GIS OSTRAVA 2008

VŠB - TU OSTRAVA, 27. - 30. 1. 2008

Seznam abstraktů/List of abstracts

A B C Č D F G H I J K L M N O P R S Š U V Z


A

Authors Title Number
Adamják, M. AKTUALIZÁCIA VEKTOROVÝCH MODELOV VYSOKÉHO ROZLIŠENIA
UPDATING OF HIGH RESOLUTION VECTOR DATA MODELS
68
Ardielli, J., Horák, J., Kostelníček, J. & Krmíček, M. MOŽNOSTI KONVERZE DAT MEZI FORMÁTY MICROSTATION A ARCGIS A TVORBY DATOVÉHO SKLADU S VYUŽITÍM PROSTOROVÝCH DATABÁZÍ POSTGRESQL A MS SQL 98

Return to List of papers


B

Authors Title Number
Bayer, T. & Šíp, M. APLIKACE SKELETONU PŘI AUTOMATIZOVANÉ KARTOGRAFICKÉ GENERALIZACI
CARTOGRAPHIC GENERALIZATION OF PLANAR SHAPES USING SKELETON
35
Berková, V. GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU 67
Bezděk, J., Jedlička, K., Ježek, J. & Petrák, J. OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA 92
Blišťan, P. GIS BANSKÉHO PODNIKU AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PRE MODELOVANIE PREJAVOV BANSKEJ ČINNOSTI
GIS OF MINING CORPORATION LIKE AN EFECTIVE IMPLEMENT FOR MODELLLING EFECTS OF MINING ACTIVITY
105
Burian, J. VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ GIS PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ URBANIZAČNÍCH PROCESŮ
GIS ANALYTICAL TOOLS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF URBAN PROCESSES
43

Return to List of papers


C

Authors Title Number
Cajthaml, J. & Krejčí, J. VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY 18

Return to List of papers


Č

Authors Title Number
Čada, V. ZPŘESŇUJÍCÍ TRANSFORMACE - NEPŘEKONATELNÝ PROBLÉM PRO GIS ÚROVNĚ POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU?
SUPPLEMENTAL PRECISE TRANSFORMATION - AN IMPASSABLE PROBLEM FOR IS AT LEVEL OF LAND DATA MODEL?
48
Čepek, A. & Kostelecký, J. PŘÍPRAVA VYROVNÁNÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU S-JTSK/05 102
Čepický, J. OGC WPS A JEHO VYUŽITÍ
OGC WPS AND IT´S USAGE
25
Čerba, O. APLIKACE ZNAČKOVACÍCH JAZYKŮ V KATROGRAFII
APPLICATION OF MARKUP LANGUAGES IN CARTOGRAPHY
12
Čerba, O. MŮŽE KDOKOLIV PRACOVAT S MAPAMI NA INTERNETU?
CAN EVERYBODY WORK WITH MAPS ON THE INTERNET?
13
Čerba, O., Baranová, M., Čada, V. & Jedlička, K. ATLAS MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
ATLAS OF INTERNATIONAL RELATIONS
14
Čerba, O., Horák, P., Ježek, J., Kafka, Š., Mildford, T. & Sedlář, P. PROJEKT HUMBOLDT: CESTA K IMPLEMENTACI ESDI
PROJECT HUMBOLDT: THE WAY TO IMPLEMENTATION OF ESDI (EUROPEAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE)
15

Return to List of papers


D

Authors Title Number
David, V. METODIKA STANOVENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA V MALÝCH POVODÍCH 23
Dolanský, T. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI DMT Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S POZEMNÍMI MĚŘENÍMI 26
Dzuráková, M. & Drbal, K. NÁDRŽE V SYSTÉME PROTIPOVODŇOVÝCH A PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V POVODÍ OPAVY
RESERVOIRS AT THE FLOOD AND EROSION CONTROL SYSTEM IN THE OPAVA RIVER BASIN
95

Return to List of papers


F

Authors Title Number
Fifernová, M., Kondrová, L. & Tomas, R. REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 108
Fuchs, M., Hoffmann, R. & Schwonke, F. OPENGIS APPLICATION IN GEOSCIENTIFIC PROJECTS - EXEMPLIFICATION YEMEN 111
Fuks, P. & Hrubá, L. OBJECT-ORIENTED ROAD INFRASTRUCTURE FOR AGENT-BASED TRAFFIC SIMULATION 61

