GIS OSTRAVA 2008

VŠB - TU OSTRAVA, 27. - 30. 1. 2008

Seznam článků dle sekcí/List of paper by sections

Úvodní přednášky/Open papers
Postery/Posters


Aplikační blok/Application section

Data pro GIS
GIS ve veřejné správě
Aktuální problémy GIS
GIS v ochraně životního prostředí
GIS v hornictví a geologii
GIS v dopravě
GIS ve vodním hospodářství

Výzkumný blok/Research section

Open GIS, Open Source GIS
Multiagent Systems, Ontology and Semantic Web
GeoWeb, Web Services
Modelling, simulation, TimeGIS
Remote Sensing and Photogrammetry
Spatial Databases
Visualisation


Úvodní přednášky/Opening Papers

Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Rapant, P. 15 LET V GEOINFORMATICE
15 YEARS IN GEOINFORMATICS
2 Konecny, G. ISSUES IN DIGITAL MAPPING

Top


Data pro GIS

Chairman: RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Adamják, M. AKTUALIZÁCIA VEKTOROVÝCH MODELOV VYSOKÉHO ROZLIŠENIA
2 Ardielli, J., Horák, J. , Kostelníček, J. & Krmíček, M. MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL
3 Bayer, T. & Šíp, M. APLIKACE SKELETONU PŘI AUTOMATIZOVANÉ KARTOGRAFICKÉ GENERALIZACI
4 Čepek, A. & Kostelecký, J. PŘÍPRAVA VYROVNÁNÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU S-JTSK/05
5 Dolanský, T. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI DMT Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S POZEMNÍMI MĚŘENÍMI
6 Miřijovský, J. HODNOCENÍ PODMÍNEK VYUŽITELNOSTI SYSTÉMU GPS JAKO ZDROJE GEOGRAFICKÝCH DAT PRO GIS V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
7 Souček, P. NIVELAČNÍ POŘADY V GOOGLE EARTH
8 Cajthaml, J. & Krejčí, J. VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY
9 Čerba, O., Horák, P., Ježek, J., Kafka, Š., Mildford, T. & Sedlář, P. PROJEKT HUMBOLDT: CESTA K IMPLEMENTACI ESDI
10 Lieskovský, T. & Faixová Chalachanová, J. PRÍPRAVA ZDROJOVÝCH DÁT NA PREDIKČNÉ MODELOVANIE V ARCHEOLÓGII
11 Špaček, V. & Bala, P. ŘEŠENÍ INTERGRAPH PRO PUBLIKACI GEODAT A METADAT STANDARDNÍMI WEBOVÝMI SLUŽBAMI
12 Zedníčková, D. ORTOFOTOMAPOU TO ZAČÍNÁ A SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM KONČÍ…
13 Zeumerová, Z. & Reťkovský, B. 3D VIZUALIZÁCIA A GIS RIEŠENIE PRE KOMPRESOROVÉ STANICE

Top


GIS ve veřejné správě

Chairman: doc. Dr.Ing. Bronislava HORÁKOVÁ
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Kafka, Š. METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY
2 Valdová, I. & Kratochvíl, J. VYUŽITÍ DAT A SLUŽEB KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO GIS
3 Janečka, K. ZAJIŠTĚNÍ KONZISTENCE PROSTOROVÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
4 Hala, M & Hrabík, T. MOŽNOSTI GIS PŘI OPTIMALIZACI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB GIS
5 Prager, M. & Maršík, V. VYUŽITÍ ORCHESTRACE SLUŽEB PRO ŘEŠENÍ ÚLOH V RÁMCI ISKŘ
6 Sikora, M., Hasalík, S., Zedníčková, D. & Holeček, R. 3D MODEL ORTOFOTOMAPY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
7 Holeček, R. 3D VIZUALIZACE TERRA V ROCE 2007

