GIS OSTRAVA 2009

VŠB - TU OSTRAVA, 25. - 28. 1. 2009

Seznam autorů dle abecedy/List of authors

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Number
- pořadí příspěvku v databázi
- order of paper in the database

A

Authors Title Number
Adamják, M. Nové štátne vojenské mapové dielo Slovenskej republiky 84
Antálek, M. & Mikloš, J. Podniková architektúra ako nástroj pre podporu integrácie GIS 23
Antalík, M. & Bystrická, G. Geologické mapy na www.geology.sk 90
Ardielli, J. Testování dostupnosti webových služeb CENIA
The Testing of the Web Services Accessibility of CENIA Company
63
Ardielli, J. & Hoňková, K. Použití programového systému pro interaktivní výber bilancované mocnosti uhelné sloje v oblasti jihomoravského lignitového revíru 97
Ardielli, J., Minarčík T. & Horáková, B. Vizualizace prostorových dat s využitím vybraných volně dostupných nástrojů pro tvorbu kompozitních webových mapových aplikací
Spatial data visualization by usage of chosen free of charge tools for creation of composite web map applications
107
Ayday, C. & Safak, S. Application of Wireless Sensor Networks with GIS on the Soil Humidity Distribution Mapping 40

Return to List of papers


B

Authors Title Number
Bahramian, Z. Formalization of Spatial Focal Operations on Air Pollution Function-based Spatio-temporal Layers Using Algebraic Structures 87
Barka, I. Diaľkový prieskum a geografické informačné systémy vo výskume geoekologických procesov
Remote sensing and GIS in research of geoecological processes
65
Bartečko, A. Informační systém "Karty obcí" 21
Bartoněk, D. & Bureš, J. Platforma pro výuku GIS na VUT v BRNĚ 86
Bayer, T. Automatizovaná generalizace stavebních objektů s využitím rekurze
Automated simplification of buildings using recursive approach
33
Bayer, T., Čábelka, M. & Potůčková, M. Kartometrická analýza Vogtovy mapy
Planimetric accuracy of the Vogt map
70
Bělka, L. Možnosti využití databáze pro uložení ortofotosnímků
Usage of database for orthophotos storage
72
Benmessaoud, H., Kalla, M., Arar, A. & Beghami, Y. The use of geomatical data in the desertification risk’s cartography Case of south of the Aures region- Algeria 22
Berková, V. Program eCognition pro klasifikaci urbanizovaného území z družicových snímků SPOT
eCognition for classification of urban area from SPOT imagery
43
Bigdeli, B. & Samadzadegan, F. Combining Multiple Classifiers for Automatic Road Extraction from Lidar Data 95
Borový, P. Videopasport komunikací jako součást GIS 18
Burdziej, J. The Role of Spatial Analysis in Seismic Explorations 76

Return to List of papers


C

Authors Title Number
Cibula, R. Poľovnícky GIS“ – nástroj pre štátnu správu a poľovnícku verejnosť 20

Return to List of papers


Č

Authors Title Number
Čerba, O. Tematické mapy v prohlížeči
Thematic Maps in Browser
29
Číhalová, M., Ďuráková, D., Hrubá, L. & Rapant, P. Metodika budování ontologie
Methodology of ontology building
78

Return to List of papers


D

Authors Title Number
David, V. Metodika pro stanovení potenciálních povodňových rizik v malých povodích založená na využití dat a nástrojů GIS 47
Dobešová, Z. & Kilianová H. GIS ve výuce botaniky
GIS in education of botany
54
Dobešová, Z. & Kusendová, D. Metoda Goal-Question-Metric pro hodnocení kartografické funkcionality GIS programů
Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software
32
Dzuráková, M., Ošlejšková, J. & Drbal, K. Problematika predbežného vyhodnocení povodnových rizik v Ceské republice
The issue of the flood risks assessment in the Czech Republic
59

Return to List of papers


E

Authors Title Number
Effat, H. & Hegazy, M. Application of Multi Criteria Evaluation in GIS Environment for an Agricultural Development Scenario in the Egyptian Deserts 8

