GIS Ostrava 2009

VSB - TU Ostrava, 25. - 28. 1. 2009

Seznam příspěvků dle sekcí/List of papers by sections

Úvodní přednášky/Opening papers
Postery/Posters
Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií

Aplikační blok/Application section - only in Czech language

Data pro GIS
GIS v dopravě
GIS ve veřejné správě
GIS ve vodním hospodářství a ochraně ŽP
GIS v hornictví a geologii
GIS v operačním a krizovém řízení

Výzkumný blok/Research section

Spatial Data Infrastructure
Analyses and Modelling in Human Geography
Visualisation
Conceptual modelling in GIS
Remote Sensing and Photogrammetry
Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
Mobile GIT and Telematics
Open GIS, Open Source GIS
Geoweb

No.
- pořadí příspěvku v programu sympozia
- order of paper in the symposium programme


Úvodní přednášky

Chairman: doc. Dr. Ing. Jiří Horák
No. Authors Title
1. Půček, M. Řízení znalostí a příklady využití GIS aplikací pro územní a regionální rozvoj
2. Hradec, J. INSPIRE, informace veřejné správy pro výzkumné a výukové účely
3. Konecny, G. Economic Considerations for Photogrammetric Mapping

Return to List of papers


Data pro GIS

Chairman: doc. Dr. Ing. Jiří Horák
No. Authors Title
1. Bělka, L. Možnosti využití databáze pro uložení ortofotosnímků
Usage of database for orthophotos storage
2. Zedníčková, D. Geodata a jejich využití v praxi
3. Koudelková, T., Holá, M. & Blín, J. Využití poznatků z projektu „Mapování zaniklých sídel a vývoje osídlení v Mostecké pánvi“ pro účely báňského projektování
4. Berková, V. Program eCognition pro klasifikaci urbanizovaného území z družicových snímků SPOT
eCognition for classification of urban area from SPOT imagery
5. Tippner, A. & Žídek, V. Implementace segmentace obrazu na bázi růstu oblastí do prostředí GIS GRASS
6. Patočka, O. Produktivní pořizování a správa dat o infrastruktuře
7. Adamják, M. Nové štátne vojenské mapové dielo Slovenskej republiky
8. Novotný, J. ArcGIS pro rok 2009
9. Janečka, K. & Souček, P. Převod prostorových dat katastru nemovistostí do formátu shapefile
Conversion of spatial data of cadastre to shapefile
10. Halva, J. & Kliment, M. Vplyv presnosti digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznej ohrozenosti

Return to List of papers


GIS v dopravě

Chairman: doc. Dr. Ing. Jiří Horák
No. Authors Title
1. Šeděnková, M., Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D. Hodnocení rozdílů při sledování dojížďky do zaměstnání jedním či oběma směry
2. Ivan, I. & Boruta, T. Současný stav intraregionální dopravní obslužnosti na Jesenicku
3. Szebényiová, A., Besedová, E. & Hudáková, K. Informačný systém modelu cestnej siete - GIS Cestnej databanky SR
4. Borový, P. Videopasport komunikací jako součást GIS
5. Vlčinský, J. Odběr dopravních informací z NDIC v praxi

Return to List of papers


GIS ve veřejné správě

Chairman: doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková
No. Authors Title
1. Udržalová, Z. Soustava statistických registru
2. Káčer, Š. Digitálny archív Geofondu na www.geology.sk
3. Sikora, M., Zedníčková, D. & Růžička, L. Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií
Enabling the public access to the land-use planning documentation through web technologies
4. Svobodová, J. & Burian, J. Vliv přesnosti DMR na kvalitu územního plánování
The influence of the accuracy of DEM on the quality of urban planning
5. Sviták, Z. & Metelka, T. Integrace simulačních modelů a GIS v programu pro plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí
Integration of simulation models and GIS in software for reconstruction planning of water supply and sewer networks
6. Antálek, M. & Mikloš, J. Podniková architektúra ako nástroj pre podporu integrácie GIS

