Menu

interreg-danube

egako.eu

zememeric.cz

geobusiness.cz

GISportal.cz

geoinformace.cz

amavet962.org

Semináře

Geographical Data through Augmented Reality Technology – Discussion on Possibilities, Challenges, and Research Demand (Gerhard Navratil, Senior Researcher @ research group Geoinformation, Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology

Augmented Reality (AR) is a novel technology that allows to connect data and the real world. In Hollywood productions, AR and similar technologies are frequently used, e.g., in Iron Man, Bones, and CSI:Cyber are just a few of them. AR is also used to visualize various aspects in sports broadcasting, e.g., offsides in soccer, the first down line in American football, the jump length in ski jumping, time and intermediates in skiing, etc. In principle, the technology is applicable to geographical data as well to support space related decisions. However, a number of questions immediately arises when thinking about implementation:

After a brief introduction of the technology and the presentation of videos showing current experiments in Vienna, the participants will discuss ideas around the technology. This will include aspects connected to above questions but may also exceed them.

Target audience are master students and PhD candidates looking for thesis topics, PhD students and PostDocs looking for ideas in relation to their research interests, and practitioners who want to see opportunities and challenges.

Statistical inference on mobile phone network data (Martinj Tennekes, Data Scientist at Statistics Netherlands)

The network of mobile phone antennas generate a massive amount of data. Events related to mobile phone use and movement are logged in what is called Call Detail Records (CDR) or signalling data. The former is used for billing customers, the latter for network analysis. These data can be also used for statistical purposes, for example statistics on daytime population, tourism, commuting patterns, and social networks. During this workshop, you will learn how to process mobile phone network data, and how to use them for statistical purposes. An important aspect is deriving the geographic location of devices. Typically, only the connected antenna (cell) is known. We introduce a Bayesian approach to estimate a geospatial probability distribution per antenna. Next, we will describe techniques to aggregate and calibrate mobile phone network data in order to estimate population counts. This is needed since all statistical output is based on persons rather than mobile phones.

Gentle Introduction to Data Science: A Hands-On Workshop (Blaž Zupan (Univ. Of Ljubljana, Slovenia))

Useful data is all around us, and capturing vast amounts of data is easier than ever. Skilled data scientists are less ubiquitous than data. Data science has become increasingly challenging, and to master it, one needs a deep understanding of math, statistics and computer science. This complexity drives away many potential data explorers and consumers, leaving the joy of data-based discovery to a few enlightened gurus. In this workshop, we will argue that -- after a few hours of training -- virtually anyone can do data exploration and machine learning. Besides curiosity and a good mentor, though, an essential part of such endeavor is the right tool. We will claim that interactive visualizations, visual programming for construction of workflows, and linking-and-brushing type of interactivity can empower anyone curious about their data. We will show how we can employ a small number of components -- the Lego bricks of explorative data analysis -- to construct powerful workflows to solve them all. We will go through cases of clustering, data projection, and supervised learning. The workshop will use Orange, a data mining framework, and participants are welcome to download and install it from http://orange.biolab.si to follow along. The presented practical cases from will, among other, include geo data mining and image analytics.

Seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván, může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům) popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování. Projekt ATTRACTIVE DANUBE dal vzniknout dvěma platformám, kde jsou takové indikátory z volně dostupných dat prezentovány. Jedná se o společnou platformu 11 zemí podunajského regionu (http://cotamp.gis.si/attractive_danube/), která zobrazuje indikátor vždy za celou zemi a o národní platformu (http://tamp.gis.si/czech_republic/cs), jejíž obsah na základě diskusí s možnými budoucími uživateli během série národních workshopů v roce 2017-2018 z dostupných dat připravila CENIA. Co všechno platformy obsahují a k čemu je možné ji využít, bude představeno na tomto školícím semináři. Kromě dat české národní platformy bude představena i slovenská verze vytvořená partnerem projektu z Technické univerzity v Košicích.

Web scraping dat v Pythonu (RNDr. Jan Caha, Ph.D.)

Množství dat dostupných v nejrůznějších podobách online relativně rychle roste. Mnoho z těchto dat není přístupných skrze otevřená API či ve vhodných formátech. Zejména data prezentovaná přímo v rámci webových stránek často představují zajímavý zdroj informací, který je ale často obtížně využitelný buď z důvodu formátu nebo objemu prezentovaných dat. V rámci semináře budou prezentovány možnosti využití Pythonu a jeho knihoven pro automatizovanou extrakci dat z webových stránek. Seminář předpokládá znalost programování v Pythonu a alespoň zběžnou orientaci ve webových technologiích (HTML, CSS, JavaScript etc.).

