GIS OSTRAVA 2008

VŠB - TU OSTRAVA, 27. - 30. 1. 2008

Seznam příspěvků/List of papers

Číslo článku/Number Autoři/Authors Název/Title Sekce/Session
1 Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. REVIDOVANÁ PODROBNÁ MAPA ZTRÁTY PŮDY PRO ÚZEMÍ ČR
REVISED SOIL LOSS MAP OF THE CZECH REPUBLIC
GIS v ochraně životního prostředí
2 Jedlička, K. GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTEM - USE CASES Modelling, simulation, TimeGIS
3 Hazlinger, M. POUŽITE MODELU HEC-RAS PŘI MODELOVÁNÍ POVODŇOVEJ HROZBY V POVODÍ STUPÁVKY
USING OF „HEC-RAS“ MODEL FOR ESTIMATING OF FLOOD HAZARD IN THE STUPAVKA RIVER BASIN
GIS ve vodním hospodářství
4 Ippolitov, V. EARTH OBSERVING DATA – FROM RESEARCH TO PRACTICAL APPLICATIONS Postery/Posters
5 Vondráková, A. CITY POPULATION MOVEMENT AND ITS CARTOGRAPHIC VISUALIZATION Visualisation
6 Víchová, Z. & Voženílek, V. ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ STUDIA GEOINFORMATIKY NA UP OLOMOUC Aktuální problémy GIS
8 Juříkovská, L. & Šeděnková, M. ODHAD PLOŠNÝCH SRÁŽEK PRO POVODÍ ŘEKY OLŠE
ESTIMATION OF PRECIPITATION IN THE WATERSHED OLSE
GIS ve vodním hospodářství
9 Holeček, R. 3D VIZUALIZACE TERRA V ROCE 2007
TERRA 3D VISUALISATION IN YEAR 2007
GIS ve veřejné správě
10 Konecny, G. ISSUES IN DIGITAL MAPPING Úvodní přednášky/Open papers
11 Matis, P. SPOJENIE GIS PROSTRIEDKOV A METAHEURISTIK PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZDY INTRAVILÁNE MIEST
APPLICATION OF GIS TOOLS AND METAHEURISTICS FOR THE SOLUTION OF STREET ROUTING PROBLEMS
GIS v dopravě
12 Čerba, O. APLIKACE ZNAČKOVACÍCH JAZYKŮ V KATROGRAFII
APPLICATION OF MARKUP LANGUAGES IN CARTOGRAPHY
GeoWeb, Web Services
13 Čerba, O. MŮŽE KDOKOLIV PRACOVAT S MAPAMI NA INTERNETU?
CAN EVERYBODY WORK WITH MAPS ON THE INTERNET?
GeoWeb, Web Services
14 Čerba, O., Baranová, M., Čada, V. & Jedlička, K. ATLAS MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
ATLAS OF INTERNATIONAL RELATIONS
Postery/Posters
15 Čerba, O., Horák, P., Ježek, J., Kafka, Š., Mildford, T. & Sedlář, P. PROJEKT HUMBOLDT: CESTA K IMPLEMENTACI ESDI
PROJECT HUMBOLDT: THE WAY TO IMPLEMENTATION OF ESDI
Data pro GIS
17 Knechtlová, B. & Hlaváčová, I. MAPOVÁNÍ DEFORMACÍ V SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVI POMOCÍ RADAROVÉ INTERFEROMETRIE
DEFORMATION MAPPING IN THE NORTHERN-BOHEMIAN COAL BASIN BY MEANS OF RADAR INTERFEROMETRY
Remote Sensing and Photogrammetry
18 Cajthaml, J. & Krejčí, J. VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Data pro GIS
19 Poudel, K. URBAN GROWTH AND LAND USE CHANGE IN THE HIMALAYAN REGION Modelling, simulation, TimeGIS
20 Szczepanek, R. SVG FOR WEBGIS GeoWeb, Web Services
21 Szczepanek, R. OPTIMIZATION OF DATABASE STRUCTURE FOR HYDROMETEOROLOGICAL MONITORING SYSTEM Spatial Databases
22 Pechanec, V. & Kiliánová, H. GIS - NÁSTROJ PRO STUDIUM EKOTONŮ
GIS - TOOL FOR STUDY OF ECOTONS
GIS v ochraně životního prostředí
23 David, V. METODIKA STANOVENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA V MALÝCH POVODÍCH Postery/Posters
24 Miřijovský, J. HODNOCENÍ PODMÍNEK VYUŽITELNOSTI SYSTÉMU GPS JAKO ZDROJE GEOGRAFICKÝCH DAT PRO GIS V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
SURVEY OF CONDITIONS ABOUT THE UTILITY OF A GPS SYSTÉM AS A SOURCE OF GEOGRAPHICAL DATA IN THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK
Data pro GIS
25 Čepický, J. OGC WPS A JEHO VYUŽITÍ
OGC WPS AND IT´S USAGE
GeoWeb, Web Services
26 Dolanský, T. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI DMT Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S POZEMNÍMI MĚŘENÍMI Data pro GIS
27 Renčo, T. & Mlynáriková, J. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PROJEKTU AQIS - PROBLEMATIKA EFEKTÍVNEHO SPRACOVANIA DÁT DO GIS-U
