Abstrakty přihlášených prací
1.
Andrejkovič
Michal
Spresnenie kódu svahovitosti bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek z digitálneho modelu terénu
Predkladaná bakalárska práca zameraná na spresnenie kódu svahovitosti bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek z digitálneho modelu terénu pojednáva o integrácii priestorových údajov s možnosťou ich aplikácie v poľnohospodárstve alebo v iných odvetviach hospodárstva, kde sklon je jedným z limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodársku výrobu. Terén je dôležitý faktor ovplyvňujúci prírodné procesy, tak aj hospodárske aktivity človeka. Je preto dôležité vyjadriť morfometrické vlastnosti terénu pomocou jeho modelu v digitálnej forme. Digitálny model terénu poskytuje rôzne možnosti priestorových analýz. Jednou z nich je aj sklonitosť územia, kde bol porovnávaný sklon bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek so sklonom určeným z digitálneho modelu terénu katastrálneho územia Čaklov. V prípade, že sklon areálov BPEJ nezodpovedá priemernému sklonu z digitálneho modelu terénu navrhujeme zmenu kódu BPEJ tak, aby piate číslo v 7 – miestnom kóde BPEJ určujúce svahovitosť a expozíciu zodpovedalo priemernému sklonu terénu určeného z digitálneho modelu terénu príslušnej BPEJ.
The presented bachelor´s work, dedicated to specifying the code of credited land-ecological units slopeness from the digital terrain model, talks about integration of space data with a possibility of their application in agriculture or in other areas of industry, where the descent is one of the limiting factor influencing agriculture production. Terrain is an important factor influencing natural processes as well as person´s activities. That is why it is important to expresses terrain morphometric characteristics through its model in a digital form. The digital model of terrain offers different possibilities of space analysis. One of them is an area descent where the descent of credited land-ecological units (CLEU) with descent given from the digital model terrain of the Čaklov cadastral area is compared. In case that the descent of CLEU areas does not respond to an average descent from the digital terrain model we suggest to change the CLEU code in a way that the fifth number in the 7 – place code of CLEU defining slopeness and exposition corresponds with an average descent given from the digital terrain model of the CLEU.
2.
Bobáľ
Peter
Analýza zrážkoodtokových vzťahov a fluviálnej erózie v povodí Ipľa s pomocou hydrologických modelov a GIS
Analysis of the rainfall-runoff relationships and the water erosion on Ipel basin with the support of hydrologic models and GIS
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním metód RUSLE (revidovanej univerzálnej rovnice straty pôdy) a dynamického erózneho modelu SWAT. Ďalšia problematika, ktorú analyzuje je popis metodík použitých v zrážkoodtokových modeloch HEC-HMS a SIMWE. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá vymedzením a charakteristikou záujmového územia. Nasledujúce kapitoly zahŕňajú teoretický rozbor problematiky modelovania erózie a zrážkoodtokového procesu. Ďalšia časť práce popisuje použité modely a samotné modelovanie s ich pomocou. Záver práce porovnáva výsledky rovnice RUSLE a dynamického erózneho modelu SWAT. Súčasne hodnotí výsledky modelov HEC-HMS a SIMWE.
The aim of the diploma thesis is the comparision of the RUSLE methods (Revised Universal Soil Loss Equation) and the dynamic erosion model SWAT. The other problem which is analysed, is the description of the methods used in rainfall-runoff models HEC-HMS and SIMWE. The first part of the diploma thesis is dealing with definition and description of the interested area. Following part includes the theoretical analysis of erosion and rainfall-runoff modeling and description of the practical work with models which were used. The final part contains the comparision of the results from RUSLE and dynamic erosion model SWAT at the same time it evaluates the result of models HEC-HMS and SIMWE.
3.
Demský
Tomáš
Potenciál využívania slnečnej energie v meste Prešov
Potential usage of solar energy in city of the Prešov
DEMSKÝ, Tomáš: Potenciál využívania slnečnej energie v meste Prešov. [Diplomová práca] /Tomáš Demský. – Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied; Katedra geografie a regionálneho rozvoja. - Školiteľ: Doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Prešov: FHPV, 2008, 83 s. Hlavným cieľom diplomovej práce je potenciál využívania slnečnej energie v meste Prešov. Teoreticko-metodologický rozbor vychádza z prehľadu problematiky obnoviteľných zdrojov energie v odbornej domácej i zahraničnej literatúre s dôrazom na solárne žiarenie a technologické možnosti jeho využitia v intraviláne mesta. Geografická charakteristika záujmového územia pozostáva z vymedzenia a polohy, humánno-geografickej charakteristiky a fyzicko-geografickej charakteristiky, kde sa detailnejšie venujeme klimatickým pomerom, ktoré najviac ovplyvňujú vyžitie slnečnej energie v intraviláne mesta Prešov. V osobitnej kapitole sa venujeme rozčleneniu intraurbánneho priestoru mesta podľa morfologicko-funkčného charakteru. Našou snahou je poukázať na množstvo energie, ktorú môžu vyprodukovať nami vytvorené zóny a tak dokázať, že solárny potenciál, ktorý existuje v našom záujmovom území, je postačujúci na zabezpečenie všetkých energetických požiadaviek mesta.
DEMSKÝ, Tomáš: Potential usage of solar energy in city of the Prešov. [Diploma work] /Tomáš Demský. – University of Presov in Presov. Faculty of humanities and natural sciences; Department of Geography and Regional development. - Tutor: Doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Presov: FHPV, 2008, 83.p The main focus of this diploma work is a potential usage of solar energy in the city of Presov. Theoretical and methodical analysis is based on a survey of renewable resources of energy using specialized domestic and international literature with the main focus on solar radiance and technological possibilities of its usage in a built-up area of the city. Geographical features of the study area consist of location information human-geographical characteristics and physical -geographic characteristics, where we pay a closer attention to climate conditions, which strongly influence the usage of solar energy in built-areas. A division of intra-urban areas of the city by morphologic–functional propertis is in the a individual chapter. Our goal is to estimate the amount of energy, that may be produced by different urban zones and show that solar potential, which exists in our study area, is sufficient to provide all energetic requirements of the city.
4.
Dočkalová
Lenka
Geologické mapování s využitím mobilníh geoinformačních technologií
THE GEOLOGICAL SURVEY WITH USING MOBILE GEOINFORMATION TECHNOLOGY
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření aplikace pro geologické mapování s využitím mobilních geoinformačních technologií. Aplikace je navržena pro programový produkt ESRI ArcPad 7.0.1. Implementace vytvořeného datového modelu a datového slovníku byla provedena v programovém produktu ESRI ArcPad Application Builder 7.0. Zde bylo vytvořeno uživatelské prostředí podle požadavků na geologické mapování pomocí několika formulářů pro zápis dat. Naměřená data jsou ukládána do geodatabáze. Součástí práce je i dokumentace, popisující přípravu dat pro mapování a používání celé aplikace.
The aim the thesis was to create an application for geological mapping with use of Mobile GeoInformation Technologies. The application is designed for software product ESRI ArcPad 7.0.1. An implemantation of designed data model and data dictionary has been achieved with use of ESRI ArcPad Application Builder 7.0 It has also been used for creation of GUI according to geological mapping needs with use of several forms for data input. Measured data are stored into a database. Documentation describing data preprocessing for mapping and use of the whole application is also a part of the thesis.
5.
Ďuricha
Martin
Konštrukcia hydrologického modelu povodia Bečvy.Kalibrácia a verifikácia modelu
Construction hydrological model on Bečva river. Model calibration and verification
Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je konštrukcia hydrologického modelu povodia Bečvy a jeho následná kalibrácia a verifikácia.Výstavba modelu prebehla v prostredí HEC – HMS (freeware), preprocessing prebehol v extenzii pre Arc View 3.2. Kalibrácia a verifikácia modelu prebehla nad vybranými epizódami z hydrometeorologických dát poskytnutých ČHMÚ. Následne boli rovnaké epizódy nasimulované v prostredí Hydrog 9.0 používaným ČHMÚ a prebehlo porovnanie dosiahnutých výsledkov.
The main focus of this diploma thesis is a construction hydrologic model on the Bečva river. For building model was used the HEC – HMS enviroment (freeware), for preprocessing were used extensions for Arc View 3.2. For model’s calibration and verification were used calibration periods, containing hydrometeorogical data from ČHMÚ. Same periodes were used for simulations in Hydrog 9.0, used by ČHMÚ office. Last step was results comparison reached by both models.
6.
Fialík
Ondřej
Testování a vyhodnocení praktické použitelnosti kombinace GPS a inerciálních senzorů
Testing and evaluation of practical use of GPS and Inertial sensors combination
Diplomová práce se zabývá testováním a vyhodnocením praktické použitelnosti kombinace GPS a inerciálních senzorů. Praktické testy byly provedeny na modulu MNAV100CA od firmy Crossbow, které je kombinací GPS přijímače a inerciálního modulu. Jde zde o seznámení s problematikou inerciální navigace, inerciálních senzorů a jejich použití. Je zde uvedena vytvořená metodika testování. Poté jak uvést daný modul do chodu, spojit jej s počítačem a navázat spojení a komunikaci s procesorovou platformou Stargate. Po naměření podle sestavené metodiky byly hodnoty zpracovány a z výsledných dat zhodnocena použitelnost tohoto zařízení.
