GISáček 2013

ISBN 978-80-248-3009-4

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky

Editor: Jan Růžička

Referáty publikované na konferenci GISáček 2013 nebyly recenzovány.

Bakalářské práce

 • Tomáš Burian (Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)): Rozšíření interpolačních nástrojů v R Project o modely nejistoty Referát
 • Jiří Čagánek (VŠB-TUO): Využití geoinformačních technologií v multimediálním systému pro oblast horolezectví
 • Vojtěch Cícha (Univerzita Palackého v Olomouci): Správa, analýza a prezentace zdravotnických prostorových dat pomocí R Referát Prezentace
 • Barbora Handrychová (Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Metody rekonstrukce krajiny
 • Václav Jůna (ZČU, FAV, KMA, Geomatika): Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu Prezentace
 • Kateřina Konečná (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě Referát Prezentace
 • Silvia Lacková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny Referát Prezentace
 • Barbora Langrová (Univerzita Palackého v Olomouci): Statistické vyhodnocení zatížení križovatek v Olomouci
 • Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice Referát Prezentace
 • Marek Mitana (VŠB-TU Ostrava): Optimalizace interpolační metody pro monitoring koncentrace vybraných plynů Prezentace
 • Veronika Nevtípilová (Univerzita Palackého v Olomouci): Testování neuronových sítí po prostorovou interpolaci v softwaru GRASS GIS Prezentace
 • Klára Ondráková (VŠB - TUO): Pasportizace území obce Referát Prezentace
 • Matúš Rusnák (Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, Slovenská republika): Vývoj nezamestnanosti v regiónoch Slovenska od roku 1997 Referát Prezentace
 • Vladislav Svozilík (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Geokódování prostorových informací na stránkách institutu geoinformatiky a jejich publikace na webu Referát Prezentace
 • Stanislava Zagrapanová (Katolícka univerzita Ružomberok): Analýza rozmiestnenia drevených kostolov na Slovensku Referát Příloha 1 Příloha 2 Prezentace
 • Diplomové práce

 • Marek Adamec (Univerzita Palackého v Olomouci): Návrh a realizace nástroje automatické aktualizace využití území v prostředí ArcGIS Referát Prezentace
 • Patrik Babiš (VŠB - TU Ostrava): Optimalizácia databázy štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane pre potreby kartografickej vizualizácie Prezentace
 • Peter Bandura (Unviverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie): Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy Referát Prezentace
 • Jiří Brychta (UJEP FŽP): Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů
 • Viktória Čakurdová (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia prvkov lesníckeho mapovania s využitím údajov leteckého DPZ Referát Prezentace
 • Jakub Chovan (VŠB-TUO): Extrakcia línie stoku vody z rozptýlených dát
 • Helena Doubravová (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě
 • Vojtěch Dubrovský (VŠB-TUO): Webová aplikace pro stahování vektorových katastrálních dat
 • Michael Havlík (UP Olomouc): Časoprostorová analýza vybraných onemocnění v Olomouckém kraji Referát Prezentace
 • Martin Kalivoda (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Zhodnotenie presnosti výpočtu parciálnych derivácií prvého rádu z TIN Referát Prezentace
 • Juraj Kisztner (VSB-TUO): Transparent City Prezentace
 • Martin Klícha (UP Olomouc): Nástroj pro optimalizaci stavby tratí pro orientační běh. Referát Prezentace
 • Pavel Krajčí (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie): Závislosť rozloženia snehovej pokrývky od morfometrických parametrov reliéfu vo vybranej časti Žiarskej doliny. Referát
 • David Kubáň (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS Referát Prezentace
 • Dušan Maďar (VŠB-TU Ostrava): Vývoj nástroja pre automatické generovanie farebného tieňovaného reliéfu s textúrou Referát Prezentace
 • David Navrátil (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava): Návrh metodiky stanovování povodňových zón pomocí hydrodynamických numerických modelů Prezentace
 • Markéta Návratová (VŠB-TUO): Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011
 • Tomáš Pelc (Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze): Odhad kvantitativních parametrů vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie Referát Prezentace
 • Mário Perinaj (Technická univerzita vo Zvolene): Zmeny bylinnej etáže v rámci vývojového cyklu jedľovej bučiny na andezite
 • Václav Plíhal (Mendelova univerzita v Brně): Participativní GIS v krajinném a územním plánování Referát Prezentace
 • Jan Procházka (Univerzita Palackého v Olomouci): Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému Referát Prezentace
 • Alexandra Rášová (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Pravdepodobná viditeľnosť a fuzzy viditeľnosť: modelovanie neistoty a neurčitosti analýz viditeľností Referát Prezentace
 • Jiří Ševčík (VŠB-TU Ostrava): Mapování značení turistických tras na Lysou horu Referát Prezentace
 • Martin Tesař (Masarykova univerzita, Fakulta informatiky): Vyhledávač tras pro jízdu na horském kole a interaktivní mapové vrstvy pro mtbmap.cz
 • Jan Trčka (VŠB-TUO): Vývoj dopravní obslužnosti v ČR ve vybraných obdobích Referát Prezentace
 • Jan Vyhlídal (VŠB-TUO): Mapování a analýza hipostezek v Moravskoslezském kraji Prezentace
 • Johana Zacharová (Univerzita Jana E. Purkyně, Fakulta životního prostředí): Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Prezentace
 • Postery

 • David Baroš (VŠB-TUO): Sledování dynamiky plošného rozsahu bezlesí na území NP Podyjí v letech 1992 - 2008 Referát
 • Jiří Brychta (UJEP FŽP): Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů
 • Barbora Handrychová (Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Metody rekonstrukce krajiny
 • Daniel Kubinský (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko): AnalýzA zmien reliéfu dna VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ vodnej nádrže
 • Martin Panák (Univerzita Komenského v Bratislave): Využitie nástrojov pre rádiometrickú korekciu digitálneho obrazu DPZ Referát
 • Jan Procházka (Univerzita Palackého v Olomouci): Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému Referát Prezentace
 • Alexandra Rášová (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Pravdepodobná viditeľnosť a fuzzy viditeľnosť: modelovanie neistoty a neurčitosti analýz viditeľností Referát Prezentace
 • Václav Švidernoch (VŠB-TU Ostrava): Statistické zpracování dopravních dat
 •