Top


Aktuální problémy GIS

Chairman: doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Čada, V. ZPŘESŇUJÍCÍ TRANSFORMACE - NEPŘEKONATELNÝ PROBLÉM PRO GIS ÚROVNĚ POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU?
2 Kaňok, J. CHYBY V MAPOVÝCH VÝSTUPECH OVLIVŇUJÍCÍ ČTENÍ, INTERPRETACI ZNÁZORNĚNÝCH JEVŮ A NÁSLEDNĚ ROZHODOVACÍ PROCES
3 Nožka, J. MOŽNOSTI POKROČILÉ VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ ARCGIS DESKTOP
4 Renčo, T. & Mlynáriková, J. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PROJEKTU AQIS - PROBLEMATIKA EFEKTÍVNEHO SPRACOVANIA DÁT DO GIS-U
5 Víchová, Z. & Voženílek, V. ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ STUDIA GEOINFORMATIKY NA UP OLOMOUC

Top


GIS v ochraně životního prostředí

Chairman: doc. RNDr. Jaromír KOLEJKA, CSc.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. REVIDOVANÁ PODROBNÁ MAPA ZTRÁTY PŮDY PRO ÚZEMÍ ČR
2 Orlitová, E. CASCADOSS - PŘEHLED OPEN SOURCE GEOINFORMAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3 Pechanec, V. & Kiliánová, H. GIS - NÁSTROJ PRO STUDIUM EKOTONŮ
4 Skokanová, H., Havlíček, M. & Svoboda, J. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU MSM 6293359101, ČÁSTI KVANTITATIVNÍ ANALÝZA DYNAMIKY VÝVOJE KRAJINY ČR

Top


GIS v hornictví a geologii

Chairman: doc. RNDr. František STANĚK, Ph. D.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Blišťan, P. GIS BANSKÉHO PODNIKU AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PRE MODELOVANIE PREJAVOV BANSKEJ ČINNOSTI
2 Ličev, L. VIZUALIZACE PROCESU MĚŘENÍ SYSTÉMEM FOTOM 2007
3 Kajzar, V., Doležalová, H., Staš, L. Souček, K. & Šimkovičová, J. SLEDOVÁNÍ FÁZÍ ZMĚN POVRCHU NAD DOBÝVANÝMI LOŽISKY SEDIMENTÁRNÍHO TYPU

Top


GIS v dopravě

Chairman: doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Hrkút, P. & Kršák, E. OPERATÍVNE RIADENIE A NAVIGÁCIA ZÁSAHOVÝCH VOZIDIEL HASIČSKÉHO ZBORU POMOCOU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU S DISTRIBUOVANOU ARCHITEKTÚROU
2 Matis, P. SPOJENIE GIS PROSTRIEDKOV A METAHEURISTIK PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZDY INTRAVILÁNE MIEST
3 Vlčinský, J. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ LOKALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCH INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ POLICIE ČR
4 Šeděnková, M., Horák, J. & Fojtík, D. TVORBA DATABÁZE DOPRAVNÍCH SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Top


GIS ve vodním hospodářství

Chairman: RNDr. Jan UNUCKA, Ph.D.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Pászto, V. HYDROLOGICKÝ ATLAS BEČVY - KOMPLEXNÍ POHLED NA VODU V KRAJINĚ
2 Juříkovská, L. & Šeděnková, M. ODHAD PLOŠNÝCH SRÁŽEK PRO POVODÍ ŘEKY OLŠE
3 Švec, M. GIS A ZMĚNY V KRAJINĚ PRO SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELY
4 Unucka, J., Hanzlová, M., Židek, D. & Adamec, M. MODELOVÁNÍ VLIVU LESA NA SRÁŽKOODTOKOVÉ VZTAHY S POMOCÍ GIS
5 Hazlinger, M. POUŽITE MODELU HEC-RAS PŘI MODELOVÁNÍ POVODŇOVEJ HROZBY V POVODÍ STUPÁVKY

Top


Open GIS, Open Source GIS

Chairman: prof. Ing. Aleš ČEPEK
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Bezděk, J., Jedlička, K., Ježek, J. & Petrák, J. OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA
2 Ožana, R. & Horáková, B. ACTUAL STATE IN DEVELOPING GEONETWORK OPENSOURCE AND METADATA NETWORK STANDARDIZATION
3 Landa, M. NEW GUI FOR GRASS GIS BASED ON WXPYTHON