The diploma thesis deals with testing and evaluation of practical use of GPS and inertial sensors combination. Practical tests were made on MNAV100CA module, this is electronic device from Crossbow company. It’s combination GPS receiver and inertial system. Here is concerned introduce with inertial navigation, inertial sensors and their usage. Here is presentation generated methodology of testing procedure. How launch and use this module, how join module with PC and follow up connection and communication with processor platform Stargate. After measuring in agreement with methodology were values compile. Usability of this device was evaluated from final data.
7.
Filip
Ivo
Simulace a monitorování pohybu mobilních telefonů po dálnici
Simulation and monitoring of mobile phone movement along highway
Tato diplomová práce se zabývá monitorováním pohybu mobilních telefonů po dálnici. Pohyb mobilních telefonů je určen na základě dat, poskytnutých základnovými stanicemi. Tyto informace jsou majetkem mobilního operátora, proto jsou tato data simulována. V první části je zjištěna struktura dat poskytovaná základnovými stanicemi a vytvořen způsob simulace těchto dat. Druhá část zpracovává simulovaná data a vyhodnocuje je. Zjišťuje počet vozů na dálnici. Jestli došlo k havárii a kde. Které vozy překročili rychlost a vizualizace z hlediska intenzity, průměrné rychlosti a překročení rychlosti.
This theses deals with simulation and monitoring of mobile phone movement along highway. Mobile phone movement is defined by data obtained from Base Transceiver Stations. These data are property of mobile network operator and that's why are this data simulated. The first part deals with finding data structure provided by Base Transceiver Stations and the way for it's simulation is given. In the second part the simulated data are processed and evaluated. In this process information like quantity of car on the higway, place of accident, breaching the speed limit are gained. Further, there is visualization of frequency of traffic, average speed and breaching the speed limit.
8.
Fizková
Lucie
Studie a zhodnocení domácích volně dostupných API mapových služeb
Study and evaluation of Native Free API Map Services
Tato diplomová práce se zabývá studiem a zhodnocením domácích volně dostupných API mapových služeb. Hlavním cílem je prozkoumat API mapové služby poskytovatelů Atlas a Seznam, sestavit přehled licenčních podmínek a popsat nabízené funkce a možnosti jejich využití. Dále se práce věnuje porovnání vybraných API, popisu vlastností poskytovaných prostorových dat, sestavení přehledu a popisu nejzajímavějších aplikací a vytvoření detailního přehledu popisujícího zjištěný stav. Závěr práce popisuje vytvořené ukázkové aplikace dle vlastní tvorby.
The diploma thesis deals with free API map services accessible within Czech republic. The main objective is to find out about API map services provided by Atlas and Seznam, to create an overview of licence conditions, and to describe proposed functions and possibilities of their usage/utilization. Furthermore, the work includes a comparison of selected APIs, a description of provided geodata, and an overview of the most interesting applications. The last part of the work describes examples of developed applications.
9.
Gregušová
Lenka
Využitie GIS pri modelovaní vzniku lavín v oblasti Vysoké Tatry
The using of GIS to create a simulation of avalanches in region of High Tatras
V práci sa zaoberáme vypracovaním digitálních mapových podkladov a ich využítím v programe ArcGIS 9.2 na stanovenie lavínového ohrozenia oblasti Vysoké Tatry. Oblasť bola zvolená na základe žiadosti Horskej záchrannej služby – konkrétne Strediska lavínovej prevencie v Jasnej, s ktorým na práci spolupracujeme. Práca vychádza z doterajších poznatkov autorov, ktorí sa touto problematikou zaoberali, prezentuje analýzu lavínovej hrozby a prírodných procesov ovplyvňujúcich vznik lavín, predovšetkým vzťah morfometrických parametrov reliéfu (sklony, orientácie, výškové stupne a tvary reliéfu) a lavínovej hrozby. Výsledkom práce sú stupne lavínovej ohrozenosti v lokalite, ktoré sú vizuálne viditeľné v samotnom programe ako aj na mapových výstupoch. Výsledné ohrozené územia odtrhov sa zhodujú s lavínovým katastrom zaznamenávaným počas dlhých rokov, a je možné ich praktické využitie v predikcii vzniku lavín.
The subject of this thesis is the development of maps for predicting avalanches and their application using the Arcgis 9.2 computer program in the region of High Tatras. The High Tatras region was chosen upon request of the Centre for Preventing Avalanches in Jasna, with whom we work in close cooperation. The thesis draws on the knowledge of several well-known authors in this field. It presents an analysis of avalanche warning, natural processes that influence the creation of avalanches, and most of all, the relation of topographic parametres of terrain, such as orientation, altitude levels, shapes of landscape and avalanche risk. The outcome of this thesis shows the degrees of an avalanche risk in the region, which can be seen in the above mentioned computer program as well as on the maps developed. This results in localizing the territories with the highest risk of avalanche danger, which are the same as those historically observed by avalanche \"kataster\" throughout the years. and can be practically used in predicting avalanches.
10.
Guman
Marek
Využitie geografických informačných systémov v samospráve malých obcí na príklade obce Sedlice
The use of geographic information systems in local governments of small villages on the example of village Sedlice
Cieľom tejto práce je poukázať na možnosti využitia geografických informačných systémov /GIS/ v oblasti samospráv obecných úradov. Zaoberá sa prieskumom údajových podkladov, ktoré je možné pri zostavovani GIS využívať a ich možnosťami získavania. Ďalej je pozornosť venovaná praktickému využitiu GIS pri rôznych koždodenných činnostiach v agende obecného úradu. Prácu sme aplikovali na konkrétny obecný úrad v obci Sedlice.
The aim of this work is to show the possibilities of utilization of geographic information systems (GIS) in small local governments. The work deals with the research of data bases that are possible to use in construction of GIS, and with possibilities of gaining this datas. Attention is also paid to the practical usage of GIS in different daily activities connected with the agenda of village offices. The work is applied to the concret village office of Sedlice.
11.
Hálová
Hana
Webová gis aplikace pro evidenci nezákonného ukládání odpadu
web gis application for recording of illegal dumping
Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové GIS aplikace pro evidenci nezákonného ukládání odpadu. Tato aplikace umožňuje registrovaným uživatelům lokalizovat prostřednictvím interaktivní mapy černé skládky nacházející se na území ČR a pomocí webových formulářů blíže popsat jejich charakter. Pro implementaci aplikace je použito aplikační programové rozhraní Google Maps API, PostgreSQL s extenzí Postgis pro práci s prostorovými daty, pro konstrukci samotné webové stránky na straně klienta technologie DHTML (HTML + JavaScript + CSS) a jazyk PHP5 pro implementaci serveru. Součástí bakalářské práce je i porovnání jednotlivých volně dostupných API mapových služeb.
The aim of the thesis is to create the web GIS application to store information of illegal dumping. This application is allowing the registered users to localize the illegal dumping in the frame of Czech republic using interactive map and to describe their charactersitics closely through the web forms. The Google Maps application interface and the DHTML (HTML + JavaScript + CSS) in general has been used for the development of the web application itself, the PostreSQL with the PostGIS extension and PHP5 for the server implementation. The comparison of the most commonly used map APIs is included as a part of this thesis.
12.
Harbula
Jan
Temporální analýza využití země v okolí vybraných těžebních prostor na Sokolovsku
The Temporary Analysis of Landuse in the Neighbourhood of the Selected Mining Areas in the Sokolov Region
Práce hodnotí na základě distančích dat změny v krajině na Sokolovsku, popisuje vývoj využití ploch a stanovuje hlavní příčiny, které tento vývoj ovlivnily. Pro zpracování byly použity družicové snímky z let 1999 a 2005 ze senzorů Landsat TM a Aster.
The diploma thesis assesses the Sokolov region landscape changes based on remote sensing data, describes the trend of land use areas and defines the main causes that influenced trend. The Landsat TM and Aster satellite images from the year of 1999 and 2005 were used for the proccession.
13.
Heisig
Jan
Analýza propojenosti jádrových částí města Přerova ve vztahu k životnímu prostředí
Connectivity Analysis of Přerov City Centres in Relations to Environment
Cílem diplomové práce je provést je na základě síťových a prostorových analýz nad digitálním modelem území města Přerova zjistit komunikační vazby mezi jádrovými částmi města Přerova a ohodnotit dopad dopravních aktivit na vybrané složky životního prostředí. Z důvodů absence relevantních dat bylo zorganizováno směrové měření intenzity dopravy a pohybu obyvatel. Ze získaných dat byl vytvořen model dopravy zájmového území. Stávající průjezdy intravilánem mezi nejvytíženějšími směry byly pomocí síťových analýz podrobeny možným variantám. Jednotlivé varianty průjezdů byly plánovány po stávajících i navrhovaných komunikacích v územním plánu. Možné dopady dopravních aktivit na vybrané složky životního prostředí byly kvantifikovány pomocí prostorových analýz. Nedílnou součástí práce je zhodnocení stávajících možností zpracování v GIS technologiích.
