GIS OSTRAVA 2009

VŠB - TU OSTRAVA, 25. - 28. 1. 2009

Seznam příspěvků/List of papers

Number
- pořadí příspěvku v databázi
- order of paper in the database
Number Authors Title Session
1 Ličev, L. Systém FOTOM 2008 a vizualizace procesu měření
The FOTOM System and metering process visualization
GIS v hornictví a geologii
2 Ličev, L. & Sojka, Š. Rozpoznávání zájmových bodu a objektu na snímcích GIS v hornictví a geologii
3 Halva, J. Vplyv vstupných údajov pri tvorbe digitálneho modelu terénu pre potreby pozemkových úprav Posterová sekce
4 Juříkovská, L. Porovnání ruzných metod využívajících radarová a srážkomerná merení
Comparison of different methods for estimating precipitation based on radar and rain gauge measurements
GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
5 Hamad, S. Spatial analysis and interpolation of groundwater levels in the south Al Jabal Al Akhdar area using GIS Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
6 Šotkovský, I. Prostorová typologie demosociálního vývoje SO ORP na území Moravskoslezského kraje
DemoSpatial Typology of the Moravian-Silesian Region
Analyses and Modelling in Human Geography
7 Hegazy, M. & Effat, H. The integration of space born and ground remotely sensed data in exploring the environmental stresses and deterioration in Ras-Gharib Remote Sensing and Photogrammetry
8 Effat, H. & Hegazy, M. Application of Multi Criteria Evaluation in GIS Environment for an Agricultural Development Scenario in the Egyptian Deserts Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
9 Klimánek, M. Geoinformation analysis of forest windfalls in the Šumava National Park Posterová sekce
10 Pobiš, I., Vojtek, D., Jankovič, J. & Cibula, R. Distribuované geodatabázy v podobe odpojenej repliky v prostredí ArcGIS Server
Distributed geodatabases as disconnected replica using ArcGIS Server
Posterová sekce
11 Janečka, K. & Souček, P. Převod prostorových dat katastru nemovistostí do formátu shapefile
Conversion of spatial data of cadastre to shapefile
Data pro GIS
12 Fencík, R. & Hudec, P. Tematické mapy protipovodňovej ochrany v prostredí ArcGIS
Thematic Maps of a Flood Protection in ArcGIS Environment
GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
13 Majlingová, A. & Smreček, R. Digitálna obrazová analýza hyperspektrálnych záznamov
Digital image analysis of hyperspectral images
Remote Sensing and Photogrammetry
14 Pacina, J. Pokročilé metody pro segmentaci georeliéfu
Advanced methods for georelief segmentation
Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
15 Tippner, A. & Žídek, V. Implementace segmentace obrazu na bázi růstu oblastí do prostředí GIS GRASS Data pro GIS
16 Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. Využití podrobné erozní mapy ČR GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
17 Paszto, V., Tuček, P. & Voženílek, V. Pojetí prostorové entropie geografických dat
On spatial entropy in geographical data
Conceptual modelling in GIS
18 Borový, P. Videopasport komunikací jako součást GIS GIS v dopravě
19 Udržalová, Z. Soustava statistických registru GIS ve veřejné správě
20 Cibula, R. Poľovnícky GIS“ – nástroj pre štátnu správu a poľovnícku verejnosť GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
21 Bartečko, A. Informační systém "Karty obcí" GIS v operačním a krizovém řízení
22 Benmessaoud, H., Kalla, M., Arar, A. & Beghami, Y. The use of geomatical data in the desertification risk’s cartography Case of south of the Aures region- Algeria Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
23 Antálek, M. & Mikloš, J. Podniková architektúra ako nástroj pre podporu integrácie GIS GIS ve veřejné správě
24 Sviták, Z. & Metelka, T. Integrace simulačních modelů a GIS v programu pro plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí
Integration of simulation models and GIS in software for reconstruction planning of water supply and sewer networks
GIS ve veřejné správě
25 Leduc, T., Bocher, E., Cortés, F. G. & Moreau, G. GDMS-R: A mixed SQL to manage raster and vector data Spatial Data Infrastructure
26 Kiliánová, H., Miřijovský, J. & Pechanec, V. Využití metod DPZ při prostorových analýzách ekotonů