Return to List of papers


G

Authors Title Number
Gandomkar, A. THE USE OF GIS IN ESTIMATING THE REAL CAPACITY OF RAIN EROSION 71
Gergeľová, M. TVORBA ZÁPLAVOVÝCH MÁP PRE POVODIE RIEKY TORYSA – OBLASŤ TORYSA A LIPANY 110
Grill, S., Meier, K., Vorel, J., Čtyroký, J. & Drda, F. URBAN DEVELOPMENT SIMULATION AND EVALUATION 42

Return to List of papers


H

Authors Title Number
Hala, M & Hrabík, T. MOŽNOSTI GIS PŘI OPTIMALIZACI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
GIS POTENTIAL FOR OPTIMIZING OF PUBLIC SERVICES DELIVERING
31
Halounová, L. KLASIFIKACE ČASOVÝCH ZMĚN V DATECH SPOT PRO SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELY
CLASSIFICATION OF TIME CHANGES IN SPOT DATA FOR RAINFALL-RUNOFF MODELS
81
Hanuš, J., Malenovský, Z., Homolová, L. Kaplan, V., Lukeš, P. & Cudlín, P. POTENTIALS OF THE VNIR AIRBORNE HYPERSPECTRAL SYSTEM AISA EAGLE 65
Hanzlová, M. & Kotlíková, O. LAND COVER CHANGES IN BELA CATCHMENT USING EO DATA 82
Hobza, O. VYUŽITÍ ERDAS IMAGINE VIRTUAL GIS V GEOLOGICKÝCH A GOEMORFOLOGICKÝCH APLIKACÍCH 39
Hooda, R., Yadav, M. & Kalubarme, M. H. ESTIMATING AGRICULTURAL PRODUCTION USING INDIAN REMOTE SENSING SATELLITE DATA 117
Holeček, R. 3D VIZUALIZACE TERRA V ROCE 2007
TERRA 3D VISUALISATION IN YEAR 2007
9
Honzík, V. & Dolanský, T. APLIKACE TECHNOLOGIÍ AJAX PRO PUBLIKOVÁNÍ GEODAT NA INTERNETU
AJAX TECHNOLOGIES APPLICATION FOR GEODATA PUBLISHING ON INTERNET
53
Horák, J., Šeděnková M. & Ivan, I. MODELLING OF TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR MUNICIPALITIES OF THE CZECH REPUBLIC 72
Hozák, M. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH TECHNOLOGIÍ
ENABLING PUBLIC ACCESS TO LAND-USE PLANNING DOCUMENTATION THROUGH WEB TECHNOLOGIES
49
Hrkút, P. & Kršák, E: OPERATÍVNE RIADENIE A NAVIGÁCIA ZÁSAHOVÝCH VOZIDIEL HASIČSKÉHO ZBORU POMOCOU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU S DISTRIBUOVANOU ARCHITEKTÚROU 45
Hrubá, L., Rapant, P., Ďuráková, D. & Číhalová, M. BUDOVÁNÍ ONTOLOGIE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V MAS
BUILDING TRAFFIC INFRASTRUCTURE ONTOLOGY FOR MAS
88

Return to List of papers


I

Authors Title Number
Ippolitov, V. EARTH OBSERVING DATA – FROM RESEARCH TO PRACTICAL APPLICATIONS (EXPERIENCE OF RUSSIA) 4

Return to List of papers


J

Authors Title Number
Janečka, K. ZAJIŠTĚNÍ KONZISTENCE PROSTOROVÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ENSURING OF CONSISTENCE OF SPATIAL DATA IN THE INFORMATION SYSTEM OF CADASTRE
29
Jedlička, K. GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTEM - USE CASES 2
Jenčo, M. DETECTION OF SINGULARITIES BY USING DEM TOOLS 41
Juříkovská, L. & Šeděnková, M. ODHAD PLOŠNÝCH SRÁŽEK PRO POVODÍ ŘEKY OLŠE
ESTIMATION OF PRECIPITATION IN THE WATERSHED OLSE
8
Jůzl, L. GEODATA PRO ÚZEMÍ VYSOČINY V TECHNOLOGIÍCH GIS GEOGRAPHIC
DATA FOR THE VYSOCINA REGION IN GIS TECHNOLOGIES
58