The main aim of this thesis is a creation of a digital model of Přerov city for identification of traffic connections between core areas of Přerov city. Included is also an evaluation of the impacts of traffic activities on chosen elements of the environment. For processing of the aims network and spatial analysis in GIS are used. Due to the lack of relevant data of traffic flows there was need to organize a measuring of flows of traffic in Prerov. In terms of measured data a traffic model was created. Possibilities of alternative traces towards today´s traffic traces have been tested through network analysis. Impacts of the chosen elements on the environment for each alternative traces were quantified. Integral part of this thesis is an evaluation of existing useability in GIS technologies.
14.
Hlaváček
Martin
Využití celulárních automatů pro modelování silniční sítě v multi-agentovém systému
Using cellular automata for modelling road network in a multi-agent system
V předložené diplomové práci je zpracován přehled, týkající se problematiky počítačové simulace pozemní silniční dopravy s využitím celulárních automatů a multiagentových systémů. Hlavním smyslem této práce je vytvořit prostředí pro dopravní simulaci pomocí celulárních automatů. Takovéto prostředí bude sloužit pro pohyb a životní cyklus agentů. Součástí práce je i rešerše technologie celulárních automatů, pomocí kterých lze modelovat silniční infrastrukturu. Jsou naznačena řešení pro tvorbu konkrétních prvků silniční sítě a dále jsou uvedeny modely pro silniční celulární automaty. Práce se teoreticky zabývá i možnostmi propojení celulárních automatů s geografickými informačními systémy. Praktickou částí diplomové práce je ukázka v podobě jednoduché aplikace v programovacím jazyku JAVA, která má za úkol vizuálně představit mikroskopickou simulaci automobilové dopravy s technologií celulárních automatů.
In this thesis is processed summary of traffic computer simulation with cellular automata and multiagent system technology. Main intention of this thesis is to create environment for traffic simulation. This environment will be to serve for moving and live cycle of agents. In this work is recherché too about technology of cellular automata. With this technology is possible to create model of traffic site. In next chapter the solving is shown of concrete traffic items and models for traffic cellular automata. Next intention is theoretical to interconnect cellular automata with geographical information systems. In practice chapter is shown simple application in programming language JAVA. This application presents microscopic traffic simulation witch cellular automata technology.
15.
Horváth
Miroslav
Generovanie 3D krajiny s využitím open source nástrojov
3D Landscape generation using open source tools
Táto práca si kladie za cieľ navrhnúť a realizovať postupy pre generovanie virtuálnych 3D krajín s využitím open source nástrojov. Práca sa zameriava na všeobecné riešenia tejto problematiky, namiesto aplikovania postupov na konkrétne prípady, pretože spôsob spracovania a vizualizácie záleží od konkrétneho použitia danej aplikácie a taktiež od dostupných priestorových či atribútových dát. Vstupnými dátami tejto práce sú rastrové a vektorové GIS dáta(2D, 2.5D), reprezentujúce hlavne objekty, ktoré sú v krajine zastúpené najčastejšie a to: vegetácia(lesy), komunikácie, budovy a samozrejme samotnú krajiny v podobe terénu(reliéfu). Výstupom práce je 3D aplikácia, ktorá je schopná spracované dáta zobraziť vo forme 3D krajiny a umožniť užívateľovi voľný pohyb v nej.
This project sets for itself the aim of projecting and implementing the techniques for 3D virtual landscape generation by using open source tools. Instead of applying the techniques to the particular cases, the project focuses on general solutions of the issue, because the mode of processing and visualization depends on the particular use of a given application as well as on the spatial or attribute data available. The input data of the project are the raster and vector GIS data (2D, 2.5D), which represent the objects of the greatest occurence in the landscape: vegetation (forests), communications, buildings and of course the landscape itself in the form of terrain (relief). The output of the project includes the 3D application which is able to visualize the processed data in 3D lanscape form and provide a user with free access within the landscape.
16.
Hynek
Zdeněk
INTERAKTIVNÍ MAPA YELLOWSTONSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
INTERACTIVE MAP OF THE YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní turistické webové mapy ve formátu SVG. Výsledkem je mapová aplikace s bohatou funkcionalitou, atraktivním designem a snadnou možností dalšího funkčního a obsahové rozšíření. Zajištěna je možnost editace tématického obsahu mapy přímo v prostředí webové prohlížeče. Obsah aplikace je dynamicky generován z na pozadí běžící geodatabáze. Jako zdroj vektorových dat je použita PostgreSQL databáze s PostGIS, jako zdroj rastrových dat je použit Mapserver. Interaktivita na straně prohlížeče je zajištěna ECMAskriptem. Pro extrakci dat na serveru jsou použity PHP skripty. Doplňkové informace neprostorového charakteru jsou uloženy v XML souborech.
The aim of the Bachelor thesis is a creation of the interactive web-based SVG mapping application. The resulting application offers rich functionality, appealing graphic design and easy way to implement further data and functions. The thematic content is editable directly in web browser. The application is database driven. For vector data, the PostgreSQL database with PostGIS is used. For raster data, Mapserver is used. The client-side interactivity is made possible by ECMAscript. The server-side interactivity is secured by PHP scripts. All the non-spatial touristic information are stored in the XML files.
17.
Jedlák
Martin
WebGIS a štruktúra geografických informácií na internete
WebGIS and infrastructre of geographic information on the Internet
WebGIS a geografické informácie na internete sú úzko späté s rozvojom informačných technológií vo svete. V tejto práci sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa geografických informačných systémov, geoinformatiky, internetu a je tu popísaný aj ich vzájomný vzťah. Nosnou časťou práce je konkrétne vysvetlenie a popis technológie WebGIS a jednotlivé stratégie pri výbere konkrétneho riešenia v praxi. V ďalšej kapitole je charakterizovaná Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve INSPIRE, ktorá znamená zosúladenie, tvorbu a distribúciu geografických informácií na internete v rámci Európskej únie, čo bude znamenať značné zefektívnenie práce s týmito informáciami. V práci ďalej nasledujú ukážky z konkrétnych aplikácií WebGIS-u na stránkach slovenských aj zahraničných mapových serverov.
WebGIS and geographic information on the Internet are closely connected with the development of information technologies in the world. There are explained basic terms regarding geographic information systems, geoinformatics, Internet and their interrelation in this study. The most important part of this study is a specific explanation and description of the WebGIS technology and respective strategies for taking a specific solution for the use. There is also characterized Infrastructure for Spatial Information in Europe in the next chapter, which means synchronization, creation and distribution of geographic information over the Internet in the European Union. This will mean a major improvement in work with this information. There are also demonstrations of some particular applications of WebGIS on websites of Slovak and also international map servers.
18.
Jiránek
Jan
Webový portál o mapových službách
Web Portal about Map Services
Cílem bakalářské práce je navržení a realizace informačního a vyhledávacího webového portálu webové mapové služby (Web Map Service). Primárním výsledkem je vytvořená databázová služba pro ukládání metadat těchto WMS serverů především pro území ČR, popř . SR. Do této služby je možno přidávat, popř. aktualizovat seznam WMS serverů . Dále existuje několik způsobů vyhledávání mezi spravovanými WMS servery, resp. jejich metadaty. V informační části portálu je začleněn výkladový text popisující základní principy WMS a možnosti jejich využití. Portál může být využit státní správou, samosprávou, soukromým sektorem a jinými institucemi a osobami pracující s WMS.
The aim of this Bachelor work is the draft and implementation of Web Map Service informative and search web portal. The primary result is a created database service for metadatas\' savings of these WMS servers, particularly for the area of the Czech Republic or the Slovakian Republic. It is possible to add, eventually to update the list of WMS servers. There are also several ways of searching between administered WMS servers, or more precisely between their metadata. The expository text included in informative part of the web portal describes WMS basic principles and possibilities of their usage. The web portal can be used by the state administration, self-administration, private sector and by other institutions and subjects working with WMS.
19.
JUNG
Filip
ANIMOVANÉ MAPY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY PŘEROVA
ANIMATED MAPS OF MUNICIPAL TRANSPORT OF PŘEROV CITY
Cílem této práce je vytvoření webové aplikace umožňující interaktivně vizualizovat městskou hromadnou dopravu v Přerově. Doprava obecně je bezpochyby časově proměnný, prostorově založený jev a jeho znázornění na papírových mapách nebo pomocí klasických prostředků vyjadřuje jeho dynamiku pomocí určitých metod. Ty jsou limitovány hlavně omezeným znázorněním změny jevu v čase. Animace nám nabízí nové možnosti, které tato omezení nemají.
