Program konference

Předsálí, on-line

8:00 - 11:00: Registrace

Sál NA2

9:00 - 9:15: Slavnostní zahájení, představení sponzorů, představení organizátora (předsedá Jan Růžička)

9:15-11:00 Odborná sekce Bc. (předsedá Michal Kačmařík)

 • Barvíř Radek (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
 • Čuhel Jakub (Masarykova univerzita): Síťové analýzy modelování svozu odpadů v ČR
 • Gerlich Hynek (VŠB-TUO): Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
 • Liczka Tomáš (Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba virtuálního průvodce mapové sbírky s využitím Google Open Gallery
 • Mach Dávid (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku
 • Stachová Markéta (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky): Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
 • Struhár Juraj (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

11:00 - 12:15 Odborná sekce Ing. (předsedá Michal Kačmařík)

 • Baroš David (VŠB-TUO): Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
 • Čerňava Juraj (Technická univerzita vo Zvolene): Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému
 • Kocich David (VŠB-TUO, Institut Geoinformatiky): Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
 • Macků Karel (UPOL): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:45 Odborná sekce Ing. (předsedá Pavel Švec)

 • Poláček Marcel (VŠB-TUO): Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
 • Svozilík Vladislav (VŠB-TUO): Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 • Marvalová Jindra (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
 • Piroh Rastislav (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia mobilných technológií pre operatívne mapovanie lesného prostredia
 • Saloň Šimon (Technická univerzita vo Zvolene): Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého skenovania pri určovaní drevinového zloženia
 • Šarata Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
 • Šašak Ján (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach): Spracovanie masívnych lidarových dát pre použitie v GIS
 • Ševčík Michal (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Tvorba nástrojov GIS pre podporu krajinno-ekologického výskumu
 • Vícha Pavel (VŠB-TUO): Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013

15:45 - 16:00 Zasedání poroty

16:00 - 16:30 Vyhlášení výsledků a předání cen (předsedá Jan Růžička)

Altánek v lese Sherwood (49.8310278N, 18.1480408E, Mapa)

17:00 - ??:?? Posezení u táboráku

Změny v programu jsou vyhrazeny.