GISáček 2015

ISBN 978-80-248-3779-6

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky

Editor: Jan Růžička

Referáty publikované na konferenci GISáček 2015 nebyly recenzovány.

Bakalářské práce

 • Barvíř Radek (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu Referát
 • Čuhel Jakub (Masarykova univerzita): Síťové analýzy modelování svozu odpadů v ČR Referát
 • Gerlich Hynek (VŠB-TUO): Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou Referát
 • Liczka Tomáš (Univerzita Palackého v Olomouci): Tvorba virtuálního průvodce mapové sbírky s využitím Google Open Gallery Referát
 • Mach Dávid (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku Referát
 • Stachová Markéta (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky): Periodické analýzy a vizualizace dat pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Referát
 • Struhár Juraj (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth Referát

Diplomové práce

 • Baroš David (VŠB-TUO): Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
 • Čerňava Juraj (Technická univerzita vo Zvolene): Zisťovanie dendrometrických veličín pomocou údajov z mobilného mapovacieho systému Referát
 • Kocich David (VŠB-TUO, Institut Geoinformatiky): Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru Referát
 • Macků Karel (UPOL): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy Referát
 • Marvalová Jindra (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN Referát
 • Piroh Rastislav (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia mobilných technológií pre operatívne mapovanie lesného prostredia Referát
 • Poláček Marcel (VŠB-TUO): Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
 • Saloň Šimon (Technická univerzita vo Zvolene): Kombinácia hyperspektrálnych materiálov DPZ a údajov leteckého skenovania pri určovaní drevinového zloženia Referát
 • Svozilík Vladislav (VŠB-TUO): Spouštění modelů na vzdáleném počítači
 • Šarata Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích Referát
 • Šašak Ján (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach): Spracovanie masívnych lidarových dát pre použitie v GIS Referát
 • Ševčík Michal (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Tvorba nástrojov GIS pre podporu krajinno-ekologického výskumu Referát
 • Vícha Pavel (VŠB-TUO): Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2012-2013