Return to List of papers


GIS ve vodním hospodářství a ochraně ŽP

Chairman: RNDr. Jan Unucka, Ph. D.
No. Authors Title
1. Juříkovská, L. Porovnání ruzných metod využívajících radarová a srážkomerná měření
Comparison of different methods for estimating precipitation based on radar and rain gauge measurements
2. Fencík, R. & Hudec, P. Tematické mapy protipovodňovej ochrany v prostredí ArcGIS
Thematic Maps of a Flood Protection in ArcGIS Environment
3. Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. Využití podrobné erozní mapy ČR
4. Unucka, J., Richnavský, J., Šír, B., Vavroš, P. & Židek, D. Srovnání výsledků hydrologického a erozního modelování s terénním výzkumem karpatských flyšových povodí
5. Ferková, L. Modelování znečištění vod s podporou GIS
Water pollution modeling with the GIS support.
6. Horák, J., Unucka, J., Vavroš, P., Jonov, & Orlík, A. Možnosti automatizovaného testování vlivu nastavení na výsledky modelování v HEC-HMS
Possibility of Automated Testing for Setting Impacts to Modelling Results in HEC-HMS
7. Mikita, T., Kolejka, J. & Klimánek, M. Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
8. Šinka, K. Hydrologické modelovanie pomocou rozšírenia Hydrotools 1.0 for ArcVIEW GIS 3.X
9. Cibula, R. Poľovnícky GIS“ – nástroj pre štátnu správu a poľovnícku verejnosť
10. Martinovič, J., Rapant, P., Unucka, J. & Vondrák, I. FLOREON - modulární systém pro podporu rozhodování v krizovém řízení

Return to List of papers


GIS v hornictví a geologii

Chairman: doc. RNDr. František Staněk, CSc.
No. Authors Title
1. Ličev, L. & Sojka, Š. Rozpoznávání zájmových bodu a objektu na snímcích
2. Ličev, L. Systém FOTOM 2008 a vizualizace procesu měření
The FOTOM System and metering process visualization
3. Antalík, M. & Bystrická, G. Geologické mapy na www.geology.sk
4. Mižák, J. Mapové aplikácie „registrov“ na ŠGÚDŠ
5. Kajzar, V. & Staněk, F. Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
Digital Model Of The South Moravian Lignite coalfield In The Bzenec Area And Its Visualization
6. Ardielli, J. & Hoňková, K. Použití programového systému pro interaktivní výber bilancované mocnosti uhelné sloje v oblasti jihomoravského lignitového revíru
7. Jirka, J. Vývoj aplikace pro automatické generování geologických řezů uhelným ložiskem
Development of application for automatic generation of geological cross-sections of coal deposit
8. Vizi, L. Využitie geoštatistických metód špecializovaných programových prostredí pre modelovanie geologických objektov a ich následná vizualizácia v prostredí ArcGIS

Return to List of papers


GIS v operačním a krizovém řízení

Chairman: Ing. Tomáš Peňáz, Ph. D.
No. Authors Title
1. Bartečko, A. Informační systém "Karty obcí"
2. Ferková, L. & Maršík, V. Využití GIS v operačním řízení HZS GISelIZS AE v praxi
3. Peňáz, T. WI4SCaVi - nástroj pro kartografickou vizualizaci statistických dat v prostředí WWW
WI4SCaVi - Web Based Instrument for Statistics Cartographic Visualization

Return to List of papers


Spatial Data Infrastructure

Chairman: Ing. Mgr. Otakar Čerba
No. Authors Title
1. Ježek, J. Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS
2. Leduc, T., Bocher, E., Cortés, F. G. & Moreau, G. GDMS-R: A mixed SQL to manage raster and vector data
3. Grill, S. & Schneider, M. Geonetwork opensource as an application for SDI and education
4. Schrenk, M. & Beyer, C. CentropeMAP and CentropeSTATISTICS: interoperable cross-border geodata infrastructure for the Centrope region
5. Szomolaiová, G. HUMBOLDT – Development of a Framework for Data Harmonosation and Service Integration

Return to List of papers


Analyses and Modelling in Human Geography

Chairman: doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
No. Authors Title
1. Horák, J., Šimek, & Šeděnková, M. Prostorová kontinuita vybraných ukazatelů situace na trhu práce
Spatial Continuity of Selected Indicators of Labour Market
2. Ivan, I. Modelování door-to-door dojížďky do zaměstnání na vzorku firem Moravskoslezského kraje
Modelling of door-to-door commuting on the sample of chosen companies in the Moravian-Silesian Region
3. Šotkovský, I. Prostorová typologie demosociálního vývoje SO ORP na území Moravskoslezského kraje
DemoSpatial Typology of the Moravian-Silesian Region
4. Němec, & Horák, J. Vyváženost regionálního zpravodajství ČT24
The Geographical Balance of Regional News of Czech TV CT24
5. Kiavarz Moghaddam, H. & Samadzadegan, F. Land Use Change Modeling in Tehran Using Geo Cellular Automata