Use of remote sensing methods for spatial analysis of ecotones
Posterová sekce
27 Ivan, I. Modelování door-to-door dojížďky do zaměstnání na vzorku firem Moravskoslezského kraje
Modelling of door-to-door commuting on the sample of chosen companies in the Moravian-Silesian Region
Analyses and Modelling in Human Geography
28 Švec, M. Řešení GIS analýz v rámci srážko-odtokových modelů
GIS analysis solutions in terms of rainfall-outfall models)
Posterová sekce
29 Čerba, O. Tematické mapy v prohlížeči
Thematic Maps in Browser
Visualisation
30 Mišurec, J. & Štefanová, E. Využití GIS v procesu detekce lesních požárů velkého měřítka
Large scale forrest fire detection process using GIS
Posterová sekce
31 Knechtlová, B. Mapování poklesů v severočeské hnědouhelné pánvi metodou trvalých odražečů
Monitoring of deformations in North-Bohemian coal basin by permanent scatterer technique
Remote Sensing and Photogrammetry
32 Dobešová, Z. & Kusendová, D. Metoda Goal-Question-Metric pro hodnocení kartografické funkcionality GIS programů
Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software
Visualisation
33 Bayer, T. Automatizovaná generalizace stavebních objektů s využitím rekurze
Automated simplification of buildings using recursive approach
Visualisation
34 Koussa, C. & Koehl, M. A simplified geometric and topological modeling of 3D buildings: combination of surface-based and solid-based representations Visualisation
35 Ivan, I. & Boruta, T. Současný stav intraregionální dopravní obslužnosti na Jesenicku GIS v dopravě
36 Jenčo, M. & Pacina, J. Využitie hranových a chrbátnicových detektorov pri analýze georeliéfu
Edge and Ridge Detectors as a Techniques for Geomorphometry
Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
37 Unucka, J., Richnavský, J., Šír, B., Vavroš, P. & Židek, D. Srovnání výsledků hydrologického a erozního modelování s terénním výzkumem karpatských flyšových povodí GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
38 Svobodová, J. & Burian, J. Vliv přesnosti DMR na kvalitu územního plánování
The influence of the accuracy of DEM on the quality of urban planning
GIS ve veřejné správě
39 Grill, S. & Schneider, M. Geonetwork opensource as an application for SDI and education Spatial Data Infrastructure
40 Ayday, C. & Safak, S. Application of Wireless Sensor Networks with GIS on the Soil Humidity Distribution Mapping Mobile GIT and Telematics
41 Klímek, F. Kešování obsahu GeoWebu - technologie pro optimalizaci a akceleraci služeb
GeoWeb Content Caching Technology for Optimalization and Acceleration Services
Geoweb
42 Půček, M. Řízení znalostí a příklady využití GIS aplikací pro územní a regionální rozvoj Úvodní články
43 Berková, V. Program eCognition pro klasifikaci urbanizovaného území z družicových snímků SPOT
eCognition for classification of urban area from SPOT imagery
Data pro GIS
44 Marek, L. Design experimentu pro posouzení stability svahu v prostředí ESRI produktů
Designs of Experiments for Examination of Slope Stability in ESRI Products
Posterová sekce
45 Nižnanský, B. Koncepty mapového jazyka pre GIS
Concepts of map language for GIS
Conceptual modelling in GIS
46 Gandomkar, A. Use of GIS in Soil Erosion Control (Case study: Mousa Abad Basin, Isfahan, Iran) Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
47 David, V. Metodika pro stanovení potenciálních povodňových rizik v malých povodích založená na využití dat a nástrojů GIS Posterová sekce
48 Jirka, J. Vývoj aplikace pro automatické generování geologických řezů uhelným ložiskem
Development of application for automatic generation of geological cross-sections of coal deposit
GIS v hornictví a geologii
49 Szebényiová, A., Besedová, E. & Hudáková, K. Informačný systém modelu cestnej siete - GIS Cestnej databanky SR GIS v dopravě
50 Halva, J. & Kliment, M. Vplyv presnosti digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznej ohrozenosti Data pro GIS
51 Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M. & Jurek, M., Mrázová, J. E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií
52 Růžička, J., Klímek, F., Šeliga, M. & Prager, M. Víme jak dirigovat na platformě GeoWeb?
Do we know how to orchestrate on the GeoWeb platform?
