O GISáčkovi...

soskaKonference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Nově je připraveno setkání studentů doktorských studijních programů, kde si mohou vyměnit zkušenosti z řešení svých prací. Toto setkání by mělo proběhnout v angličtině neboď budou pozváni i studenti ze zahraničí (zejména pak z Maďarska, Polska a Slovenska).

Konference bude zakončena jedním (nebo dvěmi) praktickým seminářem na počítačové učebně nebo v terénu.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Tato konference může zároveň posloužit jako fórum, kde bude možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.

15. ročník studentské konference GISáček

   
Datum: 9.-10. května 2012
Místo konání: 9. května: nová aula VŠB - TUO
  sál Na 2 - Magistři
  sál Na 3 - Bakaláři
  10. května: budova J
  J259: Doktorandi
  J423: Seminář
  plánek areálu VŠB >
  plánek Nové auly - přízemí >
  plánek Nové auly - 1. patro >
  3D model areálu VŠB - video >
Registrace: abstrakt nejpozději do 5. května 2012
Zahájení: 9:00 - sál Na 2
Pořadatel: Institut geoinformatiky
  Hornicko-geologická fakulta
  VŠB - TUO
On-line hlasování o nejlepší poster Hlasujte

Pokyny pro účastníky


Pro vystupující bude vyčleněno celkem 15 minut, z čehož délka samotné prezentace je stanovena na 12 minut a 3 minuty budou věnovány následné diskusi.
Při příchodu vystupujícího na konferenci je potřeba se zaregistrovat ! Tato registrace bude probíhat před slavnostním zahájením konference před sálem NA2.

Již zaregistrované účastníky žádáme, aby své prezentace zaslali do 8.5.2012 elektronicky na adresu jan.ruzicka@vsb.cz. Prezentace může být ve formátu PDF nebo PPT.
Dále bychom rádi všechny příspěvky zahrnuli do sborníku studentské konference. Autory příspěvků žádáme, aby dodali svůj příspěvek ve formátu PDF (pro vytvoření můžete využít např. volně dostupný nástroj Open Office Writer) dle následujícího vzoru (resp. dle šablony ve formátu LaTeX) nejpozději do 8. 5. 2012.
Příspěvek zašlete elektronicky na adresu jan.ruzicka@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu. Příspěvek by měl na max. 10 stranách shrnout hlavní výstupy práce. Pokud z časových důvodů nemůžete takový text připravit, můžete dodat příspěvek v podobě celého textu bakalářské nebo diplomové práce.


 

Partneři

Sponzoři

pontech Bentley
intergraph Tieto gepro
VARS geocommunity
GEODIS Logo OGC Lite