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Kadlčíková, J. & Tuček, P. HODNOCENÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ INTERPOLAČNÍCH METOD PŘI MODELOVÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ RELIÉFU
EVALUATION OF PARAMETERS SETTING IN INTERPOLATING METHODS BY MODELING OF DIFFERENT TYPE OF RELIEF
34
Kafka, Š. METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY
CZECH MINISTRY OF THE METADATA PORTAL
28
Kajzar, V., Doležalová, H., Staš, L. Souček, K. & Šimkovičová, J. SLEDOVÁNÍ FÁZÍ ZMĚN POVRCHU NAD DOBÝVANÝMI LOŽISKY SEDIMENTÁRNÍHO TYPU
OBSERVATION OF PHASES OF SURFACE CHANGES ABOVE EXPLOITED DEPOSITS OF SEDIMENTARY TYPE
94
Kaňok, J. CHYBY V MAPOVÝCH VÝSTUPECH OVLIVŇUJÍCÍ ČTENÍ, INTERPRETACI ZNÁZORNĚNÝCH JEVŮ A NÁSLEDNĚ ROZHODOVACÍ PROCES
ERRORS IN MAPS OUTCOMES AFFECTING THE READING, INTERPRETATION OF THE ILLUSTRATED FEATURES AND CONSEQUENTLY A DECISION PROCESS
50
Kaňuk, J. & Koco, Š. MAPOVANIE ZÓN BYTOVÝCH DOMOV POMOCOU DATABÁZY CORINE LAND COVER A NÁSTROJOV GISU
MAPPING THE AREAS OF BLOCKS OF FLATS WITH CORINE LAND COVER DATABASE AND GIS
115
Knechtlová, B. & Hlaváčová, I. MAPOVÁNÍ DEFORMACÍ V SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVI POMOCÍ RADAROVÉ INTERFEROMETRIE
DEFORMATION MAPPING IN THE NORTHERN-BOHEMIAN COAL BASIN BY MEANS OF RADAR INTERFEROMETRY
17
Kondrová, L., Čejchanová, A. & Tomas, R. HISTORICKÁ GEOLOGICKÁ MAPA ČR Z OBDOBÍ PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ
A HISTORICAL GEOLOGICAL MAP OF THE CZECH REPUBLIC FROM THE FIRST HALF OF 19th CENTURY
109
Konecny, G. PROBLÉMY V DIGITÁLNÍM MAPOVÁNÍ
ISSUES IN DIGITAL MAPPING
10
Košinár, M., Kohut, O. & Takács BRAIN ARCHITECTURE AND DECISION MAKING OF INTELLIGENT AGENTS IN MAS 90
Krása, J., Dostál, T. & Vrána, K. REVIDOVANÁ PODROBNÁ MAPA ZTRÁTY PŮDY PRO ÚZEMÍ ČR
REVISED SOIL LOSS MAP OF THE CZECH REPUBLIC
1
Krejčí, J. & Cajthaml, J. PRESENTATION OF WEB MAP PORTAL FOCUSED ON OLD MAPS 38
Krejčí, L. PROBLEMATIKA POLOMŮ V GIS 57
Kusendová, D., Bačík, V. & Tomášiková, V. PUBLIKÁCIA DÁT O OBYVATEĽSTVE NA INTERNETE - DOLEŽITÝ NÁSTROJ VEREJNEJ SPRÁVY?
THE DEMOGRAPHIC DATA PUBLICATION ON THE INTERNET - AN IMPORTANT TOOL FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION?
55

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Landa, M. NEW GUI FOR GRASS GIS BASED ON WXPYTHON 60
Latos, D. HIGHWAY DATA MODEL vs. SDI 74
Ličev, L. VIZUALIZACE PROCESU MĚŘENÍ SYSTÉMEM FOTOM 2007 118
Lieskovský, T. & Faixová Chalachanová, J. PRÍPRAVA ZDROJOVÝCH DÁT NA PREDIKČNÉ MODELOVANIE V ARCHEOLÓGII
PREPARATION OF DATA SOURCES FOR THE ARCHAEOLOGICAL PREDICTIVE MODELING
96
Lukeš, P., Malenovský, Z., Zurita-Milla,R., Homolová, L., Kaplan, V., Hanuš,J., Martin, E., Gastellu-Etchegorry, J-P.,Schaepman, M.E. & Cudlín, P. APPLICATION OF RADIATIVE TRANSFER MODELS FOR INVERSION OF NORWAY SPRUCE CANOPY CHLOROPHYLL CONTENT FROM AIRBONE HYPERSPECTRAL DATA OF VERY HIGH SPATIAL RESOLUTION 7