Geoweb
53 Horák, J., Šimek, & Šeděnková, M. Prostorová kontinuita vybraných ukazatelů situace na trhu práce
Spatial Continuity of Selected Indicators of Labour Market
Analyses and Modelling in Human Geography
54 Dobešová, Z. & Kilianová H. GIS ve výuce botaniky
GIS in education of botany
Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií
55 Němec, & Horák, J. Vyváženost regionálního zpravodajství ČT24
The Geographical Balance of Regional News of Czech TV CT24
Analyses and Modelling in Human Geography
56 Horák, J., Unucka, J., Vavroš, P., Jonov, & Orlík, A. Možnosti automatizovaného testování vlivu nastavení na výsledky modelování v HEC-HMS
Possibility of Automated Testing for Setting Impacts to Modelling Results in HEC-HMS
GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
57 Prager, M., Klímek, F. & Růžička, J. Orchestrace geowebových služeb založená na BPEL nebo BPMN?
GeoWeb Services Orchestration Based on BPEL or BPMN?
Geoweb
58 Mišovic, P. & Vizi, L. MineGIS SMZ Jelšavšpecializovaný banský GIS
MineGIS SMZ Jelšavspecialized mining GIS
Posterová sekce
59 Dzuráková, M., Ošlejšková, J. & Drbal, K. Problematika predbežného vyhodnocení povodnových rizik v Ceské republice
The issue of the flood risks assessment in the Czech Republic
Posterová sekce
60 Jasiewicz, J. Towards the topologically correct drainage network: integration between TAS GIS and GRASS GIS software Open GIS, Open Source GIS
61 Jasiewicz, J. & Radke, I. H. Using FOSS GIS Software to estimate prehistoric settlement preferences Posterová sekce
62 Košinár, M. & Kohut, O. Communication of Intelligent Agents Integrated to GIS Conceptual modelling in GIS
63 Ardielli, J. Testování dostupnosti webových služeb CENIA
The Testing of the Web Services Accessibility of CENIA Company
Geoweb
64 Sikora, M., Zedníčková, D. & Růžička, L. Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií
Enabling the public access to the land-use planning documentation through web technologies
GIS ve veřejné správě
65 Barka, I. Diaľkový prieskum a geografické informačné systémy vo výskume geoekologických procesov
Remote sensing and GIS in research of geoecological processes
Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
66 Krejcar, O. Using of mobile device localization for several types of applications in mobile information systems Mobile GIT and Telematics
67 Konecny, G. Economic Considerations for Photogrammetric Mapping Úvodní články
68 Schrenk, M. & Beyer, C. CentropeMAP and CentropeSTATISTICS: interoperable cross-border geodata infrastructure for the Centrope region Spatial Data Infrastructure
69 Kajzar, V. & Staněk, F. Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
Digital Model Of The South Moravian Lignite coalfield In The Bzenec Area And Its Visualization
GIS v hornictví a geologii
70 Bayer, T., Čábelka, M. & Potůčková, M. Kartometrická analýza Vogtovy mapy
Planimetric accuracy of the Vogt map
Visualisation
71 Svoboda, L. Možnosti vizualizace prostorové lokalizace návštěvníků webových stránek
Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors
Visualisation
72 Bělka, L. Možnosti využití databáze pro uložení ortofotosnímků
Usage of database for orthophotos storage
Data pro GIS
73 Rapant, P. 15 let vzdelávání v oblasti geoinformatiky na HGF VŠB-TU Ostrava
15 years of GI education at VSB - Technical University of Ostrava
Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií
74 Jedlička, K. Development of geomorphologic tools in the framework of geomorphologic information system Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
75 Šilhavý, J. & Jedlička, K. Mobile GIS - background of processing collected data Mobile GIT and Telematics
76 Burdziej, J. The Role of Spatial Analysis in Seismic Explorations Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
77 Juříkovská, L. & Šeděnková, M. Odhad plošných srážek z bodových a radarových měření GIS ve veřejné správě
78 Číhalová, M., Ďuráková, D., Hrubá, L. & Rapant, P. Metodika budování ontologie
Methodology of ontology building
Conceptual modelling in GIS
79 Peňáz, T. WI4SCaVi - nástroj pro kartografickou vizualizaci statistických dat v prostředí WWW
WI4SCaVi - Web Based Instrument for Statistics Cartographic Visualization
GIS v operačním a krizovém řízení
