<
Abstrakty přihlášených prací
1.
Adamčiak
Miroslav
Ortofotomapa a chyby pri jej tvorbe
Orthophotomap and errors by its creation.
Seminárna práca je kompilačného charakteru. Základom je xls súbor so 100 komentovanými www stránkami. Z tohto súboru je zostavený textový súbor 25 výstrižkov s informáciami k problematike ortofotomapy a chýb pri jej tvorbe. Uvedený materiál bol základom pre zostavenie 15 stranovej práce. Prezentácia k práci obsahuje opis postupu jej vzniku a v druhej časti je venovaná opisu ortofotomapy a opisu hlavných chýb, ktoré môžu pri jej tvorbe ovplyvniť jej výsledný vzhľad a tým aj využitie.
The work has compiled form. In the first step was created xls file wit 100 web links described by the notes. Next step was cut the information from the most important www addresses. Work has 15 pages and it is used for courses at the university for students of geography. Presentation describe in first part process of the work creation, in the second part is the theme describing Orthophotomap and errors by its creation.
2.
Albrechtová
Zdeňka
Ukládání geodat do XML nativních databází
Saving Geodata into XML Native Databases
Základní myšlenkou této práce je otestování možností využití nativních XML databází pro ukládání geografických dat. Po stručném seznámení se základy XML (XML, XPath, XQuery, XSLT, …), s nativními XML databázemi (druhy, základní charakteristiky, …) a s XML formáty geodat (GML, cGML, …) je na vybraných třech databázových systémech (4Suite, Berkeley DB XML, eXist) za pomoci šesti souborů s geodaty přímo ukázáno, zda by bylo v geoinformatice možné tento druh databází využít k řešení konkrétních úkolů.
The basic idea of my work is possibility testing to use native XML databases for saving geographical data. After the brief acquaintance with the basics of XML (XML, Xpath, Xquery, XSLT, ...), native XML databases (kinds, basic charackteristics, ...) and XML formats (GML, cGML, ...) of geodata, it can be directly seen in six geodata files of three chosen database systems (4Suite, Berkeley DB XML, eXist) whether it is possible to use this kind of databases in geoinformatics for solutions of concrete projects.
3.
Bárdyová
Mária
Publikovanie geodát vybratých projektov v prostredí webu
Publishing geodata of selected projects via web
Práca sa zaoberá publikovaním geografických dát z projektov, ktoré evidujú skutočnosti týkajúce sa zemského povrchu a podložia na území Moravskoslezského kraja: Mapovanie svahových deformácii a Pasportizácia ložísk a prognóz nerastných surovín v prostredí webu. Jednotlivé kapitoly sa venujú podrobnejšiemu popisu vstupných dát z daných projektov, voľbe vhodných podkladových dát a ich úprave, ďalej sú tu uvedené možnosti pri publikácii priestorových dát prostredníctvom webu, charakterizované použitie a princípy práce uplatneného programového prostriedku MapServer a jednotlivé kroky vedúce k vytvoreniu a implementácii aplikácií.
This thesis is dealing with publishing geographical data from the projects, which register the facts about the earth surface and subsoil in the territory of Moravskoslezsky region: The mapping of slope deformations and The stocktaking of mineral deposits and its predictions via web. The constituent sections refer about the detailed accounting of projects, choosing and adjustment the appropriate underlay data, next there is presents possibilities for spatially-enabled web publishing, characterized usage and working principle of development environment MapServer. Finally, certain steps are taken to create and implement whole applications.
4.
Bravenec
Vojtěch
Příprava mapového serveru UMN pro prezentaci areálů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Preparation of UMN map server for web presentation VSB-TU Ostrava
Tato diplomová práce se ve svém obsahu zabývá vytvořením mapového klienta pro potřeby oficiálních webových stránek Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě. Diplomová práce popisuje navržení vhodné alternativy pro stávající řešení publikace map areálů Vysoké školy Báňské. Koncepce řešení je postavena na využití mapového serveru UMN a dalších vhodných Open - Source technologií pro publikování prostorových dat v prostředí internetu. Výsledkem této práce je webová GIS aplikace vytvořená pro účel naší univerzity. Klíčová slova: GIS, UMN Mapserver, Maps, VŠB, Open - Source
This thesis, in its content, deals with establishment of map client for demands of officinal web sites of VŠB – Technical university of Ostrava. The thesis describes design of appropriate alternatives for existing solution of publication of map of VŠB campuses. The conception of solution is built around exploitation of UMN Map server and further suitable Open - Source technologies for publishing spatial data in environment of internet. The result of this thesis is web GIS application created for purpose of our university. Keywords: GIS, UMN Mapserver, Maps, VSB, Open - Source
5.
Brček
Tomáš
Možnosti elektronického spracovania učebnice geografie
Transforming the textbook of geography in electronic form - possibilities of elaboration
Práca je venovaná jednej z možností spracovania geografických informačných objektov nachádzajúcich sa v klasických učebných publikáciách geografie do elektronickej formy. V prvej časti práce boli prostredníctvom logickej analýzy identifikované a charakterizované hlavné objekty geografických učebníc a pomôcok. Na základe danej analýzy bol zostavený predbežný formálny zápis zistených objektov. Druhá časť práce je venovaná problematike značkovacích jazykov (XML, GML), ktoré sa javia byť vhodným nástrojom pre elektronické spracovanie.
The aim of this work is to present one of the possibilities of elaboration of geographical information objects from the geographical textbooks to the electronic form. Using logical analysis we identified and characterised the main objects of geographical student’s books and tools. Based on this analysis a formal description of these object was done. The second part of the work is focused on the subject of mark up languages (XML, GML), which appears to be an appropriate tool for transforming the textbook form of a student’s book to an electronic one.
6.
Burian
Jaroslav
Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit
Integration of municipality plans of micro-region Hranicko for physical-geography evaluation of development activities
Cílem diplomové práce bylo sestavení bezešvého územního plánu Mikroregionu Hranicko v digitálním prostředí a jeho využití pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit v mikroregionu. Prvním krokem práce byl sběr dat, tedy územních plánů jednotlivých obcí a dat nutných pro fyzickogeografické hodnocení. Jednotlivé územní plány byly zdigitalizovány a zkonvertovány do jednotného formátu shp. Výsledkem této části práce je datová sada 60 vrstev bezešvého územního plánu Mikroregionu Hranicko ve formátu shp a v měřítku 1:5 000. Jako fyzickogeografické hodnocení byla aplikována metoda „analýzy konfliktů“. S konflikty bylo pracováno jako se střety fyzickogeografických předpokladů území s lidskými aktivitami (navrhovanými i stávajícími). Analýza byla prováděna v programovém prostředí ArcGIS 9.2 způsobem zjišťování překryvů jednotlivých fyzickogeografických jevů (povodně, sesuvy, ochranná pásma,...) s lidskou činností nevhodnou pro dané jevy (plochy bydlení, výrobních aktivit, průmyslu, ...). Některé ze zjištěných střetů lze klasifikovat jako „závažné“, zatímco některé z nich je možné označit jako méně závažné. Jako hlavní vizualizační nástroj výsledků byla zvolena forma 10 tištěných map, které zobrazují vybrané nejvýznamnější konflikty. Pro vizualizaci bezešvého územního plánu a všech konfliktů byl dále pomocí software Kristýna GIS vytvořen GIS projekt fungující přímo z DVD bez nutnosti instalace. Všechna výstupní data a výsledky analýz byly použity pro realizaci cílů projektu INNOREF (subprojektu Stra.S.S.E.), řešeném na katedře geoinformatiky UP.
The main aim of the diploma thesis was creation of seamless urban plan and its use for physical-geography evaluation of development activities. First step was to create seamless urban plan. It consist of collecting, scanning, digitizing, converting and merging 31 municipality plans (both graphic and attributes). Main result of this part of thesis is dataset (60 layers in shp format) containing seamless urban plan Hranicko micro region in 1:5000 scale. Using several methodologies for landscape potential evaluation was developed “conflict analysis” for physical-geography evaluation of development activities. This analysis consists of GIS method “overlay” searching places where natural preconditions and human activities are in collision. A plenty of conflicts was found out in the Micro-region Hranicko by „conflict analysis“. Some of them are very serious (e. g. flooding areas, landslide areas, protected areas of water sources), other are not so serious (protected areas of forest, critical slope or high soil quality). It was created 10 printed map in A2 format and also GIS project on DVD. Data and results of analysis were used for realization of purpose of INNOREF project (sub project Stra.S.S.E.) solved on department of Geoinformatics at the Palacky University.
7.
Cirbus
Juraj
Tisk modelu areálu VŠB-TUO s použitím 3D tiskárny
The print model of area VŠB-TUO with using 3D printer
Tato práca je zameraná na prípravu dát a realizáciu 3D tlače areálu VŠB-TU Ostrava. V prvej časti práce je rozoberaná problematika 3D tlače, tj. technické parametre a podporované vstupné formáty tlače. V druhej časti sú popísané postupné kroky spracovávania dát ako aj problémy vznikajúce pri 3D tlači.