Return to List of papers


F

Authors Title Number
Fencík, R. & Hudec, P. Tematické mapy protipovodňovej ochrany v prostredí ArcGIS
Thematic Maps of a Flood Protection in ArcGIS Environment
12
Ferková, L. Modelování znečištění vod s podporou GIS
Water pollution modeling with the GIS support.
100
Ferková, L. & Maršík, V. Využití GIS v operačním řízení HZS GISelIZS AE v praxi 106

Return to List of papers


G

Authors Title Number
Gandomkar, A. Use of GIS in Soil Erosion Control (Case study: Mousa Abad Basin, Isfahan, Iran) 46
Grill, S. & Schneider, M. Geonetwork opensource as an application for SDI and education 39

Return to List of papers


H

Authors Title Number
Halva, J. Vplyv vstupných údajov pri tvorbe digitálneho modelu terénu pre potreby pozemkových úprav 3
Halva, J. & Kliment, M. Vplyv presnosti digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznej ohrozenosti 50
Hegazy, M. & Effat, H. The integration of space born and ground remotely sensed data in exploring the environmental stresses and deterioration in Ras-Gharib 7
Horák, J., Šimek, & Šeděnková, M. Prostorová kontinuita vybraných ukazatelů situace na trhu práce
Spatial Continuity of Selected Indicators of Labour Market
53
Horák, J., Unucka, J., Vavroš, P., Jonov, & Orlík, A. Možnosti automatizovaného testování vlivu nastavení na výsledky modelování v HEC-HMS
Possibility of Automated Testing for Setting Impacts to Modelling Results in HEC-HMS
56
Hradec, J. INSPIRE, informace veřejné správy pro výzkumné a výukové účely 110
Hrubá, L. U3V ve světě geoinformatiky - Práce s GPS pro seniory
U3V in the world of geoinformatics – Work with GPS for seniors
81

Return to List of papers


I

Authors Title Number
Ivan, I. Modelování door-to-door dojížďky do zaměstnání na vzorku firem Moravskoslezského kraje
Modelling of door-to-door commuting on the sample of chosen companies in the Moravian-Silesian Region
27
Ivan, I. & Boruta, T. Současný stav intraregionální dopravní obslužnosti na Jesenicku 35

Return to List of papers


J

Authors Title Number
Janečka, K. & Souček, P. Převod prostorových dat katastru nemovistostí do formátu shapefile
Conversion of spatial data of cadastre to shapefile
11
Jasiewicz, J. Towards the topologically correct drainage network: integration between TAS GIS and GRASS GIS software 60
Jasiewicz, J. & Radke, I. H. Using FOSS GIS Software to estimate prehistoric settlement preferences 61
Jedlička, K. Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system 74
Jenčo, M. & Pacina, J. Využitie hranových a chrbátnicových detektorov pri analýze georeliéfu
Edge and Ridge Detectors as a Techniques for Geomorphometry
36
Ježek, J. Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS 88
Jirka, J. Vývoj aplikace pro automatické generování geologických řezů uhelným ložiskem
Development of application for automatic generation of geological cross-sections of coal deposit
48
Juříkovská, L. Porovnání různých metod využívajících radarová a srážkomerná měření
Comparison of different methods for estimating precipitation based on radar and rain gauge measurements
4
Juříkovská, L. & Šeděnková, M. Odhad plošných srážek z bodových a radarových měření 77