Return to List of papers


Visualisation

Chairman: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
No. Authors Title
1. Dobešová, Z. & Kusendová, D. Metoda Goal-Question-Metric pro hodnocení kartografické funkcionality GIS programů
Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software
2. Koussa, C. & Koehl, M. A simplified geometric and topological modeling of 3D buildings: combination of surface-based and solid-based representations
3. Bayer, T., Čábelka, M. & Potůčková, M. Kartometrická analýza Vogtovy mapy
Planimetric accuracy of the Vogt map
4. Svoboda, L. Možnosti vizualizace prostorové lokalizace návštěvníků webových stránek
Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors
5. Čerba, O. Tematické mapy v prohlížeči
Thematic Maps in Browser

Return to List of papers


Conceptual modelling in GIS

Chairman: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
No. Authors Title
1. Číhalová, M., Ďuráková, D., Hrubá, L. & Rapant, P. Metodika budování ontologie
Methodology of ontology building
2. Mulíčková, E. Semantic annotation of geodata - a step towards interoperability and harmonization
3. Nižnanský, B. Koncepty mapového jazyka pre GIS
Concepts of map language for GIS
4. Paszto, V., Tuček, P. & Voženílek, V. Pojetí prostorové entropie geografických dat
On spatial entropy in geographical data
5. Košinár, M. & Kohut, O. Communication of Intelligent Agents Integrated to GIS
6. Bayer, T. Automatizovaná generalizace stavebních objektů s využitím rekurze
Automated simplification of buildings using recursive approach

Return to List of papers


Remote Sensing and Photogrammetry

Chairman: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
No. Authors Title
1. Knechtlová, B. Mapování poklesů v severočeské hnědouhelné pánvi metodou trvalých odražečů
Monitoring of deformations in North-Bohemian coal basin by permanent scatterer technique
2. Majlingová, A. & Smreček, R. Digitálna obrazová analýza hyperspektrálnych záznamov
Digital image analysis of hyperspectral images
3. Otman, R. & Ismail Azlan, N. Monitoring of Mangrove Area Using Remote Sensing Toward Shoreline Protection
4. Bigdeli, B. & Samadzadegan, F. Combining Multiple Classifiers for Automatic Road Extraction from Lidar Data
5. Samadzadegan, F. & Mahmoudi, F. T. An Agent-Based Method for Automatic Building Recognition Based on Lidar Data
6. Hegazy, M. & Effat, H. The integration of space born and ground remotely sensed data in exploring the environmental stresses and deterioration in Ras-Gharib

Return to List of papers


Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science

Chairman: RNDr. Tomáš Hlásny, Ph. D.
No. Authors Title
1. Bahramian, Z. Formalization of Spatial Focal Operations on Air Pollution Function-based Spatio-temporal Layers Using Algebraic Structures
2. Jedlička, K. Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system
3. Jenčo, M. & Pacina, J. Využitie hranových a chrbátnicových detektorov pri analýze georeliéfu
Edge and Ridge Detectors as a Techniques for Geomorphometry
4. Pacina, J. Pokročilé metody pro segmentaci georeliéfuAdvanced methods for georelief segmentation
5. Barka, I. Diaľkový prieskum a geografické informačné systémy vo výskume geoekologických procesov
Remote sensing and GIS in research of geoecological processes
6. Hamad, S. Spatial analysis and interpolation of groundwater levels in the south Al Jabal Al Akhdar area using GIS
7. Effat, H. & Hegazy, M. Application of Multi Criteria Evaluation in GIS Environment for an Agricultural Development Scenario in the Egyptian Deserts
8. Benmessaoud, H., Kalla, M., Arar, A. & Beghami, Y. The use of geomatical data in the desertification risk’s cartography Case of south of the Aures region- Algeria
9. Gandomkar, A. Use of GIS in Soil Erosion Control (Case study: Mousa Abad Basin, Isfahan, Iran)
10. Burdziej, J. The Role of Spatial Analysis in Seismic Explorations

Return to List of papers


Mobile GIT and Telematics

Chairman: Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
No. Authors Title
1. Ayday, C. & Safak, S. Application of Wireless Sensor Networks with GIS on the Soil Humidity Distribution Mapping
2. Krejcar, O. Using of mobile device localization for several types of applications in mobile information systems
3. Šilhavý, J. & Jedlička, K. Mobile GIS - background of processing collected data
4. Vala, D. & Vykrent, P. Experimental vehicles telemetry and visualistion suported by GIS aplication