The aim of this thesis is creation of a web application capable of interactive visualization of municipal transport of Přerov city. Transportation, in general, is a time variable spatially based phenomenon and its visualization on paper maps or by the help of classical means is done by specific methods. These are limited mainly by a restricted visualization of phenomenon change in time. Animation offers us new possibilities, which do not have such limitations.
20.
Juroš
Jiří
Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
Distribution of the snow cover in the catchment of the Sance dam
Tato diplomová práce se zabývá analýzou parametrů sněhové pokrývky v hydrologickém povodí vodní nádrže Šance, která se nachází cca. 20 km jižně od města Frýdek Místek. Rovněž jsou zde analyzovány a statisticky zhodnocovány míry závislostí zkoumaných parametrů na konfiguraci okolního terénu, zejména pak na nadmořské výšce, sklonu a orientaci svahu, popř. na dalších parametrech, které se v budoucích analýzách vyhodnotí jako podstatné a mohly by tedy přinést zpřesnění vytvářeného modelu.
This diploma thesis deals with analysis of snow cover parameters in the hydrological catchment of the Sance dam which is located approximately 20 km south from Frydek-Mistek city. There are also analyzes and statistic evaluations of dependency rate of researched parameters of the surrounding terrain layout, especially elevation of the sea-level, slope and aspect or additional parameters which will be evaluated as significant in the future analysis and which can give more specific details of this composed model.
21.
Kaňoková
Monika
Porovnání srážkových úhrnů s radarovými daty
Precipitation and radar data comparison
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním srážkových úhrnů s radarovými daty. Ani jedna z metod zachycení srážek není 100%. Srážková data mají značná úskalí zejména pro své bodové údaje, radarová data mají také mnoho nevýhod v důsledku omezení radaru. Nejlepším řešením je kombinace obou technik. Cílem práce je porovnat oba způsoby měření srážek pomocí interpolačních technik. Pro tuto práci byl vybrán programový produkt firmy ESRI ArcGIS 9.2, konkrétně extense Geostatistical Analyst, která je silným nástrojem pro tuto oblast. Použité metody jsou IDW, Ordinary Kriging a Simple kriging, které jsou nejlépe použitelné pro odhad srážek. Zkoumané území je povodí řeky Olše.
Precipitation and radar data comparison This thesis compares precipitation data with radar data. Both methods are not 100%. Precipitation data are greatly limited for their point measurement and radar data have also many disadvantages especially for limitation of radar. The best is combination of both techniques. The objective of the work is to compare both ways of measurement of precipitation by the help of techniques of interpolation. For this work was chosen the software of company ESRI, ArcGIS 9.2 especially extension Geostatistical Analyst, which is the powerful tool for this section. Used methods are IDW, Ordinary Kriging and Simple Kriging the best methods for estimate of precipitation. Interest’s area is the river Olse.
22.
Koťátko
Aleš
Využití interpolačních metod pro odhad srážkových úhrnů
Using interpolation methods for precipitation estimation
Diplomová práce porovnává možnosti odhadu plošných srážek u vybraných programových produktů. Byl zvolen Geomedia Grid, protože je používán na s.p. Povodí Odry, kde by výsledky mohli využít. Dalším dostupným produktem pro srovnání byl vybrán ESRI ArcGIS 9.2, konkrétně extenze Geostatistical Analyst. Posledním produktem je systém CLIDATA používaný na ČHMU pro klimatologické předpovědi. Cílem je tedy stanovit jaké možnosti u jednotlivých produktů máme a to otestovat je na povodí řeky Olše, která spadá pod s.p. Povodí Odry. Samozřejmě byli testovány pouze metody použitelné pro odhad srážky. Tedy IDW a Ordinary Kriging. Tyto metody či jejich matematická podstata jsou dostupné ve všech zvolených produktech.
The diploma thesis evaluates possibilities of square precipitation estimation comparing several selected software packages. The selected software are Geomedia Grid, ESRI ArcGIS 9.2 extension Geostatistical Analyst, and CLIDATA system. The first one, Geomedia Grid software is used at Povodí Odry s.p. (Odra catchment water management board) and thus the outcomes might be of their interest. Geostatistical Analyst extension contains several common geostatistical tools, and CLIDATA system, a software property of CHMI (Czech Hydro-meteorological Institute), is used for climatological prediction. The main objective is to determine each software possibilities and to show their capabilities using dataset with precipitation information that covers Olse catchment area. Methods used for this matter are IDW and Ordinary Kriging (these methods or their mathematical fundamentals are included in the selected software).
23.
Lazecký
Milan
Datový sklad pro Dopravoprojekt s.r.o.
Data warehouse for Dopravoprojekt Ltd.
Diplomová práce zpracovává problematiku datového skladu specificky vytvořeného pro firmu Dopravoprojekt, s.r.o. Tato firma se zabývá projektováním především dopravních sítí – pro tyto účely využívá i podkladová GIS data, která je nutno centrálně uchovávat a vést k nim vhodné metadatové záznamy, které by bylo možno jednoduše upravovat. Toho všeho se diplomová práce týká: byla vytvořena komplexní intranetová aplikace správy metadat (PHP, Flash a jiné technologie), data je možno ukládat jednoduše i do geodatabáze (Microsoft SQL Server 2005 s extenzí MsSqlSpatial) a je možno je i základně vizualizovat (MapGuide OpenSource). Kromě toho byla vyřešena i možnost archivace dat v geodatabázi či využití programového vybavení (především produkty Autodesk) pro přístup k datům, včetně bezpečnostního řešení.
This thesis deals with the question of data warehouse specifically created for Dopravoprojekt Ltd. This company engages especially in traffic networks projecting – for these purposes a lot of GIS data is used there as a background. It is necessary to centrally hold these data and to keep suitable metadata records for them that would be easily editable. The thesis applies all of this: a complex intranet application for metadata administration was created (PHP, Flash and other technologies), it is possible to store the data even to a geodatabase (Microsoft SQL Server 2005 with MsSqlSpatial extension) and also to basically visualize them (MapGuide Open Source). Besides, a possibility of geodatabase data archiving was solved and a usage of a special software (Autodesk products on top) for the data access was explored and optimized, security solution including.
24.
Magna
Róbert
Návrh transformácie digitálnej databázy DMÚ 25 do dátového modelu v prostredí ESRI geodatabase.
Application of transformation DMÚ 25 digital database to data model in ESRI geodatabase.
Diplomová práca analyzuje možnosti transformácie dát z digitálnej databázy DMÚ 25 do prostredia ESRI geodatabase. Ide teda o transformáciu vektorových dát uložených vo formáte ARC/INFO coverage do formátu personal geodatabase. Keďže obidva tieto formáty predstavujú rozličnú formu uloženia dát, tak pred uskutočnením tejto transformácie je potrebné vybudovanie novej štruktúry geodatabázy a preto je potrebné poznamenať, že nejde len o jednoduchú konverziu medzi dvoma dátovými formátmi. Proces transformácie je analyzovaný formou pilotného projektu, pri ktorom sú využité dáta popisujúce Moravskoslezský kraj Českej republiky.
This thesis analyses possibilities of data transformation from DMÚ 25 digital database to ESRI geodatabase. It’s a transformation of vector datas from ARC/INFO coverage format to personal geodatabase format. However this two formats constitute different form of storage datas, before the realisation of this transformation is necessary to establish a new structure of geodatabase and therefore is important to say, that it isn’t a simple conversion between two data formats. Process of this transformation is analysed through the pilot project, in which are used datas describing Moravskoslezsky region of Czech republic.
25.
Matějček
Ivan
PROGRAMOVÁ ROZŠÍŘENÍ FUNKCIONALITY TVORBY POPISŮ V ArcGIS
PROGRAM EXTENSIONS OF LABEL CREATION IN ArcGIS
Bakalářská práce se zabývá tvorbou pokročilých popisů v ArcGIS. Pokročilými popisy se myslí popisy z více atributů, více řádkové popisy, popisy z tabulek v relacích. Jsou dvě metody tvorby. První je pomocí dialogového okna (VBScript) a druhá externím skriptem vytvořeným v Microsoft Visual Basic. První metodou je vytvořeno 7 skriptů a druhou 3 skripty. Všechny skripty budou ke stažení na www.esri.com
The Bachelor thesis is engaged in extensions of labels creation in ArcGIS. Extensions are labels made up more atribute fields, atribute in tables with relations and labels on more lines. Here are two methods, how it makes. The first method is dialog box (VBScript) and the second method is external script created by Microsoft Visual Basic. Seven scripts are created the first method and three scripts are creted by the second method. Every scripts will be downloadable on www.esri.com
26.
Nemec
Peter
Geokódovanie mediálnych správ
Geocoding of Media News
Táto práca sa zaoberá geokódovaním mediálnych správ. Zameriava sa na určenie lokality každej správy, ktorá je publikovaná v rubrike regionálneho spravodajstva televízie ČT24. Cieľom je posúdiť priestorovú distribúciu mediálnych správ s ohľadom na vývoj v čase.