THE CASE STUDY OF AQIS PROJECT - ISSUES OF EFFECTIVE WAY OF THE GIS DATA PROCESSING
Aktuální problémy GIS
28 Kafka, Š. METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY
CZECH MINISTRY OF THE METADATA PORTAL
GIS ve veřejné správě
29 Janečka, K. ZAJIŠTĚNÍ KONZISTENCE PROSTOROVÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ENSURING OF CONSISTENCE OF SPATIAL DATA IN THE INFORMATION SYSTEM OF CADASTRE
GIS ve veřejné správě
30 Sikora, M., Hasalík, S., Zedníčková, D. & Holeček, R. 3D MODEL ORTOFOTOMAPY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
3D MODEL OF ORTHOPHOTO MAP OF MORAVIAN-SILESIAN REGION
GIS ve veřejné správě
31 Hala, M & Hrabík, T. MOŽNOSTI GIS PŘI OPTIMALIZACI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
GIS POTENTIAL FOR OPTIMIZING OF PUBLIC SERVICES DELIVERING
GIS ve veřejné správě
33 Vlčinský, J. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ LOKALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCH INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ POLICIE ČR
PROCESSING AND UTILIZATION OF DIGITALLY LOCALIZED TRAFFIC INFORMATION AT CZECH POLICE
GIS v dopravě
34 Kadlčíková, J. & Tuček, P. HODNOCENÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ INTERPOLAČNÍCH METOD PŘI MODELOVÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ RELIÉFU
EVALUATION OF PARAMETERS SETTING IN INTERPOLATING METHODS BY MODELING OF DIFFERENT TYPE OF RELIEF
Modelling, simulation, TimeGIS
35 Bayer, T. & Šíp, M. APLIKACE SKELETONU PŘI AUTOMATIZOVANÉ KARTOGRAFICKÉ GENERALIZACI
CARTOGRAPHIC GENERALIZATION OF PLANAR SHAPES USING SKELETON
Data pro GIS
36 Pacina, J. AUTOMATIZOVANÉ VYMEZOVÁNÍ HRANIC ELEMENTÁRNÍCH FOREM GEORELIÉFU V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
AUTOMATED BORDER DELIMITATION OF ELEMENTARY FORMS OF GEORELIEF AS A PART OF GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTEM
Modelling, simulation, TimeGIS
37 Pászto, V. HYDROLOGICKÝ ATLAS BEČVY - KOMPLEXNÍ POHLED NA VODU V KRAJINĚ
HYDROLOGIC ATLAS OF THE BEČVA RIVER - COMPLEX VIEW OF WATER IN LANDSCAPE
GIS ve vodním hospodářství
38 Krejčí, J. & Cajthaml, J. PRESENTATION OF WEB MAP PORTAL FOCUSED ON OLD MAPS Postery/Posters
40 Pánek, J. A VIRTUAL PROJECT OF THE HRANICKO MICROREGION Visualisation
41 Jenčo, M. DETECTION OF SINGULARITIES BY USING DEM TOOLS Visualisation
42 Grill, S., Meier, K., Vorel, J., Čtyroký, J. & Drda, F. SIMULATION AND ASSESSMENT MODEL OF URBAN DEVELOPMENT Modelling, simulation, TimeGIS
43 Burian, J. VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ GIS PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ URBANIZAČNÍCH PROCESŮ
GIS ANALYTICAL TOOLS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF URBAN PROCESSES
Modelling, simulation, TimeGIS
44 Marek, L. VYUŽITÍ STANOVENÍ PŘESNOSTI DIGITÁLNÍCH DAT K MODELOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH JEVŮ V SOFTWARU R
THE ERROR ESTIMATION USED FOR THE MODELLING OF THE NATURAL HAZARDS WITH HELP OF SOFTWARE R
Postery/Posters
45 Hrkút, P. & Kršák, E. OPERATÍVNE RIADENIE A NAVIGÁCIA ZÁSAHOVÝCH VOZIDIEL HASIČSKÉHO ZBORU POMOCOU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU S DISTRIBUOVANOU ARCHITEKTÚROU GIS v dopravě
46 Souček, P. NIVELAČNÍ POŘADY V GOOGLE EARTH
LEVELING LINES IN GOOGLE EARTH
Data pro GIS
47 Švach, R. & Orinčák, M. APLIKÁCIA GIS A SIMULAČNÝCH PROGRAMOV V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH PRÍRODNÉHO CHARAKTERU
GIS AND SIMULATION PROGRAM APPLICATION IN CRISIS SITUATION OF NATURAL CHARACTER
Postery/Posters
48 Čada, V. ZPŘESŇUJÍCÍ TRANSFORMACE - NEPŘEKONATELNÝ PROBLÉM PRO GIS ÚROVNĚ POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU?