Return to List of papers


Open GIS, Open Source GIS

Chairman: Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
No. Authors Title
1. Jasiewicz, J. Towards the topologically correct drainage network: integration between TAS GIS and GRASS GIS software
2. Vlčinský, J. Lessons learned from 8 years of field experience with open source platform for commercial web application

Return to List of papers


Geoweb

Chairman: Ing. Jan Růžička, Ph.D.
No. Authors Title
1. Ardielli, J., Minarčík T. & Horáková, B. Vizualizace prostorových dat s využitím vybraných volně dostupných nástrojů pro tvorbu kompozitních webových mapových aplikací
Spatial data visualization by usage of chosen free of charge tools for creation of composite web map applications
2. Ardielli, J. Testování dostupnosti webových služeb CENIA
The Testing of the Web Services Accessibility of CENIA Company
3. Růžička, J., Klímek, F., Šeliga, M. & Prager, M. Víme jak dirigovat na platformě GeoWeb?
Do we know how to orchestrate on the GeoWeb platform?
4. Prager, M., Klímek, F. & Růžička, J. Orchestrace geowebových služeb založená na BPL nebo BPMN?
GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN?
5. Klímek, F. Kešování obsahu GeoWebu - technologie pro optimalizaci a akceleraci služeb
GeoWeb Content Caching Technology for Optimalization and Acceleration Services

Return to List of papers


Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií

Chairman: Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
No. Authors Title
1. Bartoněk, D. & Bureš, J. Platforma pro výuku GIS na VUT v BRNĚ
2. Dobešová, Z. & Kilianová H. GIS ve výuce botaniky
GIS in education of botany
3. Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M. & Mrázová, J. E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí
4. Rapant, P. 15 let vzdělávání v oblasti geoinformatiky na HGF VŠB-TU Ostrava
15 years of GI education at VSB - Technical University of Ostrava

Return to List of papers


Posterová sekce

Chairman: Ing. Monika Šeděnková
No. Authors Title
1. David, V. Metodika pro stanovení potenciálních povodňových rizik v malých povodích založená na využití dat a nástrojů GIS
2. Dzuráková, M., Ošlejšková, J. & Drbal, K. Problematika predbežného vyhodnocení povodnových rizik v Ceské republice
The issue of the flood risks assessment in the Czech Republic
3. Halva, J. Vplyv vstupných údajov pri tvorbe digitálneho modelu terénu pre potreby pozemkových úprav
4. Hrubá, L. U3V ve světě geoinformatiky – Práce s GPS pro seniory
U3V in the world of geoinformatics – Work with GPS for seniors
5. Jasiewicz, J. & Radke, I. H. Using FOSS GIS Software to estimate prehistoric settlement preferences
6. Juříkovská, L. & Šeděnková, M. Odhad plošných srážek z bodových a radarových měření
7. Kiliánová, H., Miřijovský, J. & Pechanec, V. Využití metod DPZ při prostorových analýzách ekotonů
Use of remote sensing methods for spatial analysis of ecotones
8. Klimánek, M. Geoinformation analysis of forest windfalls in the Šumava National Park
9. Marek, L. Design experimentu pro posouzení stability svahu v prostředí ESRI produktů
Designs of Experiments for Examination of Slope Stability in ESRI Products
10. Mišovic, P. & Vizi, L. MineGIS SMZ Jelšava - špecializovaný banský GIS
MineGIS SMZ Jelšava - specialized mining GIS
11. Mišurec, J. & Štefanová, E. Využití GIS v procesu detekce lesních požárů velkého měřítka
Large scale forrest fire detection process using GIS
12. Pobiš, I., Vojtek, D., Jankovič, J. & Cibula, R. Distribuované geodatabázy v podobe odpojenej repliky v prostredí ArcGIS Server
Distributed geodatabases as disconnected replica using ArcGIS Server
13. Smréček, R., Koreň, M. & Tuček, J. Hyperspektrálne záznamy na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene
Hyperspectral data on Faculty of forestry, Technical university in Zvolen
14. Švec, M. Řešení GIS analýz v rámci srážko-odtokových modelů
GIS analysis solutions in terms of rainfall-outfall models

Return to List of papers