Top


Multiagent Systems a Ontology and Semantic Web

Chairman: Ing. Pavel DĚRGEL, Ph. D.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Fuks, P. & Hrubá, L. OBJECT-ORIENTED ROAD INFRASTRUCTURE FOR AGENT-BASED TRAFFIC SIMULATION
2 Hrubá, L., Rapant, P., Ďuráková, D. & Číhalová, M. BUILDING TRAFFIC INFRASTRUCTURE ONTOLOGY FOR MAS
3 Košinár, M., Kohut, O. & Takács BRAIN ARCHITECTURE AND DECISION MAKING OF INTELLIGENT AGENTS IN MAS

Top


GeoWeb, Web Services

Chairman: Ing. Mgr. Otakar ČERBA
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Čerba, O. APPLICATION OF MARKUP LANGUAGES IN CARTOGRAPHY
2 Szczepanek, R. SVG FOR WEBGIS
3 Honzík, V. & Dolanský, T. AJAX TECHNOLOGIES APPLICATION FOR GEODATA PUBLISHING ON INTERNET
4 Čepický, J. OGC WPS AND IT´S USAGE
5 Vavroš, P., Horák, J., Stromský, J., Orlík, A., Hanzlová, M., Unucka, J. & Rapantová, N. TANDEM DSS - THE PROTOTYPE OF DISTRIBUTED HYDRO-INFORMATION SYSTEM
6 Manunta, P., Deflorio, A. & Stutte, J. WEBGIS 3D AND INTERACTIVE LOCATOR MODULE FOR MANAGEMENT AND PROMOTION OF NATURAL AREAS
7 Čerba, O. CAN EVERYBODY WORK WITH MAPS ON THE INTERNET?

Top


Modelling, simulation, TimeGIS

Chairman: RNDr. Tomáš HLÁSNY, Ph.D.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Hlásný, T. PROBLÉM PRIESTOROVEJ AUTOKORELÁCIE PŘI ANALÝZE PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV
THE PROBLEM OF SPATIAL AUTOCORRELATION IN SPATIAL DATA ANALYSIS
2 Vizi, L. DATA INTEGRATION IN SPATIAL MODELLING
3 Grill, S., Meier, K., Vorel, J., Čtyroký, J. & Drda, F. SIMULATION AND ASSESSMENT MODEL OF URBAN DEVELOPMENT
4 Horák, J., Šeděnková M. & Ivan, I. MODELLING OF TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR MUNICIPALITIES OF THE CZECH REPUBLIC
5 Rapant, L., Vašatová, A. & Drozdová, M. TRAFFIC FLOW MODELLING BY CELLULAR AUTOMATA
6 Burian, J. GIS ANALYTICAL TOOLS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF URBAN PROCESSES
7 Kadlčíková, J. & Tuček, P. HODNOCENÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ INTERPOLAČNÍCH METOD PŘI MODELOVÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ RELIÉFU
EVALUATION OF PARAMETERS SETTING IN INTERPOLATING METHODS BY MODELING OF DIFFERENT TYPE OF RELIEF
8 Pacina, J. AUTOMATIZOVANÉ VYMEZOVÁNÍ HRANIC ELEMENTÁRNÍCH FOREM GEORELIÉFU V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
AUTOMATED BORDER DELIMITATION OF ELEMENTARY FORMS OF GEORELIEF AS A PART OF GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTEM
9 Poudel, K. URBAN GROWTH AND LAND USE CHANGE IN THE HIMALAYAN REGION
10 Majlingová, A. & Vida, T. POSSIBILITIES OF FOREST FIRE MODELING IN SLOVAK CONDITIONS
11 Gandomkar, A. THE USE OF GIS IN ESTIMATING THE REAL CAPACITY OF RAIN EROSION
12 Jedlička, K. GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTEM - USE CASES

Top


Remote Sensing and Photogrammetry

Chairman: doc. Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Halounová, L., Horák, J., Hanzlová, M. & Unucka, J. CLASSIFICATION OF TIME CHANGES IN SPOT DATA FOR RAINFALL-RUNOFF MODELS
2 Knechtlová, B. & Hlaváčová, I. DEFORMATION MAPPING IN THE NORTHERN-BOHEMIAN COAL BASIN BY MEANS OF RADAR INTERFEROMETRY
3 Maj, K., Pabisiak, P. & Stepień, G. DETECTION AND IDENTIFICATION OF OBJECTS IN APPLICATIONS OF GIS