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Kačer, Š. Digitálny archív Geofondu na www.geology.sk 91
Kajzar, V. & Staněk, F. Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
Digital Model Of The South Moravian Lignite coalfield In The Bzenec Area And Its Visualization
69
Kiavarz Moghaddam, H. & Samadzadegan, F. Land Use Change Modeling in Tehran Using Geo Cellular Automata 93
Kiliánová, H., Miřijovský, J. & Pechanec, V. Využití metod DPZ při prostorových analýzách ekotonů
Use of remote sensing methods for spatial analysis of ecotones
26
Klimánek, M. Geoinformation analysis of forest windfalls in the Šumava National Park 9
Klímek, F. Kešování obsahu GeoWebu - technologie pro optimalizaci a akceleraci služeb
GeoWeb Content Caching Technology for Optimalization and Acceleration Services
41
Knechtlová, B. Mapování poklesů v severočeské hnědouhelné pánvi metodou trvalých odražečů
Monitoring of deformations in North-Bohemian coal basin by permanent scatterer technique
31
Konecny, G. Economic Considerations for Photogrammetric Mapping 67
Košinár, M. & Kohut, O. Communication of Intelligent Agents Integrated to GIS 62
Koudelková, T., Holá, M. & Blín, J. Využití poznatků z projektu „Mapování zaniklých sídel a vývoje osídlení v Mostecké pánvi“ pro účely báňského projektování 85
Koussa, C. & Koehl, M. A simplified geometric and topological modeling of 3D buildings: combination of surface-based and solid-based representations 34
Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. Využití podrobné erozní mapy ČR 16
Krejcar, O. Using of mobile device localization for several types of applications in mobile information systems 66

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Leduc, T., Bocher, E., Cortés, F. G. & Moreau, G. GDMS-R: A mixed SQL to manage raster and vector data 25
Ličev, L. Systém FOTOM 2008 a vizualizace procesu měření
The FOTOM System and metering process visualization
1
Ličev, L. & Sojka, Š. Rozpoznávání zájmových bodu a objektu na snímcích 2

Return to List of papers


M

Authors Title Number
M Hamad, S. Spatial analysis and interpolation of groundwater levels in the south Al Jabal Al Akhdar area using GIS 5
Majlingová, A. & Smreček, R. Digitálna obrazová analýza hyperspektrálnych záznamov
Digital image analysis of hyperspectral images
13
Marek, L. Design experimentu pro posouzení stability svahu v prostředí ESRI produktů
Designs of Experiments for Examination of Slope Stability in ESRI Products
44
Martinovič, J., Rapant, P., Unucka, J. & Vondrák, I. FLOREON - modulární systém pro podporu rozhodování v krizovém řízení 109
Mikita, T., Kolejka, J. & Klimánek, M. Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS 108
Mišovic, P. & Vizi, L. MineGIS SMZ Jelšava - špecializovaný banský GIS
MineGIS SMZ Jelšava - specialized mining GIS
58
Mišurec, J. & Štefanová, E. Využití GIS v procesu detekce lesních požárů velkého měřítka
Large scale forrest fire detection process using GIS
30
Mižák, J. Mapové aplikácie „registrov“ na ŠGÚDŠ 89
Mulíčková, E. Semantic annotation of geodata - a step towards interoperability and harmonization 99

Return to List of papers


N

Authors Title Number
Němec, & Horák, J. Vyváženost regionálního zpravodajství ČT24
The Geographical Balance of Regional News of Czech TV CT24
55
Nižnanský, B. Koncepty mapového jazyka pre GIS
Concepts of map language for GIS
45
Novotný, J. ArcGIS pro rok 2009 83

Return to List of papers


O

Authors Title Number
Otman, R. & Ismail Azlan, N. Monitoring of Mangrove Area Using Remote Sensing Toward Shoreline Protection 102

Return to List of papers


P

Authors Title Number
Pacina, J. Pokročilé metody pro segmentaci georeliéfu
Advanced methods for georelief segmentation
14
Paszto, V., Tuček, P. & Voženílek, V. Pojetí prostorové entropie geografických dat
On spatial entropy in geographical data
17
Patočka, O. Produktivní pořizování a správa dat o infrastruktuře 103
Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M. & Jurek, M. Jaroslava Mrázová1 E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí 51
Peňáz, T. WI4SCaVi - nástroj pro kartografickou vizualizaci statistických dat v prostředí WWW
WI4SCaVi - Web Based Instrument for Statistics Cartographic Visualization
79
Pobiš, I., Vojtek, D., Jankovič, J. & Cibula, R. Distribuované geodatabázy v podobe odpojenej repliky v prostredí ArcGIS Server
Distributed geodatabases as disconnected replica using ArcGIS Server
10
Prager, M., Klímek, F. & Růžička, J. Orchestrace geowebových služeb založená na BPEL nebo BPMN?
GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN?
57
Půček, M. Řízení znalostí a příklady využití GIS aplikací pro územní a regionální rozvoj 42