This thesis is direct to preparation data and to realization 3D print of area VŠB-TU Ostrava. The first part is to analyse problems of 3D print., technical parameter and endorse input formats of print. Next part describes gradually steps of processing data and problems progress by 3D print.
8.
Devečka
Branislav
Tvorba mapy hydraulických vodivostí z pedologických a land use vrstiev
creation maps of hydraulic conductivity from pedological and land use layers
Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie vrstiev, popisujúcich infiltráciu podľa metódy Green-Ampt na územiach povodí Běla a Olše. Cieľom projektu bolo pripraviť vstupné dáta, vytvoriť výsledné vrstvy, vhodne interpretovať výsledky a zdokumentovať vrstvy. Teoretická časť je zameraná na celkový rozbor infiltračnej problematiky, určenie afektívnej zrážky a popísať záujmové územia. Výsledkom tejto prace sú novo vytvorené vrstvy nasýtenej hydraulickej vodivosti, sorptivity a retenčného súčiniteľa sacieho tlaku, ktoré svojim formátom sú vhodné pre ďalšie použitie do rôznych modelov.
My thesis is intent on measures creation detailing infiltration in agreement with Green-Ampt method on river-basin of Běla and Olše . The aim of the project was get input data, create measures, interpret results and document measures. theoretic part is intent on general analysis of infiltration problems, effective rainfall diagnosis and description of interest area. The thesis results are new - coined measures, saturated hydraulic conductivity, sorptivity and retentive factor of sucking pressure. The format of aims is fit for another usage to the diverse models.
9.
Dvořák
Petr
Využití geoinformačních nástrojů pro posouzení vlivu čistoty ovzduší a některých socioekonomických faktorů na migrační chování obyvatel v Moravskoslezském kraji
Usage of geoinformative instruments to review air pollution influence and some social and economic elements on migration of inhabitants in Moravian-Silesian Region
Záměr této práce je zjistit, zda existuje vazba mezi znečištěním ovzduší a migračním chování obyvatel. Anebo zda je migrace řízena spíše ekonomickými a společenskými prioritami. Zájmové území je Moravskoslezský kraj a zkoumané období je desetileté (1995 - 2004). Velká pozornost je věnována jednotlivým okresům Moravskoslezského kraje. Zkoumané faktory jsou emise do ovzduší a vybrané demografické a ekonomické charakteristiky. Práce je jrozdělena do tří částí. Znečištění ovzduší, demografické a ekonomické charakteristiky a analýzy. Výstupem jsou tematické mapy a výsledky analýz.
The intention of this thesis is to get information if there is a linkage between an atmospheric pollution and migration manner of inhabitants. Or if migration is ruled more by economic and social factors. The area of interest is Moravian-Silesian Region in ten years of its development (1995 -2004). Special interest pertains to divisions of Moravian-Silesian Region. Observed factors are emissions to atmosphere and chosen demographic and economic characteristics. The thesis is divided into three parts. Atmospheric pollution, demographic and economic characteristics and analysis. Readouts are thematic maps and results of analysis.
10.
Ferková
Lenka
Analýza vztahu pokryvu a užití krajiny ke kvalitě vod s pomocí modelovacího software
Impact of land cover and land use on water balance and quality with the support of GIS and modeling software
Tato diplomová práce se zabývá zjištěním možností použití modelovacích programových prostředků SWAT, MIKE 11, WMS a QUAL2K pro simulaci kvality vod. První část představuje výběr vhodného pilotního povodí pro simulaci z hlediska pokryvu, užití krajiny a dostupnosti dat. Následující kapitoly pojednávají o přípravě modelů a provedení vlastního modelování jakosti vod. Závěrečná část je věnována vizualizaci a interpretaci výsledků pomocí geografických informačních systémů a zhodnocení vhodnosti užití zadaných programových prostředků.
The aim of this diploma thesis is to find out the possibilities of the modeling software: SWAT, MIKE 11, WMS and QUAL2K, for the purpose of water quality modeling. The first part examines the choice of the pilot watershed through vegetation, land use and data availability. The following part presents the description of the models’ preparation and water quality simulations. The concluding chapters deal with the visualization and interpretation of the results by geographic information systems and discuss the applicability of usage of this software.
11.
Hejlková
Barbora
ANALÝZA DOJÍŽDĚNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ A DAT UDIMO
ANALYSIS OF COMMUTING IN MORAVIA-SILESIA REGION USING QUESTIONNARIES AND UDIMO DATA
Tato práce se zabývá zhodnocením Moravskoslezského kraje z hlediska dojížďky obyvatel, a to především dojížďky do zaměstnání. V úvodu je obecně popsána problematika a celkové zhodnocení pracovní mobility obyvatelstva Moravskoslezského kraje, a to na základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Nejobsáhlejší část tvoří samotné zpracování dat, které je rozděleno do tří částí podle typu vstupních dat. Dojížďka je zpracovávána z různých úhlů pohledu, z četnosti a způsobů dojíždění cestujících, z četnosti spojů, či z hlediska závislosti na různých demografických, socioekonomických nebo geografických faktorech. V závěru je pak provedeno celkové shrnutí výsledků a porovnání s jinými zdroji.
This thesis analyses Moravia-Sllesia region from the point of view of commuting, especially commuting to work. Leading part describes the problem of population career mobility and full assessment of Moravia-Sllesia region from this point of view on the basis of Census from the year 2001 generally. The most expansive part is the data processing, which is divided into three parts according to the type of data input. The theme of commuting is processed from different points of view - from the number and way of travellers commuting, the number of links or from the relations on the various demographical, sociological or geographical factors. At the end is made the full summary of the results and comparison with different resources.
12.
Hnilová
Ludmila
Vyhodnocení dostupnosti obcí na základě přímé a časové dostupnosti
Traffic Accesibility Evaluation of Municipalities Based on the Euclidian and the Time Accessibility
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopravní dostupností obcí situovaných v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Dopravní dostupnost obcí je sledována na základě veřejné hromadné dopravy zahrnující autobusovou a vlakovou dopravu. Cílem práce je analyzovat, interpretovat a vizualizovat výsledky získané databázovým zpracováním hodnot přímé a časové dostupnosti. Výsledky v obou krajích jsou následně srovnány na základě definovaných standardů dopravní obslužnosti. Podstatná část práce je také věnována obecnému posouzení metod sledování dostupnosti, možnostmi vizualizace této problematiky a způsoby řešení dané problematiky v minulosti.
The thesis deals with traffic accessibility analysis of Moravian-Silesian Region municipalities and Olomouc Region municipalities. The accessibility observation is based on public tramsport (including bus and train service). The main thesis objective is to analyze, to interpret and to vizualize outcomes from database values (Euclidian and time accessibility) processing. The results of both regions are compared according defined traffic attendance standards. The thesis also addresses common evaluation of accessibility assessment methods, visualization possibilities and review of used methods in the past.
13.
Hubálek
Tomáš
Metainformační systém pro geodetickou kancelář Ing. Štusák, s.r.o.
Metainformation system for geodetic office Ing. Štusák, s.r.o.
V předložené práci je zpracována tvorba pilotní verze metainformačního systému pro evidenci geodetické dokumentace od návrhu až po prvotní nasazení. Systém je určen geometrům pro správu a následné využití existujících dat v Geodetické kanceláři Ing. Štusák, s.r.o. V první části jsou popsány požadavky na systém a seznámení se s danou problematikou. Navržení potenciálních uživatelů systému, možných operací a úloh. Následně je provedena analýza dostupných systémů pro evidenci geodetické dokumentace. V další části je zpracován popis systému pomocí objektově orientovaných technologií a volba programových prostředků, technologií a možné využití standardů. Dále je popsán výběr a zpracování dostupných dat. Po zjištění dostupných dat je navržen relační model pro ukládání dat. Další část tvoří vlastní implementace a prvotní nasazení systému. Na závěr je popsáno posouzení systému evidence geodetické dokumentace, možnosti rozšíření, omezení a údržba systému. Klíčová slova: metainformační, geodetická dokumentace, analýza
This thesis processes making of the trial version of the metainformation system, which is designated for geodetic documentation from project to primary implementation into the company. This system is built for geodesists for database administration and subsequent usage of these databases in The Geodetic office Ing. Štusák, Ltd. There are described all system requirements and familiarization with some problems, determination of potential system users, possible operations and tasks in the first part of this thesis. Subsequently the analysis of available systems, which will be used for register of the geodetic documentation, are made. In another part of this work it is possible to read about definition of the system based on object oriented technologies, choice among many kinds of software, technologies and possible usage of the standards. Furthermore there are described the choice and processing of available data. After the finding of available data the relational model designated for data storing is created. In another part it is written about the primary implementation of the suggested system. At the end there are discussed the register of geodetic documentation system, enhancement possibilities, limitations and maintenance of this system. Keywords: metainformation, geodetic documentation, analysis
14.