Top


Spatial Databases Chairman: doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Szczepanek, R. OPTIMIZATION OF DATABASE STRUCTURE FOR HYDROMETEOROLOGICAL MONITORING SYSTEM

Top


Visualisation

Chairman: prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc.
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Vondráková, A. CITY POPULATION MOVEMENT AND ITS CARTOGRAPHIC VISUALIZATION
2 Pánek, J. A VIRTUAL PROJECT OF THE HRANICKO MICROREGION
3 Šmída, J. ASPECTS OF ELECTRONIC ATLAS CREATION
4 Jenčo, M. DETECTION OF SINGULARITIES BY USING DEM TOOLS

Top


Posterová sekce/Poster section

Chairman: Ing. Monika ŠEDĚNKOVÁ
Pořadí/No. Autoři/Authors Název/Title
1 Berková, V. GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU
2 Burian, J. GIS ANALYTICAL TOOLS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF URBAN PROCESSES
3 Čerba, O., Baranová, M., Čada, V. & Jedlička, K. ATLAS OF INTERNATIONAL RELATIONS
4 David, V. METODIKA STANOVENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA V MALÝCH POVODÍCH
5 Dzuráková, M. & Drbal, K. RESERVOIRS AT THE FLOOD AND EROSION CONTROL SYSTEM IN THE OPAVA RIVER BASIN
6 Fifernová, M., Kondrová, L. & Tomas, R. REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
7 Fuchs, M., Hoffmann, R. & Schwonke, F. OPENGIS APPLICATION IN GEOSCIENTIFIC PROJECTS - EXEMPLIFICATION YEMEN
8 Hanuš, J., Malenovský, Z., Homolová, L. Kaplan, V., Lukeš, P. & Cudlín, P. POTENTIALS OF THE VNIR AIRBORNE HYPERSPECTRAL SYSTEM AISA EAGLE
9 Hanzlová, M. & Kotlíková, O. LAND COVER CHANGES IN BELA CATCHMENT USING EO DATA
10 Havlíček, M. ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY V BRNĚ A OKOLÍ
11 Ippolitov, V. EARTH OBSERVING DATA – FROM RESEARCH TO PRACTICAL APPLICATIONS
12 Jůzl, L. GEOGRAPHIC DATA FOR THE VYSOCINA REGION IN GIS TECHNOLOGIES 2008
13 Kaňuk, J. & Koco, Š. MAPPING THE AREAS OF BLOCKS OF FLATS WITH CORINE LAND COVER DATABASE AND GIS
14 Kenderessy, P. & Lieskovský, J. MAPOVANIE HLAVNÝCH ZDROJOV ZNECISTENIA A ICH TRANSPORT V PRIESTORE V4
15 Kondrová, L., Čejchanová, A. & Tomas, R. A HISTORICAL GEOLOGICAL MAP OF THE CZECH REPUBLIC FROM THE FIRST HALF OF 19th CENTURY
16 Krejčí, J. & Cajthaml, J. PRESENTATION OF WEB MAP PORTAL FOCUSED ON OLD MAPS
17 Kusendová, D., Bačík, V. & Tomášiková, V. THE DEMOGRAPHIC DATA PUBLICATION ON THE INTERNET - AN IMPORTANT TOOL FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION?
18 Landa, M. NEW GUI FOR GRASS GIS BASED ON WXPYTHON
19 Majlingová, A. & Vida, T. POSSIBILITIES OF FOREST FIRE MODELING IN SLOVAK CONDITIONS
20 Marek, L. THE ERROR ESTIMATION USED FOR THE MODELLING OF THE NATURAL HAZARDS WITH HELP OF SOFTWARE R
21 Orlitová, E. CASCADOSS - PŘEHLED OPEN SOURCE GEOINFORMAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
22 Pauditšová, E. & Pauditš, P. GIS A ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILIBY V PROJEKTOCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA SLOVENSKU
23 Pírková, I., Novotný, I. & Papaj, V. SOWAC GIS – NÁSTROJ PRO RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ PEDOLOGICKÝCH DAT V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
24 Sedláriková, R. & Mulková, M. THE LANDSCAPE CHANGES VISUALISATION
25 Švach, R. & Orinčák, M. GIS AND SIMULATION PROGRAM APPLICATION IN CRISIS SITUATION OF NATURAL CHARACTER

Top