SUPPLEMENTAL PRECISE TRANSFORMATION - AN IMPASSABLE PROBLEM FOR IS AT LEVEL OF LAND DATA MODEL ?
Aktuální problémy GIS
50 Kaňok, J. CHYBY V MAPOVÝCH VÝSTUPECH OVLIVŇUJÍCÍ ČTENÍ, INTERPRETACI ZNÁZORNĚNÝCH JEVŮ A NÁSLEDNĚ ROZHODOVACÍ PROCES
ERRORS IN MAPS OUTCOMES AFFECTING THE READING, INTERPRETATION OF THE ILLUSTRATED FEATURES AND CONSEQUENTLY A DECISION PROCESS
GIS ve veřejné správě
51 Valdová, I. & Kratochvíl, J. VYUŽITÍ DAT A SLUŽEB KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO GIS
USE OF DATA AND SERVICES OF THE CADASTRE OF REAL ESTATES FOR GIS
GIS ve veřejné správě
52 Vizi, L. DATA INTEGRATION IN SPATIAL MODELLING Modelling, simulation, TimeGIS
53 Honzík, V. & Dolanský, T. APLIKACE TECHNOLOGIÍ AJAX PRO PUBLIKOVÁNÍ GEODAT NA INTERNETU
AJAX TECHNOLOGIES APPLICATION FOR GEODATA PUBLISHING ON INTERNET
GeoWeb, Web Services
54 Rapant, L., Vašatová, A. & Drozdová, M. TRAFFIC FLOW MODELLING BY CELLULAR AUTOMATA Modelling, simulation, TimeGIS
55 Kusendová, D., Bačík, V. & Tomášiková, V. PUBLIKÁCIA DÁT O OBYVATEĽSTVE NA INTERNETE - DOLEZITÝ NÁSTROJ VEREJNEJ SPRÁVY?
THE DEMOGRAPHIC DATA PUBLICATION ON THE INTERNET - AN IMPORTANT TOOL FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION?
Postery/Posters
58 Jůzl, L. GEODATA PRO ÚZEMÍ VYSOČINY V TECHNOLOGIÍCH GIS 2008
GEOGRAPHIC DATA FOR THE VYSOCINA REGION IN GIS TECHNOLOGIES 2008
Postery/Posters
59 Pauditšová, E. & Pauditš, P. GIS A ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILIBY V PROJEKTOCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA SLOVENSKU Postery/Posters
60 Landa, M. NEW GUI FOR GRASS GIS BASED ON WXPYTHON Open GIS, Open Source GIS
61 Fuks, P. & Hrubá, L. OBJECT-ORIENTED ROAD INFRASTRUCTURE FOR AGENT-BASED TRAFFIC SIMULATION Multiagent Systems, Ontology and Semantic Web
62 Šeděnková, M., Horák, J. & Fojtík, D. TVORBA DATABÁZE DOPRAVNÍCH SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU
DEVELOPMENT OF TRANSPORT CONNECTIVITY DATABASE FOR THE CZECH REPUBLIC
GIS v dopravě
64 Skokanová, H., Havlíček, M. & Svoboda, J. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU MSM 6293359101, ČÁSTI KVANTITATIVNÍ ANALÝZA DYNAMIKY VÝVOJE KRAJINY ČR
PRELIMINARY RESULTS OF THE RESEARCH PROJECT MSM 6293359101, THE SUBPART QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CZECH LANDSCAPE DEVELOPMENT
GIS v ochraně životního prostředí
65 Hanuš, J., Malenovský, Z., Homolová, L. Kaplan, V., Lukeš, P. & Cudlín, P. POTENTIALS OF THE VNIR AIRBORNE HYPERSPECTRAL SYSTEM AISA EAGLE Postery/Posters
66 Majlingová, A. & Vida, T. POSSIBILITIES OF FOREST FIRE MODELING IN SLOVAK CONDITIONS Modelling, simulation, TimeGIS
67 Berková, V. GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Postery/Posters
68 Adamják, M. AKTUALIZÁCIA VEKTOROVÝCH MODELOV VYSOKÉHO ROZLIŠENIA
UPDATING OF HIGH RESOLUTION VECTOR DATA MODELS
Data pro GIS
69 Unucka, J., Hanzlová, M., Židek, D. & Adamec, M. MODELOVÁNÍ VLIVU LESA NA SRÁŽKOODTOKOVÉ VZTAHY S POMOCÍ GIS GIS ve vodním hospodářství