Ivan
Igor
Analýza vývoje migrace Moravskoslezského kraje
Analysis of migration evolution in the Moravia-Silesia Region
Tato práce se zabývá analýzami vývoje migrace v Moravskoslezském kraji. Jsou zde ukázány některé netradiční metody způsobu vizualizace a analyzování těchto interakčních dat pomocí nástrojů, které poskytují geografické informační systémy. Součástí této práce je také sociálněgeografická regionalizace Moravskoslezského kraje, která vychází z dat ze SLDB z roku 2001. Na tomto územním členění se dále prováděly analýzy a byly vizualizovány výsledky. Stranou nezůstaly také analýzy demografického vývoje v kraji, této pasáži je věnována jedna z kapitol. V poslední kapitole jsou nastíněny možné scénáře vývoje migrace do budoucna v kraji.
This work deals with analysis of migration evolution in the Moravia-Silesia Region. There are shown some of less traditional methods of visualisations and analyzing of these interactive data by using tools, which provide geographical information systems. One part of this work is social-geographical regionalisation of the Moravia-Silesia Region, that results from census 2001. There were done all analysis and projected results on this state structure. The other part of this work are analysis of demographic evolution in this region. In the last chapter are shown possible scenarios of migration evolution in the region to the future.
15.
Joura
Rudolf
Systém pro evidenci síťových prostředků a spojových tras sítě sdružení Poruba.NET
Evidence system of network equipment and communication lines of Poruba.NET association
Projekt se zabývá návrhem a implementací evidenčního systému sítě neziskového sdružení Poruba.NET. Tento systém má za úkol evidovat klienty sítě, síťové prvky a síťové trasy vedoucí od Internetové brány až po klienta. V případě potřeby vykreslit požadovanou trasu v mapě a otestovat funkčnost jednotlivých síťových prvků, jež tuto trasu tvoří. Tato práce řeší rozbor potřeb zadavatele, analýzu, návrh a implementaci samotné aplikace, a to v prostředí open source software.
This project concerns with the suggestion and implementation of web system of evidence of network equipment and communication lines of the non-profit network association Poruba.NET. This system should file klients of network, network equipment (e.g. switch, router etc.) and network lines, connectings provider\'s gateway with klient. In the case of need, draw whole network line to the map and test functionality of each network element, which are parts of this network line. This project solves problematics of needs of submitter, analysis, suggestion and implementation of pilot aplication in open source software interface.
16.
Kačmařík
Michal
Analýza přírodních rizik v CHKO Beskydy s pomocí GIS
Analysis of natural risks in protected landscape area Beskydy with the aid of GIS
Práce se zabývá celkovým zhodnocením náchylnosti území CHKO Beskydy k určitým přírodním rizikům. Zejména se jedná o stanovení potencionálního nebezpečí vybraných lokalit chráněné krajinné oblasti k fluviální erozi. V teoretické části jsou popsány obecné přírodní charakteristiky CHKO Beskydy, teoretické základy tvorby digitálního modelu reliéfu, teoretické základy geomorfologických analýz a analýzy RUSLE. Praktická část poskytuje interpretaci a zhodnocení výsledků provedených geomorfologických analýz, hodnocení území z pohledu reálného krajinného pokryvu, popis obecné analýzy náchylnosti pohoří Moravskoslezské Beskydy k erozi, vyjádření výsledků provedené analýzy RUSLE a zhodnocení potencionálu GIS nástrojů pro tuto oblast operací.
The thesis deals with overall evalution of susceptibility of the protected landscape area Beskydy to specific natural risks. Primarly it mens a determination of potencional fluvial erosion hazard in selected localities of the protected landscape area. There is given account of common natural characteristics of the protected landscape area Beskydy, theoretical principles of creation of digital terrain model, theoretical principles of geomorphological analyses and the RUSLE analysis in the theoretical part. Practical part offers an interpretation and evalution of performed geomorphological analyses, evalution of the area of the aspect of real landscape cover, description of universal analysis of susceptibility of fluvial erosion in mountain Moravsloslezské Beskydy, formulation of results of performed RUSLE analysis and evalution of GIS applications potential for this sphere of operations.
17.
Kavanová
Lucie
HODNOCENÍ DISTRIBUCE ZAMĚSTNAVATELŮ V OKRESE BRUNTÁL
EVALUTION OF EMPLOYER\'S DISTRIBUTION IN THE BRUNTAL DISTRICT
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením distribuce zaměstnavatelů a pracovních míst v okrese Bruntál. Analýza distribuce je vyhodnocena z prostorového hlediska, podobně je sledován vývoj i v čase. Kromě celkového hodnocení distribuce pracovních příležitostí je hodnoceno ekonomické zaměření zaměstnavatelů s cílem zjistit distribuci zaměstnavatelů a pracovních příležitostí podle odvětví. Vyhodnocení je provedeno zvlášť pro významné zaměstnavatele a zvlášť pro ostatní. V práci je používána vizualizace dat s využitím jádrových odhadů, kartodiagramů a kartogramů.
This diploma thesis is the evaluation of distribution of employers and available jobs in the Bruntal district. The analysis of distribution is evaluated from the spatial aspect, as well as from development-in-time aspect. Besides the complete evaluation of distribution of job opportunities, the economic scope of employers is evaluated as well, this with the aim to uncover the distribution of employers and job opportunities based on the industries. The evaluation has been done for two categories, one being the important employers, the second being the other employers. The thesis uses the data visualisation, with the application of kernel density, cartodiagrams and cartograms.
18.
Kiszová
Pavlína
Geodata pro 3D model porubského areálu VŠB-TU - budova NK
Geodata for 3D model of VSB-TU of Ostrava - building NK
Práce je zaměřena na tvorbu geodat. Cílem bylo vytvoření vhodných podkladových dat pro informační systém pasportizace a 3D model budov VŠB-TU Ostrava. V teoretické části jsou shrnuty postupy tvorby dat, která by splňovala požadovaná kritéria. Výsledkem práce jsou polygonové vrstvy jednotlivých poschodí budovy NK transformované do souřadnicového systému S-JTSK.
This thesis describes creating of geodata. The point of this thesis is creating acceptable source data for passport information system and 3D model of VSB-TU Ostrava buildings. The theoretic part of this thesis describes processes creating of data to satisfy necessary criteria. Polygon’s layers of each floors of NK building transformed to position system S-JTSK are output of this thesis.
19.
Klajblová
Vlasta
Vyhodnocení srážkových předpovědí Aladin a GFS pro povodí Bělé
Evalution of Precipitation Forecast based on Aladin and GFS models for Bela Catchment
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením srážkových předpovědí pro předpovědní modely Aladin a GFS a pro meteorologický radar pro povodí Bělé. Hlavním cílem je posoudit a srovnat zdroje předpovědí srážek, posoudit vliv typu srážkové činnosti a vyhodnotit srážkové předpovědi z hlediska jednotlivých meteorologických stanic v povodí Bělé z pohledu jejich využití pro potřeby srážko-odtokových modelů
This diploma thesis investigates accuracy predictions of model Aladin and model GFS and of Radar for Bela Catchment. The main goal is the comparison sources of Precipitation Forecast, assess measuring for types of precipitations activities and evaluate precipitation activities for meteorological stations Mikulovice, Ovčárna, Rejvíz and Šerák in Bela Catchment for application in rainfall – runoff models.
20.
Koblížková
Barbora
Mapová služba zastávek a linek MHD s vazbou na jízdní řády DPO
Map Service for Public Transport Stops and Lines connected with Time Schedules
Podstata mé diplomové práce spočívá v návrhu a vytvoření mapové služby zastávek a linek MHD na platformě ArcIMS firmy ESRI. Součástí práce byla také aktualizace dat DPO – zastávky MHD a vytváření nových dat – průběhů linek MHD. Úvodní teoretické kapitoly jsou věnovány oblasti MHD: historii, infrastruktuře, rozvoji, plánování, apod. Další kapitoly se věnují použitým datovým podkladům a programovým prostředkům, využitým v rámci práce. Dále je nastíněna úloha GIS jako nástroje pro podporu MHD a popsána realizovaná řešení. Tímto přecházíme do praktické části projektu. Zde je popsán proces analýzy, návrhu a tvorby samotné mapové služby a její propojení na externí datový zdroj – informační systém IDOS. Závěrem je shrnut celý proces realizace projektu, jeho cíle a přínosy.
The essence of this thesis lies in design and creation of the map service for public transport stops and lines connected with time schedules on platform ArcIMS developed by ESRI. Part of this thesis was also to update the data of the DPO – public transport stops and creation of new data – courses of public transport lines. Introductory chapters engage in domain of city traffic, history, infrastructure, development, planning etc. Next chapter engage in used data sources and program tools, exploited in this thesis. Hereafter is described fhe function of GIS as a tool for supporting city traffic and realized solutions. In the following practical part there is described the process of analysis, design and creation of the map service itself and its connection with external data source - information system IDOS. In the conclusion is summed up whole process of realization of the project its aims and assets.