This thesis deals with geocoding of media news. The objective of this work is to define an explicit localization to media news, which are published by TV ČT24 in the section of regional news. A main intention is to appreciate a spatial distribution of media news regarding time progress.
27.
Nétek
Rostislav
Frekvence využívání mapových metod na mapových portálech
Frequency of using map methods on map portals
Tato práce komplexně hodnotí problematiku mapových portálů jak po stránce technologické a funkční, tak především po stránce kartografické. Zároveň by díky rozsáhlé databázi mapových portálů mohla posloužit i jako zdroj alternativ a zajímavostí k nejpoužívanějším mapovým portálům. Stěžejní část práce je vyhodnocení frekvence využívání mapových metod na mapových portálech.
This work presents results of the appraise on the extensive database of Czech and worldwide map portal´s. The first object is to create database of map´s portal on which bases I will make frequence after in advance elected criteries using of map´s methods and their resultings evaluation and survey.Further I will try to confront single portals acording to factors on the part of funcionalities or technical fulfilment. At the end I will try to propose schema of map ś portal with choosing of the best usings methods and functions.
28.
Ondra
Richard
Testování API mapových služeb a tvorba online GIS aplikace
The Map Services API Testing and online GIS Application Creation
Diplomová práce se zabývá zkoumáním a možnostmi využití mapových služeb, jež jsou nabízeny portály Seznam a Atlas prostřednictvím sdílených API. Hlavním cílem je detailně poznat a posoudit možnosti a funkcionalitu nabízených API. Za tímto účelem byla vytvořena online aplikace, která názorně prezentuje nejen schopnosti, ale i rozdíly obou rozhraní. Dále se práce zabývá studiem současného stavu vývoje mapových míchanic (mashups) a jejich využití v oblasti GIS.
Diploma thesis considers research and possibilities of the map services usage which are provided by Seznam and Atlas portals via shared API. Main goal is to recognize and examine the possibilities and functionality of provided API. Because of that the online application was created which presents skills and differences between both interfaces. Next point is considering of study of current research status of mashups and their usage in GIS section.
29.
Pánek
Jiří
Buď Geo...
Buď Geo...
Buď Geo... je studentský projekt, který vznikl jako výsledek seminární práce z předmětu Modelování v GIS. Projekt má za cíl zvýšit povědomí o geoinformatice, kartografii a geografii mezi středoškoláky Kraje Vysočina co nejzábavnější a neformální formou. Celý projekt je členěn do tří balíčků balíčků (geoinformatický, kartografický a gepgrafický), které poskytnou studentům nové znalosti z oblasti geověd. Součástí projektu je výukové DVD zaměřené na získávání volných dat z internetu pomocí služby WMS, výstava historických map a soutěž v geocachingu.
Buď Geo... is a student project, which arose as a product of a semestral thesis from subject GIS modelling. The aim of a project is popularize a geoinformatics, cartography and geography by enjoyable and non-formal way among secondary-school students of Vysocina Region. The project is divided into three „packages“ (geoinformational, cartographic, geographical), that can offer new knowledge of geo-sciences to the students.A part of a project is educational DVD specialized on getting free date from Internet with the help of WMS, an exhibition of historical maps and a competition in geocaching.
30.
Pastuchová
Veronika
Dostupnosť geografických informácií na slovenskom internete
Availability of geographic information on the Slovak Internet
Práca sa zaoberá geografickými informáciami, ktoré sú poskytnuté na slovenskom internete v mapovej podobe. Jej cieľom je charakterizovať súčasný stav týchto informácií analýzou mapových serverov dostupných na slovenskom webe. Súčasťou práce je aj zistenie možností prezentácie slovenskej krajiny pomocou webovej technológie Google. Pozornosť sa venuje tiež praktickému využitiu týchto technológií distribuovaných na internete, a to nie len pri výučbe geografie ale aj v iných oblastiach ľudského života.
Work deals with the geographic information that are provided on the Slovak Internet in a map form. Tha aim of the work is to characterize the current state of these information by analysis of map servers that are available on the Slovak web. Part of the work is concentrated on finding out the possibilities of presentation of the Slovak land by using the Google technologies. Attention is paid also to the practical usage of these technologies distributed on the Internet, not only in teaching geography but also in other areas of human life.
31.
Pavková
Kateřina
Toolbox pro analýzu struktury krajiny
Toolbox for landscape structure analysis
Cílem bakalářské práce je vytvoření sady nástrojů pro analýzu struktury krajiny. Konkrétně jde o vlastní uživatelskou nadstavbu pro ArcGIS 9.2+ v podobě Toolboxu. Toolbox obsahuje nástroje pro zpracování základních krajinných indexů (např. index tvaru) a dalších charakteristik krajiny spolu s nápovědou. Všechny nástroje jsou psány v jazyce Python.
The goal of this bachelor thesis is to develop a set of tools for landscape structure analysis. More specifically it is a system upgrade for ArcGIS 9.2+ (Toolbox). The Toolbox contains functions for processing basic landscape indices (e.g. The Shape Index), other landscape characteristics and user manual. All the tools are written in Python.
32.
Pejša
Jiří
Úvodní studie do tvorby map nové generace v měřítku 1:200 000 z dat EuroRegionalMap v prostředí ArcInfo.
Introductory thesis on creation of new generation 1:200 000 maps from EuroRegionalMap in ArcInfo environment.
Bakalářská práce nejprve zkoumá ekvivalentní prvky EuroRegionalMap, Mapy krajů ČR 1:200 000 a Základní mapy ČR 1:200 000 a posuzuje tak vhodnost EuroReginalMap jako zdroje pro tvorbu nových map ČR v měřítku 1:200 000. Práce dále provádí první kroky při návrhu technologie zpracování těchto map v prostředí ArcInfo. Vytvořený styl řeší dílčí úkol převodu tabulky barev a značkového klíče do kartografických reprezentací a bude základem pro produkci standardizovaných a konzistentních mapových řad.
This bachelor thesis examines equivalent elements of EuroRegionalMap, Map regions of the Czech Republic, scale 1 : 200,000 and Base Map of the Czech Republic, scale 1 : 200,000 and judges if EufoRegionalMap is a convenient source of the new maps of Czech Republic at scale 1 : 200,000. Further it implements first steps in development of technology of processing this maps in ArcInfo enviroment. Created style solves conversion of table of colors and catalogue of symbols into Cartographic Representations and put the fundament to production of standardized and cosistent map series.
33.
Podhorányi
Michal
Porovnanie hydrodynamických modelov HEC – RAS a MIKE 11 v povodí Olše
Comparison of hydrodynamic models HEC-RAS and MIKE 11 at Olša basin
Práca sa zaoberá porovnávaním hydrodynamických modelov HEC – RAS a MIKE 11 v povodí Olše. Snahou je porovnať komerčný a nekomerčný program. Hlavnými prvkami porovnávania sú ich funkcie a extenzie. Jednou z dôležitých položiek pri výpočte hydrodynamických modelov sú vstupné dáta. Z tohto dôvodu sa časť práce zaoberá vstupnými dátami. Záujmové územie je povodie Olše (rieky Olša a Stonávka). K vlastnej simulácii je použitý nekomerčný software HEC – RAS 3.1.3 a komerčný MIKE 11 (verzia 2005).
The thesis studies comparison of hydrodynamic models HEC – RAS and MIKE 11 at Olše basin. The effort is comparison of commercial and noncommercial program. The basic component of comparison are their functions and extensions. The input data is one of the most important items in the calculation of hydrodynamic models. By that reason the part of the thesis deals with input data. The places of interest is Olša basin (rivers Olša and Stonávka). It is possible to use the noncommercial software HEC – RAS 3.1.3 and commercial MIKE 11 (version 2005) for the own simulation.
34.
Poláček
Jaroslav
ANALÝZA POVODŇOVÝCH SITUACÍ V POVODÍ ORLICE S POMOCÍ NUMERICKÝCH MODELŮ.
ANALYSIS OF THE FLOOD EVENTS WITH THE NUMERICAL MODELS SUPPORT.
Stěžejním cílem diplomové práce je vytvoření analýzy povodňových situací pro řeku Divoká Orlice protékající obcí Záměl. Výstavba modelů proběhla pomocí nekomerčních programových prostředků HEC a komerčních od společnosti ESRI, které byly doplněny o HEC extenze. V rámci práce bylo třeba realizovat preprocesingové činnosti zajišťující tvorbu schematizovaného povodí a říčních úseků. Dále bylo nutné vytvořit hydrologický model a naplnit jej daty srážko-odtokových epizod, provést skupinu výpočtů a vytvořit tak srážko-odtokový model. Posledním modelem, který bylo třeba zkonstruovat je model hydrodynamický. V této fázi projektu byly pro jednotlivé N-leté průtoky vypočteny rozlivy řeky Divoká Orlice. V závěru práce byly provedeny postprocesingové úpravy výsledků, jejich analýza a následná vizualizace nad ortofoto mapou.