71 Gandomkar, A. THE USE OF GIS IN ESTIMATING THE REAL CAPACITY OF RAIN EROSION Modelling, simulation, TimeGIS
72 Horák, J., Šeděnková M. & Ivan, I. MODELLING OF TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR MUNICIPALITIES OF THE CZECH REPUBLIC Modelling, simulation, TimeGIS
73 Ožana, R. & Horáková, B. SOUČASNÝ STAV VÝVOJE SYSTÉMU GEONETWORK OPENSOURCE A STANDARDIZACE V OBLASTI TVORBY METADATOVÝCH SÍTÍ
ACTUAL STATE IN DEVELOPING GEONETWORK OPENSOURCE AND METADATA NETWORK STANDARDIZATION
Open GIS, Open Source GIS
75 Švec, M. GIS A ZMĚNY V KRAJINĚ PRO SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELY
GIS AND LANDSCAPE CHANGES FOR RAINFALL-RUNOFF MODELS
GIS ve vodním hospodářství
78 Orlitová, E. CASCADOSS - PŘEHLED OPEN SOURCE GEOINFORMAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CASCADOSS – OVERVIEW OF OPEN SOURCE GIS&RS SOFTWARE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
GIS v ochraně životního prostředí
81 Halounová, L., Horák, J., Hanzlová, M. & Unucka, J. KLASIFIKACE ČASOVÝCH ZMĚN V DATECH SPOT PRO SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELY
CLASSIFICATION OF TIME CHANGES IN SPOT DATA FOR RAINFALL-RUNOFF MODELS
Remote Sensing and Photogrammetry
82 Hanzlová, M. & Kotlíková, O. LAND COVER CHANGES IN BELA CATCHMENT USING EO DATA Postery/Posters
83 Sedláriková, R. & Mulková, M. VIZUALIZACE ZMĚN V KRAJINĚ
THE LANDSCAPE CHANGES VISUALISATION
Postery/Posters
88 Hrubá, L., Rapant, P., Ďuráková, D. & Číhalová, M. BUDOVÁNÍ ONTOLOGIE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V MAS
BUILDING TRAFFIC INFRASTRUCTURE ONTOLOGY FOR MAS
Multiagent Systems, Ontology and Semantic Web
89 Macůrek, V. VYUŽITÍ GIS JAKO NÁSTROJE PRO VERIFIKACI GEOLOGICKÝCH DAT
GIS TOOLS USING FOR GEOLOGICAL DATA VERIFICATION
GIS v hornictví a geologii
90 Košinár, M., Kohut, O. & Takács BRAIN ARCHITECTURE AND DECISION MAKING OF INTELLIGENT AGENTS IN MAS Multiagent Systems, Ontology and Semantic Web
91 Špaček, V. & Bala, P. ŘEŠENÍ INTERGRAPH PRO PUBLIKACI GEODAT A METADAT STANDARDNÍMI WEBOVÝMI SLUŽBAMI
INTERGRAPH SOLUTIONS FOR GEOSPATIAL DATA AND METADATA PUBLISHING
Data pro GIS
92 Bezděk, J., Jedlička, K., Ježek, J. & Petrák, J. OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA Open GIS, Open Source GIS
93 Prager, M. & Maršík, V. VYUŽITÍ ORCHESTRACE SLUŽEB PRO ŘEŠENÍ ÚLOH V RÁMCI ISKŘ
UTILIZING WEB SERVICE ORCHESTRATION FOR SOLVING TASKS IN ISKR AREA
GIS ve veřejné správě
94 Kajzar, V., Doležalová, H., Staš, L. Souček, K. & Šimkovičová, J. SLEDOVÁNÍ FÁZÍ ZMĚN POVRCHU NAD DOBÝVANÝMI LOŽISKY SEDIMENTÁRNÍHO TYPU
OBSERVATION OF PHASES OF SURFACE CHANGES ABOVE EXPLOITED DEPOSITS OF SEDIMENTARY TYPE
GIS v hornictví a geologii
95 Dzuráková, M. & Drbal, K. NÁDRŽE V SYSTÉME PROTIPOVODŇOVÝCH A PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V POVODÍ OPAVY
RESERVOIRS AT THE FLOOD AND EROSION CONTROL SYSTEM IN THE OPAVA RIVER BASIN
Postery/Posters