21.
Kotlíková
Olga
Analýza sociální situace na základě lokalizace nezaměstnanosti
Analysis of Social Status on the Base of Unemployment Location
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi hodnocení situace na trhu práce s využitím prostorových metod. Prvním úkolem diplomové práce bylo navrhnout postup lokalizace údajů o uchazečích na úřadu práce s využitím dat městského informačního systému, provést lokalizaci záznamů z úřadu práce. V souladu se zákonem zákon č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů agregovat data pomocí jádrových odhadů, vyzkoušet a vyhodnotit možnosti adjustace dat. Na základě vizualizace a interpretace výsledků doporučit metody prezentace a odhalit místa se zvýšeným podílem nezaměstnaných. Navržené postupy zpracování budou realizovány pro dvě datové sady a výsledky budou mezi sebou porovnány.
My diploma thesis deals possibilities of evaluation of situation in the employment market with spatial analysis assimilation. The first task in this diploma thesis there was to suggest a procedure of localization of applicants data from employment office, with data from city information system assimilation, and at the same time to locate records from employment office. In agreement with legislative act number 1012000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ I tried to make a data aggregation by kernel density, test and evaluation of data adjusting. On the basis of visualization and interpretation of results I recommended presentation methods and I detected places with raised part of unemployment. Proposed procedures of elaboration will be realized for two data sets and results will be confrontation.
22.
Krausová
Veronika
Návrh on-line informačního a navigačního systému pro dálkovou nákladní dopravu
Design and specification of online dispatch and navigation system for optimalisation of cargo transportion
Diplomová práce se zabývá návrhem dispečerského systému a systému informační podpory dálkové nákladní dopravy s využitím mobilních geoinformačních technologií. Úvodní část práce se věnuje vymezením možností, které jsou použitelné v oblasti dispečerského řízeni, a zhodnocení současného stavu možných řešení. Dále jsou zde vymezeny dosavadní možnosti automobilové navigace a vysvětlen pojem systému RDS – TCM. Následující kapitola je věnována mobilním geoinformačním technologiím a je zde uveden souhrn zařízení, která spadají do kategorie MGIT a jejichž použití je vhodné pro navigaci v nákladní dopravě. Obsahem závěrečné kapitoly je rozsáhlá studie návrhu systému. Její podkapitoly se věnují popisu jednotlivých částí a podrobnému popisu navržených modulů.
This thesis concerns with the design of dispatching systém and system of information support of distant cargo transportation with use of mobile geoinformation technologies. Introductory chapter engage in definition of possibilities, which are usable in field of dispatcher’s control, and evaluation of current state of possible solutions. Hereafter are defined existing possibilities of automobile navigation the term of systém RDS-TCM is explained. Following chapter engages in elucidation of the term mobile geoinformative technology and the summary of devices which come under category MGIT and its use is suitable for navigation in cargo transportation. The final chapter is elaborated study of systém design. Its subchapters engage in the description of separated parts and detailed description of nominated modules.
23.
Krejčí
Lukáš
Ocenění krajinných segmentů metodou CN křivek v prostředí GIS
The Assessment of landscape segments using curve numbers method in GIS
Cílem diplomové práce byla plná integrace metody CN křivek včetně rozšíření o hodnoty Manningova a Pecletova čísla do prostředí GIS. V první části práce byla získána a podle potřeby upravena podkladová data. V následujícím kroku byla navržena optimalizovaná datová struktura popisující vlastnosti vrstev vstupujících do ocenění systémem EMDS. Třetí a čtvrtá část zahrnovala stěžejní části práce - návrh a tvorbu realizace oceňovací sítě v prostředí NetWeaveru a ocenění krajinných segmentů pomocí systému Assesment. V posledním kroku byl výpočet rozšířen o hodnoty Manningova a Pecletova čísla. Postup výpočtů obou vrstev byl zdokumentován a výsledné vrstvy poté vstupovaly do metody prostorově distribuovaných terénních parametrů, která sloužila k určení přímého odtoku. V závěru práce byly porovnány hodnoty potencionální retence s výsledky přímého odtoku vypočítané metodou prostorově distribuovaných terénních parametrů a byly lokalizovány plochy s vysokou, nebo naopak nízkou retencí.
The main goal of thesis was full integration of curve numbers method to GIS, including the values of Peclet and Manning numbers. The full integration of curve numbers method to GIS proceeds in several steps. In the first step were designed and realized the dependency networks. In the next step were performed the assessment of landscape segments in the Assessment system and results of calculation were displayed in the EMDS project. In the last step were extend calculations with Manning and Peclet numbers. These layers were inputted to methodology of runoff computation using spatially distributed terrain parameters. This methodology extends the calculation of volume of direct runoff about influence of surface roughness, surface adhesiveness, thermal conductivity and other.
24.
Kucharczyk
Jan
Transformace mezi metadatovými standardy ISVS a ISO
Transformation between metadata standards ISVS and ISO
Tato práce se zabývá problematikou metadatových standardů. Hlavním cílem práce bylo vytvořit transformační šablonu umožňující převod metadat uložených dle standardu ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů do formátu odpovídajícímu standardu ČSN ISO 19115 Geografická informace - Metadata. Proces transformace byl zdokumentován pomocí mapovacích tabulek. Technicky je transformace řešena s využitím programovacích jazyků z rodiny XSLT. Dalším dílčím problémem řešeným v rámci této práce bylo posouzení vhodnosti navržené transformační šablony s ohledem na současný stav naplněnosti databáze metainformačního systému MIDAS.
This thesis deals with problems based on the metadata standards. The main goal of this work was to form transform template enabling transformation of metadata stored according to the standard ISVS for structure and interchange format of metadata information resources to the format according to ČSN ISO 19115 Geographical information - metadata. The transformation process was documented by usage of mapping tables. Technically the transformation is solved by the usage of programming languages from XSLT family. The other partial problem handled in this work was the appreciation of suitability of the designed transform template in respect to the actual state of filling up of MIDAS metainformation system databases.
25.
Kunc
Jaroslav
Tvorba multidimenzionální databáze pro GIS statistiky
Design of Multidimensional Database for GIS statistics
Cílem práce bylo sestrojit multidimenzionální databázi pro GIS statistiky a ukázat možnosti, které poskytuje pro analýzu dat s využitím programu SPSS. V teoretické části je popsána struktura multidimenzionální databáze a typy datových modelů, vhodných pro multidimenzionální databázi. Je zde vysvětlen pojem datová kostka a její využití. V další části následuje pojednání o datových skladech a systémech OLAP a OLPT. V praktické části je ukázán návrh datové struktury databáze, její tvorba v programu MS Access a naplnění statistickými daty. Poslední část práce se zabývá importem dat do programu SPSS a tvorbou OLAP reportů a statistických map, pomocí programu SPSS.
The purpose of this thesis was to create a multidimensional database for GIS statistics and to demonstrate possibilities, which are provided for data analysis with use of the SPSS program. In theoretical part is described the structure of a multidimensional database and the types of data models, suitable for multidimensional database. It is explained here the term data cube and its application. Next part follows with a treatise about data warehouses and about OLAP and OLPT systems. In practical part is showed the design of data structure of the database, its creation in a MS Access program and filling up with statistical data. The last part of this study is concerning with import of data to SPSS program and with creation of OLAP reports and statistical maps, by SPSS program.
26.
Kupka
Petr
Porovnání volně dostupných nástrojů pro 3D geovizualizaci
Comparing of freeware programs for 3D geovisualization
Předmětem této práce je porovnání volně dostupných nástrojů schopných vizualizovat data digitálního výškového modelu ve 3D. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s různými digitálními modely terénu a jednotlivými formáty pracujícími s DEM. V další části jsou vybrány vhodné softwarové produkty, jejich podrobný popis, testování, popis možností průletů nad reliéfem a hodnocení. Poslední část porovnává výsledky jednotlivých produktů a popisuje jejich vhodnost, respektive nevhodnost pro různá uplatnění.
This thesis is concentrated on comparing of freely available programs capable of visualizating digital elevation models in 3D. The theoretical part is focused on familiarization by various digital terrain models and with individual data formats for DEM. Next part describes software products which meet the requirements, testing, flyover and classification. Last part compare results of individual programs and describes usability or more precisely inaptitude for various applications.
27.
Laš
Lukáš
Spracovanie dát na príklade výsledkov ankety z behaviorálnej geografie
One interpretation of data analysis using behavioral geography inquiry processing
Projekt sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je založená na spracovaní literatúry o simuláciách priestorového správania sa ľudí a niektorých aspektoch behaviorálnej geografie. Praktická časť je založená na opise dátových typov získaných v školskej ankete z behaviorálnej geografie a ich spracovania do grafickej prezentácie.
