Menu

GISportal.cz

egako.eu

Semináře

Urban Planner (garant RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., UPOL)

Urban Planner (www.urbanplanner.cz) je analytická nadstavba (Add-In) ArcGIS for Desktop 10.x, určená pro vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Extenze pracuje s principem trvale udržitelného rozvoje a využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, jejíž nastavení bylo stanoveno metodou podpory rozhodování AHP.

Hlavním vstupem do modelu jsou data územně analytických podkladů.

Seminář bude zaměřen na teoretické a praktické představení modelu, v rámci kterého si účastníci vyzkouší modelovat potenciál území, vyhledávat optimální rozvojové plochy a provádět jednotlivé analýzy v podobě variantního (scénářového) řešení.

Národní kmen znalostí GIS&T a analýzy obsahu vzdělávání v ČR a zahraničí

Seminář seznamuje s metodikou „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací“ a demonstruje její využití na obsáhlé analýze 26 programů vysokoškolského studia v ČR a 21 programů v zahraničí. Dále budou představeny výsledky studie neformálního vzdělávání a návrhy k budování komplexního systému vzdělávání pro oblast GIS&T. Předpokládá se širší diskuse k tvorbě Národního kmenu znalostí GIS&T a jeho uplatňování při rozvoji vysokoškolského studia, přípravě nových kurzů a školení, při posuzování odborného zaměření vzdělávacích programů, zajišťování dalšího vzdělávání specialistů v oboru GIS&T a pro práci personalistů.

Možnosti navigace uvnitř budov (garanti Karel Jedlička, Pavel Hájek, ZČU)

Pro úspěšnou navigaci uvnitř budov je potřeba mít k dispozici: trojrozměrný model interiérů dané budovy, jemu odpovídající popis navigačního prostoru vyjadřující propojenost jednotlivých částí budovy, routovací algoritmus a poziční systém, schopný určit polohu a směr pohybu autonomního uživatele. Na semináři budou prezentovány zkušenosti s tvorbou 3D modelů budov v CAD a jejich konverze do GIS s využitím standardu CityGML v úrovni podrobnosti LOD4. Komentován bude stav využitelnosti standardu IndoorGML pro tvorbu navigačního grafu a tvorba navigačního grafu nad podkladem modelu interiérů. Po té bude prakticky vyzkoušeno routování nad vytvořeným grafem. Na závěr budou diskutovány možnosti a limity určování polohy v interiérech.

Zpracování družicových dat Sentinel v open source software SNAP (garant RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., Univerzita Karlova)

Volně dostupná družicová data Sentinel patří mezi nejvýznamnější datové produkty evropského programu Copernicus (http://www.copernicus.eu). Družice Sentinel operují na globální úrovni a jejich data dosahují výtečných vlastností, co se týče spektrálního a časového rozlišení. Taktéž díky dosažení znatelného pokroku v prostorovém rozlišení (velikost pixelu 10 m), mají tato data široké aplikační uplatnění. Seminář úvodem představí hlavní vlastnosti a využitelnost dat Sentinel ve vybraných disciplínách. Následovat bude instruktáž ohledně volného stahování dat Sentinel v portálu Sentinels Scientific Data Hub (https://scihub.copernicus.eu). Ve zbývajícím čase si účastnící semináře vyzkoušejí základní kroky zpracování dat Sentinel ve volně stažitelném software SNAP, který patří mezi klíčové produkty ESA a umožňuje pokročilé operace zpracování široké škály družicových snímků (http://step.esa.int/main/toolboxes/snap).

Registrace semináře

Nabízíme možnost zorganizovat vlastní odborný seminář v rámci konání konference. Pokud máte zájem připravit vlastní seminář, kontaktujte nás prosím na gisostrava@vsb.cz.