Return to List of papers


M

Authors Title Number
Macůrek, V. VYUŽITÍ GIS JAKO NÁSTROJE PRO VERIFIKACI GEOLOGICKÝCH DAT
GIS TOOLS USING FOR GEOLOGICAL DATA VERIFICATION
89
Maj, K., Pabisiak, P. & Stepień, G. DETECTION AND IDENTIFICATION OF OBJECTS IN APPLICATIONS OF GIS 104
Majlingová, A. & Vida, T. POSSIBILITIES OF FOREST FIRE MODELING IN SLOVAK CONDITIONS 66
Manunta, P., Deflorio, A. & Stutte, J. WEBGIS 3D AND INTERACTIVE LOCATOR MODULE FOR MANAGEMENT AND PROMOTION OF NATURAL AREAS 100
Marek, L. VYUŽITÍ STANOVENÍ PŘESNOSTI DIGITÁLNÍCH DAT K MODELOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH JEVŮ V SOFTWARU R
THE ERROR ESTIMATION USED FOR THE MODELLING OF THE NATURAL HAZARDS WITH HELP OF SOFTWARE R
44
Matis, P. SPOJENIE GIS PROSTRIEDKOV A METAHEURISTIK PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZDY INTRAVILÁNE MIEST
APPLICATION OF GIS TOOLS AND METAHEURISTICS FOR THE SOLUTION OF STREET ROUTING PROBLEMS
11
Miřijovský, J. HODNOCENÍ PODMÍNEK VYUŽITELNOSTI SYSTÉMU GPS JAKO ZDROJE GEOGRAFICKÝCH DAT PRO GIS V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
SURVEY OF CONDITIONS ABOUT THE UTILITY OF A GPS SYSTÉM AS A SOURCE OF GEOGRAPHICAL DATA IN THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK
24

Return to List of papers


N

Authors Title Number
Nožka, J. MOŽNOSTI POKROČILÉ VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ ARCGIS DESKTOP 112

Return to List of papers


O

Authors Title Number
Orlitová, E. CASCADOSS - PŘEHLED OPEN SOURCE GEOINFORMAČNÍCH PROGRAMŮ PRO MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CASCADOSS – OVERVIEW OF OPEN SOURCE GIS&RS SOFTWARE FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
78
Ožana, R. & Horáková, B. SOUČASNÝ STAV VÝVOJE SYSTÉMU GEONETWORK OPENSOURCE A STANDARDIZACE V OBLASTI TVORBY METADATOVÝCH SÍTÍ
ACTUAL STATE IN DEVELOPING GEONETWORK OPENSOURCE AND METADATA NETWORK STANDARDIZATION
73

Return to List of papers


P

Authors Title Number
Pacina, J. AUTOMATIZOVANÉ VYMEZOVÁNÍ HRANIC ELEMENTÁRNÍCH FOREM GEORELIÉFU V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
AUTOMATED BORDER DELIMITATION OF ELEMENTARY FORMS OF GEORELIEF AS A PART OF GEOMORPHOLOGIC INFORMATION SYSTÉM
36
Pánek, J. VIRTUAL PROJECT IN LEICA VIRTUAL EXPLORER 40
Paszto, V. HYDROLOGICKÝ ATLAS BEČVY - KOMPLEXNÍ POHLED NA VODU V KRAJINĚ
HYDROLOGIC ATLAS OF THE BEČVA RIVER - COMPLEX VIEW OF WATER IN LANDSCAPE
37
Pauditšová, E. & Pauditš, P. GIS A ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILIBY V PROJEKTOCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA SLOVENSKU 59
Pechanec, V. & Kiliánová, H. GIS - NÁSTROJ PRO STUDIUM EKOTONŮ
GIS - TOOL FOR STUDY OF ECOTONS
22
Popelínský, L. TECHNOLOGIE PRO PODPORU VÝUKY DOBÝVÁNÍ ZNALOSTÍ Z GEOGRAFICKÝCH DAT 70
Poudel, K. URBAN GROWTH AND LAND USE CHANGE IN THE HIMALAYAN REGION 19
Prager, M. & Maršík, V. VYUŽITÍ ORCHESTRACE SLUŽEB PRO ŘEŠENÍ ÚLOH V RÁMCI ISKŘ
UTILIZING WEB SERVICE ORCHESTRATION FOR SOLVING TASKS IN ISKR AREA
93

Return to List of papers


R

Authors Title Number
Rapant, L., Vašatová, A. & Drozdová, M. TRAFFIC FLOW MODELLING BY CELLULAR AUTOMATA 54
Rapant, P. 15 LET V GEOINFORMATICE
15 YEARS IN GEOINFORMATICS
99
Renčo, T. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PROJEKTU AQIS - PROBLEMATIKA EFEKTÍVNEHO SPRACOVANIA DÁT DO GIS-U
THE CASE STUDY OF AQIS PROJECT - ISSUES OF EFFECTIVE WAY OF THE GIS DATA PROCESSING
27