This project contains both theoretical and practical parts. Our theoretical part is based on a conceptual framework of human spatial behavior simulation based on HLA (high level architecture) and on behavioral geography and school opinion poll for the practice of behavioral geography. Our practical part denotes in presentation the behavioral geography inquiry results (approx. 400 respondents). We summarize findings of five geography students (Dinková, Kadlub, Labašková, Laš, Rídza) in the form of graphical presentation.
28.
Lemka
Jan
Vytvoření databáze ohnisek regionálních zemětřesení pro oblast západních Čech
Database creation of local seismic events for west Bohemia area
Projekt se zabývá problematikou sběru, analýzou a publikování prostorových dat regionálních zemětřesení v oblasti Západních Čech . Tento projekt vznikl ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a klade si za cíl vytvořit databázi prostorových dat z seismické sítě WEBNET a její implementaci do plnohodnotného geograficko informačního systému za použití Open – Source produktů. První část tohoto projektu nastiňuje zpracování seismických dat Geofyzikálním ústavem. Další praktické části pojednávají o zpracování dodaných geodat, o tvorbě samotné prostorové databáze a o konfiguraci programového prostředku UMN Mapserver pro zobrazení zemětřesení v prostředí sítě Internet.
Project is dealing with data capture, analysis and publishing of spatial data of regional earthquakes in West Bohemia area. This project arose in cooperation with Geophysical Institute of Czech Republic. Objective of this project is to create a database of spatial data from seismic network WEBNET and its implementation into geographical information system by using Open – Source products. The first part of this project describes processing of seismic data by Geophysical Institute. The next practical parts deal with processing of measured geodata, with creating of spatial database itself and with configuration of development environment UMN Mapserver. It is used for presentation of earthquakes in Internet.
29.
Lukeš
Petr
Vyhodnocení pokryvu a využití krajiny pomocí dat DPZ
Land use and land cover assesment using EO data
Cílem této práce je popsat možnosti klasifikace obrazových dat dálkového průzkumu Země s využitím vhodného klasifikačního schématu a zaznamenat všechny nutné kroky, které takovéto klasifikaci předchází. V úvodu je popsáno klasifikovaného území a zpracovávaná vstupní data, která zásadním způsobem determinují výsledky klasifikace. Dále jsou analyzována některá z existujících klasifikačních schémat s ohledem na možnost nasazení pro zadané území. Hlavní část práce se věnuje popisu neřízené a řízené klasifikace a to včetně všech nutných kroků, které této klasifikaci předcházejí. V závěru je hodnocena přesnost klasifikace a je provedeno celkové vyhodnocení získaných výsledků.
The aim of this diploma thesis is to describe classification possibilities of remotely sensed data with utilisation of appropriate classification schema and to register all necessary steps, which precedes the classification. At the beginning of this work it is described classified area and processed data, which fundamentally affect results of the classification. Furthermore there are analysed some of existing classification schemas with respect to possible apply on submitted area. Main part of this work is dedicated to description of unsupervised and supervised classification including all necessary steps, which precedes this classification. In the final part the classification accuracy is evaluated and overall evaluation of retrieved results is performed.
30.
Marek
Lukáš
Využití stanovení přesnosti digitálních dat k modelování přírodních jevů v softwaru R
Application of determination precision of digital datas to model natural phenomenons in statistical software R
Úkolem této bakalářské práce je napsat pojednání o přesnosti dat získaných měřením pomocí digitálních měřících přístrojů a využití těchto zpřesněných dat k modelování přírodních jevů v open source statistickém softwaru R. Měření bylo prováděno pomocí totální stanice a také pomocí GPS, tvorba datasetů a jejich zpracování potom v programu R. Vzhledem k tomu, že měření byla prováděna na území, které bývá postiženo sesuvy, tak se závěr práce zabývá aplikací modelu vytvořeném v programu R na tento druh svahového pochodu.
Main deal of this bachelor\'s thesis is to write an essay on evaluation of precision of datas which was mesured by digital measuring devices and application of these more accurate datas to simulate natural phenomenons in open source statistical software R. Measurement was done by total station as well as by GPS. Creation of datasets and all of analyses in statistical software R. Because of situation that all fo measurments was done on the area where is possibity of landslides, the end of thesis considers application of model created in software R on this kind of slumping.
31.
Mertenová
Martina
Možnosti tvorby kartografických výstupů v prostředí Open Source GIS nástrojů
Open Source GIS software for cartography
Práce se zabývá posouzením vybraných Open Source GIS nástrojů z hlediska možnosti tvorby kartografických výstupů. Posuzovanými programy jsou QGIS, uDIG a GRASS. V práci jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti kartografie. Další část se zabývá tvorbou kartografických výstupů, jako jsou tematické mapy. To znamená popisem dovedností, funkcí a vlastností těchto programů, pomocí nichž by měl být uživatel schopen dané výstupy vytvořit. Kromě toho jsou zde uvedeny i některé problémy, se kterými se může uživatel při práci setkat. Na závěr jsou zhodnoceny všechny možnosti tvorby map ve vybraných nástrojích tak, aby uživatel věděl, co který program umí nebo neumí a který z těchto programů může použít při zpracování daného úkolu.
This thesis deals with appraisal of chosen Open Source GIS tools in term of cartography outputs creation possibility. The programs I chose to appraise are QGIS, uDIG and GRASS. In this thesis, there is an explanation of basic concepts of cartography. Next part deals with the creation of cartographic outputs, such as thematic maps. It means the description of skills, functions and features of these programs, which help the user to create the outputs. Furthermore, there is a mention of some problems, which the user can face up to. At the end of the thesis there is an evaluation of all possibilities of maps creation so that the user knows what the program can and what it cannot do and which of these programs can be used at work.
32.
Minarčík
Tomáš
Návrh knihovny vybraných kartografických technik umožňujících rozšíření funkcionality mapových serverů
Design of the library of selected cartographic techniques extending map server\'s functionality
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci programové knihovny, obsahující sadu tříd, poskytujících možnosti nastavení vybraných typů legendy a klasifikačních metod pro systémy pracující na bázi mapových serverů. Silnou stránkou navrženého modelu je snadná rozšiřitelnost pro potřeby budoucího vývoje. Dále se práce zaměřuje na návrh klientské aplikace, představující jednu z možností jak využít celého rozsahu funkčnosti vytvořené programové knihovny. Výsledkem praktické části této diplomové práce je ucelený projekt realizovaný s nasazením open-source technologií.
This graduation theses is focused on the design and realization of program library containing classes that offer possibilities for setting up assorted legend types as well as classification methods for systems working on the basis of mapping servers. The strong point of designed model is an easy extensibility for the needs of the future development. In addition to this, the theses is also focused on the design of client application presenting one of the ways of utilizing the whole potential of the program library . The result of this practical part of this theses is an integrated project realized using open-source technology.
33.
Mráz
Anton
Geodata pro 3D model porubského areálu VŠB-TU - budova J
Geodata for 3D model of VSB-TU of Ostrava - building J
Bakalárska práca je zameraná na úpravu a vyhotovenie geodat pre 3D model budovy J porubského areálu VŠB – TU. Cieľom projektu bolo vhodne spracovať, importovať a upraviť dáta zo vstupného formátu do prostredia GIS, aby bolo možné vytvorenie trojrozmerného modelu objektu. Ďalej bolo nutné vytvorenie dátového slovníka a transformácia podkladu do súradníc S – JTSK. Teoretická časť zahrňuje celý postup práce s odôvodneným použitím stanovených prostriedkov a postupov. Výsledkom je pripravený podklad budovy pre tvorbu trojrozmerného modelu.
This bachelor thesis is focused on modification and copying of geodatacomms for 3D model of building J of porubian areal VŠB - TU. The aim of the project was to process, import and modify datacomms appropriately from input format to the surroundings GIS, to allow the creation of three-dimensional model of the object. Furthermore, it was necessary to create datacomms dictionary and the transformation of the base to coordinates S - JTSK. The theoretical part includes the whole procedure with reasoned use of given resources and techniques. The result is a preparated foundation of the building for the creation of three - dimensional model.
34.
Musial
Petr
Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování
Evaluation of possibility presentation and influence an effect modelling results
Tato práce se zabývá testováním možností ovlivnění rozptylové studie při přípravě vstupních dat pro model, nastavováním parametrů modelu a zpracováním výsledků z modelu. Pro výpočet rozptylu znečišťující látky v ovzduší je využit statistický model SYMOS’97, jehož metodika je ověřena a schválena ministerstvem životního prostředí pro celé území České republiky. Dalším cílem je navrhnout varianty prezentace výsledků z modelování, posoudit vhodnosti jednotlivých variant a popsat jak mohou ovlivnit výsledek rozptylové studie.