Main objective of the diploma thesis is creation of analysis of the flood events for the river Divoká Orlice flowed through the Záměl. Hydraulic models were realized by the noncommercial HEC software and the commercial ESRI software, which where supplemented with HEC extension. During the project were realized preprocessing activities which helped to create schematized basin and reach parts. In the next part of the project was important to build the Hydrologic Model and insert hydrologic data (precipitations and flows) into this model. After this step followed calculations which helped to build the Precipitation-Runoff Model. The last model, which was possible to buid is the Hydrodynamic Model. At this part of the project were calculated flood areas of the river Divoká Orlice. At the end of the diploma thesis were accomplished postprocessing modifications of results, analysis and visualisation above the ortofoto map.
35.
Popelka
Stanislav
Google a ArcGIS - Nové možnosti v 3D vizualizaci
Google and ArcGIS - New possibilities in 3D visualization
Cílem bakalářské práce je popis základních principů současné počítačové grafiky a vizualizace, popis nástrojů Google Earth a Google SketchUp. Součástí práce je vytvoření dvou 3D modelů budovy přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci, lišících se podrobností modelování, jejich porovnání a následná vizualizace pomocí Google Earth. V práci jsou také popsány způsoby exportu z prostředí Google SketchUp a začlenění modelů do prostředí ArcGIS. Součástí práce je i srovnání programu Google SketchUp s dalšími dostupnými 3D aplikacemi.
The aim of this bachelor thesis is a description of basic principles of present computer graphics and visualization and a description of Google Earth and Google SketchUp tools. A creation of two 3D building models of Faculty of Science Palacky University in Olomouc, differ in their level of detail, are also included in the thesis as well as a comparison of these two models and their visualization by using Google Earth. There are also described ways of export from Google SketchUp and its integration to ArcGIS. A part of the thesis is also a comparison of Google SketchUp with other available 3D applications.
36.
Průšová
Markéta
Vizualizace epicenter aktuálních zemětřesení v prostředí aplikace Google Earth
A visualisation of recent epicentres of earthquakes in Google Earth software
Bakalářská práce se zabývá vizualizací symbolů epicenter aktuálních zemětřesení a litosférických desek v aplikaci Google Earth. RSS kanál projektu ORFEUS posloužil k získání jednotlivých dat o epicentrech. Vizualizace epicenter se prováděla za pomocí KML formátu v aplikaci Google Earth. Bakalářská práce pojednává o upravení překladače mezi RSS kanálem a KML formátem tak, aby byly splněny připravené návrhy.
This bachelor thesis deals with the visualization of actual earthquakes and lithospheric plaques symbols in Google Earth application. The RSS channel of the ORFEUS project helped in obtaining particular data about epicenter. The epicentre visualization was provided by the KML format in Google Earth application. This bachelor thesis deals with the transfer adjustment between the RSS channel and the KML format, so that all the proposals and suggestions could be fulfilled.
37.
Pustějovská
Lenka
IMPLEMENTACE CELULÁRNÍCH AUTOMATŮ PŘI MODELOVÁNÍ STÉKÁNÍ KAPALINY PO ZEMSKÉM POVRCHU
IMPLEMENTATION OF CELLULAR AUTOMATA FOR WATER RUN OFF MODELING
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací celulárního automatu, který by byl schopen na základě vlastností terénu a informací o umístění a množství zdroje simulovat stékání kapaliny po zemském povrchu. Úvodní část je zaměřena na historii a shrnuje základní vlastnosti celulárních automatů. V následujících kapitolách jsou představena použitá data, programové vybavení a programy v nichž jsou celulární automaty již implementovány. Stěžejní částí práce je detailní popis vytvořeného celulárního automatu, způsobu jeho fungování a charakteristika navržených algoritmů.
The diploma thesis deals with a proposal and implementation of a cellular automaton capable of simulating flow of liquid over terrestrial surface on the basis of surface characteristics and information on location and amount of source. The introductory part focuses on history and summarizes basic properties of cellular automata. In the following chapters, used data, software and programs in which cellular automata are already implemented are introduced. The main part of the work provides a detailed description of the created cellular automaton, manner of its functioning and characteristics of the proposed algorithms.
38.
Richnavský
Jozef
NÁVRH OPTIMALIZÁCIE HOSPODÁRENIA NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE S POMOCOU ERÓZNYCH MODELOV
PROPOSAL OF AGRICULTURAL MANAGAMENT OPTIMALIZATION WITH THE SUPPORT OF EROSION MODELS
Hlavnou témou diplomovej práce je zhodnotenie miery potenciálnej vodnej erózie v poľnohospodárskej krajine Smižian a Spišských Tomášoviec. Miera potenciálnej vodnej erózie je hodnotená na základe dlhodobej priemernej straty pôdy na sledovaných poľnohospodárskych parcelách (honoch), ktoré obhospodaruje PD Čingov Smižany. Pri výpočte erózie boli požité dynamické erózne modely SWAT a WEPP a empirický model RUSLE (revidovaná univerzálna rovnica straty pôdy). Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá problematikou vodnej erózie, jej mechanizmu, druhov, intenzity, škodlivosti, dostupných protieróznych opatrení a charakteristike vybraných zložiek prírodného prostredia. V druhej časti sú charakterizované vybrané erózne modely, popísané ich vstupné parametre a postup výpočtu. V práci je popísaný taktiež priebeh jednoduchého terénneho prieskumu zameraného na overenie výsledkov získaných modelovaním. Výsledkom tejto práce sú tabuľkové a mapové výstupy, na základe ktorých sú vymedzené oblasti ohrozené vodnou eróziou.
The main theme of the diploma thesis is the evaluation of a potential water erosion factor in the agricultural land of Smižany and Spišské Tomášovce. The potential water erosion factor is evaluated on the basis of a long-lasting average loss of soil from the monitored agricultural land parcels (tracts) farmed by PD Čingov Smižany. It is calculated with the help of the dynamic erosion models SWAT and WEPP and empiric erosion model RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). The first part of the diploma thesis is dealing with the problems of water erosion, its mechanism, types, intensity, defectiveness, available conservation practices and characteristics of chosen environmental components of the land of interest. The second part of the diploma is dealing with the characterization of chosen erosion models theirs input parameters and the progress of calculation. In this work is also a description of the course of simply terrain research to verify the results gained by modelling. The results of this work are presented in the form of maps and table outputs, which are the basis for delineation areas with a big erosion risk.
39.
Sedliak
Maroš
Analýza zmien krajinnej pokrývky na území mesta Zvolen
Analysis of the land cover changes on Zvolen city area
Práca sa zaoberá analýzami zmien krajinnej pokrývky s využitím Land Change Modeler modulu prostredia Idrisi Andes. Pre vyhodnotenie zmien boli použité 3 sady leteckých snímok (ortofoto snímky) z rokov 1977, 1988 a 2004. Prvou procedúrou bola segmentácia snímky nasledovaná jej klasifikáciou, obidve boli spracované v prostredí Definiens Professional. Klasifikované obrazy boli použité v module Land Change Modeler v prostredí Idrisi Andes na analýzu zmien medzi jednotlivými prvkami krajinnej štruktúry v období rokov 1977 – 2004.
The work is oriented to analyses of the land cover changes, using Idrisi Andes module - Land Change Modeler. For the changes evaluation, there were used 3 sets of aerial images (ortho photos) from years 1977, 1988 and 2004. The first procedure was segmentation followed by classification, both were processed in Definiens Professional environment. Classified images were used in Land Change Modeler module in the Idrisi Andes environment to analyse changes between particular land structure features (classes)  in time period 1977 - 2004.
40.
Smejkalová
Eva
Detekcia uhľovodíkov v pôdach s využitím diaľkového prieskumu Zeme
Hydrocarbon detection in soils using remote sensing methods
V odvetví nerastných surovín sú metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) súčasťou explorácie. V porovnaní s pozemným prieskumom zemského povrchu a ďalšími konvenčnými metódami je technológia DPZ finančne menej náročným a sofistikovanejším riešením. Diplomová práca sa zaoberá metódami DPZ, ktoré sa využívajú v oblasti detekcie uhľovodíkov v pôdach. Pomocou hyperspektrálnych analýz je možné skúmať prítomnosť určitých minerálov či hornín rýchlo a pri použití správnych postupov a podporných dát i spoľahlivo. Cieľom práce je zostaviť prehľad metód a algoritmov, ktoré sa používajú v oblasti detekcie uhľovodíkov na zemskom povrchu a vybrané metódy otestovať. Verifikácii predchádza selekcia vhodného územia (Kuvajt – ropná oblasť, Kalifornia – oblasť so známymi presakmi uhľovodíkov na povrch) a výber družicových scén pre overovanie (senzory Hyperion, Aster).