80 Vala, D. & Vykrent, P. Experimental vehicles telemetry and visualistion suported by GIS aplication Mobile GIT and Telematics
81 Hrubá, L. U3V ve světě geoinformatiky – Práce s GPS pro seniory
U3V in the world of geoinformatics – Work with GPS for seniors
Posterová sekce
82 Vlčinský, J. Odběr dopravních informací z NDIC v praxi GIS v dopravě
83 Novotný, J. ArcGIS pro rok 2009 Data pro GIS
84 Adamják, M. Nové štátne vojenské mapové dielo Slovenskej republiky Data pro GIS
85 Koudelková, T., Holá, M. & Blín, J. Využití poznatků z projektu „Mapování zaniklých sídel a vývoje osídlení v Mostecké pánvi“ pro účely báňského projektování Data pro GIS
86 Bartoněk, D. & Bureš, J. Platforma pro výuku GIS na VUT v BRNĚ Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií
87 Bahramian, Z. Formalization of Spatial Focal Operations on Air Pollution Function-based Spatio-temporal Layers Using Algebraic Structures Analyses and Modelling in Physical Geography, Ecology and Environmental Science
88 Ježek, J. Precise transformation between S-JTSK and ETRS89 (WGS-84) in GIS Spatial Data Infrastructure
89 Mižák, J. Mapové aplikácie „registrov“ na ŠGÚDŠ GIS v hornictví a geologii
90 Antalík, M. & Bystrická, G. Geologické mapy na www.geology.sk GIS v hornictví a geologii
91 Kačer, Š. Digitálny archív Geofondu na www.geology.sk GIS ve veřejné správě
92 Vlčinský, J. Lessons learned from 8 years of field experience with open source platform for commercial web application Open GIS, Open Source GIS
93 Kiavarz Moghaddam, H. & Samadzadegan, F. Land Use Change Modeling in Tehran Using Geo Cellular Automata Analyses and Modelling in Human Geography
94 Samadzadegan, F. & Mahmoudi, F. T. An Agent-Based Method for Automatic Building Recognition Based on Lidar Data Remote Sensing and Photogrammetry
95 Bigdeli, B. & Samadzadegan, F. Combining Multiple Classifiers for Automatic Road Extraction from Lidar Data Remote Sensing and Photogrammetry
96 Šinka, K. Hydrologické modelovanie pomocou rozšírenia Hydrotools 1.0 for ArcVIEW GIS 3.X GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
97 Ardielli, J. & Hoňková, K. Použití programového systému pro interaktivní výber bilancované mocnosti uhelné sloje v oblasti jihomoravského lignitového revíru GIS v hornictví a geologii
98 Šeděnková, M., Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D. Hodnocení rozdílů při sledování dojížďky do zaměstnání jedním či oběma směry GIS v dopravě
99 Mulíčková, E. Semantic annotation of geodata step towards interoperability and harmonization Conceptual modelling in GIS
100 Ferková, L. Modelování znečištění vod s podporou GIS
Water pollution modeling with the GIS support.
GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
101 Vizi, L. Využitie geoštatistických metód špecializovaných programových prostredí pre modelovanie geologických objektov a ich následná vizualizácia v prostredí ArcGIS GIS v hornictví a geologii
102 Otman, R. & Ismail Azlan, N. Monitoring of Mangrove Area Using Remote Sensing Toward Shoreline Protection Remote Sensing and Photogrammetry
103 Patočka, O. Produktivní pořizování a správa dat o infrastruktuře Data pro GIS
104 Smréček, R., Koreň, M. & Tuček, J. Hyperspektrálne záznamy na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene
Hyperspectral data on Faculty of forestry, Technical university in Zvolen
Posterová sekce
105 Szomolaiová, G. HUMBOLDT – Development of a Framework for Data Harmonosation and Service Integration Spatial Data Infrastructure
106 Ferková, L. & Maršík, V. Využití GIS v operačním řízení HZS GISelIZS AE v praxi GIS v operačním a krizovém řízení
107 Ardielli, J., Minarčík T. & Horáková, B. Vizualizace prostorových dat s využitím vybraných volně dostupných nástrojů pro tvorbu kompozitních webových mapových aplikací
Spatial data visualization by usage of chosen free of charge tools for creation of composite web map applications
Geoweb
108 Mikita, T., Kolejka, J. & Klimánek, M. Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
109 Martinovič, J., Rapant, P., Unucka, J. & Vondrák, I. FLOREON - modulární systém pro podporu rozhodování v krizovém řízení GIS ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
110 Hradec, J. INSPIRE, informace veřejné správy pro výzkumné a výukové účely Úvodní články
111 Zedníčková, D. Geodata a jejich využití v praxi Data pro GIS