This work deals with option testing of the influence of dispersion study during preparing the inputting data for a model, setting parameters for a model and result processing. For air pollution disperse calculation is used a statistic model SYMOS\'97 whose methodic is verify and approved by the Ministry of Environment of the Czech Republic. Another objective is proposal variants presentation modelling results, review the variants propriety and describe how it could influence an effect of dispersion study.
35.
Novotný
Jiří
ANALÝZA KLIENTŮ GIS PRO SPRÁVU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ.
ANALYSIS OF GIS CLIENTS FOR PUBLIC AMENITIES AUTHORITY OF THE CITY OF PILSEN.
Projekt popisuje analýzu geografického informačního systému města Plzně a posuzuje současný stav jeho klientů používaných na Správě veřejného statku města Plzně. SVSmP je jedním z hlavních poskytovatelů dat pro geografický informační systém města Plzně. Projekt využívá SWOT analýzu současného stavu, která určuje silné a slabé stránky systému užití klientů GIS. SWOT analýza je tvořena z empirických údajů. Údaje jsou získány z dotazníkové akce mezi zaměstnanci a z kolektivní diskuse s vedením organizace. Pro současný stav systému užití klientů GIS je vytvořena metodika vývoje systému, ve které je systém modelován pomocí jazyka UML. Modelovací jazyk UML nabízí různé pohledy na analyzovaný systém. Různé pohledy umožňují efektivní vývoj systému, který je v diplomové práci ukázán na příkladu evidence veřejného osvětlení. Výsledek je jednoduchý klient GIS, ve kterém technici veřejného osvětlení aktualizují atributová data. Při této příležitosti byl vytvořen nový relační datový model podle jednotlivých požadavků techniků. Projekt je důkazem, že je-li kladen důraz na analytickou činnost, potom výsledek je jednoduché a přitom velmi efektivní řešení.
The project describes the analysis of the geographical information system of the city of Pilsen and analyses actual client’s position used in the Public amenities authority of the city of Pilsen. The Public amenities authority of the city of Pilsen is one of the main providers for this geographical information system. The project uses the SWOT analysis of the current state, which determines strengths and weaknesses of the system use GIS clients. The SWOT analysis is built from empirical data, whose are obtained from the questionnaire in the midst of staff and from the discussion with the board of management. For actual client’s position is built the methodology of the system development, in which the system is simulated through the medium of the Unified Modeling Language. UML offers various views to the analysed system. Various views enable the useful system development, which is shown to the example of the lighting equipment department filing in this thesis. As the result is the simple GIS client, in which technicians of the lighting equipment department update attributes. At this opportunity the new relational model was built according to requirements of technicians. The project is the proof, that if the special accent is asked on the analytical operation, then the result is simple and useful answer.
36.
Ožana
Roman
Posouzení vlastností GeoNetwork Opensource a jeho uplatnitelnosti pro účely národního metaPortálu
Evaluation of GeoNetwork Opensource Features and Suitability for National Metaportal Design
Tato diplomová práce se zabývá posouzením uplatnitelnosti GeoNetwork opensource pro účely národního metaportálu. Hlavním cílem je pospat funkčnost GeoNetwork opensource s důrazem na použité technologie a standardy. Pozornost je věnována také možnostem uživatelského přizpůsobení GeoNetwork a komunikačnímu rozhraní. Dále se práce věnuje popisu současného stavu technologii podporující komunikaci mezi katalogy. Závěr práce popisuje komunikační rozhraní systémů GeoNetwork a MIcKA.
This diploma thesis investigates suitability of GeoNetwork opensource for National Metaportal Design. The main objective is to describe GeoNetwork opensource functionality stressing the technologies and standards usage. The attention is also dedicate to user customization possibilities and to GeoNetwork communication interface. Furthermore the thesis describes current technologies, which support communication among catalogues. The thesis conclusion emphasize the communication interface between GeoNetwork and MIcKA briefly.
37.
Pánek
Jiří
Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko
Virtual project of Microregion Hranicko
Cílem mojí bakalářské práce je tvorba projektu virtuální reality pro území Mikroregionu Hranicko, provedení analýzy programových prostředků virtuální reality a zhodnocení možností software Leica Virtual Explorer pro tvorbu tématicky zaměřeného virtuálního modelu. Práce je zaměřena na využití 3D GIS k propagaci a prezentaci různých obcí, či lokalit Mikroregionu Hranicko v oblasti cestovního ruchu. Během mojí ukázky bych rád představil možnosti Leica Virtual Exploreru pro tvorbu map v 3D prostředí. Jeho výhody a nevýhody pro součastnou kartografickou tvorbu, možnosti využití, potencionální návrhy na zlepšení a plány směru vývoje 3D GIS. Pro tvorbu projektu byla využita data shromážděná v rámci projektu STRA.S.S.E., především data tématická.
The aim of my bachelor thesis is to create a virtual project of Microregion Hranicko, to make an analysis of all software enable to work with virtual reality to make a virtual project. Part of my work was also to sum up possibilities of Leica Virtual Explorer for generation of thematic virtual project/virtual GIS/3D GIS. The work is focused on utilization of 3D GIS for propagation and presentation of different villages and areas of Microregion Hranicko in field of tourism. During my presentation I would like to introduce possibilities of Leica Virtual Explorer for creating 3D maps, its strong and weak sites for current virtual cartography, usage of LVE, ways of future develop 3D GIS, etc. All used data has been gathered within project STRA.S.S.E, most of them are thematic.
38.
Papaj
Vladimír
ANALÝZA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH VZNIK VETERNÝCH KALAMÍT SMREKA V OBLASTI NÍZKYCH TATIER
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING WIND DISASTERS OF SPRUCE IN LOW TATRAS REGION
Práca sa zaoberá problematikou využitia nástrojov GIS pri analýze faktorov ovplyvňujúcich vznik veterných kalamít smreka vo vybranom lesnom hospodárskom celku v lesnej oblasti Nízke Tatry. Cieľom práce bolo analyzovať obdobie rokov 1994 – 2003. Podkladový materiál tvorili záznamy o vzniku náhodnej ťažby z lesnej hospodárskej evidencie a údaje z opisu porastov z lesného hospodárskeho plánu. Na vytvorenie vektorových vrstiev hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa boli použité georeferencované porastové mapy. Hodnotenými faktormi boli charakteristiky odvodené z digitálneho modelu reliéfu, pedologické charakteristiky, fytocenologické charakteristiky a vybrané porastové a stromové charakteristiky. Na hodnotenie vplyvu uvedených faktorov bola použitá neparametrická jednofaktorová metóda analýzy variancie (Kruskal-Wallisov test). Porovnávanou premennou na rôznych úrovniach faktorov bol podiel náhodnej ťažby smreka zo zásoby dreviny na začiatku platnosti lesného hospodárskeho plánu. Výsledkom analýzy je identifikácia významných faktorov a vytvorenie homogénnych skupín úrovní faktorov z hľadiska ich vplyvu na vznik veterných kalamít. Využitím získaných poznatkov bolo možné vytvoriť klasifikačný systém na identifikáciu oblastí trvale a dočasne ohrozených nepriaznivým vplyvom vetra. V závere práca uvádza možnosti využitia získaných poznatkov pri obhospodarovaní lesa.
Paper deals with GIS tools capabilities for analysis factors influencing spruce wind disasters in selected forest district in Low Tatras. The main aim of the paper was to analyze spruce wind disasters in period from 1994 to 2003. Material for analysis consisted primarily of records from forest management evidence and forest management plan of selected forest district. Vector layer of forest stands was created from georeferenced forest maps. Analyzed factors were characteristics derived from digital elevation model, soils characteristics, phytosociology characteristics and selected forest stand and tree characteristics. For evaluation of mentioned factors was used nonparametric one-way analysis of variance (Kruskal-Wallis test). Variable compared on individual factor levels was share between spruce wind disaster volume in forest stand and spruce volume in forest stand in the beginning of validity of forest management plan. Main result of analysis was identification of significant factors and creating homogenous groups of factors levels from wind disasters angle. With using obtained information about factors we were able to create classification system for identification permanent and temporary endangered areas by wind. In conclusion, paper presents possibilities for taking advantage of gained information in forest management.
39.
Petrák
Jiří
Open source mapový server pro data katastru nemovitostí
Open Source map server for Land Registry data
Diplomová práce se zabývá publikací dat informačního systému katastru nemovitostí České republiky v prostředí webu. Jako teoretický základ je obecně nastíněna architektura řešení mapového serveru a popsány jednotlivé komponenty. Druhá část se věnuje výměnnému formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky a zaměřuje se především na způsob získání atributových informací o nemovitostech, nutných k sestavení listů vlastnictví. Tyto poznatky byly prakticky využity k vytvoření aplikace, postavené výhradně na nekomerčním software. Způsobem implemetace této aplikace se zabývá třetí část práce.