In the field of mineral resources research the remote sensing becomes a part of exploration. Comparing to field survey and other conventional methods, remote sensing is a low-cost and more sophisticated solution. The diploma thesis is dealing with the remote sensing exploration of hydrocarbons in soil. By using hyperspectral analysis the presence of various minerals or rocks can be detected and with application of suitable algorithms and supporting data reliable results can be achieved. The research objective is to complete a summary of methods and procedures of detecting onshore hydrocarbons and to prove selected algorithms. Selection of proper area (Kuwait – oil deposits, California- area with known hydrocarbon seepage) and choosing of right satellite data (sensors Hyperion, Aster) is followed by verification of applied methods.
41.
Sochorová
Martina
Studie zahraničních volně dostupných API mapových služeb
Study of Foreign Free API Map Services
Tato diplomová práce se zabývá studií vybraných volně dostupných zahraničních API mapových služeb. Jedná se o Google Maps API, Yahoo! Maps, Microsoft Virtual Earth Interactive SDK. Hlavním cílem bylo sestavit ucelený přehled nabízených funkcí jednotlivých API mapových služeb a podmínek, za kterých je API možné využívat. Dalším cílem bylo porovnat tyto API mapových služeb a popsat zjištěný stav. Práce také popisuje poskytovaná prostorová data a nejzajímavější aplikace využívající API mapové služby. V závěru práce jsou popsány vlastní vytvořené aplikace využívající API mapové služby.
The diploma thesis deals with free API map services accessible in foreign countries. The main objective was to find out about API map services such as Google Maps API, Yahoo! Maps, and Microsoft Virtual Earth Interactive SDK, to create an overview of licence conditions, and to describe proposed functions and possibilities of their usage/utilization. Furthermore, the work includes a comparison of selected APIs, a description of provided geodata, and an overview of the most interesting applications. The last part of the work describes examples of developed applications.
42.
Solnický
Petr
Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa
Evaluation and processing of lynx tracking data
Výzkum vlivů prostředí na výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě je součástí komplexního sledování populace rysa. Cílem projektu je bylo především upřesnit dosavadní znalosti o velikosti teritorií rysů na Šumavě a v Pošumaví, o početnosti celé populace, o potravní strategii a predačním tlaku na kořist. Mezi dílčí cíle patřila analýza prostorové aktivity adultních samců a samic. Hodnocení vlivu faktorů prostředí je prováděno s ohledem na nároky rysa, jak u teritoriálních rezidentních jedinců, tak i u subadultních. Pozornost byla věnována především výběru biotopů, které rys ostrovid využívá pro denní úkryt, k reprodukci a k lovu.
Research of environmental effect (slope, aspect, altitude) on the occurrence of northern lynx (Lynx lynx) in Sumava is part of complex monitoring lynx population. Project objectives are monitoring how large is territory area, how big is multitude of population or dietary strategy. Spatial analysis of environment effect are the most important part of research. The another one part is observation of biotope where lynx sleep, hunt and reproduction.
43.
Solnický
Petr
Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa
Evaluation and processing of lynx tracking data
Výzkum vlivů prostředí na výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě je součástí komplexního sledování populace rysa. Cílem projektu je bylo především upřesnit dosavadní znalosti o velikosti teritorií rysů na Šumavě a v Pošumaví, o početnosti celé populace, o potravní strategii a predačním tlaku na kořist. Mezi dílčí cíle patřila analýza prostorové aktivity adultních samců a samic. Hodnocení vlivu faktorů prostředí je prováděno s ohledem na nároky rysa, jak u teritoriálních rezidentních jedinců, tak i u subadultních. Pozornost byla věnována především výběru biotopů, které rys ostrovid využívá pro denní úkryt, k reprodukci a k lovu.
Research of environmental effect (slope, aspect, altitude) on the occurrence of northern lynx (Lynx lynx) in Sumava is part of complex monitoring lynx population. Project objectives are monitoring how large is territory area, how big is multitude of population or dietary strategy. Spatial analysis of environment effect are the most important part of research. The another one part is observation of biotope where lynx sleep, hunt and reproduction.
44.
Sumegová
Daniela
Fragmentácia krajiny Moravskoslezského kraja
Landscape fragmentation in Moravian-Silesian region
Cieľom práce je zhodnotiť rozdelenie krajiny v Moravskoslezkom kraji líniovými prvkami. V tejto práci sa zameriam hlavne na fragmentáciu dopravnými stavbami. Pretože hlavne umelé pozemné komunikácie, ktoré slúžia nám ľudom, tvoria mocné bariéry ako i pre faunu tak i pre flóru a význam takej bariéry závisí na vlastnostiach okolitej krajiny. V podstate je základ vymedziť polygóny, ktoré prezentujú ako i rozdelené i relatívne zachovalé oblasti daného územia. Následne práca kvalifikuje vytvorené územia podľa rôznych kritérií. Ďalšia časť štúdie hodnotí dopad na migráciu živočíchov, ako na ňu vplýva fragmentácia a ovplyvňuje rozmnožovanie, úkryt a výživu organizmov.
The aim of this Bachelor work is the sum up situation and separation landscape in Moravian-Silesian region with line elements. In this projekt I especially concentrate on fragmentation with roads. Because technically man-made building construction, which serve us - people, they create strong barriers for faun and flora too, and meanig this barriers dependt on guality landscape. The center of a problem is define a polygons, which present separated areas and relatively compacted areas entered region. As follows, task gualify areas by variosly criterions. The next part of study judge the impact on animal migration, fragmentation influence on reproduce, shelter and nutrition organism.
45.
Sváčková
Kateřina
Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS
Detection of Alluvial Plains by Using Multicriterial Evaluation in GIS
Předložená práce, jejíž zadavatelem je AOPK ČR – Středisko Ostrava, řeší tvorbu nástroje pro detekci lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení prostřednictvím programového vybavení ArcGIS. Teoretická část se zabývá odvozením hodnotících kritérií z charakteristik údolních niv v závislosti na existenci a dostupnosti datových zdrojů. Dále pak popisuje jednotlivé metody multikriteriálních hodnocení. Praktická část řeší přípravu dat podle jednotlivých hodnotících kritérií a provedení samotného multikriteriálního hodnocení. Poté se zabývá automatizací celého postupu a na závěr citlivostními analýzami. Kromě zadaných úkolů tato diplomová práce řeší možnost vizualizace výsledku v prostředí programového vybavení Google Earth.
The thesis was placed by Agency for Nature conservation and Landscape Protection of the Czech Republic – the regional office Ostrava. It handles the process of alluvial plains detection toll production, with using the multicriterial evaluations by means of ArcGIS software. The theoretical part consider the way of deriving evaluate criterions from alluvial plains characteristics reflecting their existence and availability. The next part concerns the multicriterial evaluation methods. In the practical part there is solved the date preparation based on evaluate criterions together with the multicriterial evaluation. Than the automatization procedure of the whole process follows, finally there are described sensitivity analyses. Beside the predefined tasks there is solved the possibility of visualization in Google Earth in the thesis.
46.
Ševčík
Pavel
Průvodce pro prostorové dotazy v systému PostGIS připravený jako plugin pro OpenJUMP
A wizard for spatial reguest in PostGIS as a plug-in in OpenJUMP
Tato diplomová práce se zabývá vývojem průvodce pro prostorové dotazy. Navržený průvodce tyto dotazy zasílá systému PostGIS a výsledky vizualizuje v prostředí programového prostředku OpenJUMP. Průvodce využívá plugin DB Query a je zaměřen především na používání předdefinovaných funkcí, které systém PostGIS nabízí. Práce se věnuje především seznámení s řešenou problematikou, návrhu funkcionality průvodce, návrhu grafického uživatelského rozhraní a v neposlední řadě testováním průvodce nad dostupnými daty. Pomocí vytvořeného nástroje je možné grafickou formou, rychle a efektivně konstruovat především prostorové, ale i atributové dotazy.
This thesis deals with the development of wizard for spatial queries. This proposed wizard sends these queries to the PostGIS system. It visualizes results in an environment which OpenJUMP program (medium) creates. The wizard uses a plugin DB Query , it focuses on using predefined functions which the system of PostGIS offers. The thesis deals with a familiarization with the presented problem, it also deals with a proposal of functionality of wizard, a proposal of graphical user interface as well as testing of wizard based on accessible data. This created tool helps with effectiveness and rapidness to construct spatial as well as attribute queries in a graphical form.
47.
Šilhavý
Jakub
Využití moderních metod pro tvorbu map pro orientační běh
The usage of the modern methods for creation of the map for orienteering
Bakalářská práce určuje metodický postup digitální tvorby mapy pro orientační běh. Zabývá se výběrem, zhotovením a použitím mapových podkladů, způsobem digitálního sběru dat a jejich konverzí do výsledného formátu. Práce z technologického hlediska využívá program ArcPad a datový formát Shapefile (sběr dat), datový formát DXF (pomocný formát pro konverzi) a kartografický program OCAD (zhotovení výsledné mapy).