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Sedláriková, R. & Mulková, M. VIZUALIZACE ZMĚN V KRAJINĚ
THE LANDSCAPE CHANGES VISUALISATION
83
Sikora, M., Hasalík, S., Zedníčková, D. & Holeček, R. 3D MODEL ORTOFOTOMAPY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
3D MODEL OF ORTHOPHOTO MAP OF MORAVIAN-SILESIAN REGION
30
Skokanová, H., Havlíček, M. & Svoboda, J. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU MSM 6293359101, ČÁSTI KVANTITATIVNÍ ANALÝZA DYNAMIKY VÝVOJE KRAJINY ČR
PRELIMINARY RESULTS OF THE RESEARCH PROJECT MSM 6293359101, THE SUBPART QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CZECH LANDSCAPE DEVELOPMENT
64
Slančík, M. NEW APPROACH TO OPTIMIZATION OF HARVEST - TRANSPORTATION PROCESS 80
Slováková, K. VÝVOJ MÍRY KRITIČNOSTI NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE FRÝDEK-MÍSTEK V LETECH 2003–07 121
Souček, P. NIVELAČNÍ POŘADY V GOOGLE EARTH
LEVELING LINES IN GOOGLE EARTH
46
Szczepanek, R. SVG FOR WEBGIS 20
Szczepanek, R. OPTIMIZATION OF DATABASE STRUCTURE FOR HYDROMETEOROLOGICAL MONITORING SYSTEM 21

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Šeděnková, M., Horák, J. & Fojtík, D. TVORBA DATABÁZE DOPRAVNÍCH SPOJENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU
DEVELOPMENT OF TRANSPORT CONNECTIVITY DATABASE FOR THE CZECH REPUBLIC
62
Šmída, J. ASPEKTY TVORBY ELEKTRONICKÉHO ATLASU
ASPECTS OF ELECTRONIC ATLAS CREATION
114
Švach, R. & Orinčák, M. APLIKÁCIA GIS A SIMULAČNÝCH PROGRAMOV V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH PRÍRODNÉHO CHARAKTERU
GIS AND SIMULATION PROGRAM APPLICATION IN CRISIS SITUATION OF NATURAL CHARACTER
47
Švec, M. GIS A ZMĚNY V KRAJINĚ PRO SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELY
GIS AND LANDSCAPE CHANGES FOR RAINFALL-RUNOFF MODELS
75

Return to List of papers


U

Authors Title Number
Unucka, J., Adamec, M., Hanzlová, M. & Židek, D. MODELOVÁNÍ VLIVU LESA NA SRÁŽKOODTOKOVÉ VZTAHY S POMOCÍ GIS 69

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Valdová, I. VYUŽITÍ DAT A SLUŽEB KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO GIS
USE OF DATA AND SERVICES OF THE CADASTRE OF REAL ESTATES FOR GIS
51
Vavroš, P., Horák, J., Stromský, J., Orlík, A., Hanzlová, M., Unucka, J. & Rapantová, N. TANDEM DSS - THE PROTOTYPE OF DISTRIBUTED HYDRO-INFORMATION SYSTÉM 103
Vizi, L. DATA INTEGRATION IN SPATIAL MODELLING 52
Vlčinský, J. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ LOKALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCH INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ POLICIE ČR
PROCESSING AND UTILIZATION OF DIGITALLY LOCALIZED TRAFFIC INFORMATION AT CZECH POLICE
33
Vondráková, A. CITY POPULATION MOVEMENT AND ITS CARTOGRAPHIC VISUALIZATION 5
Voženílek, V. & Víchová, Z. ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ STUDIA GEOINFORMATIKY NA UP OLOMOUC 6

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zedníčková, D. ORTOFOTOMAPOU TO ZAČÍNÁ A SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM KONČÍ…
STARTING WITH AN ORTHOPHOTOMAP AND ENDING WITH THE RIGHT DECISION...
101
Zeumerová, Z. & Reťkovský, B. 3D VIZUALIZÁCIA A GIS RIEŠENIE PRE KOMPRESOROVÉ STANICE
A 3D VISUALISATION AND GIS SOLUTION FOR COMPRESSOR STATIONS
113

Return to List of papers