96 Lieskovský, T. & Faixová Chalachanová, J. PRÍPRAVA ZDROJOVÝCH DÁT NA PREDIKČNÉ MODELOVANIE V ARCHEOLÓGII
PREPARATION OF DATA SOURCES FOR THE ARCHAEOLOGICAL PREDICTIVE MODELING
Data pro GIS
98 Ardielli, J., Horák, J. , Kostelníček, J. & Krmíček, M. MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL Data pro GIS
99 Rapant, P. 15 LET V GEOINFORMATICE
15 YEARS IN GEOINFORMATICS
Úvodní přednášky/Open papers
100 Manunta, P., Deflorio, A. & Stutte, J. WEBGIS 3D AND INTERACTIVE LOCATOR MODULE FOR MANAGEMENT AND PROMOTION OF NATURAL AREAS/TD> GeoWeb, Web Services
101 Zedníčková, D. ORTOFOTOMAPOU TO ZAČÍNÁ A SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM KONČÍ…
STARTING WITH AN ORTHOPHOTOMAP AND ENDING WITH THE RIGHT DECISION...
Data pro GIS
102 Čepek, A. & Kostelecký, J. PŘÍPRAVA VYROVNÁNÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU S-JTSK/05 Data pro GIS
103 Vavroš, P., Horák, J., Stromský, J., Orlík, A., Hanzlová, M., Unucka, J. & Rapantová, N. TANDEM DSS - THE PROTOTYPE OF DISTRIBUTED HYDRO-INFORMATION SYSTÉM</TD> GeoWeb, Web Services
104 Maj, K., Pabisiak, P. & Stepień, G. DETECTION AND IDENTIFICATION OF OBJECTS IN APPLICATIONS OF GIS Remote Sensing and Photogrammetry
105 Blišťan, P. GIS BANSKÉHO PODNIKU AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PRE MODELOVANIE PREJAVOV BANSKEJ ČINNOSTI
GIS OF MINING CORPORATION LIKE AN EFECTIVE IMPLEMENT FOR MODELLLING EFECTS OF MINING ACTIVITY
GIS v hornictví a geologii
108 Fifernová, M., Kondrová, L. & Tomas, R. REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Postery/Posters
109 Kondrová, L., Čejchanová, A. & Tomas, R. HISTORICKÁ GEOLOGICKÁ MAPA ČR Z OBDOBÍ PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ
A HISTORICAL GEOLOGICAL MAP OF THE CZECH REPUBLIC FROM THE FIRST HALF OF 19TH CENTURY
Postery/Posters
111 Fuchs, M., Hoffmann, R. & Schwonke, F. OPENGIS APPLICATION IN GEOSCIENTIFIC PROJECTS - EXEMPLIFICATION YEMEN Postery/Posters
112 Nožka, J. MOŽNOSTI POKROČILÉ VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ ARCGIS DESKTOP GIS ve veřejné správě
113 Zeumerová, Z. & Reťkovský, B. 3D VIZUALIZÁCIA A GIS RIEŠENIE PRE KOMPRESOROVÉ STANICE
A 3D VISUALISATION AND GIS SOLUTION FOR COMPRESSOR STATIONS
Data pro GIS
114 Šmída, J. ASPEKTY TVORBY ELEKTRONICKÉHO ATLASU
ASPECTS OF ELECTRONIC ATLAS CREATION
Visualisation
115 Kaňuk, J. & Koco, Š. MAPOVANIE ZÓN BYTOVÝCH DOMOV POMOCOU DATABÁZY CORINE LAND COVER A NÁSTROJOV GISU
MAPPING THE AREAS OF BLOCKS OF FLATS WITH CORINE LAND COVER DATABASE AND GIS
Postery/Posters
118 Ličev, L. VIZUALIZACE PROCESU MĚŘENÍ SYSTÉMEM FOTOM 2007
SYSTEM FOTOM 2007 AND PROCESS VISUALIZATION METERING
GIS v hornictví a geologii
119 Havlíček, M. ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY V BRNĚ A OKOLÍ Postery/Posters
120 Pírková, I., Novotný, I. & Papaj, V. SOWAC GIS – NÁSTROJ PRO RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ PEDOLOGICKÝCH DAT V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Postery/Posters

Top