The thesis occupies with publishing the data of the Czech Republic Land Registry Information System on the Web. As a theoretic basics, a general architecture of a map server solution is outlined and the components described individually. The second section engages in the Land Registry Information System exchange format and first of all concentates on the way of real estate attribute information acquisition, that is necessary for the Ownership Certificate contruction. This knowledge was utilized to build a map application, entirely based on non-commercial software. The third section of the thesis deals with this application implementation.
40.
Potěšil
Radim
Katalog cestovní kanceláře
Travell agency catalog
Společnost ABAPRAGUE Travel s.r.o působí na českém trhu jako cestovní kancelář od roku 1992. Za tuto dobu získala stabilní klientelu a finanční prostředky, které vedly ke zlepšení služeb a především vnitřní infrastruktury. Zprvu byly poskytované nabídky uchovávané pouze ve formě papírové kartotéky a tištěných katalogů, což vyžadovalo přímý kontakt s klientem v kamenné prodejně se sídlem v Praze. S rostoucí potřebou oslovit větší klientelu vznikly první statické webové stránky, které sloužily jako informační tabule o aktuální nabídce – nevýhodou byla nutná znalost HTML pro editaci nových položek, které vedení firmy nemělo, proto muselo spolupracovat s externím pracovníkem. S rozšířením aktivit o „incomingovou“ část nabídky – tedy o nabídku českých hotelů pro cizince, bylo nutné přejít na plnohodnotný redakční systém s možnostmi vyhledávání, filtrování a řazení nabídek v různých jazykových lokalizacích. Právě incomingová část nabídky ve formě dynamické webové aplikace na adrese http://www.abaprague.com je tématem mé bakalářské práce.
Travel agency ABAPRAGUE Travel i.n.c. takes place across Czech bussines since 1992. Through this years kept agency improving their services and made lots of regular clients. In the beginning could be offers managed only in a paper form or with help of a travel catalog, so the personal contact with client in Prague office was necessary. With needs of growing clients base agency starts publishing its actualized offer on static web pages – unfortunately this form require HTML know how, so only an external worker could keep pages actualized. Further improving services of an incoming offer for foreign clients led to administration system development with searching, filtering and offer-ordering possibilities. Incoming part of agency offer situated on http://www.abaprague.com would be the theme of my barchelor’s work.
41.
Prager
Martin
Řetězení webových služeb v prostředí open source GIS
Chaining web services in open source GIS environment
Cílem této diplomové práce je poukázat na možnosti řetězení webových služeb v prostředí open source GIS a tímto přispět k dalšímu výzkumu a rozvoji v oblasti servisně orientované architektury. První část této práce se věnuje teoretickému základu řetězení webových služeb, dále se zabývá stávajícími technologiemi a nástroji, vhodnými pro jeho nasazení v praxi. Druhá část zkoumá možnost integrace vybraných nástrojů implementujících technologie řetězení webových služeb do prostředí open source GIS. Poslední část popisuje aplikaci, která byla vytvořena na základě předchozího výzkumu, spolu s ukázkou jejího praktického využití.
The target of this diploma work is to mention for possibility of web service chaining in open source GIS enviroment, and thereby contribute in research and development at service oriented architecture area. First part of this work attends to theoretical base of web service chaining, further attends to becoming technologies and tools suitable for its practical using. Second part investigates possibility for integration of selected tools which implements technology of web service chaining to open source GIS enviroment. Last part describes application which was created on the basis of previous research, together with demonstration its practical utilization.
42.
Roupa
Vojtěch
Mapování rozvoje městské zeleně v Havířově
Mapping of Havířov City Greenery Development
V předložené bakalářské práci je zpracována historie města Havířova s ohledem na vývoj městské zeleně na jeho území. První část vysvětluje základní historické a přírodní poznatky o městě, důvody výstavby Havířova, města „na zelené louce,“ předpoklady pro vznik nejmladšího stotisícového města, samotné etapy výstavby, život ve městě. V další části jsou zpracovány legislativní podklady pro tvorbu vektorových map zeleně, konkrétně vyhlášky a zákony. Třetí část obsahuje postup tvorby podkladů z leteckých snímků Havířova několika časových rozmezí, důvod tvorby vektorových map zeleně. Závěr práce je věnován výsledkům analýzy, srovnáním ploch zeleně v jednotlivých časových obdobích se současným stavem a návrhy pro výstavbu do budoucna.
In the here presented Bachelor thesis the history of the city of Havířov, in relation to the development of its urban greenery, is covered. The first part illustrates the basic historical and natural findings about the city, the reasons for its construction as a city built on the formerly un-built area, the premises of the growth of the youngest of the hundred-thousand-cities, the stages of the construction, and the city life. In the second part the legislative data for the creation of vectorial urban greenery maps, regulations and laws in particular, are handled. The third part contains the procedure of the creation of data from aerial photographs of the city of Havířov from several time periods, and the reason for the creation of vectorial urban greenery maps. The conclusion is dedicated to the results of the analysis, comparison of the greenery in particular time periods with the current situation, and suggestions of future construction.
43.
Smékal
Jan
Testování formátu GML
Testing of GML data format
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo na základě sady provedených testů popsat a zhodnotit možnosti exportu a importu dat ve formátu GML verze 2 v GIS aplikacích ArcGIS 9.1, GeoMedia 6.0 a Autodesk Civil 3D 2007. Důraz byl kladen zejména na zkoumání přístupu jednotlivých aplikací k této problematice a jejich předností a nedostatků ve využití tohoto formátu. Část práce byla věnována vypracování rešerší volně dostupných prohlížeček, které umožňovaly zobrazovat geodata uložená ve formátu GML.
Main purpose of this bachelor thesis was describe and evaluate posibilities of export and import of data in GML version 2 format in GIS aplications ArcGIS 9.1, Geomedia 6.0 and Autodesk Civil 3D 2007 on the base of set of experted tests. Emphasis was laied especially on examination of admission of particular aplications to this issue and their advantages and absences in exploitation of this format. Part of this thesis was dedicated to elaboration of searches of freeware viewers, which enabled vizualization of geodata stored in GML format.
44.
Stopková
Eva
Modelovanie oblastí vzniku lavín s využitím GIS
GIS modelling areas of avalanches occurance
Práca pojednáva o vplyve topografických vlastností reliéfu na vznik lavínového nebezpečenstva. Zaoberá sa skúmaním vplyvu sklonu, expozície, horizontálnej krivosti, drsnosti povrchu a nadmorskej výšky na lavinóznosť terénu. Na výpočet morfometrických parametrov bol použitý digitálny model reliéfu odvodený z fotogrametricky získaných údajov. Pomocou programu ArcGIS a jeho nadstavieb Spatial a 3D Analyst boli vytvorené mapy skúmaných parametrov. Vysledkom reklasifikácie a prepočítania pomocou Raster Calculatora je mapa zobrazujúca oblasti vzniku lavín v Žiarskej doline a okolí. Túto mapu je možné vytvoriť aj použitím nástroja (modelu vytvoreného v Model Builderi), ktorý vyjadruje matematicke vzťahy medzi morfometrickými parametrami reliéfu.
This work treats of issue, how do topographic attributes of relief influence its status to become avalanche dangerous. It is concerned with influences of slope, exposition, plan curvature, roughness of terrain and of altitudes. For computation of morphometrical parameters was used digital model of relief made of datas obtained photogrammetrically. Maps of researched attributes of relief were created by using tools of Spatial and 3D Analyst. Attributes were reclassified and recounted in Raster Calculator, final product of these operations is map of regions with possibility of avalanches`occurance in region of Žiar Valley. This map could be also created as product of tool (model built up in Model Builder), which expresses mathematical relationships between morphometrical parameters of relief.
45.
Straka
Ján
Rozptylová studie regionu \"Horná Nitra\"
Dispersion\'s study of region \"Horná Nitra\"
Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám procesom tvorby rozptylovej štúdie regiónu Hornej Nitry za rok 2004. Jedná sa o proces prípravy dát pre modelovanie znečistenia ovzdušia aplikáciou Symos97v2003. V úvodnej časti popisujem princíp matematického modelovania, chémie atmosféry a upozorňujem na úskalie pri modelovaní. V ďalšej časti popisujem vplyv dôležitých meteorologických faktorov na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Praktickým výstupom môjho projektu je tvorba máp, ktoré zobrazujú koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší a tieto slúžia pre potreby hodnotenia stavu kvality ovzdušia v danom regióne.
In my thesis I am engaged in process of creation dispersion’s study of region “Horná Nitra”. This process contains preparation of data for air pollution modelling by aplication Symos97v2003. In caption I describe principle of mathematic modelling, chemistry of atmosphere. I warn of modelling’s danger. In next part I describe influencing pollutant’s dispersion by important meteorologic factors. The creation of maps is practical product of my thesis. There are displayed concentrations of air pollutants. This helps for analyze air quality in the region.
46.
