GISáček 2014

ISBN 978-80-248-3440-5

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky

Editor: Jan Růžička

Referáty publikované na konferenci GISáček 2014 nebyly recenzovány.

Bakalářské práce

 • Lucie Bartošová (Univerzita Palackého Olomouc): Vizualizace vybraných částí nového územního plánu města Olomouce
 • Henrich Bernát (VŠB-TU Ostrava): Lokalizace starých důlních děl z historických podkladů Referát Prezentace
 • Monika Bláhová (Masarykova univerzita): Mapová aplikace pro fotograficky zajímavá místa v okolí Brna Referát Prezentace
 • Dana Durchánková (VŠB-TUO): Zaměření hrobových míst a tvorba webové mapové aplikace Prezentace
 • Václav Fröhlich (VŠB-TUO): Analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky Referát Prezentace
 • Markéta Holá (Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová
 • Marie Hrudičková (Univerzita Palackého v Olomouci): Změny vegetačního pokryvu v CHKO Litovelské Pomoraví Referát Prezentace
 • Martin Jindra (Univerzita Palackého v Olomouci): Změny sítě veřejné linkové dopravy Olomouckého kraje od roku 1980 Referát Prezentace
 • Václav Kajgr (VŠB-TU Ostrava): Mapování výskytu vážek Referát Prezentace
 • Jan Kantor (Masarykova Univerzita): Návrh kompozice mapových výstupů pro účely vizualizace dat Stavebního a Technologického pasportu MU Referát Prezentace
 • Iveta Kluzová (Masarykova Univerzita): Návrh a testování vybrané kartografické vizualizace Integrovaného záchranného systému Referát Prezentace
 • Róbert Kostolný (VŠB-TUO): Dlhodobé porovnanie kvality výsledkov techniky dvojitých diferencií a techniky PPP pre účely GPS meteorológie Referát Prezentace
 • Tomáš Králík (Univerzita Palackého v Olomouci): Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka Referát Prezentace
 • Daniel Pražák (VŠB - TUO): Zpracování a vizualizace fenologických dat Referát Prezentace
 • Jan Příborský (Univerzita Palackého v Olomouci): Mapa budov a zařízení v majetku Statutárního města Olomouce Referát Prezentace
 • Lenka Putalová (Univerzita Palackého v Olomouci): Analýza mentálnej mapy Afriky žiakov gymnázií v Českej republike a na SLovensku Prezentace
 • Ivo Šajer (VŠB-TUO): Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu Referát Prezentace
 • Adam Schreier (VSB-TUO): Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Referát Prezentace
 • Jan Šimbera (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta): Vymezování funkčních regionů v prostředí GIS
 • Jiří Stejskal (VŠB-TUO): Správa geodat městského úřadu postavená na open source Referát Prezentace
 • Petr Šugar (VŠB-TUO): Informační systém geologických sbírek Prezentace
 • Vojtěch Zlý (VŠB-TU Ostrava): Zpracování dopravních dat v prostředí prostorové databáze Referát Prezentace
 • Diplomové práce

 • Martin Kalivoda (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Tvorba nástrojov na optimalizáciu nepravidelných trojuholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu Referát Prezentace
 • Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Využití technologie Kinect v oblasti navigace tělesně postižených osob Referát Prezentace
 • Jan Komárek (Česká zemědělská univerzita v Praze): Vyhodnocení topografických dat pro účely precizního zemědělství v podmínkách ČR Referát Prezentace
 • Václav Kostka (VŠB-TUO): Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava Prezentace
 • Radka Matoláková (VŠB-TUO): Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb Prezentace
 • Martin Matuszczyk (VŠB - TUO): Monitoring cen nemovitostí z inzerce realitního portálu Referát Prezentace
 • Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Slovenská Ľupča Referát Prezentace
 • Markéta Solanská (Univerzita Palackého v Olomouci): Synchronizace a replikace geodat v prostředí Esri platformy Referát Prezentace
 • Jana Straková (VŠB-TUO): Analýza priestupkov z dát Mestskej polície v Ostrave Referát Prezentace
 • Jan Tesla (VŠB-TUO): Prostorová analýza dat dopravních nehod v České republice Referát Prezentace
 • Michal Zimmermann (Masarykova univerzita): Možnosti dolování a vizualizace dat ze sociálních sítí Referát Prezentace
 • Postery

 • Radim Balner (VŠB-TUO): Návrh mapového podkladu pro tematické mapy chráněné krajinné oblasti Poodří Referát
 • Dominika Dunčková (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): ArcGIS Online ako nástroj tvorby jednoduchého IS obce Referát
 • Marek Gajdečka (VŠB-TUO): Analýza návštěvnosti Krkonošského národního parku
 • Barbora Handrychová (FŽP UJEP): Rekonstrukce hydrografické sítě v oblastech s povrchovou těžbou uhlí s využitím starých map
 • Alexandra Jarna (VSB TU Ostrava): Geomorfologie glaciální a neglaciální krajiny v horských oblastech; testování procesů formování s využitím popisu pomocí GIS Prezentace
 • Jan Juráš (VŠB-TUO): Vyhodnocení budov z digitálních leteckých snímků detekcí a klasifikací založenými na objektech
 • Ján Karas (VŠB-TUO): Modal split pre dojížďku do zaměstnání - nabídka a realita v roce 2011 Referát Prezentace
 • Eva Klajblová (VŠB-TUO): Zpracování a vizualizace fenologických a epidemiologických dat v Plzeňském kraji
 • Kateřina Konečná (VŠB-TUO): Časoprostorová analýza hlášení závad v Jihlavě
 • Lenka Kožáková (VŠB-TU Ostrava): SMERY MIGRAČNÝCH POHYBOV DO/Z KRAJSKÝCH MIEST ČR
 • Jiří Kučera a kol. (Masarykova univerzita): Analýza viditelnosti
 • Marek Mitana (VŠB-TU Ostrava): Prostorová analýza drogové problematiky v Ostravě
 • Boris Navrátil (VŠB-TUO): Analýza vývoje krajinného pokryvu v CHKO Poodří Referát Prezentace
 • Martin Panák (Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ): Spracovanie dát získaných z fotogrametrických a bezpilotných lietadiel
 • Radka Poláková (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Vyhľadávanie najefektívnejšej trasy v komunikačných sieťach s využitím projektu pgRouting Referát
 • Martin Taichman (VŠB-TUO): Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k PostGIS a ArcSDE
 • Monika Večerková (VŠB-TUO): Věrohodnost lokalizace železničních přejezdů v datech OpenStreetMap
 • Li Zhong (University of Singapore): Fuzzy logic in intelligent adaptable systems Prezentace
 •