The bachelor thesis defines the methodical procedure of the digital creation of map for orienteering. It concerns with selection, creation and using of the map foundations, the manner of digital data collection and data conversion to finally data format. The thesis is based on software ArcPad and data format Shapefile (data collection), data format DXF (auxiliary format for conversion) and cartographic program OCAD (completing map).
48.
Šmejkalová
Martina
Vývoj značených turistických cest na podkladě starých map
The development of marked tourist paths on the basis of old maps
Bakalářská práce se zabývá zpracováním vývoje turistických cest na Železnorudsku. Železnorudsko se nachází v jihozápadní části Šumavy poblíž hranice se Spolkovou republikou Německo. Název má podle centra oblasti – Železné Rudy. Podkladem pro zpracování vývoje byly dostupné turistické mapy. Mapy byly převedeny na současnou mapu (konkrétně DMÚ 25 – digitální model území 1:25 000) a vzájemně srovnány. Na základě srovnání byl kartografickým způsobem vyjádřen vývoj.
This bachelor thesis deals with processing the development of tourist paths in the territory of Železná Ruda. This area is situated in the south-west part of Šumava nearby the frontier to the Federal Republic Germany. It is named after the centre of the area - Železná Ruda. As the source material for the development processing, the available tourist maps were used. These were transferred to the contemporary map (in concrete terms the DMÚ 25 – i.e. the Digital Territory Model at the scale of 1:25,000) and reciprocally compared. On the basis of the comparison, the development has been expressed in a cartographic way.
49.
Špicelová
Klára
Bezbariérové mapy ZČU bezbariérově pomocí SVG?
The barrier-free maps of the University of West Bohemia using SVG?
Průzkum na Západočeské univerzitě z let 1999 a 2005 upozornil na vysoké procento studentů se zdravotními potížemi. Diplomová práce Kláry Špicelové si proto dala za cíl zmapovat uzpůsobení budov Západočeské univerzity (ZČU) pro zdravotně postižené studenty a zprostředkovat jim tato data formou webové mapy. Vzhledem k cílové skupině uživatelů je v práci kladen důraz především na technologickou přístupnost. Ta má být mj. zajištěna použitím vektorového formátu SVG. Jana Sýkorová se ve své diplomové práci zabývá prostředky formátu SVG pro tvorbu a umisťování  kartografických symbolů do mapy. Věnuje se implementaci figurálních znaků klasifikovaných dle Jana Pravdy. Závěrečným výstupem její diplomové práce je sada kartografických znaků pro mapu přístupnosti ZČU.
Researches at the University of West Bohemia in years 1999 and 2005 pointed out to the large number of students with disabilities. And therefore Klara Špicelová diploma thesis tries to find out whether the university buildings are accessible for disabled people or not. The main aim of this work is to create a technological accessible web chart about university accessibility. The accessibility should be provided by using SVG, which is recommended by W3C for two-dimensional graphics in XML. Jana Sýkorová diploma thesis thesis deals with means of the format SVG, which can be used for creation cartographic symbols and their location onto the map. It specializes in issues of figurative signs, process of their formation and implementation of figurative signs classified according to Jan Pravda. In conclusion, her diploma thesis includes set of signs for a map which informs us about ZCU accessibility.
50.
Tkáčiková
Andrea
Evidencia a zdroje priestorových dát na Inštitúte geoinformatiky
The Registration and Administration of Geodata Sources at the Institute of Geoinformatics
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom metodiky evidencie a zberu priestorových dát na Inštitúte geoinformatiky a tvorbou evidenčného (metainformačného) systému pre priestorové dáta, ktorý bude slúžiť pre evidenciu dátových sad priestorových dát na inštitúte. Zaoberá sa rôznymi problémami metadát pre priestorové dáta, obzvlášť ich organizáciou v metainformačnom systéme. Úlohou práce je tiež vizualizácia metadát podľa štandardu ISO 19115. Vývoj systému pozostáva z návrhu metodiky a tvorby pilotného riešenia systému. Metodika sa zaoberá tvorbou metainformačného systému založenom na WWW.
The Thesis deals with application of a methodology the registration and administration of geodata sources at the Institute of Geoinformatics and with creation of a registration (metainformation) system for geodata source, which will be used for evidence data set on the Institute. It deals with various problems of metadata about spatial data, and especially with its organization by using the metainformation systems. The task of Thesis is metadata visualization of ISO 19115 standards. The development of system consists of application methodics and creation initial solution of system. The methodology is concerned with creation of metainformation system based on WWW.
51.
Válek
Miroslav
3D VIZUALIZACE LETOVÉ TRATĚ KLUZÁKU
3D VISUALISATION OF GLIDER FLIGHT TRACK
Bakalářská práce se zabývá vytvořením internetové aplikace umožňující 3D vizualizaci letové tratě kluzáku. Samotná aplikace skýtá pro uživatele možnost zpětně zobrazit průběh letu kluzáku na internetu v prostředí 3D, a tím umožňuje co nejvěrněji vystihnout letovou situaci. Vstupním datovým souborem je letový záznam, získaný palubním zapisovačem, který je vhodně zpracován a následně z něj, dynamicky vzniká trojrozměrná scéna. Prostředí 3D je realizováno prostřednictvím jazyka X3D.
The Bachelor thesis deals with the creation of an internet application enabling a 3D visualisation of a glider flight track. The application allows the user to re-view the passage of the flight of the glider on the internet in a 3D environment, thus providing the most authentic representation of the flight condition. The input data file is a flight record made by a flight recorder, properly processed and subsequently made into a 3D scene. The 3D environment is effectuated through the X3D language.
52.
Valchář
Jan
Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování
Comparative Studies of Software Products for Processing and Administration of Planning Analytical Materials for Land Use Planning
Cílem této práce je porovnat softwarové produkty, které je možno použít k pořizování a správě územně analytických podkladů, používaných správními úřady či případně smluvními zpracovateli územních plánů v Moravskoslezském kraji. Nejprve byly shromážděny informace o používaných programových prostředcích pro zpracování ÚAP na jednotlivých úřadech. Poté z těchto produktů byly vybrány ty, které splňují zadané požadavky. Následovalo vypůjčení těchto programových prostředků, ověření jejich funkčnosti a provedení srovnávací analýzy s ohledem na cenu, uživatelský komfort, požadavky na hardwarové vybavení a na zákaznický servis. Součástí jejich testování také bylo zpracování vzorových dat. Výsledkem této práce je doporučení konkrétního produktu pro zadavatele práce, Ministerstvu vnitra ČR, sekci spojů a komunikací.
The aim of this work is to compare the software products that can be used for processing and administration of the planning analytical materials used by the administrative authorities, or eventually by conventional processer of the land use plans in the Moravian-Silesian region. First of all, information about software for processing planning analytical materials used by the various authorities was gathered. Then from these products were chosen those that are up to standard. Next activity was to borrow these products, verify their functions and accomplish their comparative analysis considering their cost, user's convenience, hardware requirements, and custom service. The part of the testing procedure was also the processing of the sample data. The result of this work is recommendation of the specific product for the submitter of the work, Czech Ministry of the Interior, Communications Section.
53.
Vilček
Tomáš
Príprava spracovanie a analýza geografických dát v systéme GRASS
Geographical data preparing, handling and analyze in the system GRASS
Témou semestrálnej práce bolo oboznámiť sa so základnými informáciami o geografickom informačnom systéme GRASS so zameraním na spoznanie prípravy, spracovania a analýzy geografických dát v systéme GRASS. V práci je pozornosť zameraná na základné oboznámenie s funkciami GRASSu cez tvorbu databázy, zobrazovanie dát, ich kopírovanie mazanie a ďalšiu základnú prácu s dátami.
Terminal work theme was make introduction to the basic information about geographical information system GRASS that is focused to the geographical data preparing, handling and analyze in the system GRASS. Attention is oriented to the basic function of GRASS – data base creation, data viewer function, data copying and deleting and next basic handling with data.
54.
Vondráková
Alena
EXPLOZE
EXPLOSION
Posterová sekce Projekt EXPLOZE vznikl jako seminární práce v předmětu KGI/MODEL. Na základě vypsaného grantového projektu kraje Vysočina se měli studenti pokusit vymyslet vlastní projekt, který by realizovali. Až poté, co byly projekty jako seminární práce odevzdány byli studenti osloveni, zda by projekty skutečně chtěli realizovat... a tak vznikl projekt EXPLOZE – Extra porce lokálního zeměpisu, který si klade za cíl moderní a atraktivní formou výuky seznámit studenty středních škol v kraji Vysočina s lokální geografií kraje a především pak s geoinformačními technologiemi, které napomohou řešení zadaných úkolů a žáci tak získají dovednosti v klientských aplikacích GIS a povědomí o jejich využití v každodenním životě.
Poster The poster presents results of the semestral thesis dealing with project \"EXPLOSION\". This project is now realized as a grant project of Vysočina region. \"EXPLOSION\" means Extra portion of local geography and the main aim of the project is to teach students of secondary schools in region Vysočina how to use GIS in their daily life as well as to show them how interesting this region is.