Špicelová
Klára
Zhodnocení čitelnosti turistických map pro osoby s poruchou barvocitu
The evaluation of the readability of tourist maps for colour-blind people
V bakalářské práci jsem se zaměřila na nezanedbatelnou skupinu osob s poruchou barvocitu v konfrontaci s českými turistickými mapami. Pokusila jsem se zjistit, zda turistické mapy v měřítku 1:50 000 společností SHOCart, Kartografie Prahy, Klubu českých turistů a Geodézie ČS jsou dostatečně čitelné pro osob s tzv. deuteranopickou formou poruchy barvocitu, což je nejčastější porucha vnímání barev. Důležitou součástí práce bylo vytvoření hodnotícího klíče právě pro zhodnocení čitelnosti. Po samotném zhodnocení map jsem se pokusila upozornit na nejčastější problémy a naznačit možnosti jejich řešení. Součástí práce jsou také kapitoly o vnímání barev a typech poruch.
This bachelor thesis deals with the readability of turist maps from the point of view of colour blind people. This work also itroduces classification of colour-blindness and mentions basic information about a structure of the human eye. The main part of this work evaluates chosen tourist maps - from companies SHOCart, Kartografie Praha, Klub českých turistů and Geodézie ČS in the scale of 1:50 000. The ealuation is based on a proposed evaluation key concerning people with deuteranopy (one of the color-blind form).
47.
Štampach
Radim
Automatizovaná kartografická generalizace stavebních objektů z katastrálních map do map středních měřítek
Automated cartographic generalization of buildings from cadastral maps to medium-scale maps
Toto je přehled obsahu diplomové práce řešené v průběhu studijního programu Kartografie a geoinformatika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Cílem práce byla rešerše současného stavu automatické generalizace z map velkého měřítka do map středních měřítek, zejména v oblasti generalizace budov a sídel. V první části je proveden přehled existujících algoritmů a systémů, které se snaží jejich kombinací vytvořit úplný systém pro automatickou generalizaci. Následuje popis vybraného generalizačního algoritmu a popis jeho implementace do prostředí ArcView 3.2. Implementovaný algoritmus byl prakticky ověřen při pokusu vytvořit z databáze velkého měřítka (1:500) mapy středních měřítek 1:10000 a 1:50000. Popisu testování, zhodnocení získaných výsledků a zdůvodnění hlavních nedostatků je věnována poslední část.
The report shortly shows the thesis which was solved during study of the Master\'s degree program Cartography and Geoinformatics at the Faculty of Science, Masaryk University. The goal of this thesis was appreciation of the present state of automated generalization from high-scale maps to medium-scale maps, especially generalization of buildings. In the first part, there is a review of existing algorithms and systems which combine them in order to produce a complex system for automated generalization. The second part contains a description of the complex generalization system chosen and its implementation into the ArcView 3.2 environment. Implemented algorithm was then evaluated by practical test. Data from the high-scale database (scale 1:500) were used for derivation of mediumscale maps 1:10000 and 1:50000. The last part describes this test and its results. Main problems which were found during the test are explained.
48.
Valent
Tomáš
Dostupné spektrální knihovny a jejich využití v geologii
Available spectral libraries and their application in geology
Cílem práce je zhodnotit dostupné spektrální knihovny využitelné v geologii a demonstrovat příklady tohoto využití na daných hyperspektrálních datech v programu ERDAS Imagine 9.0. Práce poskytuje základní informace o spektrálních knihovnách, hodnocení a popis volně dostupných spektrální knihoven, komerčně šířených spektrálních knihoven a spektrálních knihoven implementovaných v komerčních softwarech. Dále je nastíněna možnost tvorby vlastních knihoven. Na závěr jsou demonstrovány možnosti využití spektrálních knihoven při spektrální analýze v ERDAS Imagine 9.0 na hyperspektrálních datech ze senzorů Hyperion, ASTER a AVIRIS.
The main objective of the work is to evaluate the available spectral libraries that can be applied in geology and then to demonstrate the examples of the use of the libraries on the given hyperspectral data in ERDAS Imagine 9.0 software. The work gives the basic information about the spectral libraries generally, evaluates and describes freely available spectral libraries, commercial spectral libraries and the spectral libraries implemented in the commercial software. The possibilities of the creation of the own spectral library is also shown. Demonstration of the possibilities of the use of the spectral libraries in the spectral analysis in ERDAS Imagine software with the use of the data from the Hyperion, ASTER and AVIRIS sensors are shown in the end.
49.
Vavroš
Petr
Srovnání výsledků rovnice RUSLE a dynamického erozního modelu SWAT na příkladu povodí Rožnovské Bečvy
Comparison of RUSLE equation and a dynamical erosion model SWAT on the example of Rožnovská Bečva basin
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním dvou výpočetních metod – statické rovnice pro odnos půdy RUSLE a dynamického erozního modelu SWAT. První část zahrnuje popis pilotního území, další se pak věnuje teoretickému rozboru problematiky srážkoodtokového a erozního modelování. V praktické části je popisována příprava vstupních vrstev a samotná simulace v prostředí modelu SWAT a pomocí statické výpočetní metody - rovnice RUSLE. Závěrečná část pak obsahuje výsledky práce, spolu se srovnáním obou metod.
The aim of this diploma thesis is concerned with two computing methods – the static soil loss equation RUSLE and dynamic erosion model SWAT. First part contains description of the pilot watershed, the next one is aimed on a teoretical rozboru of rainfall-runoff and erosion modeling. In the practical part is described preparation of input layers and the main simulation in SWAT model and with the static computing method - the RUSLE equation. The final part contains the outputs of the work, with comparsion of both method.
50.
Vlčková
Lenka
OPTIMALIZACE PŘIROZENÉHO HORIZONTU V LOKALITE HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA JOHANNA PALISY
Optimalization of nature horizon in locality of the Observatory and Planetarium of Johann Palisa
Diplomová práce pojednává o propojení geodetických metod s metodami aplikované v prostředí GIS. Jedná se o geodetické zaměření zájmové oblasti a tvorbu prostorového modelu lokality Hvězdárny a Planetária Johanna Palisy v Ostravě – Krásném poli, včetně jejího začlenění do lesního porostu. Scéna je následně rozšířena o optimalizaci přirozeného horizontu. Což představuje vizualizaci elevačních úhlů, jako simulaci pozorování, vycházející z místa stanoviště hvězdářského dalekohledu. Tzv. model optimalizace přirozeného horizontu slouží pro prostorovou názornost všech překážek bránící v observaci z obou pozorovacích kopulí, které se na hvězdárně vyskytují.
The thesis treat of the connection of geodetic methods with the methods applied in GIS environment. The work is about geodetic survey of the interest area and the realisation of the space model of the Observatory and Planetarium of Johann Palisa in Ostrava – Krásné Pole, included its incorporation to the vert. The scene is subsequently extended in the optimalization of the natural backdrop,which presents the visualization of the elevation angles as a malingering observe, flowing from the pozition of astronomical binoculars. So- called model of the natural backdrop optimalization is used for the spatial plasticity of all obstacles obstrcts in the observation from both observation dome that occur on the observatory.
51.
Vondráková
Alena
POHYB MĚSTSKÉ POPULACE A JEHO KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE
CITY POPULATION MOVEMENT AND ITS CARTOGRAPHIC VISUALIZATION
Tato bakalářská práce se zabývá pohybem městské populace a možnostmi jeho kartografické vizualizace. Byly zde přitom tři hlavní cíle – na třech vybraných lokalitách v Olomouci vysledovat pohyb městské populace, statisticky tento pohyb vyhodnotit v různých časových intervalech a zhodnotit možnosti jeho kartografické vizualizace. Vybrané metody tematické kartografie vhodné pro vizualizaci pohybu populace pak byly v rámci práce realizovány v mapách. Bylo nutné srovnat možnosti kartografické vizualizace s možnostmi softwaru. Také bylo velmi zajímavé porovnat existující rozdělení vyjadřovacích metod tematické kartografie od odborníků na kartografii a geoinformatiku z celého světa. Práce mimo jiné také dokumentuje metody používané pro vyjádření pohybu ve starších materiálech. Na závěr práce je uvedeno shrnutí a doporučení, jak lze vytvářet mapy znázorňující pohyb městské populace korektním způsobem.
This bachelor’s thesis is dealing with a city population movement and its cartographic visualization. There were three goals: trace the movement of a city population in three localities examined in Olomouc, statistically analyse this movement and in the cartographic part assess the possibilities for its cartographic visualization. A practical realization of assessed methods and a creation of sample maps, which is an essential part of this research, is also included in this thesis. It was necessary to compare methods of a cartographic visualization with software possibilities and compare and examine different types of expressive methods used in a thematic cartography. My thesis also focuses on different ways of a visualization of the movement in the past. At the end there is a full summary of my research and its results and analyses and a suggestion how to create maps of a city population in a correct way.