Return to List of papers


R

Authors Title Number
Rapant, P. 15 let vzdelávání v oblasti geoinformatiky na HGF VŠB-TU Ostrava
15 years of GI education at VSB - Technical University of Ostrava
73
Růžička, J., Klímek, F., Šeliga, M. & Prager, M. Víme jak dirigovat na platformě GeoWeb?
Do we know how to orchestrate on the GeoWeb platform?
52

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Samadzadegan, F. & Mahmoudi, F. T. An Agent-Based Method for Automatic Building Recognition Based on Lidar Data 94
Schrenk, M. & Beyer, C. CentropeMAP and CentropeSTATISTICS: interoperable cross-border geodata infrastructure for the Centrope region 68
Sikora, M., Zedníčková, D. & Růžička, L. Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií
Enabling the public access to the land-use planning documentation through web technologies
64
Smréček, R., Koreň, M. & Tuček, J. Hyperspektrálne záznamy na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene
Hyperspectral data on Faculty of forestry, Technical university in Zvolen
104
Sviták, Z. & Metelka, T. Integrace simulačních modelů a GIS v programu pro plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí
Integration of simulation models and GIS in software for reconstruction planning of water supply and sewer networks
24
Svoboda, L. Možnosti vizualizace prostorové lokalizace návštěvníků webových stránek
Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors
71
Svobodová, J. & Burian, J. Vliv přesnosti DMR na kvalitu územního plánování
The influence of the accuracy of DEM on the quality of urban planning
38
Szebényiová, A., Besedová, E. & Hudáková, K. Informačný systém modelu cestnej siete - GIS Cestnej databanky SR 49
Szomolaiová, G. HUMBOLDT – Development of a Framework for Data Harmonosation and Service Integration 105

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Šeděnková, M., Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D. Hodnocení rozdílů při sledování dojížďky do zaměstnání jedním či oběma směry 98
Šilhavý, J. & Jedlička, K. Mobile GIS - background of processing collected data 75
Šinka, K. Hydrologické modelovanie pomocou rozšírenia Hydrotools 1.0 for ArcVIEW GIS 3.X 96
Šotkovský, I. Prostorová typologie demosociálního vývoje SO ORP na území Moravskoslezského kraje
DemoSpatial Typology of the Moravian-Silesian Region
6
Švec, M. Řešení GIS analýz v rámci srážko-odtokových modelů
GIS analysis solutions in terms of rainfall-outfall models)
28

Return to List of papers


T

Authors Title Number
Tippner, A. & Žídek, V. Implementace segmentace obrazu na bázi růstu oblastí do prostředí GIS GRASS 15

Return to List of papers


U

Authors Title Number
Udržalová, Z. Soustava statistických registru 19
Unucka, J., Richnavský, J., Šír, B., Vavroš, P. & Židek, D. Srovnání výsledků hydrologického a erozního modelování s terénním výzkumem karpatských flyšových povodí 37

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Vala, D. & Vykrent, P. Experimental vehicles telemetry and visualistion suported by GIS aplication 80
Vizi, L. Využitie geoštatistických metód špecializovaných programových prostredí pre modelovanie geologických objektov a ich následná vizualizácia v prostredí ArcGIS 101
Vlčinský, J. Odběr dopravních informací z NDIC v praxi 82
Vlčinský, J. Lessons learned from 8 years of field experience with open source platform for commercial web application 92

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zedníčková, D. Geodata a jejich využití v praxi 111

Return to List of papers