Aplikace DPZ pro Smart City (Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.)

Pro lepší porozumění změnám ve městech a jejich dopadech na přírodní zdroje a životní prostředí je nutné pravidelně monitorovat rozvoj měst v prostorovém i časovém měřítku. Družicové snímky zemského povrchu představují nezávislý zdroj dat. Díky programu Copernicus a dalším iniciativám došlo v této oblasti k posunu k otevřené datové politice. Hlavní předností DPZ je poskytování nezávislých, rychlých, aktuálních a relativně nenákladných dat, ze kterých lze snadno získat požadované informace. Řada postupů automatického zpracování dat, např. pomocí vybraných statistických metod, klasifikací nebo využití neuronových sítí vede k získání velmi specifických produktů potřebných pro danou oblast. V rámci semináře si ukážeme zpracování jak optických, tak i radarových dat (index vlhkosti a podíl zastavěných oblastí a průmyslových zón).

"City v City" aneb Pocitové mapy ve městech

Cílem workshopu je představit dosavadní výsledky projektu Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat podpořeného TA ČR. Cílem projektu je identifikovat bezpečnostně rizikové oblasti v městech nad 50 tis. obyvatel s využitím syntézy dat o registrované kriminalitě a dat z pocitových map, které budou doplněny o další dostupné datové zdroje. Bude představena metodika sběru dat pro pocitové mapy, zjištěné výsledky pro města Ostrava, Olomouc, Kolín a Prahu 12, které budou zároveň porovnány s výsledky zpracování dat o registrované kriminalitě pro tato města. Workshop je cílen jak pro pracovníky veřejné správy (státní správy i samosprávy), tak i pro odbornou veřejnost.

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) (Mgr. Martin Sovadina, Asseco Central Europe, a.s.)

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je jedním ze základních zdrojů geografických informací o území České republiky. Polohopisnou část ZABAGED® tvoří přes sto typů geografických objektů reprezentovaných vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech. Jedná se o cca 75 milionů platných záznamů uložených v centrální databázi, které jsou průběžně aktualizovány v dlouhých transakcích s optimistickým přístupem a to jak centrálně, tak ze sedmi detašovaných pracovišť, přičemž veškeré změny jsou historizovány. Aktualizaci zajišťuje informační systém pro správu a aktualizaci ZABAGED® založený na GIS systému LIDS společnosti Asseco, který je provozován již od roku 2006. Společnost Asseco nyní dostala příležitost informační systém ZABAGED® výrazně modernizovat, což přinese řadu technologických i funkčních inovací, např. přechod na Open Source databázi PostgreSQL, možnost práce s 3D prvky, ukládání metainformací o kvalitě bodů, dále nové řešení nabídne moderní prostředí pro řízení a sledování výroby na platformě SAMO, budou implementována nová rozhraní pro komunikaci s dalšími ISVS a v neposlední řadě řízené importy dat založené na aktualizaci pouze změnovými daty.

BIM pro stavitelství

Pod zkratkou BIM se skrývá informační model budov nebo se též používá informační modelování budov. Jak z názvu vyplývá, jedná se o modelování budoucích staveb, které jsou projektovány s dalším parametrem, a to informací. Pokud projektanti, investoři, státní správa, správci/vlastníci a další osoby vstupující do výstavbového projektu přijmou filozofii BIMu, získají strukturovaný model dat o své investici, který ji bude provázet po celou dobu její životnosti, tj. od vzniku myšlenky až po její likvidaci. Cílem tohoto semináře je představit možnosti uplatnění BIMu ve vybraných odvětvích stavebnictví a ve fázi provozu a užívání staveb.

Jak naše největší města budují a připravují svá chytrá řešení ve vazbě na GIS?

Všechna naše největší města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) se hlásí ke konceptu Smart City a připravují jak strategické dokumenty, tak praktická řešení pro budování (více) chytrých řešení. Každé z nich podporuje jistou skupinu projektů a aktivit, které souvisí s nastavením priorit, přípravou platformy, ale i s cílenými nabízenými podnikatelskými a nekomerčními iniciativami, které reagují na nové příležitosti. Cílem je představit, jak se koncept Smart City projevuje a prosazuje v jednotlivých městech, jaké požadavky a naopak příležitosti přináší pro GIS města či regionu.

Registrace semináře

Nabízíme možnost zorganizovat vlastní odborný seminář v rámci konání konference. Pokud máte zájem připravit vlastní seminář, kontaktujte nás prosím na gisostrava@vsb.cz.