart planning" in Ostrava
Abstrakt (EN)The presentation of the City of Ostrava represents the application context, basic approaches and specific project activities and strategic city planning processes in the spirit of developing and applying the concept of "smart city" in Ostrava with the contribution and application of GIS tools and methods. GIS applications and tools are currently one of the few data and information databases in the city that integrate far more than just map data itself. The city has the ability to further develop these tools in a way that further data sets, mainly from smart technologies, such as sensors or infrastructure control systems (typically transport), are integrated into GIS databases and can be very effective in providing more valuable information , which are not obvious at all, due to the apparent disparities with the city of owned or generated data. It is these nuances in the interpretation and search of real motives, motivations and operational patterns about the city and its inhabitants to provide basic information for the design of novel approaches and the search for new technological solutions to the problems of the city's inhabitants and also to enable synergies and application results of specific applications or decisions city management and development processes.
Abstrakt (CZ)Prezentace města Ostravy představuje aplikační kontext, základní přístupy a konkrétní projektové aktivity a procesy strategického plánování města v duchu rozvíjení a aplikace konceptu „smart city“ v Ostravě s přispěním a uplatněním nástrojů a metod GIS. Aplikace a nástroje GIS jsou v současné době prakticky jednou z několika málo datových a informační databází města, které integrují daleko více než jen samotné mapové podklady. Město má možnost tyto nástroje dále „chytře“ rozvíjet tak, aby byly další datové sady, pocházející především z chytrých technologií a např. senzorů nebo infrastrukturních řídicích systémů (typicky dopravních), integrovány do databází GIS a mohly tak velmi efektivně začít poskytovat další cenné informace, které nejsou na první pohled, díky zdánlivé nesourodosti městem vlastněných nebo generovaných dat, zcela zřejmé. Právě tyto nuance v interpretaci a hledání skutečných pohnutek, motivací a provozních vzorců o městě a jeho obyvatelích mají poskytnout základní informace pro návrh neotřelých přístupů a hledání nových technologických řešení problémů obyvatel města a rovněž mají posléze umožnit vyniknout synergiím a aplikačním výsledkům konkrétních aplikací nebo rozhodnutí v procesech řízení a rozvoje města.
SpoluautořiGenserek, J.
TémaSmart city 4